Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 12)  Published: 22 December 2021
 
Reviews
Long-wavelength (red to near-infrared) emissive carbon dots: Key factors for synthesis, fluorescence mechanism, and applications in biosensing and cancer theranostics
Aman Lv, Qiao Chen, Chen Zhao, Si Li, Shan Sun, Junping Dong, Zhongjun Li, Hengwei Lin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3653-3664   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.020
Abstract |  PDF (752 KB)  ( 129 ) | HTML ( )
Nanotechnology combining photoacoustic kinetics and chemical kinetics for thrombosis diagnosis and treatment
Hao Tian, Lin Lin, Zhaojing Ba, Fangchao Xue, Yanzhao Li, Wen Zeng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3665-3674   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.070
Abstract |  PDF (558 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
The point-of-care-testing of nucleic acids by chip, cartridge and paper sensors
Yuyue Xu, Tao Wang, Zhu Chen, Lian Jin, Zuozhong Wu, Jinqu Yan, Xiaoni Zhao, Lei Cai, Yan Deng, Yuan Guo, Song Li, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3675-3686   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.025
Abstract |  PDF (548 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
Sodium bicarbonate, an inorganic salt and a potential active agent for cancer therapy
Yue Wang, Xueer Zhou, Wenxuan Wang, Yongyao Wu, Zhiyong Qian, Qiang Peng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3687-3695   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.032
Abstract |  PDF (433 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
New advances in gated materials of mesoporous silica for drug controlled release
Ping Huang, Daizheng Lian, Hualin Ma, Nansha Gao, Limin Zhao, Ping Luan, Xiaowei Zeng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3696-3704   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.034
Abstract |  PDF (516 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
Current development in wearable glucose meters
Qiuyuan Chen, Yan Zhao, Yunqi Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3705-3717   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.043
Abstract |  PDF (756 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Progress in mechanochromic luminescence of gold(I) complexes
Shiqi Cheng, Zhao Chen, Ya Yin, Yue Sun, Shenghua Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3718-3732   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.049
Abstract |  PDF (1231 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Recent advances in the synthesis of non-carbon two-dimensional electrode materials for the aqueous electrolyte-based supercapacitors
Hongfei Wang, Yijun Zhong, Jiqiang Ning, Yong Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3733-3752   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.025
Abstract |  PDF (1641 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Recent advances of vanadium-based cathode materials for zinc-ion batteries
Xuerong Li, Haoyan Cheng, Hao Hu, Kunming Pan, Tongtong Yuan, Wanting Xia
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3753-3761   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.045
Abstract |  PDF (582 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
A bibliometric analysis: Research progress and prospects on transition metal dichalcogenides in the biomedical field
Yaping Liu, Shuang Zhu, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3762-3770   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.023
Abstract |  PDF (243 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Single-atom site catalysts supported on two-dimensional materials for energy applications
Qi Xu, Jian Zhang, Dingsheng Wang, Yadong Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3771-3781   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.032
Abstract |  PDF (591 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Communications
Sequence modulation of tunneling barrier and charge transport across histidine doped oligo-alanine molecular junctions
Baili Li, Xuan Ji, Lixian Tian, Xianneng Song, Ziyan Wang, Hira Khalid, Xi Yu, Lejia Wang, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3782-3786   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.013
Abstract |  PDF (346 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Polydopamine-mediated synthesis of Si@carbon@graphene aerogels for enhanced lithium storage with long cycle life
Ningning Li, Yi Liu, Xiaoyu Ji, Jiaxin Feng, Kai Wang, Jiayue Xie, Guanglu Lei, Xianghong Liu, Xiangxin Guo, Jun Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3787-3792   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.029
Abstract |  PDF (242 KB)  ( 18 ) | HTML ( )
High-performance (NH4)2V6O16·0.9H2O nanobelts modified with reduced graphene oxide for aqueous zinc ion batteries
Fang Hu, Yao Gu, Fuhan Cui, Guihong Song, Kai Zhu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3793-3798   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.032
Abstract |  PDF (413 KB)  ( 14 ) | HTML ( )
Highly stable dioxin-linked metallophthalocyanine covalent organic frameworks
Zepeng Lei, Francisco W. S. Lucas, Enrique Canales Moya, Shaofeng Huang, Yicheng Rong, Aaron Wesche, Patrick Li, Lauren Bodkin, Yinghua Jin, Adam Holewinski, Wei Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3799-3802   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.047
Abstract |  PDF (225 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
The chain-shaped coordination polymers based on the bowl-like Ln18Ni24(23.5) clusters exhibiting favorable low-field magnetocaloric effect
Ningfang Li, Qingfang Lin, Yemin Han, Zeyu Du, Yan Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3803-3806   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.042
Abstract |  PDF (230 KB)  ( 18 ) | HTML ( )
Electropolymerization of cobalt porphyrins and corroles for the oxygen evolution reaction
Qingxin Zhang, Yabo Wang, Yanzhi Wang, Shujiao Yang, Xuan Wu, Bin Lv, Ni Wang, Yimei Gao, Xiaoran Xu, Haitao Lei, Rui Cao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3807-3810   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.048
Abstract |  PDF (377 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Porous carbon globules with moss-like surfaces from semi-biomass interpenetrating polymer network for efficient charge storage
Guchuan Ping, Ling Miao, Abuduheiremu Awati, Xiaoyu Qian, Ting Shi, Yaokang Lv, Yafei Liu, Lihua Gan, Mingxian Liu, Dazhang Zhu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3811-3816   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.055
Abstract |  PDF (307 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Fluorinated pillared-layer metal-organic framework microrods for improved electrochemical cycling stability
Shasha Zheng, Yue Ru, Huaiguo Xue, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3817-3820   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.010
Abstract |  PDF (207 KB)  ( 14 ) | HTML ( )
Rich B active centers in Penta-B2C as high-performance photocatalyst for nitrogen reduction
Ran Wang, Chaozheng He, Weixing Chen, Chenxu Zhao, Jinrong Huo
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3821-3824   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.024
Abstract |  PDF (186 KB)  ( 12 ) | HTML ( )
Thermodynamic insights into n-alkanes phase change materials for thermal energy storage
Huimin Yan, Huning Yang, Jipeng Luo, Nan Yin, Zhicheng Tan, Quan Shi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3825-3832   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.017
Abstract |  PDF (336 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Robust photocatalytic hydrogen production on metal-organic layers of Al-TCPP with ultrahigh turnover numbers
Hui Yu, Xiang Wu, Qiaoqiao Mu, Zhihe Wei, Yindong Gu, Xuzhou Yuan, Yongtao Lu, Zhao Deng, Yang Peng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3833-3836   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.035
Abstract |  PDF (209 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
A hexaazatriphenylene fused large discotic polycyclic aromatic hydrocarbon with selective and sensitive metal-ion sensing properties
Wenxiu Qu, Wei Yuan, Mengwei Li, Yulan Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3837-3840   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.044
Abstract |  PDF (229 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Facilely synthesized N-doped graphene sheets and its ferromagnetic origin
Yunpeng Wu, Deyang Yu, Yi Feng, Leiyun Han, Xilong Liu, Xudong Zhao, Xiaoyang Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3841-3846   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.054
Abstract |  PDF (325 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
The synergistic effect of P-doping and carbon coating for boosting electrochemical performance of TiO2 nanospheres for sodium-ion batteries
Zixing Guan, Kaixiang Zou, Xiao Wang, Yuanfu Deng, Guohua Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3847-3851   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.013
Abstract |  PDF (332 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Rapid formation of metal-monophenolic networks on polymer membranes for oil/water separation and dye adsorption
Jia-Lu Shen, Bing-Pan Zhang, Di Zhou, Zhi-Kang Xu, Ling-Shu Wan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3852-3856   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.023
Abstract |  PDF (261 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Theoretical investigation on the elusive biomimetic iron(III)-iodosylarene chemistry: An unusual hydride transfer triggers the Ritter reaction
Lanping Gao, Xiaolu Chen, Dongru Sun, Hua Zhao, Yufen Zhao, Wonwoo Nam, Yong Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3857-3861   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.030
Abstract |  PDF (648 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Clickable rhodamine spirolactam based spontaneously blinking probe for super-resolution imaging
Zengjin Liu, Ying Zheng, Ting Xie, Zihan Chen, Zhenlong Huang, Zhiwei Ye, Yi Xiao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3862-3864   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.038
Abstract |  PDF (194 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
“Xanthene” is a premium bridging group for xanthenoid dyes
Jin Li, Mengmeng Zhang, Lu Yang, Yubing Han, Xiao Luo, Xuhong Qian, Youjun Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3865-3869   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.041
Abstract |  PDF (379 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Distinguishable multi-substance detection based on three-channel NIR fluorescent probe in physiology and pathology of living cells and zebrafish
Sha Li, Fangjun Huo, Yongkang Yue, Kaiqing Ma, Ying Wen, Caixia Yin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3870-3875   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.026
Abstract |  PDF (353 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
A compact fluorescence/circular dichroism dual-modality probe for detection, differentiation, and detoxification of multiple heavy metal ions via bond-cleavage cascade reactions
Junwei Chen, Na Wang, Hongjuan Tong, Chao Song, Huijuan Ma, Yajun Zhang, Feng Gao, Huan Xu, Wei Wang, Kaiyan Lou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3876-3881   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.047
Abstract |  PDF (327 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Photoresponsive aggregation-induced emission polymer film for anti-counterfeiting
Hong Yang, Mengqi Li, Weijun Zhao, Zhiqian Guo, Wei-Hong Zhu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3882-3885   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.053
Abstract |  PDF (212 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Aza-BODIPY based probe for photoacoustic imaging of ONOO- in vivo
Danghui Ma, Shumin Hou, Chaeeon Bae, Thanh Chung Pham, Songyi Lee, Xin Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3886-3889   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.048
Abstract |  PDF (156 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Rational design of far red to near-infrared rhodamine analogues with huge Stokes shifts for single-laser excitation multicolor imaging
Xingxing Zhang, Tianbing Ren, Feiyu Yang, Lin Yuan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3890-3894   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.038
Abstract |  PDF (322 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Visualizing nitric oxide-dependent HIF-1 activity under hypoxia with a lipid droplet-targeting fluorescent probe
Ying-Hao Pan, Xiao-Xiao Chen, Lei Dong, Na Shao, Li-Ya Niu, Qing-Zheng Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3895-3898   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.024
Abstract |  PDF (247 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
NCL-based mitochondrial-targeting fluorescent probe for the detection of Glutathione in living cells
Tongxia Jin, Mengyu Cui, Dan Wu, Weiping Zhu, Yufang Xu, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3899-3902   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.033
Abstract |  PDF (366 KB)  ( 5 ) | HTML ( )
Self-assembly of amphiphilic peptides to construct activatable nanophotosensitizers for theranostic photodynamic therapy
Shuang Chen, Yongzhuo Liu, Ri Liang, Gaobo Hong, Jing An, Xiaojun Peng, Wen-Heng Zheng, Fengling Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3903-3906   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.041
Abstract |  PDF (266 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Blue-to-green manipulation of carbon dots from fluorescence to ultralong room-temperature phosphorescence for high-level anti-counterfeiting
Youfusheng Wu, Xinyi Fang, Jiaqi Shi, Weijing Yao, Wei Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3907-3910   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.040
Abstract |  PDF (286 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
One-pot synthesis of nuclear targeting carbon dots with high photoluminescence
Pengchong Wang, Hongrui Ji, Shiyan Guo, Ying Zhang, Yan Yan, Ke Wang, Jianfeng Xing, Yalin Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3911-3915   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.005
Abstract |  PDF (292 KB)  ( 30 ) | HTML ( )
Photoluminescent chiral carbon dots derived from glutamine
Wenyan Ma, Bolun Wang, Yonggang Yang, Jiyang Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3916-3920   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.021
Abstract |  PDF (257 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Selective coordination and localized polarization in graphene quantum dots: Detection of fluoride anions using ultra-low-field NMR relaxometry
Yongqiang Li, Yi Xiao, Quan Tao, Mengmeng Yu, Li Zheng, Siwei Yang, Guqiao Ding, Hui Dong, Xiaoming Xie
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3921-3926   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.014
Abstract |  PDF (308 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Red, green and blue aggregation-induced emissive carbon dots
Xiaokai Xu, Luoqi Mo, Wei Li, Yadong Li, Bingfu Lei, Xuejie Zhang, Jianle Zhuang, Chaofan Hu, Yingliang Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3927-3930   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.056
Abstract |  PDF (296 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Carbon dots-peroxyoxalate micelle as a highly luminous chemiluminescence system under physiological conditions
Chi Zhang, Jingjing Jin, Ke Liu, Xuejuan Ma, Xinfeng Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3931-3935   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.050
Abstract |  PDF (256 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Bioinspired self-assembly supramolecular hydrogel for ocular drug delivery
Xianglian Li, Hui Liu, Ailing Yu, Dan Lin, Zhishu Bao, Yuqin Wang, Xingyi Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3936-3939   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.037
Abstract |  PDF (258 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
A porous hydrogel scaffold mimicking the extracellular matrix with swim bladder derived collagen for renal tissue regeneration
Heng Wu, Rui Zhang, Bianxiang Hu, Yutong He, Yuehang Zhang, Liu Cai, Leyu Wang, Guobao Wang, Honghao Hou, Xiaozhong Qiu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3940-3947   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.043
Abstract |  PDF (494 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Tumor microenvironment triggered local oxygen generation and photosensitizer release from manganese dioxide mineralized albumin-ICG nanocomplex to amplify photodynamic immunotherapy efficacy
Ning Jiang, Zaigang Zhou, Wei Xiong, Jiashe Chen, Jianliang Shen, Rongtao Li, Ruirong Ye
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3948-3953   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.053
Abstract |  PDF (442 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Dual-labeled visual tracer system for topical drug delivery by nanoparticle-triggered P-glycoprotein silencing
Jushan Gao, Shanbo Ma, Xinxin Zhao, Jinpeng Wen, Datao Hu, Xiaoye Zhao, Xiaopeng Shi, Ke Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3954-3961   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.040
Abstract |  PDF (531 KB)  ( 14 ) | HTML ( )
A recombinant Newcastle disease virus expressing MMP8 promotes oncolytic efficacy
Tong Guo, Xiuli Liu, Zhikun Zhang, Yiqun Luo, Tong Li, Lan Li, Huixue Wang, Yong Huang, Jian He, Qiaoying Chen, Yongxiang Zhao, Lu Gan, Liping Zhong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3962-3966   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.001
Abstract |  PDF (356 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Transition-metal-switchable divergent synthesis of nitrile-containing pyrazolo [1,5-a]pyridines and indolizines
Chongjiu Lu, Min Ye, Min Li, Zhijierong Zhang, Yuxin He, Lipeng Long, Zhengwang Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3967-3971   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.018
Abstract |  PDF (728 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Synthesis of tetrasubstituted thiophenes from pyridinium 1,4-zwitterionic thiolates and modified activated alkynes
Taimin Wang, Xuecheng Zhu, Qingqing Tao, Wei Xu, Haiyan Sun, Ping Wu, Bin Cheng, Hongbin Zhai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3972-3975   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.021
Abstract |  PDF (741 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Overcoming the limitations of anthracene alkylation using SZ-DeAl-DFNS acid catalyst
Yangyang Fang, Xiaozhong Wang, Qianyan Pan, Yingqi Chen, Liyan Dai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3976-3979   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.024
Abstract |  PDF (297 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Exploring the pivotal role of silver(I) additives in palladium-catalyzed NH2-directed C(sp3)-H arylation reactions
Ning Zhao, Xiaojiao Jin, Yanfeng Dang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3980-3983   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.044
Abstract |  PDF (537 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Blue light-promoted cyclopropenizations of N-tosylhydrazones in water
Kaichuan Yan, Hua He, Jianglian Li, Yi Luo, Ruizhi Lai, Li Guo, Yong Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3984-3987   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.031
Abstract |  PDF (274 KB)  ( 26 ) | HTML ( )
Tunable construction of transition metal-coordinated helicene cages
Yongle Ding, Chengshuo Shen, Fuwei Gan, Jinghao Wang, Guoli Zhang, Lingling Li, Mouhai Shu, Bangshang Zhu, Jeanne Crassous, Huibin Qiu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3988-3992   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.033
Abstract |  PDF (326 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Ag2CO3-catalyzed efficient synthesis of internal or terminal propargylicamines and chalcones via A3-coupling under solvent-free condition
Ningbo Li, Shitang Xu, Xueyan Wang, Li Xu, Jie Qiao, Zhiwu Liang, Xinhua Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3993-3997   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.026
Abstract |  PDF (982 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Host-guest interactions directed the morphology transformation of a charge-transfer complex of a naphthalene-tailored amphiphile/methyl viologen: From thin-films into diamond-like assemblies
Qingtian Ji, Lijun Fan, Shuaishuai Liu, Haojie Ye, Shuzhen Xiang, Peiyi Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 3998-4001   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.036
Abstract |  PDF (254 KB)  ( 12 ) | HTML ( )
Dehydrocoupling of boranes with amines using a scandium catalyst
Yang Wang, Pengfei Xu, Xin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4002-4005   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.041
Abstract |  PDF (189 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Direct identification of HMX via guest-induced fluorescence turn-on of molecular cage
Chen Wang, Jin Shang, Li Tian, Hongwei Zhao, Peng Wang, Kai Feng, Guokang He, Jefferson Zhe Liu, Wei Zhu, Guangtao Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4006-4010   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.051
Abstract |  PDF (238 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Carbazole ring: A delicate rack for constructing thermally activated delayed fluorescent compounds with through-space charge transfer
Kuofei Li, Tao Wang, Bing Yao, Yuannan Chen, Hao Deng, Hongmei Zhan, Zhiyuan Xie, Yanxiang Cheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4011-4014   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.054
Abstract |  PDF (231 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Thiocarbonylation of C(sp3)-H bonds in pyridylamines with CS2: Facile synthesis of pyrido [1,2-a]pyrimidine-4-thiones
Xiao-Yu Zhou, Xiang-Yu Li, Zhen Zhang, Da-Gang Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4015-4018   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.055
Abstract |  PDF (908 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Remote ether groups-directed regioselective and chemoselective cycloaddition of azides and alkynes
Xuelun Duan, Nan Zheng, Ming Li, Xinhao Sun, Zhuye Lin, Pan Qiu, Wangze Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4019-4023   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.037
Abstract |  PDF (918 KB)  ( 8 ) | HTML ( )
Constitutionally adaptive crown ether-based macrocyclic bolaamphiphile with redox-responsive switching of lower critical solution temperature behaviors
Qiangqiang Xu, Zhiliyu Cui, Jizhen Yao, Bo Li, Ping Lv, Xin Shen, Zhuo Yu, Yan Ge, Zhenhui Qi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4024-4028   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.058
Abstract |  PDF (255 KB)  ( 8 ) | HTML ( )
Cu-catalyzed endo-selective asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides with ethenesulfonyl fluorides: Efficient access to chiral pyrrolidine-3-sulfonyl fluorides
Yi-Nan Li, Xin Chang, Qi Xiong, Xiu-Qin Dong, Chun-Jiang Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4029-4032   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.063
Abstract |  PDF (484 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Visible-light-induced chemoselective reactions of quinoxalin-2(1H)-ones with alkylboronic acids under air/N2 atmosphere
Lingling Yao, Defeng Zhu, Lei Wang, Jie Liu, Yicheng Zhang, Pinhua Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4033-4037   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.005
Abstract |  PDF (994 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Nickel-catalyzed asymmetric arylative cyclization of N-alkynones: Efficient access to 1,2,3,6-tetrahydropyridines with a tertiary alcohol
Jiangyan Tian, Wendian Li, Ruihao Li, Lin He, Hui Lv
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4038-4040   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.006
Abstract |  PDF (486 KB)  ( 12 ) | HTML ( )
Synthesis of DNP-modified GM3-based anticancer vaccine and evaluation of its immunological activities for cancer immunotherapy
Han Lin, Haofei Hong, Lipeng Feng, Jie Shi, Zhifang Zhou, Zhimeng Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4041-4044   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.034
Abstract |  PDF (153 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Peptide stapling with the retention of double native side-chains
Ye Wu, Yan Zou, Lingling Sun, Alfredo Garzino-Demo, Honggang Hu, Weidong Zhang, Xiang Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4045-4048   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.030
Abstract |  PDF (256 KB)  ( 10 ) | HTML ( )
Diaminodiacid bridge improves enzymatic and in vivo inhibitory activity of peptide CPI-1 against botulinum toxin serotype A
Jintao Shen, Jia Liu, Shuo Yu, Yunzhou Yu, Chao Huang, Xianghua Xiong, Junjie Yue, Qiuyun Dai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4049-4052   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.055
Abstract |  PDF (207 KB)  ( 14 ) | HTML ( )
Boronic acid-containing diarylpyrimidine derivatives as novel HIV-1 NNRTIs: Design, synthesis and biological evaluation
Da Feng, Fenju Wei, Yanying Sun, Prem Prakash Sharma, Tao Zhang, Hao Lin, Brijesh Rathi, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Dongwei Kang, Peng Zhan, Xinyong Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4053-4057   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.033
Abstract |  PDF (276 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Alopecuroidines A-C, three matrine-derived alkaloids from the seeds of Sophora alopecuroides
Xiang Yuan, Zhenyuan Li, Ziming Feng, Jianshuang Jiang, Yanan Yang, Peicheng Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4058-4062   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.022
Abstract |  PDF (230 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Spinel-type bimetal sulfides derived from Prussian blue analogues as efficient polysulfides mediators for lithium-sulfur batteries
Ruijian Li, Zhe Bai, Wenshuo Hou, Jinshuo Qiao, Wang Sun, Yu Bai, Zhenhua Wang, Kening Sun
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (12): 4063-4069   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.048
Abstract |  PDF (442 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn