Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2022 33( 01)  Published: 22 January 2022
 
Reviews
Engineering carbon nanocatalysts towards efficient degradation of emerging organic contaminants via persulfate activation: A review
Dongli Guo, Shijie You, Fang Li, Yanbiao Liu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 1-10   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.027
Abstract |  PDF (3776 KB)  ( 173 ) | HTML ( )
Advances in cyclodextrin polymers adsorbents for separation and enrichment: Classification, mechanism and applications
Binfen Zhao, Liyan Jiang, Qiong Jia
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 11-21   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.031
Abstract |  PDF (780 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Recent advances in nanoscale metal-organic frameworks biosensors for detection of biomarkers
Qiu-Yang Xu, Zheng Tan, Xue-Wei Liao, Chen Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 22-32   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.015
Abstract |  PDF (1086 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Porphyrin-based heterogeneous photocatalysts for solar energy conversion
Yuheng Zhang, Kang Ren, Lu Wang, Lin Wang, Zhuangjun Fan
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 33-60   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.013
Abstract |  PDF (6026 KB)  ( 172 ) | HTML ( )
Systematic evaluation of advance in application and discharge mechanism of solution electrode glow discharge
Xiaoxu Peng, Zheng Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 61-70   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.017
Abstract |  PDF (324 KB)  ( 60 ) | HTML ( )
Insoluble carbonaceous materials as electron shuttles enhance the anaerobic/anoxic bioremediation of redox pollutants: Recent advances
Ning Li, Jin Jiang, Yanbin Xu, Hanping Pan, Xiaonan Luo, Yingbin Hu, Jie Cao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 71-79   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.064
Abstract |  PDF (431 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Selective N-terminal modification of peptides and proteins: Recent progresses and applications
Hongfei Jiang, Wujun Chen, Jie Wang, Renshuai Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 80-88   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.011
Abstract |  PDF (882 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
The emerging applications of pillararene architectures in supramolecular catalysis
Kaiya Wang, Xueqi Tian, Jacobs H. Jordan, Krishnasamy Velmurugan, Leyong Wang, Xiao-Yu Hu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 89-96   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.026
Abstract |  PDF (986 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Recent advances in the application of sulfinic acids for the construction of sulfur-containing compounds
Yufen Lv, Huanhuan Cui, Na Meng, Huilan Yue, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 97-114   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.068
Abstract |  PDF (7140 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
Near-infrared absorbing (>700 nm) aza-BODIPYs by freezing the rotation of the aryl groups
Yanyan Wang, Dongxiang Zhang, Kangming Xiong, Rong Shang, Xin-Dong Jiang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 115-122   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.083
Abstract |  PDF (1002 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Organic solar cells based on small molecule donor and polymer acceptor
Wanru Xu, Yilin Chang, Xiangwei Zhu, Zhenhua Wei, Xiaoli Zhang, Xiangnan Sun, Kun Lu, Zhixiang Wei
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 123-132   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.028
Abstract |  PDF (1163 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Silicon-substituted rhodamines for stimulated emission depletion fluorescence nanoscopy
Ning Wang, Yumeng Hao, Xiaowei Feng, Haidan Zhu, Dazhi Zhang, Ting Wang, Xiaoyan Cui
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 133-140   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.075
Abstract |  PDF (743 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Electrospun carbon nanofibers for lithium metal anodes: Progress and perspectives
Hongyang Chen, Manxian Li, Chuanping Li, Xuan Li, Yaling Wu, Xiaochuan Chen, Junxiong Wu, Xiaoyan Li, Yuming Chen
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 141-152   DOI:10.1016/j.cclet.2021.08.097
Abstract |  PDF (1311 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Strain of 2D materials via substrate engineering
Yangwu Wu, Lu Wang, Huimin Li, Qizhi Dong, Song Liu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 153-162   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.001
Abstract |  PDF (691 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Two-dimensional alloyed transition metal dichalcogenide nanosheets: Synthesis and applications
Haoxin Huang, Jiajia Zha, Shisheng Li, Chaoliang Tan
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 163-176   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.004
Abstract |  PDF (1115 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Oxidations of two-dimensional semiconductors: Fundamentals and applications
Junqiang Yang, Xiaochi Liu, Qianli Dong, Yaqi Shen, Yuchuan Pan, Zhongwang Wang, Kui Tang, Xianfu Dai, Rongqi Wu, Yuanyuan Jin, Wei Zhou, Song Liu, Jian Sun
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 177-185   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.078
Abstract |  PDF (691 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Carbohydrate-derived porous carbon materials: An ideal platform for green organic synthesis
Yamei Lin, Jie Yu, Xing Zhang, Jingkun Fang, Guo-Ping Lu, He Huang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 186-196   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.045
Abstract |  PDF (2062 KB)  ( 33 ) | HTML ( )
Communications
Regioselective 2-alkylation of indoles with α-bromo esters catalyzed by Pd/P,P=O system
Wei Tian, Bowen Li, Duanshuai Tian, Wenjun Tang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 197-200   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.091
Abstract |  PDF (877 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
A facile access to mono-C-alkynylated-o-carboranes from o-carboranes and arylsulfonylacetylenes
Mengyang Bai, Guanyu Tao, Zhenxing Liu, Lili Wang, Zheng Duan
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 201-204   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.062
Abstract |  PDF (1317 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Selenization of cotton products with NaHSe endowing the antibacterial activities
Mingxuan Liu, Xiaoling Zhang, Sainan Chu, Yanyu Ge, Tao Huang, Yonghong Liu, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 205-208   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.061
Abstract |  PDF (374 KB)  ( 33 ) | HTML ( )
Smart supramolecular vesicles based on glutathione-reactive pillar [6]arene and acid-labile prodrug: Dual drug loading and sequential release
Yamin Liu, Siyang Jiang, Weipeng Mao, Pintao Li, Fang Zhou, Da Ma
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 209-212   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.024
Abstract |  PDF (427 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
A reversible microarray immobilization strategy based on thiol-quinone reaction
Ling Feng, Ping Wang, Yi Feng, Jie Zhang, Qingxin Chen, Yusheng Xie, Jingdong Luo, Jiang Xia, Shao Q. Yao, Hongyan Sun
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 213-216   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.056
Abstract |  PDF (277 KB)  ( 30 ) | HTML ( )
Synthesis, characterization and reactivity of thiolate-bridged cobalt-iron and ruthenium-iron complexes
Chao Guo, Linan Su, Dawei Yang, Baomin Wang, Jingping Qu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 217-220   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.070
Abstract |  PDF (335 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Catalyst-free, direct electrochemical trifluoromethylation/cyclization of N-arylacrylamides using TfNHNHBoc as a CF3 source
Han Wang, Yongbin Xie, Yicheng Zhou, Nannan Cen, Wenbo Chen
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 221-224   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.008
Abstract |  PDF (538 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Dearomative spirocyclization via visible-light-induced reductive hydroarylation of non-activated arenes
Zhuomin Chi, Yuzhen Gao, Lei Yang, Chunlin Zhou, Meng Zhang, Peiming Cheng, Gang Li
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 225-228   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.001
Abstract |  PDF (556 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
A novel conformationally adaptive macrocyclic tetramaleimide with flipping pyrene sidewalls
Lingyun Zhu, Wei Zeng, Menghua Li, Meijin Lin
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 229-233   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.003
Abstract |  PDF (741 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Supported Pt-Ni bimetallic nanoparticles catalyzed hydrodeoxygenation of dibenzofuran with high selectivity to bicyclohexane
Pengyu Wu, Chun Cai
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 234-238   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.059
Abstract |  PDF (368 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Accelerating the thermal fading rate of photochromic naphthopyrans by pillar [5]arene-based conjugated macrocycle polymer
Shuangyan Liu, Taishan Yan, Qiuxia Wu, Zheng Xu, Jie Han
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 239-242   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.023
Abstract |  PDF (284 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
A micro-wave strategy for synthesizing room temperature phosphorescent materials
Ru Liang, Lijun Huo, Ao Yu, Jinjing Wang, Chunman Jia, Jianwei Li
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 243-246   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.046
Abstract |  PDF (540 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Two star-shaped small molecule donors based on benzodithiophene unit for organic solar cells
Jun Xu, Jinsheng Zhang, Daobin Yang, Kuibao Yu, Dandan Li, Zihao Xia, Ziyi Ge
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 247-251   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.023
Abstract |  PDF (462 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
TPE based aggregation induced emission fluorescent sensors for viscosity of liquid and mechanical properties of hydrogel
Na Wang, Hang Yao, Qi Tao, Jing Sun, Hao Ma, Yang Wang, ChengCheng Zhou, Hongying Fan, Hongxia Shao, Aijian Qin, Dawei Su, Chenyin Wang, Hui Chong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 252-256   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.092
Abstract |  PDF (463 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Reliable folding of hybrid tetrapeptides into short β-hairpins
Xue-Yi Sun, Yulong Zhong, Yao-Hua Li, Daniel P. Miller, Sagar Buttan, Xiang-Xiang Wu, Yukun Zhang, Quan Tang, Hong-Wei Tan, Jin Zhu, Rui Liu, Eva Zurek, Zhong-Lin Lu, Bing Gong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 257-261   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.019
Abstract |  PDF (369 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Highly active electrocatalytic CO2 reduction with manganese N-heterocyclic carbene pincer by para electronic tuning
Can Huang, Jiahao Liu, Hai-Hua Huang, Xianfang Xu, Zhuofeng Ke
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 262-265   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.046
Abstract |  PDF (389 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Selective C-C bonds formation, N-alkylation and benzo [d]imidazoles synthesis by a recyclable zinc composite
Guanxin Zhu, Zheng-Chao Duan, Haiyan Zhu, Dongdong Ye, Dawei Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 266-270   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.060
Abstract |  PDF (1353 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
S/Se-embedded acenaphthylene-imide-containing polycyclic heteroaromatic hydrocarbon
Zhichao Wang, Qianli Ma, Xuan Huang, Tian Zhang, Jiawei Shao, Xinglin Zhang, Qian Shen, Xiaochen Wang, Jinjun Shao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 271-275   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.072
Abstract |  PDF (358 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Synthesis of arylsulfonyl-substituted indolo [2,1-a]isoquinolin-6(5H)-one derivatives via a TBAI-catalyzed radical cascade cyclization
Shengxian Zhai, Shuxian Qiu, Shuai Yang, Bingyan Hua, Yongsheng Niu, Chuchu Han, Youzhu Yu, Yuchao Li, Hongbin Zhai
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 276-279   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.081
Abstract |  PDF (967 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Molecular assembly of a pyridine functionalized janusarene
Zhibo Yin, Luoyi Fan, Chaojun Lin, Haonan Shi, Bangyuan Xiong, Jiajian Gu, Yanpeng Zhu, Jiaobing Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 280-282   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.057
Abstract |  PDF (303 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Cucurbit [6]uril functionalized gold nanoparticles and electrode for the detection of metformin drug
Yaqi Wang, Ling Ding, Hui Yu, Feng Liang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 283-287   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.044
Abstract |  PDF (342 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Discriminating non-ylidic carbon-sulfur bond cleavages of sulfonium ylides for alkylation and arylation reactions
Jing Fang, Ting Li, Xiang Ma, Jiuchang Sun, Lei Cai, Qi Chen, Zhiwen Liao, Lingkui Meng, Jing Zeng, Qian Wan
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 288-292   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.069
Abstract |  PDF (757 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
MoS2 nanosheets and bulk materials altered lipid profiles in 3D Caco-2 spheroids
Min Xie, Chaobo Huang, Yongqi Liang, Shuang Li, Liping Sheng, Yi Cao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 293-297   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.049
Abstract |  PDF (367 KB)  ( 18 ) | HTML ( )
Orange-emitting bimetallic nanoclusters combined with cyan-emitting Fe@TAOH as white light-emitting materials
Wenying Mi, Na Shao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 298-303   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.039
Abstract |  PDF (1153 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Carbon dots embedded nanofiber films: Large-scale fabrication and enhanced mechanical properties
Chang Liu, Rui Cheng, Jiazhuang Guo, Ge Li, He Li, Hong-Gang Ye, Zhi-Bin Liang, Cai-Feng Wang, Su Chen
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 304-307   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.073
Abstract |  PDF (381 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Green rapid synthesis of Cu2O/Ag heterojunctions exerting synergistic antibiosis
Feiyue Hu, Bo Song, Xiaohan Wang, Shen Bao, Siyang Shang, Shupei Lv, Bingbing Fan, Rui Zhang, Jingguo Li
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 308-313   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.018
Abstract |  PDF (766 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Aqueous-phase synthesis of upconversion metal-organic frameworks for ATP-responsive in situ imaging and targeted combinational cancer therapy
Lin Yang, Shuaidong Zhu, Zhimei He, Xiangli Li, Jiangning Chen, Sai Bi, Jun-Jie Zhu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 314-319   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.007
Abstract |  PDF (563 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Reactive nano-essential oils for sustained release of essential oils and application to wallpaper
Qiulian Hao, Huan Peng, Ruichen Zhao, Jianze Wang, Zhiguo Lu, Jingwen Wang, Jie Shen, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Guiying Liu, Jifu Hao, Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 320-323   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.085
Abstract |  PDF (331 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Self-assembled metal-organic frameworks nanocrystals synthesis and application for plumbagin drug delivery in acute lung injury therapy
Yang Wang, Qing Li, Mengsheng Deng, Kuijun Chen, Jianmin Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 324-327   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.080
Abstract |  PDF (620 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
An in situ nanoparticle recombinant strategy for the enhancement of photothermal therapy
Xinxin Liu, Cuixia Zheng, Yueyue Kong, Hao Wang, Lei Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 328-333   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.025
Abstract |  PDF (687 KB)  ( 20 ) | HTML ( )
Thermodynamics-guided two-way interlocking DNA cascade system for universal multiplexed mutation detection
Wei Zhang, Liquan Liu, Yangwei Liao, Wan Shu, Xiaofeng Tang, Kejun Dong, Zhihao Ming, Xianjin Xiao, Hongbo Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 334-338   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.067
Abstract |  PDF (418 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
A series of simple curcumin-derived colorimetric and fluorescent probes for ratiometric-pH sensing and cell imaging
Guangjie Song, Di Jiang, Lei Wang, Xiangzhong Sun, Hongtian Liu, Yanqing Tian, Meiwan Chen
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 339-343   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.076
Abstract |  PDF (425 KB)  ( 33 ) | HTML ( )
Nitrogen and boron co-doped graphene nanoribbons as peroxidase-mimicking nanozymes for enhanced biosensing
Siyu Luo, Meng Sha, Fei Tian, Xialian Li, Lijie Fu, Yingqiu Gu, Lu-Lu Qu, Guo-Hai Yang, Chengzhou Zhu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 344-348   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.018
Abstract |  PDF (381 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Influence of Pd deposition pH value on the performance of Pd-CuO/SiO2 catalyst for semi-hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol (MBY)
Jiamin Xu, Xiaowen Guo, Yejun Guan, Peng Wu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 349-353   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.012
Abstract |  PDF (971 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Self-assembly of a new 3D platelike ternary-oxo-cluster: An efficient catalyst for the synthesis of pyrazoles
Guoping Yang, Yufeng Liu, Xiaoling Lin, Bangming Ming, Ke Li, Changwen Hu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 354-357   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.008
Abstract |  PDF (1367 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Mechanism of water oxidation catalyzed by vitamin B12: Redox non-innocent nature of corrin ligand and crucial role of phosphate
Ying-Ying Li, Rong-Zhen Liao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 358-361   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.028
Abstract |  PDF (308 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
A ferric citrate derived Fe-N-C electrocatalyst with stepwise pyrolysis for highly efficient oxygen reduction reaction
Min Zhang, Bolong Yang, Ting Yang, Yahui Yang, Zhonghua Xiang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 362-367   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.054
Abstract |  PDF (500 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
Tuning photoresponse of graphene-black phosphorus heterostructure by electrostatic gating and photo-induced doping
Yanpeng Liu, Ming Yang, Junpeng Lu, Ying Liu, Hongwei Liu, Erwen Zhang, Wei Fu, Junyong Wang, Zhenliang Hu, Jun Yin, Goki Eda, Shijie Wang, Jiabao Yi, Ajayan Vinu, Kian Ping Loh
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 368-373   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.079
Abstract |  PDF (513 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Ir nanoclusters confined within hollow MIL-101(Fe) for selective hydrogenation of α,β-unsaturated aldehyde
Qinglin Liu, Qian Liu, Yurong Chen, Yinle Li, Hui Su, Qinghua Liu, Guangqin Li
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 374-377   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.047
Abstract |  PDF (421 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Engineering surface oxygen vacancy of mesoporous CeO2 nanosheets assembled microspheres for boosting solar-driven photocatalytic performance
Decai Yang, Yachao Xu, Kai Pan, Chuanxin Yu, Jiaxing Wu, Mingxia Li, Fan Yang, Yang Qu, Wei Zhou
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 378-384   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.035
Abstract |  PDF (724 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Nitrogen-doped Co3O4 nanowires enable high-efficiency electrochemical oxidation of 5-hydroxymethylfurfural
Mengxiao Sun, Yue Wang, Chunsen Sun, Yan Qi, Jia Cheng, Yumei Song, Lixue Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 385-389   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.009
Abstract |  PDF (396 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Highly selective conversion of methane to ethanol over CuFe2O4-carbon nanotube catalysts at low temperature
Xinquan Shen, Dan Wu, Xian-Zhu Fu, Jing-Li Luo
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 390-393   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.019
Abstract |  PDF (316 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Low-overpotential electrochemical ammonia synthesis using BiOCl-modified 2D titanium carbide Mxene
Yu Wang, Munkhbayar Batmunkh, Hui Mao, Hui Li, Baohua Jia, Shuyao Wu, Daliang Liu, Ximing Song, Ying Sun, Tianyi Ma
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 394-398   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.025
Abstract |  PDF (422 KB)  ( 11 ) | HTML ( )
Highly efficient photocatalytic reduction of nitrogen into ammonia by single Ru atom catalyst supported by BeO monolayer
Saifei Yuan, Beixi Xu, Shujuan Li, Wenbiao Zhu, Shulai Lei, Wenyue Guo, Hao Ren
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 399-403   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.077
Abstract |  PDF (347 KB)  ( 13 ) | HTML ( )
The InSe/g-CN van der Waals hybrid heterojunction as a photocatalyst for water splitting driven by visible light
Cheng He, Fusheng Han, Wenxue Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 404-409   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.010
Abstract |  PDF (447 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
Photo-piezoelectric synergistic degradation of typical volatile organic compounds on BaTiO3
Qin Liu, Weina Zhao, Zhimin Ao, Taicheng An
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 410-414   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.059
Abstract |  PDF (361 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Effective E. coli inactivation of core-shell ZnO@ZIF-8 photocatalysis under visible light synergize with peroxymonosulfate: Efficiency and mechanism
Yanni Jiang, Zhaokun Xiong, Jianbo Huang, Feng Yan, Gang Yao, Bo Lai
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 415-423   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.058
Abstract |  PDF (1955 KB)  ( 13 ) | HTML ( )
Constructing low-valent Ni nanoparticles for highly selective CO2 reduction
Kuanda Xu, Shisheng Zheng, Yang Li, Honghao Chu, Qi Xiong, Zongwei Mei, Qinghe Zhao, Luyi Yang, Shunning Li, Feng Pan
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 424-427   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.016
Abstract |  PDF (402 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
The role of NiFe2O4 nanoparticle in the anaerobic digestion (AD) of waste activated sludge (WAS)
Lihong Zhou, Xueqian Yan, Xiangjun Pei, Jie Du, Rui Ma, Jin Qian
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 428-433   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.055
Abstract |  PDF (720 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Regulation of mixed Ag valence state by non-thermal plasma for complete oxidation of formaldehyde
Kai Li, Jian Ji, Yanling Gan, Haibao Huang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 434-437   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.014
Abstract |  PDF (274 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Prediction of second-order rate constants between carbonate radical and organics by deep neural network combined with molecular fingerprints
Peizhe Sun, Huixin Ma, Shangyu Li, Hong Yao, Ruochun Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 438-441   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.061
Abstract |  PDF (261 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Sunlight photocatalytic degradation of ofloxacin using UiO-66/wood composite photocatalysts
Linhong Shi, Xue Zou, Tengfei Wang, Dongmei Wang, Meikun Fan, Zhengjun Gong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 442-446   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.048
Abstract |  PDF (370 KB)  ( 13 ) | HTML ( )
Unrecognized role of humic acid as a reductant in accelerating fluoroquinolones oxidation by aqueous permanganate
Yang Zhou, Jianpeng Hu, Yuan Gao, Yang Song, Su-Yan Pang, Jin Jiang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 447-451   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.036
Abstract |  PDF (427 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Phosphate-induced interfacial electronic engineering in VPO4-Ni2P heterostructure for improved electrochemical water oxidation
Kun Chen, Keke Mao, Yu Bai, Delong Duan, Shuangming Chen, Chengming Wang, Ning Zhang, Ran Long, Xiaojun Wu, Li Song, Yujie Xiong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 452-456   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.011
Abstract |  PDF (456 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Mitigating side reaction for high capacity retention in lithium-sulfur batteries
Yong Cai, Qi Jin, Kaixin Zhao, Xinzhi Ma, Xitian Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 457-461   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.065
Abstract |  PDF (375 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Three-dimensional Co2V2O7·nH2O superstructures assembled by nanosheets for electrochemical energy storage
Nan Li, Xiaowen Guo, Xinru Tang, Yichen Xing, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 462-465   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.012
Abstract |  PDF (424 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
A benzo [ghi]-perylene triimide based double-cable conjugated polymer for single-component organic solar cells
Dan Wang, Zhaofan Yang, Feng Liu, Chengyi Xiao, Yonggang Wu, Weiwei Li
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 466-469   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.042
Abstract |  PDF (311 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
SbPS4: A novel anode for high-performance sodium-ion batteries
Miao Yang, Zhonghui Sun, Ping Nie, Haiyue Yu, Chende Zhao, Mengxuan Yu, Zhongzhen Luo, Hongbo Geng, Xinglong Wu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 470-474   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.065
Abstract |  PDF (566 KB)  ( 11 ) | HTML ( )
One-step synthesis of hierarchical Ni3Se2 nanosheet-on-nanorods/Ni foam electrodes for hybrid supercapacitors
Fangshuai Chen, Yanan Chen, Qing Han, Liangti Qu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 475-479   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.021
Abstract |  PDF (455 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
B-incorporated, N-doped hierarchically porous carbon nanosheets as anodes for boosted potassium storage capability
Yu Hu, Cheng Tang, Haitao Li, Aijun Du, Wei Luo, Minghong Wu, Haijiao Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 480-485   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.063
Abstract |  PDF (675 KB)  ( 18 ) | HTML ( )
Mixed transition-metal oxides@carbon core-shell nanostructures derived from heterometallic clusters for enhanced lithium storage
Yanting Chu, Shenglin Xiong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 486-490   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.074
Abstract |  PDF (353 KB)  ( 12 ) | HTML ( )
Ru single atoms induce surface-mediated discharge in Na-O2 batteries
Xin Jin, Yangyang Li, Shuo Zhang, Jiangwei Zhang, Zihan Shen, Chenlin Zhong, Ziqiang Cai, Chaoquan Hu, Huigang Zhang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 491-496   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.090
Abstract |  PDF (483 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Automated and remote synthesis of poly(ethylene glycol)-mineralized ZIF-8 composite particles via a synthesizer assisted by femtosecond laser micromachining
Miao Wu, Lingling Xia, Yucen Li, Difeng Yin, Jianping Yu, Wenbo Li, Ning Wang, Xin Li, Jiwei Cui, Wei Chu, Ya Cheng, Ming Hu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 497-500   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.004
Abstract |  PDF (614 KB)  ( 16 ) | HTML ( )
Synthesis and insecticidal evaluation of novel sulfide-containing amide derivatives as potential ryanodine receptor modulators
Yan Zhang, Yuxin Li, Huan Li, Junfeng Shang, Zhengming Li, Baolei Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 501-507   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.027
Abstract |  PDF (490 KB)  ( 21 ) | HTML ( )
(±)-Pyriindolin with a 2,2'-bipyridine-spiro [furan-3,3'-indoline] chimeric skeleton from the endophytic Streptomyces albolongus EA12432
Mengmeng Lan, Tongxu Cui, Kaichun Xia, Guodong Cui, Yiwen Chu, Peng Fu, Weiming Zhu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 508-510   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.028
Abstract |  PDF (234 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Discovery of daspyromycins A and B, 2-aminovinyl-cysteine containing lanthipeptides, through a genomics-based approach
Jing Shi, Jia-Qi Ma, Yong-Chao Wang, Zi-Fei Xu, Bo Zhang, Rui-Hua Jiao, Ren-Xiang Tan, Hui-Ming Ge
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 511-515   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.010
Abstract |  PDF (491 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Mufolinin A, an unprecedented ring A-seco 10-ethyllimonoid from Munronia unifoliolata
Yunpeng Sun, Letian Cui, Qiurong Li, Pengfei Tang, Yongyi Li, Wenjun Xu, Jun Luo, Lingyi Kong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 516-518   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.050
Abstract |  PDF (255 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
In-situ monitoring of nitrile-bearing pesticide residues by background-free surface-enhanced Raman spectroscopy
Guorui Wu, Wenshuai Li, Weijun Du, Aiqin Yue, Jinzhong Zhao, Dingbin Liu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 519-522   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.051
Abstract |  PDF (370 KB)  ( 17 ) | HTML ( )
Quantum interference enhanced thermopower in single-molecule thiophene junctions
Hang Chen, Yaorong Chen, Hewei Zhang, Wenqiang Cao, Chao Fang, Yicheng Zhou, Zongyuan Xiao, Jia Shi, Wenbo Chen, Junyang Liu, Wenjing Hong
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 523-526   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.052
Abstract |  PDF (274 KB)  ( 11 ) | HTML ( )
Defect engineering for high-selection-performance of NO reduction to NH3 over CeO2 (111) surface: A DFT study
Chaozheng He, Risheng Sun, Ling Fu, Jinrong Huo, Chenxu Zhao, Xiuyuan Li, Yan Song, Sumin Wang
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 527-532   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.072
Abstract |  PDF (411 KB)  ( 12 ) | HTML ( )
Epitaxial etching of organic single crystals
Cong Zhang, Daizong Ji, Lang Jiang, Yunqi Liu, Dacheng Wei
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 533-536   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.030
Abstract |  PDF (268 KB)  ( 15 ) | HTML ( )
Near UV luminescent Cs2NaBi0.75Sb0.25Cl6 perovskite colloidal nanocrystals with high stability
Huixian Yang, Yanmei Guo, Guoning Liu, Ruowei Song, Jinxi Chen, Yongbing Lou, Yixin Zhao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 537-540   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.071
Abstract |  PDF (359 KB)  ( 11 ) | HTML ( )
Highly selective and turn-on fluorescence probe with red shift emission for naked-eye detecting Al3+ and Ga3+ based on metal-organic framework
Linhui Wu, Shuli Yao, Hui Xu, Tengfei Zheng, Suijun Liu, Jinglin Chen, Na Li, Herui Wen
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 541-546   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.009
Abstract |  PDF (527 KB)  ( 19 ) | HTML ( )
Molecular engineering of s-triazine and its derivatives applied in surface modification strategy for enhancing photoelectric performance of all-inorganic perovskites
Yifei Yue, Shengnan Liu, Ning Zhang, Zhongmin Su, Dongxia Zhu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 547-550   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.066
Abstract |  PDF (344 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Indium-organic framework CPP-3(In) derived Ag/In2O3 porous hexagonal tubes for H2S detection at low temperature
Sihan Li, Lili Xie, Guifang Luo, Yutong Han, Ming Zhou, Rawat Jaisutti, Zhigang Zhu
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 551-556   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.016
Abstract |  PDF (687 KB)  ( 9 ) | HTML ( )
Ultrathin Ti3C2 nanowires derived from multi-layered bulks for high-performance hydrogen evolution reaction
Weiwei Zhao, Beibei Jin, Longlu Wang, Chengbo Ding, Mengyue Jiang, Tiantian Chen, Shuaihang Bi, Shujuan Liu, Qiang Zhao
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 557-561   DOI:10.1016/j.cclet.2021.07.035
Abstract |  PDF (501 KB)  ( 14 ) | HTML ( )
A synergy establishment by metal-organic framework and carbon quantum dots to enhance electrochemical water oxidation
Qiuxiang Mou, Xuan Wang, Zhenhang Xu, Pnur Zul, Erlei Li, Pingping Zhao, Xinghai Liu, Houbin Li, Gongzhen Cheng
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 562-566   DOI:10.1016/j.cclet.2021.08.028
Abstract |  PDF (330 KB)  ( 13 ) | HTML ( )
Rational construction and triethylamine sensing performance of foam shaped α-MoO3@SnS2 nanosheets
Xianhui Dong, Qing Han, Yaru Kang, Haidong Li, Xinyu Huang, Zhengtao Fang, Huimin Yuan, Ahmed A. Elzatahry, Zongtao Chi, Guanglei Wu, Wanfeng Xie
Chinese Chemical Letters 2022 Vol. 33 (01): 567-572   DOI:10.1016/j.cclet.2021.06.022
Abstract |  PDF (514 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn