Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 10)  Published: 22 October 2021
 
Reviews
3D printing hydrogels for actuators: A review
Aokai Zhang, Feng Wang, Lian Chen, Xianshuo Wei, Maoquan Xue, Feng Yang, Shaohua Jiang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2923-2932   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.073
Abstract |  PDF (1409 KB)  ( 983 ) | HTML ( )
A perspective of the engineering applications of carbon-based selenium-containing materials
Xinrui Xiao, Zhifang Shao, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2933-2938   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.047
Abstract |  PDF (901 KB)  ( 261 ) | HTML ( )
Role of biochar surface characteristics in the adsorption of aromatic compounds: Pore structure and functional groups
Xue-Fei Tan, Shi-Shu Zhu, Ru-Peng Wang, Yi-Di Chen, Pau-Loke Show, Feng-Fa Zhang, Shih-Hsin Ho
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2939-2946   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.059
Abstract |  PDF (1777 KB)  ( 201 ) | HTML ( )
Single atom catalyst for electrocatalysis
Jianan Su, Linzhou Zhuang, Shusheng Zhang, Qingju Liu, Longzhou Zhang, Guangzhi Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2947-2962   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.082
Abstract |  PDF (1822 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Supported catalysts for simultaneous removal of SO2, NOx, and Hg0 from industrial exhaust gases: A review
Ke Zhao, Xin Sun, Chi Wang, Xin Song, Fei Wang, Kai Li, Ping Ning
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2963-2974   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.023
Abstract |  PDF (1780 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
Photocatalytic degradation of organic pollutants by MOFs based materials: A review
Tianliang Xia, Yingchao Lin, Weizun Li, Meiting Ju
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2975-2984   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.058
Abstract |  PDF (736 KB)  ( 256 ) | HTML ( )
A recent progress of room–temperature airborne ozone decomposition catalysts
Jiami Ma, Ranran Cao, Yanliu Dang, Jinlong Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2985-2993   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.031
Abstract |  PDF (910 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
Recent progress in carbon-dots-based nanozymes for chemosensing and biomedical applications
Deming He, Minmin Yan, Pengjuan Sun, Yuanqiang Sun, Lingbo Qu, Zhaohui Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 2994-3006   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.078
Abstract |  PDF (1869 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Communications
Deep insight into the charge transfer interactions in 1,2,4,5-tetracyanobenzene-phenazine cocrystal
Hongnan Wu, Yajing Sun, Lingjie Sun, Liwei Wang, Xiaotao Zhang, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3007-3010   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.045
Abstract |  PDF (893 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Full synthesis and bioactivity evaluation of Tn-RC-529 derivative conjugates as self-adjuvanting cancer vaccines
Lingqiang Gao, Qinghai Lian, Leilei Ma, Shiwei Su, Menglan Yang, Yuan Fang, Zhongqiu Liu, Xiang Luo, Guochao Liao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3011-3014   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.046
Abstract |  PDF (820 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Mechanism and selectivity of nickel-catalyzed [3 + 2] cycloaddition of cyclopropenones and α,β-unsaturated ketones: A computational study
Lingling Liu, Hongli Wu, Genping Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3015-3018   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.006
Abstract |  PDF (866 KB)  ( 135 ) | HTML ( )
Reviving chloroquine for anti-SARS-CoV-2 treatment with cucurbit[7]uril-based supramolecular formulation
Cheryl H. T. Kwong, Jingfang Mu, Shengke Li, Yaohui Fang, Qianyun Liu, Xiangjun Zhang, Hiotong Kam, Simon M. Y. Lee, Yu Chen, Fei Deng, Xi Zhou, Ruibing Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3019-3022   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.008
Abstract |  PDF (825 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Colorimetric recognition of melamine in milk using novel pincer zinc complex stabilized gold nanoparticles
Xiaoling Bao, Jianhong Liu, Qingshu Zheng, Lixin Duan, Yuzhu Zhang, Junlong Qian, Tao Tu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3023-3026   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.014
Abstract |  PDF (786 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Decatungstate as a direct hydrogen atom transfer photocatalyst for synthesis of trifluromethylthioesters from aldehydes
Xiaochen Wang, Jianyang Dong, Yuxiu Liu, Hongjian Song, Qingmin Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3027-3030   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.070
Abstract |  PDF (932 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
Synthesis of [6-6-6] ABE tricyclic ring analogues of methyllycaconitine
Dan Xiao, Xin Zhao, Jiang Lei, Mengqian Zhu, Liang Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3031-3033   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.068
Abstract |  PDF (743 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Host-guest inclusion for enhancing anticancer activity of pemetrexed against lung carcinoma and decreasing cytotoxicity to normal cells
Junyi Chen, Yahan Zhang, Yadan Zhang, Liang Zhao, Longming Chen, Yao Chai, Zhao Meng, Xueshun Jia, Qingbin Meng, Chunju Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3034-3038   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.079
Abstract |  PDF (837 KB)  ( 74 ) | HTML ( )
pH-Responsive amorphous room-temperature phosphorescence polymer featuring delayed fluorescence based on fluorescein
Guanghui Wang, Zifei Wang, Bingbing Ding, Xiang Ma
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3039-3042   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.054
Abstract |  PDF (828 KB)  ( 56 ) | HTML ( )
Boronic acid-containing carbon dots array for sensitive identification of glycoproteins and cancer cells
Shuai Chen, Xuewei Zhang, Yongliang Yu, Jianhua Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3043-3047   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.060
Abstract |  PDF (981 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Ultrasmall green-emitting carbon nanodots with 80% photoluminescence quantum yield for lysosome imaging
Xiaokai Chen, Xiaodong Zhang, Fu-Gen Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3048-3052   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.061
Abstract |  PDF (995 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Real-time identification of gut microbiota with aminopeptidase N using an activable NIR fluorescent probe
Lei Feng, Zhenhao Tian, Ming Zhang, Xin He, Xiangge Tian, Zhenlong Yu, Xiaochi Ma, Chao Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3053-3056   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.056
Abstract |  PDF (840 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Monitoring intracellular pH fluctuation with an excited-state intramolecular proton transfer-based ratiometric fluorescent sensor
Bin Feng, Yingli Zhu, Jiaxin Wu, Xueyan Huang, Rong Song, Liu Huang, Xueping Feng, Wenbin Zeng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3057-3060   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.074
Abstract |  PDF (904 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Novel CD-MOF NIR-II fluorophores for gastric ulcer imaging
Yishen Liu, Yuzhen Yuzhen, Tian Tian, Wumei Wang, Jinxia Nong, Xue Qiao, Fuchun Xu, Jianfeng Gao, Xuechuan Hong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3061-3065   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.075
Abstract |  PDF (1016 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Molecular engineering and biomedical applications of ultra-sensitive fluorescent probe for Ag+
Jianfei Kan, Xiaonan Zhou, Yanyan Sun, Liyuan Sun, Hao Chu, Zhaosheng Qian, Jin Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3066-3070   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.076
Abstract |  PDF (850 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Cocrystallization-like strategy for the codelivery of hydrophobic and hydrophilic drugs in a single carrier material formulation
Yi Li, Chao Teng, Helena S. Azevedo, Lifang Yin, Wei He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3071-3075   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.085
Abstract |  PDF (965 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Redox-responsive micelles integrating catalytic nanomedicine and selective chemotherapy for effective tumor treatment
Ronghua Jin, Zhongning Liu, Tao Liu, Pingyun Yuan, Yongkang Bai, Xin Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3076-3082   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.084
Abstract |  PDF (1187 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Construction and regulation of imidazo[1,5-a]pyridines with AIE characteristics via iodine mediated Csp2-H or Csp-H amination
Jun Zhang, Mengyao She, Lang Liu, Mengdi Liu, Zhaohui Wang, Hua Liu, Wei Sun, Xiaogang Liu, Ping Liu, Shengyong Zhang, Jianli Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3083-3086   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.018
Abstract |  PDF (1682 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Nanoscale metal organic frameworks inhibition of pyruvate kinase of M2
Xiangling Ren, Xinyuan Huang, Qiong Wu, Longfei Tan, Changhui Fu, Yi Chen, Xianwei Meng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3087-3089   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.081
Abstract |  PDF (762 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Laser-assisted synthesis of cobalt@N-doped carbon nanotubes decorated channels and pillars of wafer-sized silicon as highly efficient three-dimensional solar evaporator
Yiwei Zhao, Haifeng Yuan, Xiaofei Zhang, Guobin Xue, Jiebin Tang, Yuke Chen, Xiaoli Zhang, Weijia Zhou, Hong Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3090-3094   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.056
Abstract |  PDF (910 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
A highly stable terbium metal-organic framework for efficient detection of picric acid in water
Zi-Ying Li, Zhao-Quan Yao, Rui Feng, Ming-Hua Sun, Xiao-Tian Shan, Zi-Hao Su, Wei Li, Xian-He Bu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3095-3098   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.008
Abstract |  PDF (831 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Two-step colloidal synthesis of micron-scale Bi2O2Se nanosheets and their electrostatic assembly for thin-film photodetectors with fast response
Xixi Pang, Yingtao Zhao, Xiangxiang Gao, Guoqi Wang, Hao Sun, Jun Yin, Jian Zhu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3099-3104   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.039
Abstract |  PDF (941 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Water molecule-induced hydrogen bonding between cellulose nanofibers toward highly strong and tough materials from wood aerogel
Xiaoshuai Han, Zhenxing Wang, Linhu Ding, Lian Chen, Feng Wang, Junwen Pu, Shaohua Jiang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3105-3108   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.044
Abstract |  PDF (805 KB)  ( 56 ) | HTML ( )
Dual-functional hydrogen-bonded organic frameworks for aniline and ultraviolet sensitive detection
Zhijun Ke, Kexin Chen, Zhenzhen Li, Jie Huang, Zizhu Yao, Wen Dai, Xiaofan Wang, Chulong Liu, Shengchang Xiang, Zhangjing Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3109-3112   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.043
Abstract |  PDF (774 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
FeBO3 as a low cost and high-performance anode material for sodium-ion batteries
Baozhu Wu, Shuo Qi, Xikai Wu, Haoli Wang, Qiangqiang Zhuang, Huimin Yi, Pu Xu, Zhennan Xiong, Gejun Shi, Shuangqiang Chen, Baofeng Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3113-3117   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.014
Abstract |  PDF (1049 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
Controllable n-type doping in WSe2 monolayer via construction of anion vacancies
Mengchen Wang, Wenhui Wang, Yong Zhang, Xing Liu, Lei Gao, Xiaoxue Jing, Zhenliang Hu, Junpeng Lu, Zhenhua Ni
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3118-3122   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.048
Abstract |  PDF (868 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Formation mechanism and properties of NiCoFeLDH@ZIF-67 composites
Huijie Zhou, Weiyi Cao, Nuochen Sun, Li Jiang, Yong Liu, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3123-3127   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.050
Abstract |  PDF (1028 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
2D/2D atomic double-layer WS2/Nb2O5 shell/core nanosheets with ultrafast interfacial charge transfer for boosting photocatalytic H2 evolution
Bo Lin, Hao Chen, Yao Zhou, Xiao Luo, Dan Tian, Xiaoqing Yan, Ruihuan Duan, Jun Di, Lixing Kang, Aimin Zhou, Guidong Yang, Yonghui Li, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Fucai Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3128-3132   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.057
Abstract |  PDF (987 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Ion-induced white-light-emitting polymeric hydrogels with high mechanical strength and reversible stimuli-responsive properties
Shanshan Chen, Liying Yin, Lin Liu, Ning Zhang, Dewen Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3133-3136   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.059
Abstract |  PDF (807 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
First-principles study on Fe2B2 as efficient catalyst for nitrogen reduction reaction
Wei Song, Jia Wang, Ling Fu, Chaozheng He, Chenxu Zhao, Yongliang Guo, Jinrong Huo, Guohui Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3137-3142   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.043
Abstract |  PDF (913 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Nanofibrils in 3D aligned channel arrays with synergistic effect of Ag/NPs for rapid and highly efficient electric field disinfection
Zi Yang, Hongyuhang Ni, Pu Liu, Hanwen Liu, Ke Yang, Zhengze Zhang, Baodui Wang, Xiangkai Li, Fengjuan Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3143-3148   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.044
Abstract |  PDF (1070 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Prediction of stable BC3N2 monolayer from first-principles calculations: Stoichiometry, crystal structure, electronic and adsorption properties
Jiahui Yu, Chaozheng He, Chunying Pu, Ling Fu, Dawei Zhou, Kun Xie, Jinrong Huo, Chenxu Zhao, Lingmin Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3149-3154   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.046
Abstract |  PDF (890 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Target-induced mimic enzyme deactivation based on mixed-node metal-organic frameworks for colorimetric assay of hydrogen sulfide
Fenfen Zhou, Yanli Zhou, Jianwei Zhang, Hui Dong, Lantao Liu, Yintang Zhang, Maotian Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3155-3158   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.053
Abstract |  PDF (806 KB)  ( 43 ) | HTML ( )
Effect of load-cycling amplitude on performance degradation for proton exchange membrane fuel cell
Kun Wang, Ning Li, Yanan Yang, Shaojie Ke, Zhengping Zhang, Meiling Dou, Feng Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3159-3163   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.045
Abstract |  PDF (966 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Oxygen dependent oxidation of trimethoprim by sulfate radical: Kinetic and mechanistic investigations
Xuerui Yang, Xi Ding, Lei Zhou, Yuefei Ji, Guangli Xiu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3164-3168   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.062
Abstract |  PDF (993 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Preparation of silicon-doped ferrihydrite for adsorption of lead and cadmium: Property and mechanism
Yiran Song, Zhuanjun Zhao, Jing Li, Yang You, Xiangbang Ma, Jie Li, Xiuwen Cheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3169-3174   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.001
Abstract |  PDF (980 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Nitric oxide removal from flue gas by ferrate(VI)/urea solutions
Feiqiang He, Xinyu Zhu, Lirong Zhong, Zhuyao Li, Yong Qian
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3175-3179   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.003
Abstract |  PDF (710 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Fabrication of N-CQDs@W18O49 heterojunction with enhanced charge separation and photocatalytic performance under full-spectrum light irradiation
Ju Huang, Jiawen Wang, Zhengjia Hao, Chensha Li, Binsong Wang, Yang Qu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3180-3184   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.018
Abstract |  PDF (807 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Bird nest-like zinc oxide nanostructures for sensitive electrochemical glucose biosensor
Feng Shi, Jinming Xu, Zhongfang Hu, Chuanli Ren, Yadong Xue, Yongcai Zhang, Juan Li, Chengyin Wang, Zhanjun Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3185-3188   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.012
Abstract |  PDF (820 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
Microwave-assisted synthesis of colorimetric and fluorometric dual-functional hybrid carbon nanodots for Fe3+ detection and bioimaging
Yupeng Shi, Jingjing Liu, Yong Zhang, Jianfeng Bao, Jingliang Cheng, Changqing Yi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3189-3194   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.022
Abstract |  PDF (970 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Enzyme immobilization on a pH-responsive porous polymer membrane for enzymatic kinetics study
Juan Qiao, Lili Liu, Ji Shen, Li Qi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3195-3198   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.021
Abstract |  PDF (750 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
A hybrid monolithic column based on flower-shaped zeolitic imidazolate framework for efficient capillary microextraction of brominated flame retardants
Xuemei Wang, Xinglan Cui, Hong Ji, Fangbing Wang, Yacong Liu, Xinzhen Du, Xiaoquan Lu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3199-3201   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.034
Abstract |  PDF (765 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Capture and separation of CO2 on BC3 nanosheets: A DFT study
Houyong Yang, Chaozheng He, Ling Fu, Jinrong Huo, Chenxu Zhao, Xiuyuan Li, Yan Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3202-3206   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.038
Abstract |  PDF (918 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Database-assisted global metabolomics profiling of pleural effusion induced by tuberculosis and malignancy
Guodong Cao, Zhengbo Song, Zhiyi Yang, Zhongjian Chen, Yanjun Hong, Zongwei Cai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3207-3210   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.052
Abstract |  PDF (739 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Design and synthesis of unique thiazoloisoquinolinium thiolates and derivatives
Wasim Ahmed, Zi-Hao Huang, Zi-Ning Cui, Ri-Yuan Tang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3211-3214   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.065
Abstract |  PDF (881 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
Photocatalytic degradation of sulfadiazine in suspensions of TiO2 nanosheets with exposed (001) facets
Xiaofan Xiang, Laiyan Wu, Junjiang Zhu, Jiazhou Li, Xi Liao, Hongcheng Huang, Jiajie Fan, Kangle Lv
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3215-3220   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.064
Abstract |  PDF (1072 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
Electro-catazone treatment of an ozone-resistant drug: Effect of sintering temperature on TiO2 nanoflower catalyst on porous Ti gas diffuser anodes
Xinyang Li, Yannan Li, Hao Zhang, Zhen Shen, Shuang Cheng, Guicheng Liu, Hong Yao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3221-3225   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.072
Abstract |  PDF (929 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
0D/1D AgI/MoO3 Z-scheme heterojunction photocatalyst: Highly efficient visible-light-driven photocatalyst for sulfamethoxazole degradation
Jing Xu, Juan Chen, Yanhui Ao, Peifang Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3226-3230   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.003
Abstract |  PDF (956 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Synthesis of Mg(II) doped ferrihydrite-humic acid coprecipitation and its Pb(II)/Cd(II) ion sorption mechanism
Jing Li, Zhuanjun Zhao, Yiran Song, Yang You, Jie Li, Xiuwen Cheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3231-3236   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.086
Abstract |  PDF (947 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Disposition and fate of polyoxyethylene glycerol ricinoleate as determined by LC-Q-TOF MS coupled with MSALL, SWATH and HR MS/MS techniques
Ruifeng Bai, Dong Sun, Yuqin Shan, Zhiqiong Guo, Dafeng Chu, John Paul Fawcett, Jingkai Gu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3237-3240   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.031
Abstract |  PDF (1700 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Anion engineering of hierarchical Co-A (A = O, Se, P) hexagrams for efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction
Zuozhong Liang, Chenxi Yang, Wei Zhang, Haoquan Zheng, Rui Cao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3241-3244   DOI:10.1016/j.cclet.2021.04.051
Abstract |  PDF (1695 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
Magnetic rod-based metal-organic framework metal composite as multifunctional nanostirrer with adsorptive, peroxidase-like and catalytic properties
Benjamin Edem Meteku, Jiankun Huang, Jingbin Zeng, Sobia Aslam, Yu Zhang, Xue Zhang, Bingwen Cui, Cong-ying Wen, Zifeng Yan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3245-3251   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.019
Abstract |  PDF (1211 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
5-Formyluracil targeted biochemical reactions with proteins inhibit DNA replication, induce mutations and interference gene expression in living cells
Guangrong Zou, Kaiyuan Zhang, Wei Yang, Chaoxing Liu, Zhentian Fang, Xiang Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3252-3256   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.036
Abstract |  PDF (887 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Phthalide-derived oxaspiroangelioic acids A–C with an unprecedented carbon skeleton from an aqueous extract of the Angelica sinensis root head
Youzhe Chen, Chengbo Xu, Weiping Wang, Xiaoliang Wang, Qinglan Guo, Jiangong Shi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3257-3260   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.004
Abstract |  PDF (733 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Insight into the improvement mechanism of Co-Pi-modified hematite nanowire photoanodes for solar water oxidation
Xu Zhou, Chunyan Wang, Fulin Liu, Chengyu He, Shiming Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (10): 3261-3263   DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.015
Abstract |  PDF (1567 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn