CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 08)  Published: 22 August 2021
 
Reviews
Challenges in cell membrane-camouflaged drug delivery systems: Development strategies and future prospects
Xinlong Liu, Xin Zhong, Chong Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2347-2358   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.015
Abstract |  PDF (1805 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
Visible and near-infrared light activated azo dyes
Huijuan Chen, Weijie Chen, Yan Lin, Yuan Xie, Sheng Hua Liu, Jun Yin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2359-2368   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.020
Abstract |  PDF (1404 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
Development of bioorthogonal SERS imaging probe in biological and biomedical applications
Chonggui Qiu, Ziyi Cheng, Chuanzhu Lv, Rui Wang, Fabiao Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2369-2379   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.016
Abstract |  PDF (1192 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Communications
A H2S-triggered two-photon ratiometric fluorescent theranostic prodrug for bio-imaging
Xianghua Wu, Yuxun Lu, Bo Liu, Yu Chen, Junfeng Zhang, Ying Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2380-2384   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.065
Abstract |  PDF (970 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
Light-up lipid droplets for the visualization of lipophagy and atherosclerosis by coumarin-derived bioprobe
Jinrong Zheng, Shuheng Qin, Lijuan Gui, Hua Li, Lixue Fan, Yifei Yang, Haiyan Chen, Hui Xu, Zhenwei Yuan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2385-2389   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.059
Abstract |  PDF (1006 KB)  ( 84 ) | HTML ( )
The density of surface ligands regulates the luminescence of thiolated gold nanoclusters and their metal ion response
Jie Xu, Juanmin Li, Wencheng Zhong, Mengyao Wen, Gleb Sukhorukov, Li Shang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2390-2394   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.037
Abstract |  PDF (895 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Assessing chromatin condensation for epigenetics with a DNA-targeting sensor by FRET and FLIM techniques
Xinfu Zhang, Lu Wang, Ning Li, Yi Xiao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2395-2399   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.031
Abstract |  PDF (1014 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Tirapazamine encapsulated hyaluronic acid nanomicelles realized targeted and efficient photo-bioreductive cascading cancer therapy
Chunhui Wu, Qiuyue Liu, Yikun Wang, Zhengxin Xie, Honglin Huang, Ningxi Li, Xiaodan Wei, Geng Yang, Tingting Li, Hong Yang, Shun Li, Xiang Qin, Yiyao Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2400-2404   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.060
Abstract |  PDF (822 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Mn2+-doped ZrO2@PDA nanocomposite for multimodal imaging-guided chemo-photothermal combination therapy
Ning Chen, Wenhui Fu, Jie Zhou, Linqiang Mei, Jimin Yang, Yang Tian, Qiang Wang, Wenyan Yin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2405-2410   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.030
Abstract |  PDF (1103 KB)  ( 43 ) | HTML ( )
Mild hyperthermia-enhanced chemo-photothermal synergistic therapy using doxorubicin-loaded gold nanovesicles
Zhuoting Deng, Chao Jiang, Muhammad Rizwan Younis, Shan Lei, Yaling He, Haoxing Zheng, Peng Huang, Jing Lin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2411-2414   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.080
Abstract |  PDF (1087 KB)  ( 45 ) | HTML ( )
Phenol-triggered supramolecular transformation of titanium-oxo cluster based coordination capsules
Xi Fan, Lvbing Yuan, Jian Zhang, Lei Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2415-2418   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.010
Abstract |  PDF (821 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Toward photocatalytic hydrogen generation over BiVO4 by controlling particle size
Mengdi Sun, Zemin Zhang, Qiujin Shi, Jianlong Yang, Mingzheng Xie, Weihua Han
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2419-2422   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.013
Abstract |  PDF (864 KB)  ( 45 ) | HTML ( )
Insight understanding into influence of binding mode of carboxylate with metal ion on ligand-centered luminescence properties in Pb-based coordination polymers
Xusheng Gao, Liduo Zhao, Meijuan Ding, Xiaozu Wang, Lu Zhai, Xiaoming Ren
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2423-2426   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.015
Abstract |  PDF (778 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Cu/Cu2O nanoparticles co-regulated carbon catalyst for alkaline Al-air batteries
Jing Tian, Depei Liu, Jingsha Li, Dan Sun, Hongtao Liu, Haiyan Wang, Yougen Tang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2427-2432   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.022
Abstract |  PDF (1048 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Low-coordination water Prussian white as cathode for high-performance potassium-ion batteries
Yang Xia, Wei Jin, Yanyuan Qi, Hang Li, Zelang Jian, Wen Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2433-2437   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.025
Abstract |  PDF (913 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
MOF-template derived hollow CeO2/Co3O4 polyhedrons with efficient cathode catalytic capability in Li-O2 batteries
Pengxiang Zhang, Jiajia Li, Juanjuan Feng, Yu Wang, Aili Xu, Tingting Chen, Lingwen Zhao, Feng Dang, Xihua Zhang, Hongchao Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2438-2442   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.010
Abstract |  PDF (908 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Selective sensing of CrVI and FeIII ions in aqueous solution by an exceptionally stable TbIII-organic framework with an AIE-active ligand
Jing-Jing Pang, Rui-Huan Du, Xin Lian, Zhao-Quan Yao, Jian Xu, Xian-He Bu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2443-2447   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.040
Abstract |  PDF (952 KB)  ( 43 ) | HTML ( )
Fabrication of 3D ordered needle-like polyaniline@hollow carbon nanofibers composites for flexible supercapacitors
Xuepeng Ni, Yang Jiang, Haoyu Chen, Kunming Li, Huifang Chen, Qilin Wu, Anqi Ju
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2448-2452   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.043
Abstract |  PDF (988 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Hollow polyhedron structure of amorphous Ni-Co-S/Co(OH)2 for high performance supercapacitors
Xixi Zhang, Guangmeng Qu, Zonghua Wang, Guotao Xiang, Shuhua Hao, Xiaoke Wang, Xijin Xu, Wenxuan Ma, Gang Zhao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2453-2458   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.042
Abstract |  PDF (1052 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Improving cycling stability of Bi-encapsulated carbon fibers for lithium/sodium-ion batteries by Fe2O3 pinning
Tianyi Hou, Anran Fan, Xiaohong Sun, Xi Zhang, Zhongkai Xu, Shu Cai, Chunming Zheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2459-2462   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.049
Abstract |  PDF (962 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Application of ion-in-conjugation molecules in resistive memories and gas sensors: The role of conjugation
Jialiang Wei, Jie Li, Chuang Yu, Qimeng Sun, Jinghui He, Jianmei Lu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2463-2468   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.017
Abstract |  PDF (948 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Structural insights of catalytic intermediates in dialumene based CO2 capture: Evidences from theoretical resonance Raman spectra
Baoling Tian, Shujuan Li, Shulai Lei, Liangxu Lin, Wenyue Guo, Hao Ren
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2469-2473   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.011
Abstract |  PDF (822 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Ultrathin zinc selenide nanosheet-based intercalation hybrid coupled with CdSe quantum dots showing enhanced photocatalytic CO2 reduction
Zejun Zhao, Zailun Liu, Zhixiao Zhu, Fang Wang, Fei Teng, Wenjun Jiang, Yong Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2474-2478   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.004
Abstract |  PDF (944 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Design, synthesis and antitumor evaluations of nucleoside base hydroxamic acid derivatives as DNMT and HDAC dual inhibitors
Qinsheng Sun, Qiuzi Dai, Cunlong Zhang, Yan Chen, Lei Zhao, Zigao Yuan, Yuyang Jiang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2479-2483   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.004
Abstract |  PDF (814 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
3D ordered macro-/mesoporous NixCo100-x alloys as high-performance bifunctional electrocatalysts for overall water splitting
Chenhui Niu, Yixin Zhang, Jing Dong, Ruixue Yuan, Wei Kou, Lianbin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2484-2488   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.045
Abstract |  PDF (958 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Fine-tuning inverse metal-support interaction boosts electrochemical transformation of methanol into formaldehyde based on density functional theory
Wenjuan Yang, Junjun Li, Xiaoya Cui, Chenhuai Yang, Yiting Liu, Xianwei Zeng, Zhicheng Zhang, Qitao Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2489-2494   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.057
Abstract |  PDF (938 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
NiCo2O4 hollow microsphere-mediated ultrafast peroxymonosulfate activation for dye degradation
Pengjia Ding, Jianrui Niu, Fengqin Chang, Zhuang He, Thomas Wågberg, Zaixing Li, Guangzhi Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2495-2498   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.063
Abstract |  PDF (735 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Stainless steel cloth modified by carbon nanoparticles of Chinese ink as scalable and high-performance anode in microbial fuel cell
Haoliang Wu, Hao Tan, Luye Chen, Bin Yang, Yang Hou, Lecheng Lei, Zhongjian Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2499-2502   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.048
Abstract |  PDF (831 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Intercalation modification of FeOCl and its application in dye wastewater treatment
Jiaqiang Wu, Yanfang Liu, Xuejing Yang, Jinling Wang, Jie Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2503-2508   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.043
Abstract |  PDF (1682 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Activity enhancement of acetate precursor prepared on MnOx-CeO2 catalyst for low-temperature NH3-SCR: Effect of gaseous acetone addition
Lyumeng Ye, Peng Lu, Dingsheng Chen, Dongyao Chen, Haiwen Wu, Wenjing Dai, Yanling Gan, Jiayong Xiao, Zongwei Xie, Zengwang Li, Haibao Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2509-2512   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.040
Abstract |  PDF (1058 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Compared catalytic properties of OMS-2-based nanocomposites for the degradation of organic pollutants
Wenxin Hou, Shuhui Wang, Xiuru Bi, Xu Meng, Peiqing Zhao, Xiang Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2513-2518   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.023
Abstract |  PDF (1047 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Extremely efficient electro-Fenton-like Sb(III) detoxification using nanoscale Ti-Ce binary oxide: An effective design to boost catalytic activity via non-radical pathway
Yifan Ren, Yanbiao Liu, Fuqiang Liu, Fang Li, Chensi Shen, Zhuangchun Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2519-2523   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.007
Abstract |  PDF (1072 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Tuning the concentration of surface/bulk oxygen vacancies in CeO2 nanorods to promote highly efficient photodegradation of organic dyes
Zhen Shen, Yipeng Zhou, Yue Guo, Jie Zhao, Jianhua Song, Yu Xie, Yun Ling, Wei Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2524-2528   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.044
Abstract |  PDF (1634 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Fabrication of bimetallic nanoparticles modified hollow nanoporous carbons derived from covalent organic framework for efficient degradation of 2,4-dichlorophenol
Yanshu Zhang, Gongke Li, Yufei Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2529-2533   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.031
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Facile defect engineering in ZnIn2S4 coupled with carbon dots for rapid diclofenac degradation
Dongxu Yang, Jialiang Liang, Liang Luo, Ruoyu Deng, Guo Li, Qiang He, Yi Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2534-2538   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.049
Abstract |  PDF (921 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
In-situ construction of amorphous/crystalline contact Bi2S3/Bi4O7 heterostructures for enhanced visible-light photocatalysis
Feihu Mu, Benlin Daia, Wei Zhao, Xiaofan Yang, Xiaolong Zhao, Xujing Guo
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2539-2543   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.016
Abstract |  PDF (1063 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Effects of exogenic chloride on oxidative degradation of chlorinated azo dye by UV-activated peroxodisulfate
Wenya Peng, Yu Fu, Lingli Wang, Yifan Wang, Yongxia Dong, Ying Huang, Zhaohui Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2544-2550   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.028
Abstract |  PDF (827 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
Oxoarylation of ynamides with N-aryl hydroxamic acids
Changwei Chen, Hongyu Zhang, Gang Xu, Sunliang Cui
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2551-2554   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.054
Abstract |  PDF (891 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Synthesis of 2-aminothiazoles via rhodium-catalyzed carbenoid insertion/annulation of sulfoxonium ylides with thioureas
Yuncan Chen, Shan Lv, Ruizhi Lai, Yingying Xu, Xin Huang, Jianglian Li, Guanghui Lv, Yong Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2555-2558   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.052
Abstract |  PDF (819 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Hypervalent iodine mediated C-H amination of quinoxalinones with heteroaromatic amines under metal-free conditions
Qing-Qing Han, De-Mao Chen, Zu-Li Wang, Yuan-Yuan Sun, Shao-Hui Yang, Jing-Cheng Song, Dao-Qing Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2559-2561   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.018
Abstract |  PDF (1690 KB)  ( 43 ) | HTML ( )
Multi-(phenylthio)porphyrinato Ni(II) compounds: Synthesis, structures and properties
Peipei Jiang, Tingting Zhao, Jian Rong, Bangshao Yin, Yutao Rao, Mingbo Zhou, Ling Xu, Jianxin Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2562-2566   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.022
Abstract |  PDF (921 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
NHC-catalysed retro-aldol/aldol cascade reaction enabling solvent-controlled stereodivergent synthesis of spirooxindoles
Haijun Leng, Qian Zhao, Qing Mao, Shuaijiang Liu, Menglan Luo, Rui Qin, Wei Huang, Gu Zhan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2567-2571   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.009
Abstract |  PDF (1096 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Selective detection of Zn2+ and Cd2+ ions in water using a host-guest complex between chromone and Q[7]
Zhishu Zeng, Yunqian Zhang, Xiaodong Zhang, Guangyan Luo, Jun Xie, Zhu Tao, Qianjun Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2572-2576   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.071
Abstract |  PDF (1008 KB)  ( 31 ) | HTML ( )
Visible light and base promoted O-H insertion/cyclization of para-quinone methides with aryl diazoacetates: An approach to 2,3-dihydrobenzofuran derivatives
Shuangjing Zhou, Baogui Cai, Chuxia Hu, Xu Cheng, Lei Li, Jun Xuan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2577-2581   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.010
Abstract |  PDF (1082 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Visible-light-driven Cadogan reaction
Zhonghua Qu, Pu Wang, Xing Chen, Guo-Jun Deng, Huawen Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2582-2586   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.047
Abstract |  PDF (1120 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Preparation of selenofunctionalized heterocycles via iodosobenzene-mediated intramolecular selenocyclizations of olefins with diselenides
Peng-Fei Wang, Wei Yi, Yong Ling, Liang Ming, Gong-Qing Liu, Yu Zhao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2587-2591   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.050
Abstract |  PDF (934 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Rhodium(III)-catalyzed [4 + 2] annulation of N-arylbenzamidines with 1,4,2-dioxazol-5-ones: Easy access to 4-aminoquinazolines via highly selective C—H bond activation
Jie Ren, Yanzhen Huang, Chao Pi, Xiuling Cui, Yangjie Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (08): 2592-2596   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.061
Abstract |  PDF (954 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn