CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 07)  Published: 22 July 2021
 
Perspective
Perspective on antiferroelectrics for energy storage and conversion applications
Fangping Zhuo, Huimin Qiao, Jiaming Zhu, Shuize Wang, Yang Bai, Xinping Mao, Hong-Hui Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2097-2107   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.070
Abstract |  PDF (526 KB)  ( 306 ) | HTML ( )
Reviews
Advances in engineering RuO2 electrocatalysts towards oxygen evolution reaction
Cheng Wang, Liujun Jin, Hongyuan Shang, Hui Xu, Yukihide Shiraishi, Yukou Du
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2108-2116   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.051
Abstract |  PDF (648 KB)  ( 167 ) | HTML ( )
Current research progress of photopolymerized hydrogels in tissue engineering
Ao Sun, Xinye He, Xiao Ji, Danrong Hu, Meng Pan, Linghong Zhang, Zhiyong Qian
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2117-2126   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.048
Abstract |  PDF (447 KB)  ( 144 ) | HTML ( )
Hydrogen peroxide-generating nanomedicine for enhanced chemodynamic therapy
Peng Yu, Xiaodong Li, Guohui Cheng, Xu Zhang, Dan Wu, Jin Chang, Sheng Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2127-2138   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.015
Abstract |  PDF (1218 KB)  ( 150 ) | HTML ( )
Communications
In-situ and one-step preparation of protein film in capillary column for open tubular capillary electrochromatography enantioseparation
Ling Li, Xuqi Xue, Huige Zhang, Wenjuan Lv, Shengda Qi, Hongying Du, Anne Manyande, Hongli Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2139-2142   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.022
Abstract |  PDF (215 KB)  ( 140 ) | HTML ( )
Porous α-Fe2O3/SnO2 nanoflower with enhanced sulfur selectivity and stability for H2S selective oxidation
Xiaohai Zheng, Jiaming Cai, Wentao Zhao, Shijing Liang, Yong Zheng, Yanning Cao, Lijuan Shen, Yihong Xiao, Lilong Jiang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2143-2150   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.017
Abstract |  PDF (502 KB)  ( 118 ) | HTML ( )
Amorphous carbon-linked TiO2/carbon nanotube film composite with enhanced photocatalytic performance: The effect of interface contact and hydrophilicity
Zekun Xin, Xiaodong Zhao, Huiming Ji, Tianyi Ma, Hui Li, Shuhui Zhong, Zhurui Shen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2151-2154   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.054
Abstract |  PDF (340 KB)  ( 113 ) | HTML ( )
Sm-doped g-C3N4/Ti3C2 MXene heterojunction for visible-light photocatalytic degradation of ciprofloxacin
Mingchuan Yu, Huanjing Liang, Ruonan Zhan, Lei Xu, Junfeng Niu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2155-2158   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.069
Abstract |  PDF (309 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
A fast on-demand preparation of injectable self-healing nanocomposite hydrogels for efficient osteoinduction
Panpan Pan, Xiao Chen, Huaran Xing, Yonghui Deng, Jingdi Chen, Fahad A. Alharthi, Abdulaziz A. Alghamdi, Jiacan Su
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2159-2163   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.001
Abstract |  PDF (338 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
An integrated quantitative proteomics strategy reveals the dual mechanisms of celastrol against acute inflammation
Guangshan Xie, Lin Zhu, Yuanyuan Song, Wei Huang, Di Hu, Zongwei Cai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2164-2168   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.064
Abstract |  PDF (286 KB)  ( 54 ) | HTML ( )
Booting the electrochemical properties of Fe-based anode by the formation multiphasic nanocomposite for lithium-ion batteries
Guotao Xiang, Jiangmei Yin, Xixi Zhang, Peiyu Hou, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2169-2173   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.018
Abstract |  PDF (287 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Rapid detection of pesticide residues in Chinese herbal medicines by molecularly imprinted membrane electrospray ionization mass spectrometry
Chunmei Wu, Tianyi Li, Dongju Li, Shanshan Jia, Jianmei Huang, Haimin Lei, Mei Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2174-2178   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.060
Abstract |  PDF (275 KB)  ( 60 ) | HTML ( )
In-situ construction of Z-scheme g-C3N4/WO3 composite with enhanced visible-light responsive performance for nitenpyram degradation
Shiqiao Zhou, Ye Wang, Kun Zhou, Dongyang Ba, Yanhui Ao, Peifang Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2179-2182   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.002
Abstract |  PDF (332 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
A pico-HPLC-LIF system for the amplification-free determination of multiple miRNAs in cells
Wenmei Zhang, Zunsheng Han, Yingqi Liang, Qi Zhang, Xiangnan Dou, Guangsheng Guo, Xiayan Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2183-2186   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.007
Abstract |  PDF (224 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Facile synthesis of GO as middle carrier modified flower-like BiOBr and C3N4 nanosheets for simultaneous treatment of chromium(VI) and tetracycline
Liushan Jiang, Yu Xie, Fan He, Yun Ling, Jinsheng Zhao, Hao Ye, Shiqian Li, Jiangli Wang, Yang Hou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2187-2191   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.010
Abstract |  PDF (736 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
Hybridization induced ion-barrier effect for the label-free and sensitive electrochemical sensing of Hepatocellular Carcinoma biomarker of miRNA-122
Feng Gao, Yaru Chu, Yijing Ai, Weiqiang Yang, Zhenyu Lin, Qingxiang Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2192-2196   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.036
Abstract |  PDF (1157 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Integrated metabolomics analysis of the effect of PPARδ agonist GW501516 on catabolism of BCAAs and carboxylic acids in diabetic mice
Li Xiang, Juan Nie, Li Wang, Yu Wang, Jingchun Shi, Juntong Wei, Chi-Wai Lau, Zongwei Cai, Yu Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2197-2202   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.042
Abstract |  PDF (371 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Accelerating C2+ alcohols synthesis from syngas by simultaneous optimizations of CO dissociation and chain growth over CuCo alloy catalyst
Meiling Shui, Chao Huang, Peiyu Ma, Wenjie Li, Qun He, Wenlong Wu, Yisheng Tan, Jun Bao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2203-2206   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.022
Abstract |  PDF (295 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Covalent organic framework stabilized CdS nanoparticles as efficient visible-light-driven photocatalysts for selective oxidation of aromatic alcohols
Kaiyue Zhang, Guilong Lu, Zuoshuai Xi, Yaqiong Li, Qingjie Luan, Xiubing Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2207-2211   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.021
Abstract |  PDF (276 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Highly-active, metal-free, carbon-based ORR cathode for efficient organics removal and electricity generation in a PFC system
Qingyi Zeng, Sheng Chang, Mingqi Wang, Mi Li, Qinwen Deng, Zhu Xiong, Baoxue Zhou, Yanbiao Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2212-2216   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.062
Abstract |  PDF (272 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Promoting operating voltage to 2.3 V by a superconcentrated aqueous electrolyte in carbon-based supercapacitor
Man Zhang, Weijian Wang, Xianhui Liang, Chang Li, Wenjun Deng, Haibiao Chen, Rui Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2217-2221   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.017
Abstract |  PDF (340 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Yolk-shell nanostructural Ni2P/C composites as the high performance electrocatalysts toward urea oxidation
Yi Zhang, Chundong Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2222-2228   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.040
Abstract |  PDF (453 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Tailoring the polarity of polymer shell on BaTiO3 nanoparticle surface for improved energy storage performance of dielectric polymer nanocomposites
Hongfei Li, Liwei Wang, Yingke Zhu, Pingkai Jiang, Xingyi Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2229-2232   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.032
Abstract |  PDF (258 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
Enhanced conversion of α-cellulose to 5-HMF in aqueous biphasic system catalyzed by FeCl3-CuCl2
Lilin Zhang, Yinbing Tian, Yuanyuan Wang, Liyi Dai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2233-2238   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.030
Abstract |  PDF (311 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Cu-alanine complex-derived CuO electrocatalysts with hierarchical nanostructures for efficient oxygen evolution
Xinran Li, Changli Wang, Yang-Yi Liu, Huaiguo Xue, Huan Pang, Qiang Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2239-2242   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.037
Abstract |  PDF (304 KB)  ( 45 ) | HTML ( )
Designed preparation of CoS/Co/MoC nanoparticles incorporated in N and S dual-doped porous carbon nanofibers for high-performance Zn-air batteries
Yanrong Ren, Haiyan Wang, Tianyu Zhang, Luankexin Ma, Pengcheng Ye, Yijun Zhong, Yong Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2243-2248   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.050
Abstract |  PDF (417 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
The discovery of interfacial electronic interaction within cobalt boride@MXene for high performance lithium-sulfur batteries
Bin Guan, Xun Sun, Yu Zhang, Xian Wu, Yue Qiu, Maoxu Wang, Lishuang Fan, Naiqing Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2249-2253   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.051
Abstract |  PDF (312 KB)  ( 33 ) | HTML ( )
High lithiophilic nitrogen-doped carbon nanotube arrays prepared by in-situ catalyze for lithium metal anode
Chenyang Zhao, Xiaoju Yin, Zhikun Guo, Dan Zhao, Guiye Yang, Aosai Chen, Lishuang Fan, Yu Zhang, Naiqing Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2254-2258   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.056
Abstract |  PDF (350 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
Graded interface engineering of 3D/2D halide perovskite solar cells through ultrathin (PEA)2PbI4 nanosheets
Lijie Zhu, Qipeng Lu, Chunhai Li, Yue Wang, Zhenbo Deng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2259-2262   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.052
Abstract |  PDF (321 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
High-performance electrocatalyst of vanadium-iron bimetal organic framework arrays on nickel foam for overall water splitting
Liang Han, Jie Xu, Ya Huang, Wenjun Dong, Xilai Jia
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2263-2268   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.015
Abstract |  PDF (440 KB)  ( 45 ) | HTML ( )
Hydrogen generation of ammonia borane hydrolysis catalyzed by Fe22@Co58 core-shell structure
Jinrong Huo, Ling Fu, Chenxu Zhao, Chaozheng He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2269-2273   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.059
Abstract |  PDF (288 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
Fluorination strategy enables greatly improved performance for organic solar cells based on polythiophene derivatives
Chenyi Yang, Shaoqing Zhang, Junzhen Ren, Pengqing Bi, Xiaotao Yuan, Jianhui Hou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2274-2278   DOI:10.1016/j.cclet.2021.03.006
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
A co-activation strategy for enhancing the performance of hematite in photoelectrochemical water oxidation
Boyao Xie, Xingming Ning, Shuoming Wei, Jia Liu, Jimei Zhang, Xiaoquan Lu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2279-2282   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.003
Abstract |  PDF (321 KB)  ( 45 ) | HTML ( )
Carbon dots/Bi2WO6 composite with compensatory photo-electronic effect for overall water photo-splitting at normal pressure
Haodong Nie, Kaiqiang Wei, Yi Li, Yan Liu, Yajie Zhao, Hui Huang, Mingwang Shao, Yang Liu, Zhenhui Kang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2283-2286   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.041
Abstract |  PDF (269 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Synthesis of Sn nanocluster@carbon dots for photodynamic therapy application
Xiaolong Hu, Shuna Wang, Qinghua Luo, Binghui Ge, Qin Cheng, Chen Dong, Jiahui Xu, Haizhen Ding, Mingsheng Xu, Antonio Claudio Tedesco, Xin Huang, Renquan Zhang, Hong Bi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2287-2291   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.039
Abstract |  PDF (462 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
A metal-free carbon dots for wastewater treatment by visible light active photo-Fenton-like reaction in the broad pH range
Dongxue Yang, Dan Qu, Li An, Xupeng Zong, Zaicheng Sun
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2292-2296   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.005
Abstract |  PDF (406 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Copper catalyzed borylative cyclization of 3-arylallyl carbamoyl chloride with B2pin2: stereoselective synthesis of cis-2-aryl-3-boryl-γ-lactams
Mei-Hua Shen, Ting-Biao Wan, Xiu-Rong Huang, Yan Li, Dan-Hua Qian, Hua-Dong Xu, Defeng Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2297-2300   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.016
Abstract |  PDF (280 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Recognition of glycine by cucurbit [5]uril and cucurbit [6]uril: A comparative study of exo- and endo-binding
Peihui Shan, Ruilian Lin, Ming Liu, Zhu Tao, Xin Xiao, Jingxin Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2301-2304   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.020
Abstract |  PDF (231 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Redox deracemization of α-substituted 1,3-dihydroisobenzofurans
Xiaohan Chen, Ran Zhao, Ziqiang Liu, Shutao Sun, Yingang Ma, Qingyun Liu, Xia Sun, Lei Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2305-2308   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.021
Abstract |  PDF (312 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Cascade reaction to 1H-pyrazoles from hydrazones via sodium Ni-trite promoted dual C-C/C-N formation, annulation and aromatization with 1,2-dichloroethane
Liqiang Hao, Hongyan Liu, Zheng Zhang, Fuqiang Wen, Chengcai Xia, Zengfen Pang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2309-2312   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.025
Abstract |  PDF (267 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Allylation and alkylation of oxindoleketimines via imine umpolung strategy
Mei-Hua Shen, Chen Li, Qing-Song Xu, Bin Guo, Rui Wang, Xiaoqian Liu, Hua-Dong Xu, Defeng Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2313-2316   DOI:10.1016/j.cclet.2021.02.026
Abstract |  PDF (315 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Built-in piezoelectric field improved photocatalytic performance of nanoflower-like Bi2WO6 using low-power white LEDs
Hua Lei, Meixuan Wu, Ying Liu, Fan Mo, Jiayao Chen, Shilong Ji, Yan Zou, Xiaoping Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2317-2321   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.019
Abstract |  PDF (357 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
A DNA G-quadruplex converts SOD1 into fibrillar aggregates
Wenqian Liu, Yulin Xu, Xue Li, Yan Meng, Huiling Wang, Chunrong Liu, Changlin Liu, Li Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2322-2326   DOI:10.1016/j.cclet.2021.01.045
Abstract |  PDF (298 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Design, synthesis and biological evaluation of pyridyl substituted benzoxazepinones as potent and selective inhibitors of aldosterone synthase
Haichao Zhu, Meihua Liu, Haiyan Li, Ting Guan, Qi Zhang, Yang Chen, Yingxiang Liu, Rolf R. Hartmann, Lina Yin, Qingzhong Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2327-2332   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.021
Abstract |  PDF (265 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Ammonia leaching mechanism and kinetics of LiCoO2 material from spent lithium-ion batteries
Dongmin Li, Bao Zhang, Xing Ou, Jiafeng Zhang, Kui Meng, Guanjun Ji, Pengfei Li, Jianhui Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2333-2337   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.074
Abstract |  PDF (342 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Hyperterpenoids A and B: Two pairs of unprecedented 6/6/4/6/6 polycyclic cyclobutane meroterpenoids with potent neuroprotective and anti-inflammatory activities from Hypericum beanii
Bo Zhen, Xinyue Suo, Jun Dang, Huilan Yue, Yanduo Tao, Jia-Jia Wang, Li Li, Ming-Bao Lin, Qi Hou, Wei-Ping Wang, Xiao-Liang Wang, Jian-Dong Jiang, Teng-Fei Ji
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2338-2341   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.027
Abstract |  PDF (287 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
A millimeter-sized negatively charged polymer embedded with molybdenum disulfide nanosheets for efficient removal of Pb(II) from aqueous solution
Guangze Nie, Shijun Qiu, Xiang Wang, Yan Du, Qingrui Zhang, Yang Zhang, Hengle Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (07): 2342-2346   DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.014
Abstract |  PDF (788 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn