CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 01)  Published: 22 January 2021
 
Communications
Diverse synthesis of the C ring fragment of bryostatins via Zn/Cu-promoted conjugate addition of α-hydroxy iodide with enone
Zhiwen Chu, Ruiqi Tong, Yufan Yang, Xuanyi Song, Tian bao Hu, Yu Fan, Chen Zhao, Lu Gao, Zhenlei Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 1-4   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.039
Abstract |  PDF (892 KB)  ( 237 ) | HTML ( )
Directly conversion the biomass-waste to Si/C composite anode materials for advanced lithium ion batteries
Qiang Ma, Yu Dai, Hongrui Wang, Guozhu Ma, Hui Guo, Xianxiang Zeng, Naimei Tu, Xiongwei Wu, Mingtao Xiao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 5-8   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.007
Abstract |  PDF (933 KB)  ( 148 ) | HTML ( )
Mechanism and selectivity of copper-catalyzed borocyanation of 1-aryl-1,3-butadienes: A computational study
Xinzhi Li, Xiangwei Ren, Hongli Wu, Wentao Zhao, Xiangyang Tang, Genping Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 9-12   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.045
Abstract |  PDF (870 KB)  ( 150 ) | HTML ( )
Aconapelsulfonines A and B, seco C20-diterpenoid alkaloids deriving via Criegee rearrangements of napelline skeleton from Aconitum carmichaelii
Hui Liu, Yuzhuo Wu, Qinglan Guo, Shuai Shao, Chengbo Xu, Tiantai Zhang, Jiangong Shi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 33-36   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.062
Abstract |  PDF (819 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
An unexpected iron(Ⅱ)-promoted reaction of N-arylprop-2-yn-1-imines with water: Facile assembly of multi-substituted pyrroles
Kaida Zhou, Jiapian Huang, Jie Wu, Guanyinsheng Qiu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 37-39   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.049
Abstract |  PDF (751 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Low-temperature and stable CO oxidation of Co3O4/TiO2 monolithic catalysts
Xinyue Tang, Junchao Wang, Yonghui Ma, Jing Li, Xinglai Zhang, Baodan Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 48-52   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.008
Abstract |  PDF (1063 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Potential active sites of Mo single atoms for electrocatalytic reduction of N2
Lei Chen, Chaozheng He, Ran Wang, Qian Li, Jian Zeng, Wei Liu, Yuchao Wang, Qichen Wang, Tong Ye, Yougen Tang, Yongpeng Lei
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 53-56   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.013
Abstract |  PDF (847 KB)  ( 56 ) | HTML ( )
Construction and investigation of photo-switch property of azobenzene-bridged pillar[5]arene-based [3]rotaxanes
Hui Chong, Cuiyun Nie, Lihong Wang, Sicong Wang, Ying Han, Yang Wang, Chengyin Wang, Chaoguo Yan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 57-61   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.020
Abstract |  PDF (946 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Co-NC as adsorbent and matrix providing the ability of MALDI MS to analyze volatile compounds
Shumu Li, Jian'an Liu, Jiping Sun, Zhenpeng Wang, Kai Wang, Lei Guo, Shuliang Yang, Jinchao Wei, Xiangjun Zheng, Zhenwen Zhao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 62-65   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.026
Abstract |  PDF (850 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Establishment of a new molecular model for mercury determination verified by single crystal X-ray diffraction, spectroscopic analysis and biological potentials
Jiapei Gu, Feifan Zhang, Ziman Zheng, Xiangqian Li, Runxuan Deng, Zhan Zhou, Lufang Ma, Wanqiang Liu, Qianming Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 87-91   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.021
Abstract |  PDF (913 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Biomass-derived nitrogen self-doped porous activation carbon as an effective bifunctional electrocatalysts
Yuanqing Sun, Yiming Ouyang, Jiaqing Luo, Huihui Cao, Xiang Li, Jingwen Ma, Jian Liu, Yuanhao Wang, Lin Lu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 92-98   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.027
Abstract |  PDF (1088 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
A novel polyethyleneimine-decorated FeOOH nanoparticle for efficient siRNA delivery
Shuai Guo, Bei Liu, Mengjie Zhang, Chunhui Li, Xiaoxia Wang, Yuhua Weng, Lele Li, Yuanyu Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 102-106   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.024
Abstract |  PDF (1064 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Stable hydrazone-linked chiral covalent organic frameworks: Synthesis, modification, and chiral signal inversion from monomers
Yilun Yan, Xinle Li, Gui Chen, Kai Zhang, Xihao Tang, Shuyuan Zhang, Shengrun Zheng, Jun Fan, Weiguang Zhang, Songliang Cai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 107-112   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.063
Abstract |  PDF (1058 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Synthesis of iron oxide cubes/reduced graphene oxide composite and its enhanced lithium storage performance
Chenran Hao, Tiange Gao, Anbao Yuan, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 113-118   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.038
Abstract |  PDF (1091 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Metal-organic framework derived NiCoP hollow polyhedrons electrocatalyst for pH-universal hydrogen evolution reaction
Yunrui Wei, Xixi Zhang, Zonghua Wang, Jiangmei Yin, Jinzhao Huang, Gang Zhao, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 119-124   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.046
Abstract |  PDF (1037 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Asymmetric double-layer composite electrolyte with enhanced ionic conductivity and interface stability for all-solid-state lithium metal batteries
Binglu Zhao, Luxiang Ma, Kai Wu, Mengxiong Cao, Minggui Xu, Xinxiang Zhang, Wen Liu, Jitao Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 125-131   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.045
Abstract |  PDF (1030 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Multisubstituted pyrazole synthesis via [3 + 2] cycloaddition/ rearrangement/N—H insertion cascade reaction of α-diazoesters and ynones
Peng Zhao, Zi Zeng, Xiaoming Feng, Xiaohua Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 132-135   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.053
Abstract |  PDF (835 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Catalyst- and additive-free selective sulfonylation/cyclization of 1,6-enynes with arylazo sulfones leading to sulfonylated γ-butyrolactams
Qishun Liu, Yufen Lv, Ruisheng Liu, Xiaohui Zhao, Jiawen Wang, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 136-139   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.059
Abstract |  PDF (807 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Synthesis of an ordered porous carbon with the dual nitrogen-doped interfaces and its ORR catalysis performance
Hongwei Zhao, Yanqiu Zhang, Li Lixiang, Xin Geng, Haiming Yang, Weimin Zhou, Chengguo Sun, Baigang An
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 140-145   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.035
Abstract |  PDF (988 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Metal-free direct C(sp3)—H functionalization of 2-alkylthiobenzoic acid to access 1,3-benzooxathiin-4-one
Ke Yang, Yi Li, Mengjie Song, Shengfei Dai, Zheng-Yi Li, Xiaoqiang Sun
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 146-149   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.036
Abstract |  PDF (924 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Synthesis of highly ordered AgNPs-coated silica photonic crystal beads for sensitive and reproducible 3D SERS substrates
Juan Li, Wanling Li, Yan Rao, Feng Shi, Suhua Yu, Huizhen Yang, Lingfeng Min, Zhanjun Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 150-153   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.043
Abstract |  PDF (952 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Needle-like cobalt phosphide arrays grown on carbon fiber cloth as a binder-free electrode with enhanced lithium storage performance
Ze Zhang, Peipei Zhu, Chao Li, Ji Yu, Jianxin Cai, Zhenyu Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 154-157   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.051
Abstract |  PDF (917 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Substituent-regulated highly X-ray sensitive Os(VI) nitrido complex for low-toxicity radiotherapy
Mingkai Chen, Xiaoting Huang, Jie Lai, Li Ma, Tianfeng Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 158-161   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.050
Abstract |  PDF (883 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
ROS-responsive cyclodextrin nanoplatform for combined photodynamic therapy and chemotherapy of cancer
Die Jia, Xianbin Ma, Yi Lu, Xinyi Li, Shengxin Hou, Yuan Gao, Peng Xue, Yuejun Kang, Zhigang Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 162-167   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.052
Abstract |  PDF (1035 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
Pillar[5]arene-functionalized nanochannel platform for detecting chiral drugs
Sheng Yu, Yaqi Wang, Sobhan Chatterjee, Feng Liang, Fei Zhu, Haibing Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 179-183   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.055
Abstract |  PDF (842 KB)  ( 54 ) | HTML ( )
Phenylenediamine-formaldehyde chemistry derived N-doped hollow carbon spheres for high-energy-density supercapacitors
Ming Xu, Yuheng Liu, Qiang Yu, Shihao Feng, Liang Zhou, Liqiang Mai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 184-189   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.004
Abstract |  PDF (1015 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Chemical proteomics reveals ligustilide targets SMAD3, inhibiting collagen synthesis in aortic endothelial cells
Wei Lei, Fukui Shen, Nianwei Chang, Lin Niu, Yuanyuan Hou, Boli Zhang, Min Jiang, Gang Bai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 190-193   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.049
Abstract |  PDF (882 KB)  ( 43 ) | HTML ( )
Synthesis of phosphanaphthalenes and nido-carborane fused six-membered phosphacycles
Guanyu Tao, Feichao Yang, Lujun Zhang, Yang Li, Zheng Duan, François Mathey
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 194-197   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.018
Abstract |  PDF (925 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
Metal-organic framework as a multi-component sensor for detection of Fe3+, ascorbic acid and acid phosphatase
Hao Wang, Xiuli Wang, Rong-Mei Kong, Lian Xia, Fengli Qu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 198-202   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.017
Abstract |  PDF (782 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Ionic/electronic conductivity regulation of n-type polyoxadiazole lithium sulfonate conductive polymer binders for high-performance silicon microparticle anodes
Yuanyuan Yu, Huihui Gao, Jiadeng Zhu, Dazhe Li, Fengxia Wang, Chunhui Jiang, Tianhaoyue Zhong, Shuheng Liang, Mengjin Jiang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 203-209   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.010
Abstract |  PDF (1138 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Si-rhodamine based water-soluble fluorescent probe for bioimaging of Cu+
Xiaoyun Chai, Weiwei Zhu, Qingguo Meng, Ting Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 210-213   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.032
Abstract |  PDF (776 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Hybrid vesicles of pillar[5]arene/silica: Host-guest complexation and application in pH-triggered release
Chenghao Hou, Lijing Liu, Siyang Meng, Yue Wu, Meiran Xie, Yongkui Shan, Pingang He, Pengfei Sun, Xiaojuan Liao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 214-217   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.030
Abstract |  PDF (820 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Pressure controllable aptamers picking strategy by targets competition
Ge Yang, Chao Zhu, Liping Zhao, Linsen Li, Yuanyu Huang, Yukui Zhang, Feng Qu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 218-220   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.018
Abstract |  PDF (711 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Ternary solvent-processed efficient organic solar cells based on a new A-DA'D-A acceptor derivative employing the 3rd-position branching side chains on pyrroles
Yu Chen, Honggang Chen, Huilan Guan, Wei Liu, Zhe Li, Hui Liu, Yongfang Li, Yingping Zou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 229-233   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.042
Abstract |  PDF (775 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
L-Arginine/nanofish bone nanocomplex enhances bone regeneration via antioxidant activities and osteoimmunomodulatory properties
Liping Huang, Jianhua Zhang, Xianhu Liu, Tianbao Zhao, Zhipeng Gu, Yiwen Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 234-238   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.046
Abstract |  PDF (1120 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Synthesis of planar chiral isoquinolinone-fused ferrocenes through palladium-catalyzed C-H functionalization reaction
Lantao Liu, Huihui Liu, Zhenzhen Zuo, An-An Zhang, Zhongyi Li, Tuanjie Meng, Wei Wu, Yuanzhao Hua, Guoliang Mao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 239-242   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.034
Abstract |  PDF (912 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Visible-light-induced three-component reaction of quinoxalin-2(1H)-ones, alkenes and CF3SO2Na leading to 3-trifluoroalkylated quinoxalin-2(1H)-ones
Na Meng, Yufen Lv, Qishun Liu, Ruisheng Liu, Xiaohui Zhao, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 258-262   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.034
Abstract |  PDF (887 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
Noncentrosymmetric K2Mn3(SO4)3F2·4H2O and Rb2Mn3(SO4)3F2·2H2O with pseudo-KTP structures
Yang Zhou, Yanqiang Li, Qingran Ding, Youchao Liu, Yangxin Chen, Xitao Liu, Xiaoying Huang, Lina Li, Sangen Zhao, Junhua Luo
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 263-265   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.014
Abstract |  PDF (809 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Ultra-small nanodots coated with oligopeptides providing highly negative charges to enhance osteogenic differentiation of hBMSCs better than osteogenic induction medium
Yueqi Zhao, Lin Meng, Kai Zhang, Yuanqing Sun, Yue Zhao, Zhe Yang, Yangliu Lin, Xinrui Liu, Hongchen Sun, Bai Yang, Quan Lin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 266-270   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.031
Abstract |  PDF (822 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Polyoxygenated anti-inflammatory biscembranoids from the soft coral Sarcophyton tortuosum and their stereochemistry
Yufen Li, Songwei Li, Cristina Cuadrado, Chenglong Gao, Qihao Wu, Xiaolu Li, Tao Pang, Antonio Hernandez Daranas, Yuewei Guo, Xuwen Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 271-276   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.037
Abstract |  PDF (965 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Why the hydrothermal fluorinated method can improve photocatalytic activity of carbon nitride
Gang Zhao, Yupeng Xing, Shuhua Hao, Xijin Xu, Wenxuan Ma, Jinghua Guo
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 277-281   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.033
Abstract |  PDF (781 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Se-decorated SnO2/rGO composite spheres and their sodium storage performances
Peng Zhang, Bin Cao, Razium A. Soomro, Ning Sun, Bin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 282-285   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.006
Abstract |  PDF (960 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Pyrene-tiaraed pillar[5]arene: Strong intramolecular excimer emission applicable for photo-writing
Chao Peng, Wenting Liang, Jiecheng Ji, Chunying Fan, Kuppusamy Kanagaraj, Wanhua Wu, Guo Cheng, Dan Su, Zhihui Zhong, Cheng Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 345-348   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.079
Abstract |  PDF (867 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
CO2 and photo-controlled reversible conversion of supramolecular assemblies based on water soluble pillar[5]arene and coumarin-containing guest
Yufeng Cao, Yanmei Chen, Zhecheng Zhang, Jin Wang, Xiaolei Yuan, Qin Zhao, Yue Ding, Yong Yao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 349-352   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.058
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 33 ) | HTML ( )
Native conjugation between proteins and [60]fullerene derivatives using SpyTag as a reactive handle
Guangzhong Yin, Jingjing Wei, Yu Shao, Wen-Hao Wu, Lianjie Xu, Wen-Bin Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 353-356   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.034
Abstract |  PDF (816 KB)  ( 30 ) | HTML ( )
Metal-organic supramolecular nanoarchitectures by Ru(Ⅱ) bis-(terpyridine)-bridged pillar[5]arene dimers with triphenylamine
Tianwei Cui, Guoxing Liu, Wenjing Zhang, Xinju Zhu, Juhua Leng, Xin-Qi Hao, Pu Mao, Mao-Ping Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 357-361   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.024
Abstract |  PDF (978 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Cucurbit[6]uril-based supramolecular frameworks assembled via the outer surface interaction of cucurbit[n]urils
Chao Liu, Ruihan Gao, Yunqian Zhang, Qianjiang Zhu, Zhu Tao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 362-366   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.014
Abstract |  PDF (1019 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
A supramolecular fluorescent probe based on cucurbit[10]uril for sensing the pesticide dodine
Yang Luo, Wei Zhang, Ming Liu, Jie Zhao, Ying Fan, Bing Bian, Zhu Tao, Xin Xiao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 367-370   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.023
Abstract |  PDF (909 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Guest induced morphology transitions of star shaped pillar[5]arene trimer via endo host-guest and “exo-wall” electron-transfer interactions
Wajahat Ali, Weitao Gong, Mehdi Hassan, Weidong Qu, Lu Liu, Guiling Ning
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 371-374   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.044
Abstract |  PDF (1040 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Cucurbit[n]uril-calix[n]arene-based supramolecular frameworks assembled using the outer surface interactions of cucurbit[n]urils
Ming Liu, Yang Zhou, Lixia Chen, Bing Bian, Xin Xiao, Zhu Tao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 375-379   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.042
Abstract |  PDF (1109 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Scalable Cu(Ⅱ)-mediated intramolecular dehydrogenative phenol-phenol coupling: Concise synthesis of enantiopure axially chiral homo- and hetero-diphenols
Yuefei Gu, Tianyang Wang, Ming Gao, Zhu-Jun Yao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 380-384   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.015
Abstract |  PDF (1020 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Rh(I)-catalyzed regio- and enantioselective allylic alkylation of Meldrum’s acid
Min Liu, Haiying Zhao, Changkun Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 385-388   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.009
Abstract |  PDF (903 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
Facile syntheses of 3-trifluoromethylthio substituted thioflavones and benzothiophenes via the radical cyclization
Lu Wang, Huaiyu Wang, Weidong Meng, Xiu-Hua Xu, Yangen Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 389-392   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.040
Abstract |  PDF (886 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Access to pyridines via cascade nucleophilic addition reaction of 1,2,3-triazines with activated ketones or acetonitriles
Yuan Zhang, Han Luo, Qixing Lu, Qiaoyu An, You Li, Shanshan Li, Zongyuan Tang, Baosheng Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 393-396   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.075
Abstract |  PDF (981 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Super rigid tris-spirobifluorenes: Syntheses and properties
Luyao Zhao, Chunbo Duan, Dongxue Ding, Shihui Liu, Debin Xia, Ying Guo, Hui Xu, Martin Baumgarten
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 397-400   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.001
Abstract |  PDF (829 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Synthetic studies towards (–)-deserpidine: Total synthesis of the stereoisomer and derivative of (–)-deserpidine
Pingzhou Wu, Qilong Zhou, Xiao-Yu Liu, Fei Xue, Yong Qin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 401-404   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.009
Abstract |  PDF (945 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
Pd-Catalyzed enantioselective synthesis of 2-methyl-3-methyleneindoline
Chun-Hua Lu, Sima Darvishi, Vahid Khakyzadeh, Changkun Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 405-407   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.056
Abstract |  PDF (880 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
A gram-scale laboratory synthesis of Annonaceous acetogenin mimic AA005
Baobao Yu, Zhu-Jun Yao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 408-412   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.007
Abstract |  PDF (931 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Mn(Ⅲ)-mediated radical reaction of 2-isocyano-6-alkenyl(alkynyl) benzonitriles with arylboronic acids: Synthesis of pyrroloisoquinoline derivatives
Pei Xu, Yi-Ming Zhu, Xin-Yu Liu, Xiao-Zhou Zhou, Shun-Yi Wang, Shun-Jun Ji
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 413-416   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.023
Abstract |  PDF (863 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Synthesis of difluoromethylated benzylborons via rhodium(I)-catalyzed fluorine-retainable hydroboration of gem-difluoroalkenes
Yuanhong Cai, Donghang Tan, Qiqi Zhang, Wenxin Lv, Qingjiang Li, Honggen Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 417-420   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.031
Abstract |  PDF (812 KB)  ( 51 ) | HTML ( )
BF3-promoted annulation of azonaphthalenes and ynamides for synthesis of benzo[e]indoles
Changwei Chen, Sunliang Cui
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 421-424   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.010
Abstract |  PDF (829 KB)  ( 48 ) | HTML ( )
Orientation effects on C2(5)-C2'(5') linked bioxazole isomers synthesized via regioselective and sequential C—H arylation
Qiang Guo, Li Tao, Chuanqi Liu, Xiaoyun Zhao, Danyang Wan, Jincheng Zhang, Jianping Ai, Jie Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 425-428   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.010
Abstract |  PDF (833 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
A practical synthesis of α-bromo/iodo/chloroketones from olefins under visible-light irradiation conditions
Zhihui Wang, Lei Wang, Zhiming Wang, Pinhua Li, Yicheng Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 429-432   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.022
Abstract |  PDF (883 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Cascade reaction involving intramolecular oxygen-migration: Efficient synthesis of 3-allylidene-indolin-2-one compounds under metal-free conditions
Rui-Ying Zhang, Meng-Meng Xu, Hai-Yan Li, Xiao-Ping Xu, Shun-Jun Ji
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 433-436   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.070
Abstract |  PDF (987 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Palladium-catalyzed concerted [4 + 1] cyclization of prop-2-yn-1-ones and isocyanides
Yingying Shan, Lei Su, Dianpeng Chen, Min Yang, Wenlin Xie, Guanyinsheng Qiu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 437-440   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.041
Abstract |  PDF (925 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
The role of CuI in the siloxane-mediated Pd-catalyzed cross-coupling reactions of aryl iodides with aryl lithium reagents
Yu Chen, Xiao Zhang, Fang Liu, Gucheng He, Ju Zhang, K. N. Houk, Amos B. Smith III, Yong Liang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 441-444   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.009
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
One-pot synthesis of dual-state emission (DSE) luminogens containing the V-shape furo[2,3-b]furan scaffold
Jie Zhou, Manna Huang, Xinhai Zhu, Yiqian Wan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 445-448   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.038
Abstract |  PDF (806 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Cycloadditions of 1-iminylphosphirane complexes with allenes
Juan Li, Mingyue Cui, Rongqiang Tian, Zheng Duan, François Mathey
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 449-452   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.026
Abstract |  PDF (774 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Synthesis of S-monofluoromethyl phosphorothioates from PV-H compounds and PhSO2SCH2F
Renyi Pang, Ruichao Yao, Shiyao Lu, Yicheng Zhou, Wenbo Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 453-456   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.032
Abstract |  PDF (720 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Thiophene and naphthalene-based double helix: Synthesis, structures and chirality
Chunmei Zhao, Zhiying Ma, Chunli Li, Li Xu, Hua Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 457-460   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.040
Abstract |  PDF (896 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Sulfonylation from sodium dithionite or thiourea dioxide
Fu-Sheng He, Min Yang, Shengqing Ye, Jie Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 461-464   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.043
Abstract |  PDF (1100 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Nano palladium catalyzed C(sp3)—H bonds arylation by a transient directing strategy
Jianxia Chen, Chaolumen Bai, Hongpeng Ma, Dan Liu, Yong-Sheng Bao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 465-469   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.055
Abstract |  PDF (1026 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Weakly coordinating group directed rhodium-catalyzed unconventional site-selective C–H olefination of indolizines at the 8-position
Xue Feng, Jiaxin Tian, Ying Sun, Huayou Hu, Mingzhu Lu, Yuhe Kan, Danjun Fang, Chao Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 470-474   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.039
Abstract |  PDF (857 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
Practical and sustainable approach for clean preparation of 5-organylselanyl uracils
Jin-Yang Chen, Chun-Tao Zhong, Qing-Wen Gui, Yuan-Ming Zhou, Yang-Yang Fang, Kai-Jian Liu, Ying-Wu Lin, Zhong Cao, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 475-479   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.034
Abstract |  PDF (1035 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Structural transformations of carboxyl acids networks induced by concentration and oriented external electric field
Wei Li, Shilin Xu, Xiaoling Chen, Chengyong Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 480-484   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.012
Abstract |  PDF (947 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Coordination-driven self-assembly of palladium(Ⅱ)-based metallacalixarenes as anion receptors using flexible pyridine-bridged diimidazole ligands
Wutong Du, Jin Tong, Wei Deng, Mingxue Wang, Shuyan Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 485-488   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.053
Abstract |  PDF (768 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Chemical vapor deposition growth of phase-selective inorganic lead halide perovskite films for sensitive photodetectors
Weilong Xu, Mengsi Niu, Xiaoyu Yang, Haiyue Chen, Xiaohong Cai, Trevor A. Smith, Kenneth P. Ghiggino, Xiaotao Hao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 489-492   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.017
Abstract |  PDF (975 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Stimuli-responsive cyclometalated platinum complex bearing bent molecular geometry for highly efficient solution-processable OLEDs
Zhenhua Wei, Kai Zhang, Chan Kyung Kim, Shuai Tan, Shaojie Wang, Lin Wang, Jun Li, Yafei Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 493-496   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.005
Abstract |  PDF (790 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Microplasma electrochemistry (MIPEC) strategy for accelerating the synthesis of metal organic frameworks at room temperature
Guoyu Wei, Yuexiang Lu, Shuang Liu, Hongpeng Li, Xuegang Liu, Gang Ye, Jing Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 497-500   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.019
Abstract |  PDF (816 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Layer-by-layer stacked graphene nanocoatings by Marangoni self-assembly for corrosion protection of stainless steel
Chen Ye, Yangguang Zhu, Hongyan Sun, Feiyue Chen, Huifang Sun, Wen Dai, Qiuping Wei, Li Fu, Aimin Yu, Shiyu Du, Minghui Yang, Liang-Feng Huang, Jinhong Yu, Nan Jiang, Cheng-Te Lin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 501-505   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.013
Abstract |  PDF (908 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Fe, Cu-codoped metal-nitrogen-carbon catalysts with high selectivity and stability for the oxygen reduction reaction
Yuemin Wang, Ergui Luo, Xian Wang, Qinglei Meng, Junjie Ge, Changpeng Liu, Wei Xing
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 506-510   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.061
Abstract |  PDF (1614 KB)  ( 47 ) | HTML ( )
Ruthenium nanoclusters anchored on cobalt phosphide hollow microspheres by green phosphating process for full water splitting in acidic electrolyte
Yunqie Deng, Linjing Yang, Yakun Wang, Lili Zeng, Jiayuan Yu, Bo Chen, Xiaoli Zhang, Weijia Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 511-515   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.076
Abstract |  PDF (1063 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Cooperation between Pt and Ru on RuPt/AC bimetallic catalyst in the hydrogenation of phthalates
Yan Xu, Chenguang Wu, Yan Wang, Ying Zhang, Han Sun, Haijun Chen, Yujun Zhao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 516-520   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.016
Abstract |  PDF (870 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Super-tough and rapidly self-recoverable multi-bond network hydrogels facilitated by 2-ureido-4[1H]-pyrimidone dimers
Hao Xu, Xu-Ming Xie
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 521-524   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.039
Abstract |  PDF (857 KB)  ( 26 ) | HTML ( )
Solvent induced enhancement of nonlinear optical response of graphdiyne
Yuze Dong, Sergey Semin, Yaqing Feng, Jialiang Xu, Theo Rasing
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 525-528   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.078
Abstract |  PDF (870 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Influence of donor:acceptor ratio on charge transfer dynamics in non-fullerene organic bulk heterojunctions
Zhenchuan Wen, Tong Wang, Zhihao Chen, Tingting Jiang, Lin Feng, Xianjin Feng, Chaochao Qin, Xiaotao Hao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 529-534   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.013
Abstract |  PDF (1321 KB)  ( 26 ) | HTML ( )
A new strategy to access Co/N co-doped carbon nanotubes as oxygen reduction reaction catalysts
Bingshuai Liu, Huang Zhou, Huihui Jin, Jiawei Zhu, Zhe Wang, Chenxi Hu, Lvhan Liang, Shichun Mu, Daping He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 535-538   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.002
Abstract |  PDF (856 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
High-temperature dielectric switch and second harmonic generation integrated in a stimulus responsive material
Yingsong Xue, Zhixu Zhang, Pingping Shi, Wanying Zhang, Qiong Ye, Dawei Fu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 539-542   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.005
Abstract |  PDF (794 KB)  ( 24 ) | HTML ( )
Ultrafast room-temperature reduction of graphene oxide by sodium borohydride, sodium molybdate and hydrochloric acid
Jun Hu, Gang Kong, Yanbin Zhu, Chunshan Che
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 543-547   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.045
Abstract |  PDF (970 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Tunable UCST thermoresponsive copolymers based on natural glycyrrhetinic acid
Yiran Zhao, Jingyao Ma, Xia Yu, Min-Hui Li, Jun Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 548-552   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.057
Abstract |  PDF (843 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Reversible adhesion surface coating proppant
Quan Xu, Fan Fan, Zhaohui Lu, Mao Sheng, Shouceng Tian, Ye Zhang, Linhua Pan, Yang Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 553-556   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.014
Abstract |  PDF (897 KB)  ( 23 ) | HTML ( )
Two isostructural Ni(Ⅱ)/Co(Ⅱ)-based metal-organic frameworks for selective dye adsorption and catalytic cycloaddition of CO2 with epoxides
Hui Hu, Dashuai Zhang, Huiling Liu, Yaoqiang Jin, Jun Gao, Yongzheng Zhang, Zhongmin Liu, Xiuling Zhang, Longlong Geng, Suijun Liu, Ranhui Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 557-560   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.028
Abstract |  PDF (855 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Stimuli-responsive dual drugs-conjugated polydopamine nanoparticles for the combination photothermal-cocktail chemotherapy
Lei Zhou, Chang Du, Rong Zhang, Changming Dong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 561-564   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.043
Abstract |  PDF (936 KB)  ( 26 ) | HTML ( )
Synthesis and structure of Au19Ag4(S-Adm)15 nanocluster: Polymorphs and optical properties
Xuemei Fu, Xinzhang Lin, Xiuqing Ren, Hengjiang Cong, Chao Liu, Jiahui Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 565-568   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.041
Abstract |  PDF (815 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Construction of a nano-rectangular Zn-Nd complex with near-infrared luminescent response towards metal ions
Xia Liu, Xiaoping Yang, Yanan Ma, Jieni Liu, Dongliang Shi, Desmond Schipper
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 569-572   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.016
Abstract |  PDF (780 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Zwitterionic comb-like lipid polymers encapsulating linalool for increasing the fragrance retention time
Tianlu Zhang, Zhiguo Lu, Xiangyu Wang, Jie Shen, Jianze Wang, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 573-576   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.041
Abstract |  PDF (783 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Superiority of poly(L-lactic acid) microspheres as dermal fillers
Quan Gao, Lijie Duan, Xiangru Feng, Weiguo Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 577-582   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.071
Abstract |  PDF (1250 KB)  ( 25 ) | HTML ( )
Hydrothermal-assisted grinding route for WS2 quantum dots (QDs) from nanosheets with preferable tribological performance
Zhi-Lin Cheng, Lu Ma, Zan Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 583-586   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.002
Abstract |  PDF (827 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
A biomass based photonic crystal made of “konjac tofu”
Wenxin Zhang, Min Xue, Kenneth J. Shea, Lili Qiu, Zhibin Xu, Jing Fan, Dan Yan, Zihui Meng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 587-590   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.012
Abstract |  PDF (855 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
Review
Recent advances in the improvement of g-C3N4 based photocatalytic materials
Yupeng Xing, Xiaoke Wang, Shuhua Hao, Xueli Zhang, Xiao Wang, Wenxuan Ma, Gang Zhao, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 13-20   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.011
Abstract |  PDF (1207 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
Recent advances in the development of colorimetric analysis and testing based on aggregation-induced nanozymes
Honghong Rao, Xin Xue, Mingyue Luo, Haixia Liu, Zhonghua Xue
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 25-32   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.017
Abstract |  PDF (1048 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
Discussion of the protein characterization techniques used in the identification of membrane protein targets corresponding to tumor cell aptamers
Zhukang Guo, Yuan Liu, Nongyue He, Yan Deng, Lian Jin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 40-47   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.061
Abstract |  PDF (1086 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Nanotechnology for diagnosis and therapy of rheumatoid arthritis: Evolution towards theranostic approaches
Junkai Zhao, Xuan Chen, Kwun-Hei Ho, Chao Cai, Cheuk-Wing Li, Mo Yang, Changqing Yi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 66-86   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.048
Abstract |  PDF (2381 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
Recent advances in the development of activatable multifunctional probes for in vivo imaging of caspase-3
Pengzhan Wang, Huocheng Yang, Chang Liu, Mingqiang Qiu, Xin Ma, Zhiqiang Mao, Yao Sun, Zhihong Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 168-178   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.056
Abstract |  PDF (1420 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
Sensing nanomaterials of wearable glucose sensors
Guanglei Li, Dan Wen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 221-228   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.028
Abstract |  PDF (1127 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
An overview of polymeric nanomicelles in clinical trials and on the market
Xue Zheng, Jizhen Xie, Xing Zhang, Weiting Sun, Heyang Zhao, Yantuan Li, Cheng Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 243-257   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.029
Abstract |  PDF (1291 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
Communication
In-situ electro-deposition synthesis of MnOx-NiCo2O4 monolithic catalyst with rich phase interfaces
Dongdong Wang, Yingchao Du, Xiaoze Wang, Zhaxi Cuo, Yunfa Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 21-24   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.012
Abstract |  PDF (836 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Understanding the dehydrogenation mechanism over iron nanoparticles catalysts based on density functional theory
Wenjuan Yang, Yating Zhu, Junjun Li, Zheng Chen, Farhat Nosheen, Qitao Zhang, Zhicheng Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 286-290   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.040
Abstract |  PDF (862 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Highlight
The phototherapy toward corneal neovascularization elimination: An efficient, selective and safe strategy
Jingwen Yu, Chengchao Chu, Yiming Wu, Gang Liu, Wei Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 99-101   DOI:10.1016/j.cclet.2020.11.025
Abstract |  PDF (643 KB)  ( 39 ) | HTML ( )
Reviews
Transition metal carbides in electrocatalytic oxygen evolution reaction
Huaping Wang, Sheng Zhu, Jiwei Deng, Wenchao Zhang, Yuezhan Feng, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 291-298   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.018
Abstract |  PDF (1542 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
A leap forward in sulfonium salt and sulfur ylide chemistry
Rong Fan, Chen Tan, Yongguo Liu, Yun Wei, Xiaowen Zhao, Xinyuan Liu, Jiajing Tan, Hiroto Yoshida
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 299-312   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.003
Abstract |  PDF (2101 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Supramolecular nano drug delivery systems mediated via host-guest chemistry of cucurbit[n]uril (n = 6 and 7)
Shengke Li, Yan Gao, Yuanfu Ding, Anni Xu, Huaping Tan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 313-318   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.049
Abstract |  PDF (886 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Recent advances in theoretical studies on ligand-controlled selectivity of nickel- and palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Mengna Cao, Hujun Xie
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 319-327   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.005
Abstract |  PDF (1083 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
Recent advance in synthesis and application of heteroatom zeolites
Tingting Pang, Xuanyu Yang, Chenyi Yuan, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Xing He, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 328-338   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.018
Abstract |  PDF (932 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Atomic defects, functional groups and properties in Mxenes
Wenjun Cui, Zhi-Yi Hu, Raymond R. Unocic, Gustaaf Van Tendeloo, Xiahan Sang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (01): 339-344   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.024
Abstract |  PDF (1135 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn