CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 12)  Published: 22 December 2020
 
Metal-free synthesis of 1,2,3-benzotriazines
Jin-Yang Chen, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 2989-2990   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.034
Abstract |  PDF (719 KB)  ( 373 ) | HTML ( )
Oxidation of aromatic sulfides with molecular oxygen: Controllable synthesis of sulfoxides or sulfones
Lili Tang, Kejie Du, Bing Yu, Liangnian He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 2991-2992   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.030
Abstract |  PDF (769 KB)  ( 196 ) | HTML ( )
Kojic acid and maltol: The “Transformers” in organic synthesis
Jianqiang Chen, Lingwei Wu, Jie Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 2993-2995   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.034
Abstract |  PDF (1011 KB)  ( 133 ) | HTML ( )
Assembly of 3-sulfonated 2H-pyrrol-2-ones through the insertion of sulfur dioxide with allenoic amides
Kaida Zhou, Jianqiang Chen, Jie Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 2996-2998   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.037
Abstract |  PDF (752 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Microwave-assisted 6π-electrocyclization in water
Yan Wu, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 2999-3000   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.005
Abstract |  PDF (745 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Reviews
Controlled synthesis of polypeptides
Yang Liu, Di Li, Jianxun Ding, Xuesi Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3001-3014   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.029
Abstract |  PDF (2370 KB)  ( 137 ) | HTML ( )
Functionalization of bismuth sulfide nanomaterials for their application in cancer theranostics
Hui Wang, Junlei Yang, Penghui Cao, Ning Guo, Yuhao Li, Yuefeng Zhao, Shuang Zhou, Ruizhuo Ouyang, Yuqing Miao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3015-3026   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.003
Abstract |  PDF (1594 KB)  ( 125 ) | HTML ( )
Cathepsin B-responsive nanodrug delivery systems for precise diagnosis and targeted therapy of malignant tumors
Yanan Li, Ting Mei, Shupeng Han, Tao Han, Yongbing Sun, Hui Zhang, Feifei An
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3027-3040   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.027
Abstract |  PDF (1019 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Magnetofection: Magic magnetic nanoparticles for efficient gene delivery
Qunjie Bi, Xu Song, Ao Hu, Tianying Luo, Rongrong Jin, Hua Ai, Yu Nie
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3041-3046   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.030
Abstract |  PDF (957 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
Molecular engineering of CxNy: Topologies, electronic structures and multidisciplinary applications
Hong Yang, Zhuang Wang, Songqin Liu, Yanfei Shen, Yuanjian Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3047-3054   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.048
Abstract |  PDF (1369 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
Research progress on hybrid organic-inorganic perovskites for photo-applications
Zengxi Wei, Yuhang Zhao, Jie Jiang, Weibo Yan, Yuezhan Feng, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3055-3064   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.016
Abstract |  PDF (1273 KB)  ( 134 ) | HTML ( )
Recent advances in the applications of [1.1.1]propellane in organic synthesis
Fu-Sheng He, Shimin Xie, Yanfang Yao, Jie Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3065-3072   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.023
Abstract |  PDF (1228 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Recent advances in the diversification of chromones and flavones by direct C-H bond activation or functionalization
Shanghui Tian, Tian Luo, Yanping Zhu, Jie-Ping Wan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3073-3082   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.042
Abstract |  PDF (1927 KB)  ( 112 ) | HTML ( )
Recent advances for the photoinduced C-C bond cleavage of cycloketone oximes
Wei Xiao, Jie Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3083-3094   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.035
Abstract |  PDF (2886 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Tailoring two-dimensional surfaces with pillararenes based host-guest chemistry
Run-Hao Li, Junkai Ma, Yue Sun, Haibing Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3095-3101   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.041
Abstract |  PDF (1140 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Communications
Acid-resistant ROS-responsive hyperbranched polythioether micelles for ulcerative colitis therapy
Haitong Shi, Xiaoye Zhao, Jushan Gao, Zhongwen Liu, Zhaotie Liu, Ke Wang, Jinqiang Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3102-3106   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.039
Abstract |  PDF (966 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
In situ construction of ligand nano-network to integrin αvβ3 for angiogenesis inhibition
Ziming Chen, Kuo Zhang, Jiaqi Fan, Yu Fan, Chao Yang, Wen Tian, Yuan Li, Wenliang Li, Jingping Zhang, Hao Wang, Lei Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3107-3112   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.006
Abstract |  PDF (1110 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
Contradictory effect of gold nanoparticle-decorated molybdenum sulfide nanocomposites on amyloid-β-40 aggregation
Yaqin Liu, Yan Zheng, Shaoyuan Li, Jinhan Li, Xiaoyu Du, Yanyun Ma, Guofu Liao, Qing Wang, Xiaohai Yang, Kemin Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3113-3116   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.052
Abstract |  PDF (813 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Luminescent silver nanoclusters for efficient detection of adenosine triphosphate in a wide range of pH values
Meijia Liu, Xiangling Ren, Xin Liu, Longfei Tan, Hui Li, Jing Wei, Changhui Fu, Qiong Wu, Jun Ren, Hongbo Li, Xianwei Meng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3117-3120   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.024
Abstract |  PDF (847 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
LHRH/TAT dual peptides-conjugated polymeric vesicles for PTT enhanced chemotherapy to overcome hepatocellular carcinoma
Yu Qin, Qing Guo, Shengjie Wu, Chenlu Huang, Zhiming Zhang, Li Zhang, Linhua Zhang, Dunwan Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3121-3126   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.023
Abstract |  PDF (1188 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Protein nanoparticles containing Cu(II) and DOX for efficient chemodynamic therapy via self-generation of H2O2
Rui Cao, Wen Sun, Zheng Zhang, Xiaojing Li, Jianjun Du, Jiangli Fan, Xiaojun Peng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3127-3130   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.031
Abstract |  PDF (891 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Construction of triblock copolymer-gold nanorod composites for fluorescence resonance energy transfer via pH-sensitive allosteric
Li Zeng, Zhipeng Su, Xingyi Li, Shuai Shi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3131-3134   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.039
Abstract |  PDF (836 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Preparation of hollow mesoporous silica nanorods for encapsulating and slowly releasing eugenol
Tianlu Zhang, Zhiguo Lu, Luyao Zhang, Yan Li, Jun Yang, Jie Shen, Jianze Wang, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Lei Chen, Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3135-3138   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.010
Abstract |  PDF (740 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Cationic and temperature-sensitive liposomes loaded with eugenol for the application to silk
Zhiguo Lu, Xiangyu Wang, Tianlu Zhang, Luyao Zhang, Jun Yang, Yan Li, Jie Shen, Jianze Wang, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Guiying Liu, Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3139-3142   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.013
Abstract |  PDF (841 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Circumvent PEGylation dilemma by implementing matrix metalloproteinase-responsive chemistry for promoted tumor gene therapy
Jingyun Wang, Hao Wang, Hongyan Cui, Peng Sun, Xi Yang, Qixian Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3143-3148   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.027
Abstract |  PDF (896 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
Design of a novel mitochondria targetable turn-on fluorescence probe for hydrogen peroxide and its two-photon bioimaging applications
Kangnan Wang, Wen Ma, Yuchun Xu, Xin Liu, Gui Chen, Meng Yu, Qiling Pan, Chaobo Huang, Xiaochuan Li, Qingchun Mu, Yongbing Sun, Zhiqiang Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3149-3152   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.039
Abstract |  PDF (788 KB)  ( 151 ) | HTML ( )
A self-assembling peptide targeting VEGF receptors to inhibit angiogenesis
Shifang Wen, Kuo Zhang, Yuan Li, Jiaqi Fan, Ziming Chen, Jingping Zhang, Hao Wang, Lei Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3153-3157   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.077
Abstract |  PDF (1005 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
NIR-triggered drug delivery system based on phospholipid coated ordered mesoporous carbon for synergistic chemo-photothermal therapy of cancer cells
Anman Zhang, Luo Hai, Tianzheng Wang, Hong Cheng, Man Li, Xiaoxiao He, Kemin Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3158-3162   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.035
Abstract |  PDF (928 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Rapid and label-free classification of pathogens based on light scattering, reduced power spectral features and support vector machine
Mubashir Hussain, Zhen Chen, Mu Lv, Jingyi Xu, Xiaohan Dong, Jingzhou Zhao, Song Li, Yan Deng, Nongyue He, Zhiyang Li, Bin Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3163-3167   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.038
Abstract |  PDF (811 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
In vivo formation of Cu(DDC)2 complex induced by nanomedicine for mesothelioma chemotherapy
Yixin Zhang, Shunjie Ding, Junhua Li, Xinyu Peng, Jing Li, Jing Chang, Wenxia Gao, Bin He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3168-3172   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.051
Abstract |  PDF (1005 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Highly green fluorescent Nb2C MXene quantum dots for Cu2+ ion sensing and cell imaging
Xiang Yan, Junfei Ma, Kaixuan Yu, Jiapeng Li, Lei Yang, Jiaqi Liu, Juncheng Wang, Lulu Cai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3173-3177   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.020
Abstract |  PDF (990 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Delivery of triptolide with reduction-sensitive polymer nanoparticles for liver cancer therapy on patient-derived xenografts models
Mengxue He, Ling Yu, Yuanyuan Yang, Binhua Zou, Wen Ma, Meng Yu, Jiandong Lu, Guoliang Xiong, Zhiqiang Yu, Aimin Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3178-3182   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.034
Abstract |  PDF (993 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Facet-dependent antibacterial activity of Au nanocrystals
Youkun Zheng, Hui Jiang, Xuemei Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3183-3189   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.035
Abstract |  PDF (1029 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Tofu as excellent scaffolds for potential bone regeneration
Keqing Huang, Guiting Liu, Zhipeng Gu, Jun Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3190-3194   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.002
Abstract |  PDF (1147 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Self-assembled fluorescent tripeptide nanoparticles for bioimaging and drug delivery applications
Dongjie Fu, Dingchang Liu, Lianbing Zhang, Leming Sun
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3195-3199   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.011
Abstract |  PDF (922 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Excess capacity on compound phases of Li2FeTiO4 composite cathode materials synthesized by hydrothermal reaction using optional titanium sources to boost battery performance
Liu Yang, Shaohua Luo, Yafeng Wang, Yang Zhan, Qing Wang, Yahui Zhang, Xin Liu, Wenning Mu, Fei Teng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3200-3204   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.036
Abstract |  PDF (971 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
An unexpected generation of magnetically separable Se/Fe3O4 for catalytic degradation of polyene contaminants with molecular oxygen
Xingyu Chen, Jingfei Mao, Chuang Liu, Chao Chen, Hongen Cao, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3205-3208   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.031
Abstract |  PDF (885 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
A facile synthesis of non-aqueous LiPO2F2 solution as the electrolyte additive for high performance lithium ion batteries
Weimin Zhao, Fucheng Ren, Qizhang Yan, Haodong Liu, Yong Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3209-3212   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.006
Abstract |  PDF (793 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Copper-sulfide cluster assembled architecture via in situ reaction
Hailiang Hu, Huan Yang, Xiuyan Yang, Ran Wang, Lan Zhou, Yi Dai, Ningning Ji, Huanjiang Wang, Zhiqiang Shi, Guoyong Zhou, Baokuan Chen, Yingchun Luo, Chaozheng He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3213-3215   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.025
Abstract |  PDF (722 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
The effects of coil-stretch transition behavior of polyfluorene inks on single droplet formation during inkjet printing
Zhonghui Du, Hang Zhou, Weiran Cao, Xinhong Yu, Yanchun Han
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3216-3220   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.067
Abstract |  PDF (888 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Supramolecular control over LCST behavior of hybrid macrocyclic system based on pillar[5]arene and crown ether
Yan Deng, Xing Li, Chengyou Han, Shengyi Dong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3221-3224   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.074
Abstract |  PDF (917 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Pillar[5]arene based conjugated macrocycle polymers with unique photocatalytic selectivity
Hui Qiang, Tao Chen, Zhuo Wang, Wenqian Li, Yunzhe Guo, Jie Yang, Xueshun Jia, Hui Yang, Weibo Hu, Ke Wen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3225-3229   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.020
Abstract |  PDF (913 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
Carbon-carbon double bond in pillar[5]arene cavity: Selective binding of cis/trans-olefin isomers
Xue Zhang, Xiaoyang Wang, Bin Wang, Zhi-Jun Ding, Chunju Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3230-3232   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.037
Abstract |  PDF (731 KB)  ( 87 ) | HTML ( )
H3PMo12O40-catalyzed coupling of diarylmethanols with epoxides/ diols/aldehydes toward polyaryl-substituted aldehydes
Guoping Yang, Yufeng Liu, Ke Li, Wei Liu, Bing Yu, Changwen Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3233-3236   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.018
Abstract |  PDF (887 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Cp*Co(III)-catalyzed C-H amidation of azines with dioxazolones
Yanzhen Huang, Chao Pi, Zhen Tang, Yangjie Wu, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3237-3240   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.046
Abstract |  PDF (788 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Ultrasound-assisted tandem synthesis of tri- and tetra-substituted pyrrole-2-carbonitriles from alkenes, TMSCN and N,N-disubstituted formamides
Qing-Wen Gui, Fan Teng, Sheng-Neng Ying, Yang Liu, Tao Guo, Jian-Xin Tang, Jin-Yang Chen, Zhong Cao, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3241-3244   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.017
Abstract |  PDF (829 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Visible light-induced hydroxyalkylation of 2H-benzothiazoles with alcohols via selectfluor oxidation
Yaolei Kong, Wenxiu Xu, Xinghai Liu, Jianquan Weng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3245-3249   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.022
Abstract |  PDF (1038 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Phosphine-phosphonium ylides as ligands in palladium-catalysed C2-H arylation of benzoxazoles
Zhenyu Yao, Xing Lin, Remi Chauvin, Lianhui Wang, Emmanuel Gras, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3250-3254   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.008
Abstract |  PDF (700 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Visible-light induced cascade radical cyclization of sulfinic acids and o-(allyloxy)arylaldehydes towards functionalized chroman-4-ones
Guang-Hui Li, Qing-Qing Han, Yuan-Yuan Sun, De-Mao Chen, Zu-Li Wang, Xin-Ming Xu, Xian-Yong Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3255-3258   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.007
Abstract |  PDF (781 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Asymmetric Michael addition reactions catalyzed by a novel upper-rim functionalized calix[4]squaramide organocatalyst
Ke Yang, Zhiyan Ma, Hong-Xiao Tong, Xiao-Qiang Sun, Xiao-Yu Hu, Zheng-Yi Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3259-3262   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.057
Abstract |  PDF (789 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Palladium-catalyzed oxidative homocoupling of 2-arylquinazolinones
Yadong Feng, Zhengping Wu, Ting Chen, Qi Fu, Qihua You, Jinhai Shen, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3263-3266   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.080
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Alcohols controlled selective radical cyclization of 1,6-dienes under mild conditions
Fu-Hua Qin, Xun-Jie Huang, Yi Liu, Hongze Liang, Qiang Li, Zhong Cao, Wen-Ting Wei, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3267-3270   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.042
Abstract |  PDF (941 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
A simple strategy for constructing acylhydrazone photochromic system with visible color/emission change and its application in photo-patterning
Yuanyuan Liu, Qiuchen Peng, Yuanyuan Li, Hongwei Hou, Kai Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3271-3275   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.007
Abstract |  PDF (865 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
Inhibition of mycotoxin deoxynivalenol generation by using selenized glucose
Xueyun Mao, Peizi Li, Tao Li, Minmeng Zhao, Chao Chen, Jian Liu, Zhiqiang Wang, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (12): 3276-3278   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.033
Abstract |  PDF (665 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn