CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 09)  Published: 22 September 2020
 
Reviews
Novel advances in metal-based solar absorber for photothermal vapor generation
Zhengtong Li, Chengbing Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2159-2166   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.030
Abstract |  PDF (2752 KB)  ( 554 ) | HTML ( )
Progress on multiphase layered transition metal oxide cathodes of sodium ion batteries
Qi Wang, Shiyong Chu, Shaohua Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2167-2176   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.008
Abstract |  PDF (13272 KB)  ( 214 ) | HTML ( )
Research progress on transition metal oxide based electrode materials for asymmetric hybrid capacitors
Meizhen Dai, Depeng Zhao, Xiang Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2177-2188   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.017
Abstract |  PDF (1719 KB)  ( 265 ) | HTML ( )
Metal-organic framework membranes: From synthesis to electrocatalytic applications
Xiaobang Liu, Ting Yue, Kai Qi, Yubing Qiu, Bao Yu Xia, Xingpeng Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2189-2201   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.009
Abstract |  PDF (13748 KB)  ( 202 ) | HTML ( )
Chemical protein synthesis-assisted high-throughput screening strategies for D-peptides in drug discovery
Ying Li, Xiuxiu Cao, Changlin Tian, Ji-Shen Zheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2365-2374   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.015
Abstract |  PDF (11657 KB)  ( 305 ) | HTML ( )
Energetic materials based on poly furazan and furoxan structures
Junlin Zhang, Jing Zhou, Fuqiang Bi, Bozhou Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2375-2394   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.026
Abstract |  PDF (22997 KB)  ( 158 ) | HTML ( )
Continuous-flow photochemistry: An expanding horizon of sustainable technology
Jingli Xie, Dongyuan Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2395-2400   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.022
Abstract |  PDF (4409 KB)  ( 139 ) | HTML ( )
Fluorine-containing drugs approved by the FDA in 2019
Haibo Mei, Attila Márió Remete, Yupiao Zou, Hiroki Moriwaki, Santos Fustero, Lorand Kiss, Vadim A. Soloshonok, Jianlin Han
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2401-2413   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.050
Abstract |  PDF (1567 KB)  ( 191 ) | HTML ( )
Ionic current rectification in asymmetric nanofluidic devices
Yue Zhou, Xuewei Liao, Jing Han, Tingting Chen, Chen Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2414-2422   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.033
Abstract |  PDF (7785 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
Communications
Hierarchical porous nanofibers of carbon@nickel oxide nanoparticles derived from polymer/block copolymer system
Wen Shang, Huanzhou Du, Yage Wu, Jianlin Xu, Fen Ran
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2202-2206   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.017
Abstract |  PDF (3590 KB)  ( 139 ) | HTML ( )
Nanoreactors derived from silica-protection-assisted metal-organic framework
Ling Jin, Xiaxia Li, Chunsen Liu, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2207-2210   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.044
Abstract |  PDF (2661 KB)  ( 156 ) | HTML ( )
A highly stable, luminescent and layered zinc(II)-MOF: Iron(III)/copper(II) dual sensing and guest-assisted exfoliation
Xiu Qian, Siyu Deng, Xiang Chen, Qiang Gao, Yun-Long Hou, Aiwu Wang, Lizhuang Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2211-2214   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.024
Abstract |  PDF (2585 KB)  ( 169 ) | HTML ( )
A high-performance potassium-ion capacitor based on a porous carbon cathode originated from the Aldol reaction product
Xu Yu, Mingjie Shao, Xuemei Yang, Chongxing Li, Tong Li, Danyu Li, Rutao Wang, Longwei Yin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2215-2218   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.012
Abstract |  PDF (2855 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
High-performance nitrogen and sulfur co-doped nanotube-like carbon anodes for sodium ion hybrid capacitors
Yongqiang Ding, Yali Li, Junshuai Li, Xingbin Yan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2219-2224   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.017
Abstract |  PDF (562 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Carbon-coated Li3VO4 with optimized structure as high capacity anode material for lithium-ion capacitors
Wenjie Liu, Xiong Zhang, Chen Li, Kai Wang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2225-2229   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.015
Abstract |  PDF (6121 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Implanting Ni into N-doped puffed carbon: A new advanced electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Feng Cao, Guoxiang Pan, Yujian Zhang, Xinhui Xia
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2230-2234   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.037
Abstract |  PDF (5198 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
One-step synthesis of biomass derived O, N-codoped hierarchical porous carbon with high surface area for supercapacitors
Shuxian Sun, Fuqin Han, Xiaoliang Wu, Zhuangjun Fan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2235-2238   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.023
Abstract |  PDF (4637 KB)  ( 162 ) | HTML ( )
Nitrogen-doped carbon nanotubes by multistep pyrolysis process as a promising anode material for lithium ion hybrid capacitors
Juan Yang, Dan Xu, Ruilin Hou, Junwei Lang, Zhaoli Wang, Zhengping Dong, Jiantai Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2239-2244   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.044
Abstract |  PDF (5649 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Melamine sponge derived porous carbon monoliths with NiMn oxides for high performance supercapacitor
Qianyuan Shan, Wangchen Huo, Man Shen, Chuan Jing, Yan Peng, Huayan Pu, Yuxin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2245-2248   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.003
Abstract |  PDF (3677 KB)  ( 127 ) | HTML ( )
Bulk heterojunction perovskite solar cells incorporated with solution-processed TiOx nanoparticles as the electron acceptors
Tao Zhu, Yongrui Yang, Suyuan Zhou, Xiang Yao, Lei Liu, Wenping Hu, Xiong Gong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2249-2253   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.004
Abstract |  PDF (1712 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
In-situ growth of hybrid NaTi8O13/NaTiO2 nanoribbons on layered MXene Ti3C2 as a competitive anode for high-performance sodium-ion batteries
Xuan Sun, Ke Tan, Yang Liu, Jinyang Zhang, Linrui Hou, Changzhou Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2254-2258   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.016
Abstract |  PDF (4420 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
Unstable Ni leaching in MOF-derived PtNi-C catalyst with improved performance for alcohols fuel electro-oxidation
Bo Fang, Zong Liu, Yufei Bao, Ligang Feng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2259-2262   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.045
Abstract |  PDF (3586 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
Morphology and size controlled synthesis of Co-doped MIL-96 by different alkaline modulators for sensitively detecting alphafetoprotein
Chaonan Gu, Jingjing Li, Guang Yang, Liming Zhang, Chun-Sen Liu, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2263-2267   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.044
Abstract |  PDF (9530 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
High-performance Na1.25V3O8 nanosheets for aqueous zinc-ion battery by electrochemical induced de-sodium at high voltage
Di Xie, Fang Hu, Xin Yu, Fuhan Cui, Guihong Song, Kai Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2268-2274   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.052
Abstract |  PDF (7584 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Synthesis of nickel selenide thin films for high performance all-solid-state asymmetric supercapacitors
Hao Li, Jiangfeng Gong, Jing-Chang Li, Xincheng Zhang, Chunmei Tang, Hongbing Yao, Qingping Ding
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2275-2279   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.010
Abstract |  PDF (5396 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Design and synthesis of nitrogen-doped hexagonal NiCoO nanoplates derived from Ni-Co-MOF for high-performance electrochemical energy storage
Yan Li, Yuying Shan, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2280-2286   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.027
Abstract |  PDF (5756 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Construction of SiO2-TiO2/g-C3N4 composite photocatalyst for hydrogen production and pollutant degradation: Insight into the effect of SiO2
Sijia Sun, Hao Ding, Lefu Mei, Ying Chen, Qiang Hao, Wanting Chen, Zhuoqun Xu, Daimei Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2287-2294   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.026
Abstract |  PDF (7876 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Metal-organic framework derived Co3O4/PPy bifunctional electrocatalysts for efficient overall water splitting
Yongli Tong, Hengqi Liu, Meizhen Dai, Li Xiao, Xiang Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2295-2299   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.029
Abstract |  PDF (6304 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
CoP@SiO2nanoreactors: A core-shell structure for efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction
Ling Jin, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2300-2304   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.041
Abstract |  PDF (4863 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
3D crumbled MXene for high-performance supercapacitors
Xin Zhang, Jiawei Miao, Peng Zhang, Qizhen Zhu, Mingchi Jiang, Bin Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2305-2308   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.040
Abstract |  PDF (4123 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
A conductive anionic Co-MOF cage with zeolite framework for supercapacitors
Wei Du, Yue-Ling Bai, Zhen Yang, Runlong Li, Dan Zhang, Zhiheng Ma, Anbao Yuan, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2309-2313   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.017
Abstract |  PDF (3153 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Sodium-based dual-ion batteries via coupling high-capacity selenium/graphene anode with high-voltage graphite cathode
Xiankun Hou, Wenhao Li, Yingying Wang, Shaofang Li, Yunfeng Meng, Haiyue Yu, Baokuan Chen, Xinglong Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2314-2318   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.021
Abstract |  PDF (9663 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Insights into the photocatalytic mechanism of the C4N/MoS2 heterostructure: A first-principle study
Rui Zhang, Wei Jian, Zhao-Di Yang, Fu-Quan Bai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2319-2324   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.055
Abstract |  PDF (4843 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Two-dimensional 1T-PS2 as a promising anode material for sodium-ion batteries with ultra-high capacity, low average voltage and appropriate mobility
Dawei Zhou, Chunping Li, Furong Yin, Xin Tang, Chunying Pu, Chaozheng He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2325-2329   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.045
Abstract |  PDF (3359 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
CeO2 quantum dots doped Ni-Co hydroxide nanosheets for ultrahigh energy density asymmetric supercapacitors
Huiyu Duan, Tong Wang, Xinyi Wu, Ziyun Su, Jing Zhuang, Suli Liu, Rongmei Zhu, Changyun Chen, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2330-2332   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.001
Abstract |  PDF (3226 KB)  ( 127 ) | HTML ( )
Multilayered structure of N-carbonenvelopediron oxide/graphene nanocomposites as an improved anode for Li-ion battery
Li Sun, Kai Wang, Ningning Li, Jun Zhang, Xiangxin Guo, Xianghong Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2333-2338   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.006
Abstract |  PDF (8493 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Integrated lithium metal anode protected by composite solid electrolyte film enables stable quasi-solid-state lithium metal batteries
Junfan Ding, Rui Xu, Chong Yan, Ye Xiao, Yeru Liang, Hong Yuan, Jiaqi Huang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2339-2342   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.015
Abstract |  PDF (3465 KB)  ( 126 ) | HTML ( )
MnO2-directed synthesis of NiFe-LDH@FeOOH nanosheeet arrays for supercapacitor negative electrode
Qing Sun, Kexin Yao, Yuxin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2343-2346   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.069
Abstract |  PDF (3447 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
Bimetal-organic frameworks derived Co/N-doped carbons for lithium-sulfur batteries
Shifang Jiang, Shuo Huang, Minjie Yao, Jiacai Zhu, Lili Liu, Zhiqiang Niu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2347-2352   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.014
Abstract |  PDF (4289 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
S-O bond chemically constrained NiS2/rGO nanocomposite with enhanced Na-ion storage capacity
Shuyu Zhou, Xiaozhe Jin, Shengming Zhu, Qian Luo, Zhiwen Qiu, Aimin Wu, Hao Huang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2353-2357   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.042
Abstract |  PDF (5299 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Synergetic ternary metal oxide nanodots-graphene cathode for high performance zinc energy storage
Lijun Su, Lingyang Liu, Yue Wang, Yulan Lu, Xingbin Yan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2358-2364   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.014
Abstract |  PDF (8115 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Screening of amino acids in dried blood spots by stable isotope derivatization-liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry
Huaming Xiao, Ping Liu, Shujian Zheng, Xian Wang, Jun Ding, Yuqi Feng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2423-2427   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.003
Abstract |  PDF (5240 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Visual sensing of picric acid in 100% aqueous media based on supramolecular polythiophene assemblies with colorimetric and fluorescent dual response
Li Zhang, Yanan Sun, Yanping Jiang, Yining Li, Gang Song, Kunlun Huang, Zhiyi Yao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2428-2432   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.003
Abstract |  PDF (3111 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
Polycyclic polyprenylated acylphloroglucinol with an unprecedented spirocyclic core from Hypericum patulum
Yansong Ye, Nana Jiang, Xianwen Yang, Gang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2433-2436   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.028
Abstract |  PDF (1829 KB)  ( 169 ) | HTML ( )
Synthesis of highly-branched Au@AgPd core/shell nanoflowers for in situ SERS monitoring of catalytic reactions
Yujian Lai, Lijie Dong, Rui Liu, Shaoyu Lu, Zuoliang He, Wanyu Shan, Fanglan Geng, Yaqi Cai, Jingfu Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2437-2441   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.050
Abstract |  PDF (4113 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Evolution of single nanobubbles through multi-state dynamics
Huihui Wang, Ting He, Ying Du, Wenhui Wang, Yangbin Shen, Shuping Li, Xiaochun Zhou, Feng Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2442-2446   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.049
Abstract |  PDF (4480 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Rapid and fine tailoring longitudinal surface plasmon resonances of gold nanorods by end-selective oxidation
Wenhan Li, Zhirui Guo, Qiuyuan Tai, Yawen Li, Yefei Zhu, Tingting Bai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2447-2451   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.019
Abstract |  PDF (6150 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
A novel AH-D-A-type phase junction material to improve photovoltaic performance and device stability in fullerene OSCs
Lin Shao, Fei Tong, Mengbing Zhu, Hao Xia, Wenhong Peng, Hua Tan, Bin Zhang, Yu Liu, Weiguo Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2452-2458   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.036
Abstract |  PDF (10911 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Enhancement the photovoltaic performance of conjugated polymer based on simple head-to-head alkylthio side chains engineered bithiophene
Zuoji Liu, Chengjia Bao, Guangjun Zhang, Kai Zhang, Gangtie Lei, Qiang Zhang, Qiang Peng, Yu Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2459-2464   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.021
Abstract |  PDF (5102 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
HFIP-promoted catalyst-free cascade reactions for the synthesis of biologically relevant 3,3-di(indolyl)indolin-2-ones from indoles and isatins
Xiaohan Yuan, Shuai Wang, Jialing Cheng, Bin Yu, Hong-Min Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2465-2468   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.025
Abstract |  PDF (2570 KB)  ( 247 ) | HTML ( )
Nickel-iron borate coated nickel-iron boride hybrid for highly stable and active oxygen evolution electrocatalysis
Pengyu Han, Tan Tan, Fei Wu, Ping Cai, Gongzhen Cheng, Wei Luo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2469-2472   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.009
Abstract |  PDF (2995 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Rapid pattern recognition of different types of sulphur-containing species as well as serum and bacteria discrimination using Au NCs-Cu2+ complexes
Wentao Li, Xiaomei Sun, Xuan Zhao, Wei Wang, Shenghao Xu, Xiliang Luo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2473-2477   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.027
Abstract |  PDF (4588 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Pt nanodendrites with (111) crystalline facet as an efficient, stable and pH-universal catalyst for electrochemical hydrogen production
Huifang Sun, Qi Zeng, Chen Ye, Yangguang Zhu, Feiyue Chen, Mingyang Yang, Li Fu, Shiyu Du, Jinhong Yu, Nan Jiang, Jianxiong Liu, Tianzhun Wu, Cheng-Te Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2478-2482   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.032
Abstract |  PDF (1106 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Synthesis, structure and electrocatalytic H2-evoluting activity of a dinickel model complex related to the active site of [NiFe]-hydrogenases
Dengmeng Song, Xuyun Gao, Bo Li, Jun Li, Xuzhuo Sun, Chengbo Li, Jiale Zhao, Lin Chen, Ning Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2483-2486   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.033
Abstract |  PDF (3104 KB)  ( 87 ) | HTML ( )
Fe doping promoted electrocatalytic N2 reduction reaction of 2H MoS2
Jiaojiao Guo, Tsegaye Tadesse Tsega, Ibrahim Ul Islam, Asma Iqbal, Jiantao Zai, Xuefeng Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2487-2490   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.019
Abstract |  PDF (4343 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
High stability three-dimensional porous PtSn nano-catalyst for ethanol electro-oxidation reaction
Yue Sun, Haiyan Xiang, Huimin Li, Gang Yu, Hong Chen, Song Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2491-2494   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.025
Abstract |  PDF (3159 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Covalent organic frameworks functionalized carbon fiber paper for the capture and detection of hydroxyl radical in the atmosphere
Zhiling Huang, Qin Xu, Xiaoya Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2495-2498   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.017
Abstract |  PDF (4234 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Enhanced photoluminescence and stability of ZnSe microspheres/Cs4PbBr6 microcrystals/CsPbBr3 nanocrystals composites
Chao Zhang, Tingting Li, Lei Pu, Weijia Wen, Xiangdong Luo, Lijuan Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2499-2502   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.013
Abstract |  PDF (3600 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Synthesis, structure and magnetic properties of a decanuclear Fe(III)/oxo cluster
Waseem Muhammad, Jie Ni, Zvonko Jagličić, Ping Cui, Linna Gao, Di Sun
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2503-2506   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.031
Abstract |  PDF (2610 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
A dense graphene monolith with poloxamer prefunctionalization enabling aqueous redispersion to obtain solubilized graphene sheets
Chen Ye, Fan Zhang, Xue Tan, Huifang Sun, Wen Dai, Ke Yang, Minghui Yang, Shiyu Du, Dan Dai, Jinhong Yu, Nan Jiang, Weitao Su, Li Fu, He Li, Jing Kong, Cheng-Te Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2507-2511   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.021
Abstract |  PDF (5580 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Highly dispersed Ru/Co catalyst with enhanced activity for catalyzing NaBH4 hydrolysis in alkaline solutions
Jiapeng Zhang, Fanzhen Lin, Lijing Yang, Hua Dong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2512-2515   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.072
Abstract |  PDF (3575 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Photosensitizer conjugate-functionalized poly(hexamethylene guanidine) for potentiated broad-spectrum bacterial inhibition and enhanced biocompatibility
Fengfeng Xiao, Bing Cao, Liewei Wen, Yanhong Su, Meixiao Zhan, Ligong Lu, Xianglong Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2516-2519   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.038
Abstract |  PDF (2999 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Monitoring casein kinase II at subcellular level via bio-bar-code-based electrochemiluminescence biosensing method
Lifen Wang, Jiajia Song, Xiaofei Wang, Honglan Qi, Qiang Gao, Chengxiao Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (09): 2520-2524   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.032
Abstract |  PDF (4365 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn