CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 08)  Published: 22 August 2020
 
Editorial: Gas sensor
Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2027-2028   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.039
Abstract |  PDF (599 KB)  ( 204 ) | HTML ( )
Communications
Microwave-assisted hydrothermal synthesis of Pt/SnO2 gas sensor for CO detection
Qingji Wang, Liwen Bao, Zongqiang Cao, Chaoyang Li, Xu Li, Fangmeng Liu, Peng Sun, Geyu Lu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2029-2032   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.007
Abstract |  PDF (949 KB)  ( 208 ) | HTML ( )
Enhanced CO sensing properties of Pd modified ZnO porous nanosheets
Na Luo, Bo Zhang, Dan Zhang, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2033-2036   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.002
Abstract |  PDF (4358 KB)  ( 196 ) | HTML ( )
Synthesis and in-situ noble metal modification of WO3·0.33H2O nanorods from a tungsten-containing mineral for enhancing NH3 sensing performance
Tingting Li, Yanbai Shen, Sikai Zhao, Pengfei Zhou, Xiangxi Zhong, Shuling Gao, Dezhou Wei, Fanli Meng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2037-2040   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.024
Abstract |  PDF (764 KB)  ( 116 ) | HTML ( )
Highly sensitive acetone gas sensor based on ultra-low content bimetallic PtCu modified WO3·H2O hollow sphere
Lifeng Deng, Liping Bao, Jingcheng Xu, Ding Wang, Xianying Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2041-2044   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.033
Abstract |  PDF (874 KB)  ( 127 ) | HTML ( )
High performance ethylene sensor based on palladium-loaded tin oxide: Application in fruit quality detection
Qiuni Zhao, Zaihua Duan, Zhen Yuan, Xian Li, Si Wang, Bohao Liu, Yajie Zhang, Yadong Jiang, Huiling Tai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2045-2049   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.032
Abstract |  PDF (980 KB)  ( 172 ) | HTML ( )
A high-sensitivity H2S gas sensor based on optimized ZnO-ZnS nano-heterojunction sensing material
Pei Ding, Dongsheng Xu, Nan Dong, Ying Chen, Pengcheng Xu, Dan Zheng, Xinxin Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2050-2054   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.024
Abstract |  PDF (941 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Simple self-assembly of 3D laminated CuO/SnO2 hybrid for the detection of triethylamine
Yangyang Shang, Wenqiong Shi, Ruihua Zhao, Md. Maruf Ahmed, Jinping Li, Jianping Du
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2055-2058   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.009
Abstract |  PDF (896 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
Preparation of homogeneous porous Zn-CoOx and its response to alcohols under relative low operating temperature
Xiao Zhang, Yaohua Xu, Hao Liu, Wenrui Zhao, Anjie Ming, Feng Wei
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2059-2062   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.012
Abstract |  PDF (1096 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Preparation and formaldehyde sensitive properties of N-GQDs/SnO2 nanocomposite
Zhenlu Chen, Ding Wang, Xianying Wang, Junhe Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2063-2066   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.043
Abstract |  PDF (2747 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Reduced graphene oxide-porous In2O3 nanocubes hybrid nanocomposites for room-temperature NH3 sensing
Zhebin Tian, Peng Song, Zhongxi Yang, Qi Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2067-2070   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.025
Abstract |  PDF (859 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Metal-organic frameworks-derived hierarchical ZnO structures as efficient sensing materials for formaldehyde detection
Nan Zhang, Luming Yan, Yang Lu, Yizhuo Fan, Sijia Guo, Samira Adimi, Dali Liu, Shengping Ruan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2071-2076   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.014
Abstract |  PDF (1055 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
Hierarchical NiCo2O4 microspheres assembled by nanorods with p-type response for detection of triethylamine
Chen Yang, Yongshan Xu, Lingli Zheng, Yingqiang Zhao, Wei Zheng, Xianghong Liu, Jun Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2077-2082   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.011
Abstract |  PDF (987 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
Synthesis of hierarchical shell-core SnO2 microspheres and their gas sensing properties
Li Zheng, Wenjie Bi, Zhao Jin, Shantang Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2083-2086   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.051
Abstract |  PDF (1317 KB)  ( 89 ) | HTML ( )
Micro-spherical ZnSnO3 material prepared by microwave-assisted method and its ethanol sensing properties
Dan Zhang, Yuqin Zhang, Yu Fan, Na Luo, Zhixuan Cheng, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2087-2090   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.004
Abstract |  PDF (909 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Morphology evolution of ZnO by controlling solvent and electrochemical sensing of hexagonal nanotablets toward amines
Md. Maruf Ahmed, Ruihua Zhao, Bayram Hayytov, Yangyang Shang, Jinping Li, Jianping Du
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2091-2094   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.014
Abstract |  PDF (906 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Oxygen vacancy O-terminated surface: The most exposed surface of hexagonal WO3 (001) surface
Feng Hui Tian, Zhenze Liu, Jin Tian, Yunfan Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2095-2098   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.015
Abstract |  PDF (735 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Preparation of two-dimensional molybdenum disulfide for NO2 detection at room temperature
Xin Yu, Ding Wang, Yuqiu Wang, Ji Yan, Xianying Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2099-2102   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.032
Abstract |  PDF (768 KB)  ( 100 ) | HTML ( )
Fast response speed of mechanically exfoliated MoS2 modified by PbS in detecting NO2
Junjiang Tan, Jinyong Hu, Jianxu Ren, Jinfeng Peng, Can Liu, Yiqiao Song, Yong Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2103-2108   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.060
Abstract |  PDF (1110 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
High ammonia sensitive ability of novel Cu12Sb4S13 quantum dots@reduced graphene oxide nanosheet composites at room temperature
Yueli Liu, Binghua Sang, Haoran Wang, Zijing Wu, Yuxuan Wang, Ziwei Wang, Zhuoyin Peng, Wen Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2109-2114   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.030
Abstract |  PDF (969 KB)  ( 88 ) | HTML ( )
RhIr@MoS2 nanohybrids based disposable microsensor for the point-of-care testing of NADH in real human serum
Dongqing Ji, Zi Ying, Yuan Zhang, Wei Chen, Metini Janyasupab, Xinghua Gao, Lingyan Feng, Weijia Wen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2115-2118   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.029
Abstract |  PDF (782 KB)  ( 84 ) | HTML ( )
Novel, tadpole-shaped, polyhedral oligomeric silsesquioxane containing sulfonated block copolymer for humidity sensing
Fang Chen, Jiayu Yang, Rong Cai, Mengfei Qi, Xiaoyan Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2119-2124   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.020
Abstract |  PDF (992 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Superhydrophobic hierarchical porous divinylbenzene polymer for BTEX sensing and toluene/water selective detection
Yang Chen, Luyu Wang, Jiawei Kong, Bing Shen, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2125-2128   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.051
Abstract |  PDF (843 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Materials design and sensing mechanism of novel calix[6]arene composite for sensitively detecting amine drugs
Nana Liu, Yu Fan, Zhiheng Ma, Haixia Lin, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2129-2132   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.034
Abstract |  PDF (878 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
In-situ growth of V2O5 flower-like structures on ceramic tubes and their trimethylamine sensing properties
Dan Meng, Jianpeng Si, Mingyue Wang, Guosheng Wang, Yanbai Shen, Xiaoguang San, Fanli Meng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2133-2136   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.021
Abstract |  PDF (735 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Fabrication linalool-functionalized hollow mesoporous silica spheres nanoparticles for efficiently enhance bactericidal activity
Li Jin, Xun Liu, Changhao Bian, Jie Sheng, Yishan Song, Yongheng Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2137-2141   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.020
Abstract |  PDF (853 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Deposition of In2O3 nanofibers on polyimide substrates to construct high-performance and flexible trimethylamine sensor
Yong Li, Jiaqing Liu, Jingjing Zhang, Xiu Liang, Xingshuang Zhang, Qi Qi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2142-2144   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.048
Abstract |  PDF (836 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
Fiber-optic dual Fabry-Pérot interferometric carbon monoxide sensor with polyaniline/Co3O4/graphene oxide sensing membrane
Jin Peng, Jie Liao, Xiaozhan Yang, Wenlin Feng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2145-2149   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.050
Abstract |  PDF (1778 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
Preparation of functional ordered mesoporous carbons and their application as the QCM sensor with ultra-low humidity
Ye Zhu, Weijia Zhang, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2150-2154   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.024
Abstract |  PDF (750 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
H2S gas sensor based on integrated resonant dual-microcantilevers with high sensitivity and identification capability
Lei Tang, Pengcheng Xu, Ming Li, Haitao Yu, Xinxin Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (08): 2155-2158   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.018
Abstract |  PDF (954 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn