CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 07)  Published: 22 July 2020
 
Perspective
New techniques and strategies in drug discovery
Jintong Du, Jing Guo, Dongwei Kang, Zhihong Li, Guan Wang, Jianbing Wu, Zhen Zhang, Hao Fang, Xuben Hou, Zhangjian Huang, Guobo Li, Xiaoyun Lu, Xinyong Liu, Liang Ouyang, Li Rao, Peng Zhan, Xiaojin Zhang, Yihua Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1695-1708   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.028
Abstract |  PDF (9703 KB)  ( 342 ) | HTML ( )
Reviews
Recent progress in tumor photodynamic immunotherapy
Lijun Shen, Tianjiao Zhou, Yatong Fan, Xin Chang, Yi Wang, Jianguo Sun, Lei Xing, Hulin Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1709-1716   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.007
Abstract |  PDF (3461 KB)  ( 239 ) | HTML ( )
Ag2S nanoparticles as an emerging single-component theranostic agent
Ruxia Han, Jinrong Peng, Yao Xiao, Ying Hao, Yanpeng Jia, Zhiyong Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1717-1728   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.038
Abstract |  PDF (10596 KB)  ( 173 ) | HTML ( )
The application of biomacromolecules to improve oral absorption by enhanced intestinal permeability: A mini-review
Min Sun, Hankun Hu, Leming Sun, Zhen Fan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1729-1736   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.035
Abstract |  PDF (5719 KB)  ( 140 ) | HTML ( )
Extracellular vesicles based electrochemical biosensors for detection of cancer cells: A review
Hui Xie, Kaili Di, Rongrong Huang, Adeel Khan, Yanyan Xia, Hongpan Xu, Chang Liu, Tingting Tan, Xinyu Tian, Han Shen, Nongyue He, Zhiyang Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1737-1745   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.049
Abstract |  PDF (8110 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
A review of linear carbon chains
Kan Zhang, Yifan Zhang, Lei Shi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1746-1756   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.019
Abstract |  PDF (4822 KB)  ( 142 ) | HTML ( )
Viologen derivatives with extended π-conjugation structures: From supra-/molecular building blocks to organic porous materials
Xiao-He Zhou, Yu Fan, Wan-Xia Li, Xiang Zhang, Rong-Ran Liang, Feng Lin, Tian-Guang Zhan, Jiecheng Cui, Li-Juan Liu, Xin Zhao, Kang-Da Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1757-1767   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.039
Abstract |  PDF (16804 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
The application of metal-organic frameworks in electrocatalytic nitrogen reduction
Yihang Wang, Qiang Li, Wei Shi, Peng Cheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1768-1772   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.010
Abstract |  PDF (4604 KB)  ( 149 ) | HTML ( )
A review on metal-organic frameworks for photoelectrocatalytic applications
Feihu Mu, Benlin Dai, Wei Zhao, Lili Zhang, Jiming Xu, Xujing Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1773-1781   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.015
Abstract |  PDF (3530 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
Communications
Blocking the defect sites on ultrathin Pt nanowires with Rh atoms to optimize the reaction path toward alcohol fuel oxidation
Xiaoyu Zhao, Huachao Zhao, Jiefang Sun, Gang Li, Rui Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1782-1786   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.005
Abstract |  PDF (5652 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Transformable peptide nanoparticles inhibit the migration of N-cadherin overexpressed cancer cells
Jiaqi Fan, Yu Fan, Zijin Wei, Yijing Li, Xiangdan Li, Lei Wang, Hao Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1787-1791   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.065
Abstract |  PDF (15382 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Smart nanoprobe based on two-photon sensitized terbium-carbon dots for dual-mode fluorescence thermometer and antibacterial
Huicheng Yan, Hongyuhang Ni, Yiwei Yang, Changfu Shan, Xiaoxi Yang, Xiangkai Li, Jing Cao, Wenyu Wu, Weisheng Liu, Yu Tang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1792-1796   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.022
Abstract |  PDF (3651 KB)  ( 103 ) | HTML ( )
3D porous acellular cartilage matrix scaffold with surface mediated sustainable release of TGF-β3 for cartilage engineering
Yixing Huang, Xingfang Yu, Linjie He, Xin Liao, Shuo Wang, Zhiyong Qian, Liyan Shen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1797-1800   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.039
Abstract |  PDF (4689 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Dual-functional Se/Fe complex facilitates TRAIL treatment against resistant tumor cells via modulating cellular endoplasmic reticulum stress
Yahui Yang, Yifan Wang, Ligeng Xu, Tianfeng Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1801-1806   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.004
Abstract |  PDF (7095 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
Anti-inflammatory catecholic chitosan hydrogel for rapid surgical trauma healing and subsequent prevention of tumor recurrence
Gang He, Xu Yan, Zhaohua Miao, Haisheng Qian, Yan Ma, Yan Xu, Li Gao, Yang Lu, Zhengbao Zha
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1807-1811   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.032
Abstract |  PDF (6758 KB)  ( 137 ) | HTML ( )
Rapid identification of diarrheagenic Escherichia coli based on barcoded magnetic bead hybridization
Hongming Dong, Congli Tang, Ziyu He, Hongmei Liu, Yuyue Xu, Hao Huang, Gaojian Yang, Ziqi Xiao, Song Li, Yan Deng, Zhu Chen, Hui Chen, Zuodong Qin, Yasser Perera Negrin, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1812-1816   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.002
Abstract |  PDF (2884 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Injectable baicalin/F127 hydrogel with antioxidant activity for enhanced wound healing
Guiting Liu, Ziting Bao, Jun Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1817-1821   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.005
Abstract |  PDF (5878 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Hyperbranched polymer micelles with triple-stimuli backbone-breakable iminoboronate ester linkages
Xuan Zhang, Jushan Gao, Xiaoye Zhao, Zhaotie Liu, Zhongwen Liu, Ke Wang, Guo Li, Jinqiang Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1822-1826   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.018
Abstract |  PDF (6007 KB)  ( 144 ) | HTML ( )
Development and validation of an improved probabilistic quotient normalization method for LC/MS- and NMR-based metabonomic analysis
Yanpeng An, Si Liu, Fuhua Hao, Yulan Wang, Huiru Tang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1827-1830   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.011
Abstract |  PDF (2455 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Cholesterol as a functional metabolite cooperates with metadherin in cancer cells
Wen Wang, Xiaolong Liu, Huan Chen, Ting Ling, Tian Xia, Xiumei Liu, Jing Liu, Wuxiyar Otkur, Xianzhe Shi, Huan Qi, Di Chen, Hai-Long Piao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1831-1834   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.027
Abstract |  PDF (3684 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
An immunoassay based on lab-on-a-chip for simultaneous and sensitive detection of clenbuterol and ractopamine
Qi Wang, Jinqi Deng, Yiping Chen, Yunjing Luo, Xingyu Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1835-1838   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.028
Abstract |  PDF (2195 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Study of the effect of chemical composition on the surface wettability of three-dimensional graphene foams
Guihua Huang, Xinhong Song, Yiying Chen, Fangyuan Lin, Yipeng Huang, Feiming Li, Zhiyong Guo, Qiuhong Yao, Xi Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1839-1842   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.053
Abstract |  PDF (2218 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Sulfonic acid-based metal organic framework functionalized magnetic nanocomposite combined with gas chromatography-electron capture detector for extraction and determination of organochlorine
Ying Wang, Qing Ye, Menghuan Yu, Xijun Zhang, Chunhui Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1843-1846   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.054
Abstract |  PDF (1434 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of an unexpected mechanochromicbistricyclic aromatic ene
Gui-Fei Huo, Qian Tu, Xiao-Li Zhao, Xueliang Shi, Hai-Bo Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1847-1850   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.010
Abstract |  PDF (4204 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Versatile synthesis of cadalene and iso-cadalene from himachalene mixtures: Evidence and application of unprecedented rearrangements
Mustapha Ait El Had, Abdelouahd Oukhrib, Mohamed Zaki, Martine Urrutigoïty, Ahmed Benharref, Remi Chauvin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1851-1854   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.008
Abstract |  PDF (1794 KB)  ( 160 ) | HTML ( )
Electrochemical synthesis of α,α-dihaloacetophenones from terminal alkyne derivatives
Zhibin Li, Qi Sun, Peng Qian, Kangfei Hu, Zhenggen Zha, Zhiyong Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1855-1858   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.030
Abstract |  PDF (1685 KB)  ( 134 ) | HTML ( )
Facile access to chiral 4-substituted chromanes through Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation
Lin Tao, Qingyang Zhao, Xumu Zhang, Xiu-Qin Dong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1859-1862   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.001
Abstract |  PDF (1869 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Visible-light-promoted oxidative decarboxylation of arylacetic acids in air: Metal-free synthesis of aldehydes and ketones at room temperature
Shuaiqi He, Xiaolan Chen, Fanlin Zeng, Peipei Lu, Yuyu Peng, Lingbo Qu, Bing Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1863-1867   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.031
Abstract |  PDF (1979 KB)  ( 210 ) | HTML ( )
1,2-Diethoxyethane catalyzed oxidative cleavage of gem-disubstituted aromatic alkenes to ketones under minimal solvent conditions
Kai-Jian Liu, Ji-Hui Deng, Tang-Yu Zeng, Xin-Jie Chen, Ying Huang, Zhong Cao, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1868-1872   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.036
Abstract |  PDF (3014 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Inhibition of insulin fibrillation by amphiphilic sulfonatocalixarene
Hong Zhao, Xiao-Hua Yang, Yu-Chen Pan, Han-Wen Tian, Xin-Yue Hu, Dong-Sheng Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1873-1876   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.042
Abstract |  PDF (2804 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Introduction of N,N'-disulfonylhydrazines as new sulfonylating reagents for highly efficient synthesis of (E)-β-iodovinyl arenesulfones under mild conditions
Dongping Luo, Lin Min, Weiping Zheng, Lidong Shan, Xinyan Wang, Yuefei Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1877-1880   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.040
Abstract |  PDF (1833 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Design and synthesis of the ring-opened derivative of 3-n-butylphthalide-ferulic acid-glucose trihybrids as potential anti-ischemic agents
Jianbing Wu, Wei Yin, Yinqiu Zhang, Hui Ye, Yunman Li, Jide Tian, Zhangjian Huang, Yihua Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1881-1886   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.031
Abstract |  PDF (2461 KB)  ( 135 ) | HTML ( )
Synthesis of selenium-doped carbon from glucose: An efficient antibacterial material against Xcc
Hongen Cao, Yufan Yang, Xijun Chen, Jian Liu, Chao Chen, Shuzhong Yuan, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1887-1889   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.027
Abstract |  PDF (3109 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Simple manganese carbonyl catalyzed hydrogenation of quinolines and imines
Zelong Wang, Lei Chen, Guoliang Mao, Congyang Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1890-1894   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.025
Abstract |  PDF (5579 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
Visible-light-initiated malic acid-promoted cascade coupling/cyclization of aromatic amines and KSCN to 2-aminobenzothiazoles without photocatalyst
Wei-Bao He, Lan-Qing Gao, Xin-Jie Chen, Zhi-Lin Wu, Ying Huang, Zhong Cao, Xin-Hua Xu, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1895-1898   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.011
Abstract |  PDF (2940 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Tailorable carbazolyl cyanobenzene-based photocatalysts for visible light-induced reduction of aryl halides
Wei Ou, Ru Zou, Mengting Han, Lei Yu, Chenliang Su
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1899-1902   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.017
Abstract |  PDF (3644 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Assembly of the 6/3/5/6 tetracyclic core of rearranged-type C19-diterpenoid alkaloids
Zhaoxiang Meng, Fen Mi, Fei Lu, Wei Tan, Xiao-Yu Liu, Yong Qin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1903-1905   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.043
Abstract |  PDF (2118 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Synthesis of ACE tricyclic systems of daphnicyclidin A and dehy-droxymacropodumine A
Qi Wang, Chao Zhang, Jun Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1906-1910   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.018
Abstract |  PDF (3464 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Hetero diacylation of 1,1-diborylalkanes: Practical synthesis of 1,3-diketones
Liang-Hua Zou, Min Fan, Lu Wang, Chao Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1911-1913   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.016
Abstract |  PDF (1379 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
Dynamic and reversible electrowetting with low voltage on the dimethicone infused carbon nanotube array in air
Miao Wang, Lei Zhou, Yaqi Hou, Wen He, Wei Liu, Feng Wu, Xu Hou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1914-1918   DOI:10.1016/j.cclet.2020.04.059
Abstract |  PDF (1750 KB)  ( 103 ) | HTML ( )
Free radical oxidation reaction for selectively solvatochromic sensors with dynamic sensing ability
Fengjuan Shen, Tao Wang, Xudong Yu, Yajuan Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1919-1922   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.025
Abstract |  PDF (3712 KB)  ( 113 ) | HTML ( )
TFA promoted multi-component reaction of aryldiazonium with sodium metabisulphite and thiols: Construction of thiosulfonate under transition-metal free conditions
Cheng-Mi Huang, Jian Li, Shun-Yi Wang, Shun-Jun Ji
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1923-1926   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.032
Abstract |  PDF (1617 KB)  ( 120 ) | HTML ( )
Solar cells sensitized by porphyrin dyes containing a substituted carbazole donor with synergistically extended absorption and suppressed the dye aggregation
Yunyu Tang, Xiujun Liu, Yueqiang Wang, Qingyun Liu, Xin Li, Chengjie Li, Xiaosheng Shen, Yongshu Xie
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1927-1930   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.038
Abstract |  PDF (1844 KB)  ( 100 ) | HTML ( )
Synthesis and self-assembly of poly(ethylene glycol)-block-poly(N-3-(methylthio)propyl glycine) and their oxidation-sensitive polymersomes
Yangwei Deng, Hui Chen, Xinfeng Tao, Sylvain Trépout, Jun Ling, Min-Hui Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1931-1935   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.026
Abstract |  PDF (2980 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
Scalable exfoliation for few-layered hexagonal boron nitride nanosheets (BNNSs) by microwave-assisted expansion and liquid nitrogen intercalation
Zhansheng Ma, Zan Liu, Zhilin Cheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1936-1940   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.019
Abstract |  PDF (5535 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Cu/Cu2O nanostructures derived from copper oxalate as high performance electrocatalyst for glucose oxidation
Guoqiang Yuan, Shangkui Yu, Ji Jie, Chen Wang, Qing Li, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1941-1945   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.034
Abstract |  PDF (3767 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
Getting rid of NaBH4: Gold seeds reduced by air-stable agents for synthesizing quasi one-dimensional gold nanoparticles
Jinxia Sun, Rong Luo, Yunsheng Xia
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1946-1950   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.037
Abstract |  PDF (5285 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Molecular simulations of host-guest interactions between zeolite framework STW and its organic structure-directing agents
Chao Shi, Lin Li, Lixia Yang, Yi Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1951-1955   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.016
Abstract |  PDF (2817 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Extraction of Cr(VI) from chromite ore processing residue via hydrothermal-assisted phase transformation
Xiaofeng Mo, Jin Zhou, Le Lin, Zuqi Zhong, Shaohua Yang, Xueming Liu, Zhenqing Shi, Dongye Zhao, Zhang Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1956-1960   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.040
Abstract |  PDF (4113 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
Degradation of 4-nitrophenol by electrocatalysis and advanced oxidation processes using Co3O4@C anode coupled with simultaneous CO2 reduction via SnO2/CC cathode
Meng Zhu, Longshuai Zhang, Shanshan Liu, Dengke Wang, Yuancheng Qin, Ying Chen, Weili Dai, Yuehua Wang, Qiuju Xing, Jianping Zou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1961-1965   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.017
Abstract |  PDF (5983 KB)  ( 126 ) | HTML ( )
Single atom catalytic oxidation mechanism of formaldehyde on Al doped graphene at room temperature
Guanlan Liu, Junhui Zhou, Weina Zhao, Zhimin Ao, Taicheng An
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1966-1969   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.023
Abstract |  PDF (3012 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
Dissolved organic matter-mediated reduction of ionic Au(III) to elemental Au nanoparticles and their growth to visible granules
Ying Chen, Yingying Guo, Guangliang Liu, Maoyong Song, Yong Cai, Yongguang Yin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1970-1973   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.030
Abstract |  PDF (3807 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Chromate separation by selective crystallization
Xijian Chen, Xing Dai, Rongzhen Xie, Jie Li, Afshin Khayambashi, Lei Xu, Chuang Yang, Nannan Shen, Yaxing Wang, Linwei He, Yugang Zhang, Chengliang Xiao, Zhifang Chai, Shuao Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1974-1977   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.034
Abstract |  PDF (3272 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Mechanochemically sulfured FeS1.92 as stable and efficient heterogeneous Fenton catalyst
Chao Guo, Dongting Yue, Songling Wang, Xufang Qian, Yixin Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1978-1981   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.049
Abstract |  PDF (4373 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Aptamer structure switch fluorescence anisotropy assay for aflatoxin B1 using tetramethylrhodamine-guanine interaction to enhance signal change
Yapiao Li, Qiang Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1982-1985   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.022
Abstract |  PDF (1184 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
N-doped honeycomb-like porous carbon towards high-performance supercapacitor
Feng Wang, Lian Chen, Huiling Li, Gaigai Duan, Shuijian He, Lin Zhang, Guoying Zhang, Zhengping Zhou, Shaohua Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1986-1990   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.020
Abstract |  PDF (5124 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
High-efficiency organic solar cells with low voltage-loss of 0.46 V
Zhi-Peng Yu, Xue Li, Chengliang He, Di Wang, Ran Qin, Guanqing Zhou, Zhi-Xi Liu, Thomas Rieks Andersen, Haiming Zhu, Hongzheng Chen, Chang-Zhi Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1991-1996   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.003
Abstract |  PDF (5608 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Remarkable improvement of cyclic stability in Li-O2 batteries using ruthenocene as a redox mediator
Cuicui Zhu, Yiping Wang, Ling Shuai, Yizhao Tang, Ming Qiu, Jian Xie, Jia Liu, Wen Wen, Hengquan Chen, Suifei Nan, Mei Dou, Qinggang He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 1997-2002   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.046
Abstract |  PDF (4354 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Yolk-shell structured Fe@void@mesoporous silica with high magnetization for activating peroxymonosulfate
Bingqian Xu, Wan Jiang, Lianjun Wang, Binota Thokchom, Pengpeng Qiu, Wei Luo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 2003-2006   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.035
Abstract |  PDF (3179 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
ZIF-67 derived hollow Ni-Co-Se nano-polyhedrons for flexible hybrid supercapacitors with remarkable electrochemical performances
Guangmeng Qu, Xixi Zhang, Guotao Xiang, Yunrui Wei, Jiangmei Yin, Zonghua Wang, Xiaoli Zhang, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 2007-2012   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.040
Abstract |  PDF (7702 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Unprecedented differences in the diamond nucleation density between carbon- and silicon-faces of 4H-silicon carbides
Bo Wang, Pitsiri Sukkaew, Guichen Song, Andreas Rosenkranz, Yunxiang Lu, Kazhihito Nishimura, Jia Wang, Jilei Lyu, Yang Cao, Jian Yi, Lars Ojamäe, He Li, Nan Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 2013-2018   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.026
Abstract |  PDF (5252 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
Ultrasmall Ru nanoparticles supported on chitin nanofibers for hydrogen production from NaBH4 hydrolysis
Jiapeng Zhang, Fanzhen Lin, Lijing Yang, Zhaoyi He, Xiaoshan Huang, Dingwei Zhang, Hua Dong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 2019-2022   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.042
Abstract |  PDF (3119 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Control of random self-assembly of pyrogallol[4]arene-based nanocapsule or framework
Kongzhao Su, Shunfu Du, Wenjing Wang, Daqiang Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (07): 2023-2026   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.047
Abstract |  PDF (4184 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn