CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 05)  Published: 22 May 2020
 
Highlight
Maltohexaose-based probes for bacteria-specific imaging: Great sensitivity, specificity and translational potential
Yi Cheng, Dengfeng Li, Xin Pang, Gang Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1049-1050   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.032
Abstract |  PDF (856 KB)  ( 299 ) | HTML ( )
Reviews
Dynamic covalent chemistry-regulated stimuli-activatable drug delivery systems for improved cancer therapy
Qiwen Zhu, Madiha Saeed, Rundi Song, Tao Sun, Chen Jiang, Haijun Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1051-1059   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.002
Abstract |  PDF (10161 KB)  ( 218 ) | HTML ( )
Metal-organic framework-based nanomaterials for biomedical applications
Shu Zhang, Xibo Pei, Huile Gao, Song Chen, Jian Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1060-1070   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.036
Abstract |  PDF (8046 KB)  ( 142 ) | HTML ( )
Taming heterogeneous rhenium catalysis for the production of biomass-derived chemicals
Keiichi Tomishige, Yoshinao Nakagawa, Masazumi Tamura
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1071-1077   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.014
Abstract |  PDF (3535 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Energy saving and environment-friendly element-transfer reactions with industrial application potential
Chao Chen, Yitao Cao, Xixi Wu, Yuanli Cai, Jian Liu, Lin Xu, Kehong Ding, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1078-1082   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.019
Abstract |  PDF (1275 KB)  ( 220 ) | HTML ( )
Communications
Au nanoparticles based ultra-fast “Turn-On” fluorescent sensor for detection of biothiols and its application in living cell imaging
Hailiang Zhang, Pengfei Xu, Xintong Zhang, Xiaozheng Cao, Wenxiu Han, Meihui Liu, Xiaohui Liu, Wenbin Zeng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1083-1086   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.005
Abstract |  PDF (3534 KB)  ( 171 ) | HTML ( )
A bifunctional rhodamine derivative as chemosensor for recognizing Cu2+ and Hg2+ ions via different spectra
Kaijie Wang, Qing Kong, Xiaoqiang Chen, Juyoung Yoon, K. M. K. Swamy, Fang Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1087-1090   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.013
Abstract |  PDF (2610 KB)  ( 135 ) | HTML ( )
Ratiometric sensing lysosomal pH in inflammatory macrophages by a BODIPY-rhodamine dyad with restrained FRET
Yu Yan, Xiaodong Zhang, Xinfu Zhang, Ning Li, Huizi Man, Lingcheng Chen, Yi Xiao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1091-1094   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.025
Abstract |  PDF (6730 KB)  ( 169 ) | HTML ( )
Highly specific quantification of mRNA mutation in single cells based on RNase H cleavage-assisted reverse transcription (RT)-PCR
Dandan Yang, Yuanyuan Sun, Fu Chang, Hui Tian, Chenghui Liu, Zhengping Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1095-1098   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.015
Abstract |  PDF (2886 KB)  ( 113 ) | HTML ( )
Functional poly(carboxybetaine methacrylate) coated paper sensor for high efficient and multiple detection of nutrients in fruit
Jiajie Li, Tianjun Ni, Haiquan Liu, Long Wu, Yingjie Pan, Yong Zhao, Yongheng Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1099-1103   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.005
Abstract |  PDF (6093 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
Systematic investigation of bioorthogonal cellular DNA metabolic labeling in a photo-controlled manner
Shaokang Jia, Shixi Yang, Huimin Ji, Shuang Peng, Kun Chen, Zhiyong He, Xiang Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1104-1108   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.021
Abstract |  PDF (3372 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Enhanced peroxidase-like activity of hierarchical MoS2-decorated N-doped carbon nanotubes with synergetic effect for colorimetric detection of H2O2 and ascorbic acid
Jing Zheng, Dandan Song, Hong Chen, Jingli Xu, Njud S. Alharbi, Tasawar Hayat, Min Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1109-1113   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.037
Abstract |  PDF (2945 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
A WO3-CuWO4 nanostructured heterojunction for enhanced n-butanol sensing performance
Fanpeng Duanmu, Zhurui Shen, Qian Liu, Shuhui Zhong, Huiming Ji
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1114-1118   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.032
Abstract |  PDF (6325 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Controllable synthesis of highly crystallized mesoporous TiO2/WO3 heterojunctions for acetone gas sensing
Changyao Wang, Yuhui Li, Pengpeng Qiu, Linlin Duan, Wei Bi, Yan Chen, Dingyi Guo, Yupu Liu, Wei Luo, Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1119-1123   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.042
Abstract |  PDF (4245 KB)  ( 120 ) | HTML ( )
The optimization of hydrothermal process of MoS2 nanosheets and their good microwave absorption performances
Xiaoyu Lin, Jing Wang, Zengyong Chu, Dongqing Liu, Taotao Guo, Lingni Yang, Zhenyu Huang, Sitong Mu, Shun Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1124-1128   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.003
Abstract |  PDF (3729 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Synthesis of polypeptide bearing 1,4-dithiane pendants for ROS-responsive drug release
Tianhui Zhang, Jiuxu Yao, Jiamei Tian, Mingxiao Deng, Xiuli Zhuang, Chunsheng Xiao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1129-1132   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.010
Abstract |  PDF (3844 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
Ag@Au core/shell triangular nanoplates with dual enzyme-like properties for the colorimetric sensing of glucose
Ao Liu, Mengmeng Li, Jingxiang Wang, Fan Feng, Yu Zhang, Zhiwei Qiu, Yuzhu Chen, Benjamin Edem Meteku, Congying Wen, Zifeng Yan, Jingbin Zeng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1133-1136   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.011
Abstract |  PDF (4213 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Step-growth polymerization of traptavidin-DNA conjugates for plasmonic nanostructures
Young-Youb Kim, Yongbin Bang, Dayoung Lee, Mingyu Kang, Yoon-Kyu Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1137-1140   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.008
Abstract |  PDF (3505 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Fabrication of extracellular matrix-coated conductive polypyrrolepoly(L-lactide) fiber-films and their synergistic effect with (nerve growth factor)/(epidermal growth factor) on neurites growth
Ximing Pu, Xingxing Zhou, Zhongbing Huang, Guangfu Yin, Xianchun Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1141-1146   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.002
Abstract |  PDF (961 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Semi-elastic core-shell nanoparticles enhanced the oral bioavailability of peptide drugs
Shengnan Zhao, Jinhua Li, Fazhan Wang, Ting Yu, Yang Zhou, Lili He, Yi Zhang, Jian Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1147-1152   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.009
Abstract |  PDF (4625 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
A supramolecular co-delivery strategy for combined breast cancer treatment and metastasis prevention
Yuxuan Chen, Bowen Li, Xiaohong Chen, Min Wu, Yongtao Ji, Guping Tang, Yuan Ping
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1153-1158   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.022
Abstract |  PDF (15005 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Biomimetic synthesis of all-inclusive organic-inorganic nanospheres for enhanced electrochemical immunoassay
Luyuan Tian, Yuxiao Ma, Ming Li, Qiaorong Tang, Luyang Miao, Bing Geng, He Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1159-1161   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.007
Abstract |  PDF (2323 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Non-covalent glycosylated gold nanoparticles/peptides nanovaccine as potential cancer vaccines
Liming Zeng, Zonglang Liao, Wenwei Li, Qijuan Yuan, Peng Wu, Zhipeng Gu, Zhongqiu Liu, Guochao Liao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1162-1164   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.015
Abstract |  PDF (3419 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Preparation and application of mesoporous core-shell nanosilica using leucine derivative as template in effective drug delivery
Wei Zhang, Qiming Kan, Lu Chen, Luyao Xie, Mingshu Cui, Ziyue Xi, Yanru Xi, Sanming Li, Lu Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1165-1167   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.059
Abstract |  PDF (3150 KB)  ( 112 ) | HTML ( )
NIR light-induced tumor phototherapy using ICG delivery system based on platelet-membrane-camouflaged hollow bismuth selenide nanoparticles
Kaili Ding, Cuixia Zheng, Lingling Sun, Xinxin Liu, Yanyan Yin, Lei Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1168-1172   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.040
Abstract |  PDF (5726 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Galactose-modified enzymatic synthesis of poly(amino-co-ester) micelles for co-delivery miR122 and sorafenib to inhibit hepatocellular carcinoma development
Jianhua Xie, Yao Lu, Baiqing Yu, Jun Wu, Jie Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1173-1177   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.030
Abstract |  PDF (5828 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Targeted pH-responsive polyion complex micelle for controlled intracellular drug delivery
Pan Zheng, Yang Liu, Jinjin Chen, Weiguo Xu, Gao Li, Jianxun Ding
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1178-1182   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.001
Abstract |  PDF (7229 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
An iridium(III)-palladium(II) metal-organic cage for efficient mitochondria-targeted photodynamic therapy
Chaojie Li, Yaping Wang, Yulin Lu, Jing Guo, Chengyi Zhu, Haozhe He, Xiaohui Duan, Mei Pan, Chengyong Su
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1183-1187   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.034
Abstract |  PDF (6019 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
Stable deep blue organic light emitting diodes with CIE of y < 0.10 based on quinazoline and carbazole units
Bowen Li, Xiang'an Song, Xi Jiang, Zhiyi Li, Fengyun Guo, Ying Wang, Liancheng Zhao, Yong Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1188-1192   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.033
Abstract |  PDF (4304 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
B←N-containing azaacenes with propynyl groups on boron atoms
Linan Li, Ying Gao, Chuandong Dou, Jun Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1193-1196   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.018
Abstract |  PDF (2730 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Partially biobased polymers: The synthesis of polysilylethers via dehydrocoupling catalyzed by an anionic iridium complex
Xiao-Yong Zhai, Xiao-Qing Wang, Yi-Xuan Ding, Yong-Gui Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1197-1200   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.017
Abstract |  PDF (1190 KB)  ( 87 ) | HTML ( )
Role of copper grid mesh in the catalytic oxidation of CO over one-step synthesized Cu-Fe-Co ternary oxides thin film
Muhammad Waqas, Patrick Mountapmbeme Kouotou, Achraf El Kasmi, Yu Wang, Zhen-Yu Tian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1201-1206   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.042
Abstract |  PDF (5262 KB)  ( 89 ) | HTML ( )
Overwhelming electrochemical oxygen reduction reaction of zinc-nitrogen-carbon from biomass resource chitosan via a facile carbon bath method
Libing Hu, Feng Yu, Fu Wang, Shengchao Yang, Banghua Peng, Long Chen, Gang Wang, Juan Hou, Bin Dai, Zhi-Qun Tian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1207-1212   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.041
Abstract |  PDF (5419 KB)  ( 120 ) | HTML ( )
Charge storage mechanism of copper hexacyanoferrate nanocubes for supercapacitors
Zhaoxia Song, Wei Liu, Xiaofei Wei, Quan Zhou, Hongda Liu, Zheng Zhang, Guichang Liu, Zhongfu Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1213-1216   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.022
Abstract |  PDF (3226 KB)  ( 103 ) | HTML ( )
Electrolyte additive maintains high performance for dendrite-free lithium metal anode
Manshu Zhang, Renjie Liu, Zekun Wang, Xiyuan Xing, Yangai Liu, Bingbing Deng, Tao Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1217-1220   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.055
Abstract |  PDF (3027 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
MnS hollow microspheres combined with carbon nanotubes for enhanced performance sodium-ion battery anode
Na Zhang, Xin Li, Tianyi Hou, Jinze Guo, Anran Fan, Shibo Jin, Xiaohong Sun, Shu Cai, Chunming Zheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1221-1225   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.050
Abstract |  PDF (3687 KB)  ( 130 ) | HTML ( )
Highly active N, O-doped hierarchical porous carbons for high-energy supercapacitors
Ziyang Zhou, Ling Miao, Hui Duan, Zhiwei Wang, Yaokang Lv, Wei Xiong, Dazhang Zhu, Liangchun Li, Mingxian Liu, Lihua Gan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1226-1230   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.026
Abstract |  PDF (3506 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
Supramolecular polymer materials based on pillar[5]arene: Ultrasensitive detection and efficient removal of cyanide
Hong Yao, Qi Zhou, Youming Zhang, Yinping Hu, Xiaotong Kan, Yanyan Chen, Guanfei Gong, Qinpeng Zhang, Taibao Wei, Qi Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1231-1234   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.046
Abstract |  PDF (3820 KB)  ( 74 ) | HTML ( )
pH-Responsive supramolecular DOX-dimer based on cucurbit[8]uril for selective drug release
Qian Cheng, Shengke Li, Yanlong Ma, Hang Yin, Ruibing Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1235-1238   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.020
Abstract |  PDF (3376 KB)  ( 119 ) | HTML ( )
Control of secondary structure and morphology of peptide-guanidiniocarbonylpyrrole conjugates by variation of the chain length
Xin Liu, Kaiya Wang, Marlen Externbrink, Jochen Niemeyer, Michael Giese, Xiao-Yu Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1239-1242   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.036
Abstract |  PDF (8491 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
Design a thieno[3,2-b]thiophene bridged nonfullerene acceptor to increase open-circuit voltage, short-circuit current-density and fill factor via the ternary strategy
Xiaofang Li, Kun Li, Dan Su, Fugang Shen, Shuying Huo, Hongbing Fu, Chuanlang Zhan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1243-1247   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.029
Abstract |  PDF (8978 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Three unprecedented biphenyl derivatives bearing C6-C3 carbon skeleton from the bark of Magnolia officinalis var. biloba
Chuan Li, Kailing Xu, Chuangjun Li, Jie Ma, Xiaoliang Wang, Dongming Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1248-1250   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.058
Abstract |  PDF (2105 KB)  ( 159 ) | HTML ( )
(±)-6-3'a,7-6'-Isowallichilide: A pair of enantiomeric phthalide dimers from Ligusticum chuanxiong with new 6-3'a,7-6' dimerization sites
Xin Fang, Qiang Ma, Yi Feng, Shuang Liang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1251-1253   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.012
Abstract |  PDF (1917 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
New norlignan enantiomers from the fruit of Crataegus pinnatifida with neuroprotective activities
Rui Guo, Tianming Lv, Fengying Han, Zilin Hou, Guodong Yao, Bin Lin, Xiaobo Wang, Xiaoxiao Huang, Shaojiang Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1254-1258   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.042
Abstract |  PDF (4294 KB)  ( 170 ) | HTML ( )
Dracomolphesin A-E, five 3,4-seco-phenylpropanoids with Nrf2 inducing activity from Dracocephalum moldavica
Huaran Zhang, Lintao Xu, Xiaoqing Liu, Jiangjiang Fan, Xiaoning Wang, Tao Shen, Shuqi Wang, Dongmei Ren
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1259-1262   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.036
Abstract |  PDF (2655 KB)  ( 183 ) | HTML ( )
Hyperinoids A and B, two polycyclic meroterpenoids from Hypericum patulum
Xinyu Jia, Yongmei Wu, Chun Lei, Yanyan Yu, Jianqi Li, Jingya Li, Aijun Hou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1263-1266   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.014
Abstract |  PDF (3663 KB)  ( 156 ) | HTML ( )
Total chemical synthesis of bivalently modified H3 by improved three-segment native chemical ligation
Yong Zheng, Fangming Wu, Shenglong Ling, Jia-Bin Li, Changlin Tian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1267-1270   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.038
Abstract |  PDF (2201 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Thiazolylhydrazone dervatives as inhibitors for insect N-acetyl-β-D-hexosaminidase and chitinase
Huibin Yang, Huitang Qi, Zesheng Hao, Xusheng Shao, Tian Liu, Qing Yang, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1271-1275   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.035
Abstract |  PDF (2831 KB)  ( 120 ) | HTML ( )
Synthesis of novel N-pyridylpyrazole derivatives containing 1,2,4-oxadiazole moiety via 1,3-dipolar cycloaddition and their structures and biological activities
Yan Zhang, Junfeng Shang, Huan Li, Hang Liu, Haibin Song, Baolei Wang, Zhengming Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1276-1280   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.039
Abstract |  PDF (2312 KB)  ( 166 ) | HTML ( )
2-Oxo-3,4-dihydropyrimido[4,5-d] pyrimidines as new reversible inhibitors of EGFR C797S (Cys797 to Ser797) mutant
Xianglong Hu, Qiuju Xun, Tao Zhang, Su-Jie Zhu, Qian Li, Linjiang Tong, Mengzhen Lai, Tao Huang, Cai-Hong Yun, Hua Xie, Ke Ding, Xiaoyun Lu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1281-1287   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.044
Abstract |  PDF (2670 KB)  ( 111 ) | HTML ( )
Structural modification and antitumor activity of antimicrobial peptide HYL
Minghao Wu, Qing Chen, Yingdi Wang, Yulei Li, Xia Zhao, Qi Chang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1288-1292   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.013
Abstract |  PDF (2675 KB)  ( 84 ) | HTML ( )
Diastereoselective synthesis of functionalized tetrahydro-γ-carbolines via a [3 + 3] cycloaddition of 2,2'-diester aziridines with β-(indol-2-yl)-α,β-unsaturated ketones
Xuejie Zou, Yangzi Liu, Shaojing Shang, Wulin Yang, Weiping Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1293-1296   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.002
Abstract |  PDF (2806 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
Bismuth trichloride-catalyzed oxy-Michael addition of water and alcohol to α,β-unsaturated ketones
Zhen Wu, Xue-Xin Feng, Qing-Dong Wang, Jin-Jin Yun, Weidong Rao, Jin-Ming Yang, Zhi-Liang Shen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1297-1300   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.017
Abstract |  PDF (1543 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
Palladium-catalyzed meta-C-H bond iodination of arenes with I2
Min Liu, Ling-Jun Li, Jun Zhang, Hui Xu, Hui-Xiong Dai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1301-1304   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.057
Abstract |  PDF (3287 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Fused multifunctionalized bridge aromatic hydrocarbons from in situ-generated arynes and anthracene derivatives
Baohua Liu, Qiong Hu, Feihu Yang, Xiaojie Zheng, Yimin Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1305-1308   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.003
Abstract |  PDF (1718 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Stereospecific access to bridged [n.2.1] skeletons through gold-catalyzed tandem reaction of indolyl homopropargyl amides
Tong-De Tan, Xin-Qi Zhu, Mei Jia, Yongjia Lin, Jun Cheng, Yuanzhi Xia, Long-Wu Ye
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1309-1312   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.019
Abstract |  PDF (1988 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Metal-free photo-induced radical C-P and C-S bond formation for the synthesis of 2-phosphoryl benzothiazoles
Wenchao Yang, Bing Li, Mingming Zhang, Shuang Wang, Yigang Ji, Sa Dong, Jianguo Feng, Shuzhong Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1313-1316   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.022
Abstract |  PDF (3501 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Development of aryl-containing dipyrrolyldiketone difluoroboron complexes (BONEPYs): Tune the hydrogen bond o-C-H ··· F for fluoride recognition
Xin-Dong Jiang, Zhumei Shao, Changliang Sun, Shuai Yue, Rong Shang, Yohsuke Yamamoto
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1317-1321   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.053
Abstract |  PDF (5437 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
Preparation of alumina-carbon composites with phloroglucinol-formaldehyde resin and their application in asymmetric hydrogenation
Wenrui Cai, Renjie Xiong, Cong Mao, Meitian Xiao, Yongjun Liu, Ranjith Kumar Kankala, Xueqin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1322-1326   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.029
Abstract |  PDF (2368 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Native amine-directed site-selective C(sp3)-H arylation of primary aliphatic amines with aryl iodides
Pranab K. Pramanick, Zhibing Zhou, Zhenlin Hou, Yufei Ao, Bo Yao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1327-1331   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.034
Abstract |  PDF (3604 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Diastereoselective 2,3-diazidation of indoles via copper(II)-catalyzed dearomatization
Jiang Liu, Zhongjin Fang, Xin Liu, Yandong Dou, Jianze Jiang, Fangfang Zhang, Jiaojiao Qu, Qing Zhu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1332-1336   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.035
Abstract |  PDF (4805 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
Molecular diversity of triphenylphosphine promoted reaction of electron-deficient alkynes and arylidene Meldrum acid (N,N'-dimethylbarbituric acid)
Ying Han, Hui Zheng, Yuan-Yuan Zhang, Chao-Guo Yan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1337-1341   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.042
Abstract |  PDF (1747 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
Formal Co(0), Fe(0), and Mn(0) complexes with NHC and styrene ligation
Wenwei Chen, Qi Chen, Yingjie Ma, Xuebing Leng, Sheng-Di Bai, Liang Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (05): 1342-1344   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.019
Abstract |  PDF (1238 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn