CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 04)  Published: 22 April 2020
 
MXenes-The fastest growing materials family in the twodimensional world
Bin Xu, Yury Gogotsi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 919-921   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.054
Abstract |  PDF (624 KB)  ( 250 ) | HTML ( )
Reviews
A mini-review on MXenes as versatile substrate for advanced sensors
Razium Ali Soomro, Sana Jawaid, Qizhen Zhu, Zaheer Abbas, Bin Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 922-930   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.005
Abstract |  PDF (1085 KB)  ( 393 ) | HTML ( )
Recent progress of MXenes as the support of catalysts for the CO xidation and oxygen reduction reaction
Yiying Zhang, Xilin Zhang, Cheng Cheng, Zongxian Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 931-936   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.010
Abstract |  PDF (1025 KB)  ( 157 ) | HTML ( )
Chemistry of two-dimensional MXene nanosheets in theranostic nanomedicine
Yuemei Wang, Wei Feng, Yu Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 937-946   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.016
Abstract |  PDF (1290 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Two-dimensional hybrid nanomaterials derived from MXenes (Ti3C2Tx) as advanced energy storage and conversion applications
Sen Zhao, Ravi Nivetha, Yu Qiu, Xiaohui Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 947-952   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.045
Abstract |  PDF (1252 KB)  ( 137 ) | HTML ( )
Recent advances of MXene as promising catalysts for electrochemical nitrogen reduction reaction
Jie Sun, Wenhan Kong, Zhaoyong Jin, Yaqian Han, Liangyu Ma, Xiaoteng Ding, Yusheng Niu, Yuanhong Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 953-960   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.035
Abstract |  PDF (1341 KB)  ( 213 ) | HTML ( )
Intercalated MXene-based layered composites: Preparation and application
Shumeng Wu, He Wang, Li Li, Meixia Guo, Zhichong Qi, Qingyou Zhang, Yanmei Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 961-968   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.046
Abstract |  PDF (1037 KB)  ( 194 ) | HTML ( )
Cation-intercalated engineering and X-ray absorption spectroscopic characterizations of two dimensional Mxenes
Changda Wang, Shiqiang Wei, Pengjun Zhang, Kefu Zhu, Pin Song, Shuangming Chen, Li Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 969-979   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.045
Abstract |  PDF (1729 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Communications
Scalable construction of SiO/wrinkled MXene composite by a simple electrostatic self-assembly strategy as anode for high-energy lithium-ion batteries
Chuanliang Wei, Huifang Fei, Yuan Tian, Yongling An, Yuan Tao, Yuan Li, Jinkui Feng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 980-983   DOI:10.1016/j.cclet.2019.12.033
Abstract |  PDF (925 KB)  ( 133 ) | HTML ( )
Two-dimensional vanadium carbide (V2CTx) MXene as supercapacitor electrode in seawater electrolyte
Hongtian He, Qixun Xia, Bingxin Wang, Libo Wang, Qianku Hu, Aiguo Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 984-987   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.025
Abstract |  PDF (1024 KB)  ( 182 ) | HTML ( )
Pt immobilized spontaneously on porous MXene/MAX hybrid monolith for hydrogen evolution reaction
Cong Cui, Renfei Cheng, Chao Zhang, Xiaohui Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 988-991   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.026
Abstract |  PDF (800 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Highly efficient catalytic performances of nitro compounds via hierarchical PdNPs-loaded MXene/polymer nanocomposites synthesized through electrospinning strategy for wastewater treatment
Juanjuan Yin, Fangke Zhan, Tifeng Jiao, Huizhen Deng, Guodong Zou, Zhenhua Bai, Qingrui Zhang, Qiuming Peng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 992-995   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.047
Abstract |  PDF (972 KB)  ( 165 ) | HTML ( )
Mechanical properties and frictional resistance of Al composites reinforced with Ti3C2Tx Mxene
Jie Hu, Shibo Li, Jing Zhang, Qiuying Chang, Wenbo Yu, Yang Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 996-999   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.004
Abstract |  PDF (872 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Nanostructured Ni/Ti3C2Tx MXene hybrid as cathode for lithium-oxygen battery
Caiying Wen, Tianjiao Zhu, Xingyu Li, Huifeng Li, Xianqiang Huang, Genban Sun
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1000-1003   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.028
Abstract |  PDF (955 KB)  ( 118 ) | HTML ( )
Porous and free-standing Ti3C2Tx-RGO film with ultrahigh gravimetric capacitance for supercapacitors
Yongzheng Fang, Bowen Yang, Dongtong He, Huipeng Li, Kai Zhu, Lin Wu, Ke Ye, Kui Cheng, Jun Yan, Guiling Wang, Dianxue Cao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1004-1008   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.043
Abstract |  PDF (1236 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
Accordion-like titanium carbide (MXene) with high crystallinity as fast intercalative anode for high-rate lithium-ion capacitors
Chen Li, Xiong Zhang, Kai Wang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1009-1013   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.056
Abstract |  PDF (861 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Robust and easily retrievable Pd/Ti3C2Tx⊂graphene hydrogels for efficient catalytic hydrogenation of nitroaromatic compounds
Xiuqiang Xie, Zhenjun Wu, Nan Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1014-1017   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.012
Abstract |  PDF (809 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Ti3C2Tx/PEDOT: PSS hybrid materials for room-temperature methanol sensor
Xiaofeng Wang, Kaiming Sun, Ke Li, Xu Li, Yury Gogotsi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1018-1021   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.031
Abstract |  PDF (823 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
Ternary BiOBr/TiO2/Ti3C2Tx MXene nanocomposites with heterojunction structure and improved photocatalysis performance
Tianxiang Xu, Jiapei Wang, Ye Cong, Song Jiang, Qin Zhang, Hui Zhu, Yanjun Li, Xuanke Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1022-1025   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.038
Abstract |  PDF (884 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
Electromagnetic interference shielding Ti3C2Tx-bonded carbon black films with enhanced absorption performance
Xiaomeng Fan, Minghang Li, Xin Li, Fang Ye, Jimei Xue, Litong Zhang, Laifei Cheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1026-1029   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.030
Abstract |  PDF (873 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
Facile hydrothermal construction of Nb2CTx/Nb2O5 as a hybrid anode material for high-performance Li-ion batteries
Li Qin, Senyang Xu, Yang Liu, Shuhao Zhu, Linrui Hou, Changzhou Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1030-1033   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.006
Abstract |  PDF (801 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Additive-free porous assemblies of Ti3C2Tx by freeze-drying for high performance supercapacitors
Yue Yang, Lili Wu, Lu Li, Shuangyan Lin, Lina Bai, Xinzhi Ma, Zhitao Shao, Xitian Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1034-1038   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.027
Abstract |  PDF (1062 KB)  ( 133 ) | HTML ( )
Achieving high yield of Ti3C2Tx MXene few-layer flakes with enhanced pseudocapacior performance by decreasing precursor size
Jianguang Xu, Jiale Zhu, Chen Gong, Zexin Guan, Dan Yang, Zhihan Shen, Wei Yao, Haijiang Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1039-1043   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.050
Abstract |  PDF (958 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
From high-yield Ti3AlCN ceramics to high-quality Ti3CNTx MXenes through eliminating Al segregation
Ningjun Chen, Haichao Huang, Zhong Xu, Yanting Xie, Da Xiong, Xiang Chu, Bingni Gu, Bo Zheng, Weili Deng, Haitao Zhang, Weiqing Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (04): 1044-1048   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.004
Abstract |  PDF (1050 KB)  ( 137 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn