CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 02)  Published: 22 February 2020
 
Reviews
The synthesis and applications of α-zirconium phosphate
Yu Cheng, Gaik Khuan Chuah
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 307-310   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.063
Abstract |  PDF (737 KB)  ( 354 ) | HTML ( )
Recent advances in asymmetric synthesis of 2-substituted indoline derivatives
Ting-Bi Hua, Cong Xiao, Qing-Qing Yang, Jia-Rong Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 311-323   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.015
Abstract |  PDF (2482 KB)  ( 419 ) | HTML ( )
Communications
Enantioselective carboxylative cyclization of propargylic alcohol with carbon dioxide under mild conditions
Shiliang Xie, Xiaotong Gao, Feng Zhou, Haihong Wu, Jian Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 324-328   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.060
Abstract |  PDF (720 KB)  ( 202 ) | HTML ( )
Divergent intramolecular reactions between phosphines and alkynes
Yanying Song, Lili Wang, Zheng Duan, Francois Mathey
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 329-332   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.053
Abstract |  PDF (775 KB)  ( 186 ) | HTML ( )
Selective and facile deacetylation of pentacyclic triterpenoid under methanolic ammonia condition and unambiguous NMR analysis
Han Wang, Renyang Xu, Shuobin Liang, Fuxiang Ran, Lihe Zhang, Yongmin Zhang, Demin Zhou, Sulong Xiao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 333-336   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.007
Abstract |  PDF (772 KB)  ( 121 ) | HTML ( )
Visible light induced the high-efficiency spirocyclization reaction of propynamide and thiophenols via recyclable catalyst Pd/ZrO2
Nannan Zhang, Hangdong Zuo, Chen Xu, Junyi Pan, Jun Sun, Cheng Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 337-340   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.008
Abstract |  PDF (922 KB)  ( 186 ) | HTML ( )
Thermodynamic favorable CO2 conversion via vicinal diols and propargylic alcohols: A metal-free catalytic method
Li-Hua Han, Jing-Yuan Li, Qing-Wen Song, Kan Zhang, Qian-Xia Zhang, Xiao-Fang Sun, Ping Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 341-344   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.030
Abstract |  PDF (1589 KB)  ( 163 ) | HTML ( )
Effects of the chemical structure of surfactants on the stability of naphthenic oil-based metalworking fluids
Yuan Xue, Jinbao Liu, Maiying Xie, Fengfei Chen, Mingan Zhou, Hualin Lin, Fan Zhang, Shizhou Liu, Zhiqiao Wu, Sheng Han
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 345-348   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.031
Abstract |  PDF (731 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Brønsted acid-promoted ‘on-water’ C(sp3)-H functionalization for the synthesis of isoindolinone/[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidine derivatives targeting the SKP2-CKS1 interaction
Shuo Yuan, Sixi Wang, Min Zhao, Danqing Zhang, Jinjie Chen, Jian-Xin Li, Jingya Zhang, Yihui Song, Jinyi Wang, Bin Yu, Hongmin Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 349-352   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.019
Abstract |  PDF (893 KB)  ( 160 ) | HTML ( )
The self-assemblies of a newly designed star-shaped molecule end-capped with bromine atoms studied by scanning tunneling microscopy
Jingfei Hou, Bin Tu, Qingdao Zeng, Chuanlang Zhan, Jiannian Yao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 353-356   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.029
Abstract |  PDF (893 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Synthesis and reactivity of carbazole-containing hypervalent iodine(III) reagents
Tianlei Lan, Haijuan Qin, Wenting Chen, Wei Liu, Chao Chen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 357-360   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.031
Abstract |  PDF (921 KB)  ( 159 ) | HTML ( )
Unsymmetrical photochromic bithienylethene-bridge tetraphenylethene molecular switches: Synthesis, aggregation-induced emission and information storage
Liangwei Ma, Chengpeng Li, Qing Yan, Sheng Wang, Wangen Miao, Derong Cao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 361-364   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.040
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Simple fabrication of superhydrophobic PLA with honeycomb-like structures for high-efficiency oil-water separation
Xiaolong Wang, Yamin Pan, Huan Yuan, Meng Su, Chunguang Shao, Chuntai Liu, Zhanhu Guo, Changyu Shen, Xianhu Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 365-368   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.044
Abstract |  PDF (926 KB)  ( 169 ) | HTML ( )
Salt/current-triggered stabilization of β-cyclodextrins encapsulated host-guest low-molecular-weight gels
Huan Xu, Chaoyu Zhou, Chuanjiang Jian, Sunhai Yang, Miaochang Liu, Xiaobo Huang, Wenxia Gao, Huayue Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 369-372   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.048
Abstract |  PDF (1025 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Silver-mediated aminophosphinoylation of propargyl alcohols with aromatic amines and H-phosphine oxides leading to α-aminophosphine oxides
Qiang Huang, Lei Zhu, Dong Yi, Xiaohui Zhao, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 373-376   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.049
Abstract |  PDF (886 KB)  ( 363 ) | HTML ( )
Remote regioselective organocatalytic asymmetric [3+2] cycloaddition of N-2,2,2-trifluoroethyl isatin ketimines with cyclic 2,4-dienones
Chuncheng Zou, Yuanyuan Han, Chuikun Zeng, Tony Y. Zhang, Jinxing Ye, Gonghua Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 377-380   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.052
Abstract |  PDF (936 KB)  ( 159 ) | HTML ( )
Highly efficient enantioselective synthesis of bispiro [benzofuran-oxindole/benzofuran-chromanone]s through organocatalytic inter-/intramolecular Michael cycloaddition
Min Zhang, Jun-Xin Wang, Shun-Qin Chang, Xiong-Li Liu, Xiong Zuo, Ying Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 381-385   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.015
Abstract |  PDF (2548 KB)  ( 191 ) | HTML ( )
A heteropore covalent organic framework for adsorptive removal of Cd(II) from aqueous solutions with high efficiency
Na Liu, Liangfeng Shi, Xianghao Han, Qiao-Yan Qi, Zong-Quan Wu, Xin Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 386-390   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.050
Abstract |  PDF (1047 KB)  ( 171 ) | HTML ( )
An efficient Bi/NH4I-mediated addition reaction for the highly diastereoselective synthesis of homoallylic alcohols in aqueous media
Zhen Wu, Xue-Xin Feng, Qing-Dong Wang, Xuan-Yu Liu, Weidong Rao, Jin-Ming Yang, Zhi-Liang Shen
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 391-395   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.030
Abstract |  PDF (1010 KB)  ( 147 ) | HTML ( )
Ring opening [3+2] cyclization of azaoxyallyl cations with benzo[d]isoxazoles: Efficient access to 2-hydroxyaryloxazolines
Yicheng He, Chao Pi, Yangjie Wu, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 396-400   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.025
Abstract |  PDF (885 KB)  ( 137 ) | HTML ( )
Seven-step total synthesis of α-cyclopiazonic acid
Shibin Shi, Kuo Yuan, Yanxing Jia
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 401-403   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.048
Abstract |  PDF (798 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Design, synthesis and biological evaluation of novel phthalazinone acridine derivatives as dual PARP and Topo inhibitors for potential anticancer agents
Qiuzi Dai, Jiwei Chen, Chunmei Gao, Qinsheng Sun, Zigao Yuan, Yuyang Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 404-408   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.019
Abstract |  PDF (964 KB)  ( 192 ) | HTML ( )
N-(2-Phenoxy)ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamides containing various amine moieties: Design, synthesis and antitubercular activity
Linhu Li, Apeng Wang, Bin Wang, Mingliang Liu, Kai Lv, Zeyu Tao, Chao Ma, Xican Ma, Bing Han, Aoyu Wang, Yu Lu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 409-412   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.038
Abstract |  PDF (674 KB)  ( 158 ) | HTML ( )
Discovery of synergistic activity of fluoroquinolones in combination with antimicrobial peptides against clinical polymyxin-resistant Pseudomonas aeruginosa DK2
Xinyu Zheng, Qiao Cao, Qin Cao, Fei Mao, Xiaokang Li, Jin Zhu, Lefu Lan, Jian Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 413-417   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.063
Abstract |  PDF (755 KB)  ( 166 ) | HTML ( )
Discovery of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives as new bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitors
Shuai Wang, Dandan Shen, Lijie Zhao, Xiaohan Yuan, Jialing Cheng, Bin Yu, Yichao Zheng, Hongmin Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 418-422   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.029
Abstract |  PDF (1051 KB)  ( 165 ) | HTML ( )
New seco-dibenzocyclooctadiene lignans with nitric oxide production inhibitory activity from the roots of Kadsura longipedunculata
Xinzhu Qi, Jiabao Liu, Jiabao Chen, Qi Hou, Shuai Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 423-426   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.006
Abstract |  PDF (728 KB)  ( 241 ) | HTML ( )
Anti-NLRP3 inflammasome abietane diterpenoids from Callicarpa bodinieri and their structure elucidation
Junbo Gao, Xingjie Zhang, Kun Shang, Weimao Zhong, Ruihan Zhang, Xiaochang Dai, Xiaoli Li, Qi Wang, Yan Zou, Weilie Xiao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 427-430   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.020
Abstract |  PDF (826 KB)  ( 201 ) | HTML ( )
Euphoractone, a cytotoxic meroterpenoid with an unusual ent-abietane-phloroglucinol skeleton, from Euphorbia fischeriana Steud.
Rihan Xie, Linsheng Li, Xiaona Fan, Jiachen Zi
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 431-433   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.068
Abstract |  PDF (711 KB)  ( 205 ) | HTML ( )
Synthesis, in vitro antibacterial and antifungal evaluation of novel 1,3,4-oxadiazole thioether derivatives bearing the 6-fluoroquinazolinylpiperidinyl moiety
Jun Shi, Na Luo, Muhan Ding, Xiaoping Bao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 434-438   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.037
Abstract |  PDF (785 KB)  ( 183 ) | HTML ( )
Constructing boronate-bridged core-satellite gold nanoassembly and its application in high sensitive colorimetric detection of benzoyl peroxide residues in food matrices
Ting Li, Jiefang Sun, Jinyuan Liu, Baolei Dong, Huachao Zhao, Xiaoting Qiao, Wencong Shan, Jing Zhang, Bing Shao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 439-442   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.051
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
FRET-based ratiometric fluorescent detection of arginine in mitochondrion with a hybrid nanoprobe
Yueyue Li, Yanan Ban, Ruihui Wang, Zheng Wang, Zhanxian Li, Chenjie Fang, Mingming Yu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 443-446   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.047
Abstract |  PDF (770 KB)  ( 155 ) | HTML ( )
A bright two-photon fluorescent probe for real-time monitoring autophagy in living cells
Chuankun Jiang, Longchun Li, Jiacheng Jiang, Lilin Hou, Gemin Fang, Haizhu Yu, Xiangming Meng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 447-450   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.046
Abstract |  PDF (5587 KB)  ( 160 ) | HTML ( )
Imitation of drug metabolism in cell co-culture microcapsule model using a microfluidic chip platform coupled to mass spectrometry
Yajing Zheng, Zengnan Wu, Jin-Ming Lin, Ling Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 451-454   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.036
Abstract |  PDF (921 KB)  ( 139 ) | HTML ( )
A fast and colorimetric sensor array for the discrimination of ribonucleotides in human urine samples by gold nanorods
Dan Yuan, Huihong Yan, Jiahui Liu, Jiajun Liu, Chunmei Li, Jian Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 455-458   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.067
Abstract |  PDF (849 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
Electrochemical detection of cell concentration based on reaction of DNA with molybdate
Wenzhuo Zhang, Xingxing Jiang, Shuping Liu, Dan Zhao, Minghui Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 459-462   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.050
Abstract |  PDF (805 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Enzyme-loaded liposome with biocatalytic precipitation for potentiometric immunoassay of thyroid-stimulating hormone in thyroid carcinoma
Yongjin Cao, Min Zheng, Weihua Cai, Zongcai Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 463-467   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.024
Abstract |  PDF (880 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
A FRET biosensor reveals free zinc deficiency in diabetic betacell vesicles
Yi Xian, Mengxuan Zhou, Shangchen Han, Rong Yang, Yi Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 468-472   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.012
Abstract |  PDF (957 KB)  ( 130 ) | HTML ( )
Rapid ultrasensitive monitoring the single-particle surface-enhanced Raman scattering (SERS) using a dark-field microspectroscopy assisted system
Shaochuang Liu, Yilun Ying, Yitao Long
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 473-475   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.057
Abstract |  PDF (815 KB)  ( 133 ) | HTML ( )
Effect of Dai-Bai-Jie on the proliferation and migration of the A549 cells
Binxin Lin, Xinling Lu, Nan Li, Ning Xu, Jin-Ming Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 476-478   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.066
Abstract |  PDF (856 KB)  ( 89 ) | HTML ( )
Revealing the kinetics of ionophore facilitating ion transport across lipid bilayers by surface enhanced infrared absorption spectroscopy
Qianwen Zhang, Yang Liu, Jian Li, Xinghua Xia
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 479-481   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.009
Abstract |  PDF (766 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Identification and quantification of benzimidazole metabolites of thiophonate-methyl sprayed on celery cabbage using SiO2@NiO solid-phase extraction in combination with HPLC-MS/MS
Qiongwei Yu, Shijie Liu, Feng Zheng, Huaming Xiao, Hongyan Guan, Yuqi Feng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 482-486   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.065
Abstract |  PDF (799 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
Synthesis of carbon dots with a tunable photoluminescence and their applications for the detection of acetone and hydrogen peroxide
Shitong Cui, Yanfen Wu, Yao Liu, Qingwen Guan, Yida Zhang, Yilin Zhang, Song Luo, Meng Xu, Juncheng Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 487-493   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.014
Abstract |  PDF (1039 KB)  ( 163 ) | HTML ( )
Core-shell lipid-polymer nanoparticles as a promising ocular drug delivery system to treat glaucoma
Yang Zhou, Aiping Fang, Fazhan Wang, Huili Li, Quansheng Jin, Lingjing Huang, Chunmei Fu, Jun Zeng, Zhaohui Jin, Xiangrong Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 494-500   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.048
Abstract |  PDF (1093 KB)  ( 211 ) | HTML ( )
Polymeric nanoparticles of poly(2-oxazoline), tannic acid and doxorubicin for controlled release and cancer treatment
Lin Liu, Liying Yin, Hang Bian, Ning Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 501-504   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.041
Abstract |  PDF (887 KB)  ( 125 ) | HTML ( )
Tunable morphologies of polymer capsules templated from cuprous oxide particles for control over cell association
Hongyan Pei, Yanyan Bai, Jianman Guo, Zhiliang Gao, Qiong Dai, Qun Yu, Jiwei Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 505-508   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.049
Abstract |  PDF (894 KB)  ( 125 ) | HTML ( )
Nanoscale mechanical property of marine and continental organic kerogen in shale
Quan Xu, Rui Zhang, Mao Sheng, Shouceng Tian, Wuguang Li, Tianyu Wang, Yilin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 509-512   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.060
Abstract |  PDF (893 KB)  ( 159 ) | HTML ( )
Preparation of carbon nitride nanoparticles by nanoprecipitation method with high yield and enhanced photocatalytic activity
Ziyu Gan, Chaofeng Huang, Yanfei Shen, Qing Zhou, Dan Han, Jin Ma, Songqin Liu, Yuanjian Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 513-516   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.065
Abstract |  PDF (844 KB)  ( 160 ) | HTML ( )
One-dimensional HKUST-1 nanobelts from Cu nanowires
Qin Li, Wei Zhu, Yuebin Lian, Yang Peng, Zhao Deng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 517-520   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.005
Abstract |  PDF (852 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
Two-dimensional mesoporous sensing materials
Yu Wen, Facai Wei, Wenqian Zhang, Anyang Cui, Jing Cui, Chengbin Jing, Zhigao Hu, Qingguo He, Jianwei Fu, Shaohua Liu, Jiangong Cheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 521-524   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.071
Abstract |  PDF (847 KB)  ( 129 ) | HTML ( )
Carbon layer-coated ordered mesoporous silica supported Co-based catalysts for higher alcohol synthesis: The role of carbon source
Siqi Fa, Yue Wan, Zhuoshi L, Zhuang Zen, Shaoxia Gu, Shouying Huan, Xinbin M
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 525-529   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.070
Abstract |  PDF (875 KB)  ( 126 ) | HTML ( )
Cobalt sulfides as efficient catalyst towards oxygen reduction reactions
Shuo Yao, Taizhong Huang, Hengyi Fang, Jiemei Yu, Mayilvel Dinesh Meganathan, Zhaoxin Cui, Xianxia Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 530-534   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.069
Abstract |  PDF (1029 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
New ZnCe catalyst encapsulated in SBA-15 in the production of 1,3-butadiene from ethanol
Yujun Zhao, Sijia Li, Zheng Wang, Shengnian Wang, Shengping Wang, Xinbin Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 535-538   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.038
Abstract |  PDF (798 KB)  ( 129 ) | HTML ( )
A versatile β-cyclodextrin functionalized silver nanoparticle monolayer for capture of methyl orange from complex wastewater
Jun Liu, Cancan Zhang, Shaoxuan Zhang, Huajiang Yu, Wei Xie
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 539-542   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.037
Abstract |  PDF (833 KB)  ( 128 ) | HTML ( )
The performance and degradation mechanism of sulfamethazine from wastewater using IFAS-MBR
Huanhuan Hou, Liang Duan, Beihai Zhou, Yuan Tian, Jian Wei, Feng Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 543-546   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.031
Abstract |  PDF (1092 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
All-solid-state BiVO4/ZnIn2S4 Z-scheme composite with efficient charge separations for improved visible light photocatalytic organics degradation
Deling Yuan, Mengting Sun, Shoufeng Tang, Yating Zhang, Zetao Wang, Jinbang Qi, Yandi Rao, Qingrui Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 547-550   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.051
Abstract |  PDF (859 KB)  ( 205 ) | HTML ( )
In-chain functionalization through the combination of ring opening copolymerization and oxime “Click” reaction towards X-ray opaque polylactide copolymers
Wenhuan Wang, Lin Sang, Weizong Kong, Yiping Zhao, Zhiyong Wei, Yang Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 551-553   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.062
Abstract |  PDF (773 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
Thermal studies of novel molecular perovskite energetic material (C6H14N2)[NH4(ClO4)3]
Jing Zhou, Li Ding, Fengqi Zhao, Bozhou Wang, Junlin Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 554-558   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.008
Abstract |  PDF (840 KB)  ( 138 ) | HTML ( )
Synthesis of few-layer N-doped graphene from expandable graphite with melamine and its application in supercapacitors
Yunpeng Wu, Xiaoyang Liu, Dandan Xia, Qiushi Sun, Deyang Yu, Shuanggan Sun, Xilong Liu, Yifei Teng, Weige Zhang, Xudong Zhao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 559-564   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.055
Abstract |  PDF (917 KB)  ( 166 ) | HTML ( )
Reversible chemical switches of functionalized nitrogen-doped graphene field-effect transistors
Rong Rong, Song Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 565-569   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.014
Abstract |  PDF (808 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
In-situ polymerized cross-linked binder for cathode in lithium-sulfur batteries
Heng Ye, Danni Lei, Lu Shen, Bin Ni, Baohua Li, Feiyu Kang, Yan-Bing He
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 570-574   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.047
Abstract |  PDF (981 KB)  ( 288 ) | HTML ( )
Ba3LaNa(PO4)3F:Tm3+, Dy3+: A tunable blue-white color emitting phosphor via energy transfer for UV white LEDs
Dingdian Xu, Wei Zhou, Shujing Li, Dongsheng Bai
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 575-578   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.046
Abstract |  PDF (1069 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
Water-in-salt electrolyte ion-matched N/O codoped porous carbons for high-performance supercapacitors
Jingjing Yan, Dazhang Zhu, Yaokang Lv, Wei Xiong, Mingxian Liu, Lihua Gan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 579-582   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.035
Abstract |  PDF (825 KB)  ( 138 ) | HTML ( )
Nitrogen doped porous carbon as excellent dual anodes for Li- and Na-ion batteries
Zhanheng Yan, Qin-Wen Yang, Qinghong Wang, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (02): 583-588   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.002
Abstract |  PDF (1174 KB)  ( 250 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn