CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 01)  Published: 22 January 2020
 
Reviews
Supramolecular polymers fabricated by orthogonal self-assembly based on multiple hydrogen bonding and macrocyclic host-guest interactions
Tangxin Xiao, Ling Zhou, Xiao-Qiang Sun, Feihe Huang, Chen Lin, Leyong Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 1-9   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.011
Abstract |  PDF (1217 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
Advances in self-assembly and regulation of aromatic carboxylic acid derivatives at HOPG interface
Jianqiao Li, Xiaoyi Zu, Yuxin Qian, Wubiao Duan, Xunwen Xiao, Qingdao Zeng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 10-18   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.032
Abstract |  PDF (1967 KB)  ( 186 ) | HTML ( )
Progress on intelligent hydrogels based on RAFT polymerization: Design strategy, fabrication and the applications for controlled drug delivery
Caihong Xian, Qijuan Yuan, Ziting Bao, Guiting Liu, Jun Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 19-27   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.052
Abstract |  PDF (1053 KB)  ( 149 ) | HTML ( )
N2O emission in partial nitritation-anammox process
Li Li, Yu Ling, Haiyan Wang, Zhaosheng Chu, Guokai Yan, Zewen Li, Tong Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 28-38   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.035
Abstract |  PDF (1004 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
TEMPO and its derivatives mediated reactions under transition-metal-free conditions
Hongfeng Zhuang, Heng Li, Shuai Zhang, Yanbin Yin, Feng Han, Chao Sun, Chengxia Miao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 39-48   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.027
Abstract |  PDF (1186 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
Recent advances in sulfenylation of C(sp3)-H bond under transition metal-free conditions
Xin-Ming Xu, De-Mao Chen, Zu-Li Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 49-57   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.048
Abstract |  PDF (1577 KB)  ( 217 ) | HTML ( )
Communications
Ir-catalyzed regiospecific mono-sulfamidation of arylquinazolinones
Yadong Feng, Zhenyue Zhang, Qi Fu, Qiuhong Yao, Huabin Huang, Jinhai Shen, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 58-60   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.013
Abstract |  PDF (679 KB)  ( 180 ) | HTML ( )
Concise, enantioselective total syntheses of both the proposed and revised structures of (-)-versiquinazoline H
Jiang-Feng Wu, Pei-Qiang Huang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 61-63   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.043
Abstract |  PDF (806 KB)  ( 152 ) | HTML ( )
Synthesis and application of a novel 9,9-diethyl-1,2-diaryl-1,9-dihydrofluoreno[2,3-d]imidazole for blue organic light emitting diode
Xueying Wang, Zhangcheng Liao, Tianqi Wang, Haixia Lin, Zixing Wang, Yongmei Cui
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 64-66   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.044
Abstract |  PDF (763 KB)  ( 141 ) | HTML ( )
Metal-free visible-light-induced oxidative cyclization reaction of 1,6-enynes and arylsulfinic acids leading to sulfonylated benzofurans
Leilei Wang, Min Zhang, Yulong Zhang, Qishun Liu, Xiaohui Zhao, Jiang-Sheng Li, Zidan Luo, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 67-70   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.041
Abstract |  PDF (884 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Synthesis of Z-scheme g-C3N4 nanosheets/Ag3PO4 photocatalysts with enhanced visible-light photocatalytic performance for the degradation of tetracycline and dye
Meng Ding, Juanjuan Zhou, Hongcen Yang, Ruya Cao, Shouwei Zhang, Minghui Shao, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 71-76   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.029
Abstract |  PDF (1120 KB)  ( 302 ) | HTML ( )
Unimolecular artificial transmembrane channel with terminal dihydrogen phosphate groups showing transport selectivity for ammonium
Jian-Yu Chen, Qi Xiao, Harekrushna Behera, Jun-Li Hou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 77-80   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.009
Abstract |  PDF (769 KB)  ( 129 ) | HTML ( )
Construction of [1]rotaxanes with pillar[5]arene as the wheel and terpyridine as the stopper
Ling-Ling Zhao, Ying Han, Chao-Guo Yan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 81-83   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.024
Abstract |  PDF (757 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
C-S coupling with nitro group as leaving group via simple inorganic salt catalysis
Maojie Xuan, Chunlei Lu, Bo-Lin Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 84-90   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.012
Abstract |  PDF (1959 KB)  ( 152 ) | HTML ( )
Direct benzylic functionalization of pyridines: Palladiumcatalyzed mono-α-arylation of α-(2-pyridinyl)acetates with heteroaryl halides
Chaochao Jin, Kun Xu, Xiao Fan, Changyao Liu, Jiajing Tan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 91-94   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.028
Abstract |  PDF (942 KB)  ( 149 ) | HTML ( )
Cavity-directed nitroaromatics sensing within a carbazolebased luminescent supramolecular M2L3 cage
Tianchi Feng, Xuezhao Li, Jinguo Wu, Cheng He, Chunying Duan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 95-98   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.059
Abstract |  PDF (977 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Cyclodextrin derivatives functionalized highly sensitive chiral sensor based on organic field-effect transistor
Yifan Wu, Xuepeng Wang, Xiaoxuan Li, Yin Xiao, Yong Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 99-102   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.074
Abstract |  PDF (872 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
Ruthenium catalyzed amination cyclization of 1,2,4-butanetriol with primary amines: A borrowing hydrogen strategy for 3-pyrrolidinol synthesis
Qing-Song Xu, Chen Li, Yong Xu, Defeng Xu, Mei-Hua Shen, Hua-Dong Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 103-106   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.027
Abstract |  PDF (788 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Total synthesis of TRADD death domain with arginine N-GlcNAcylation by hydrazide-based native chemical ligation
Ye Wu, Yulei Li, Wei Cong, Yan Zou, Xiang Li, Honggang Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 107-110   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.010
Abstract |  PDF (937 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Air-tolerant direct reductive N-methylation of amines using formic acid via simple inorganic base catalysis
Yan Huang, Wei Deng, Bo-Lin Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 111-114   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.064
Abstract |  PDF (806 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
Promoting condensation kinetics of polymeric carbon nitride for enhanced photocatalytic activities
Dongya Ni, Yuye Zhang, Yanfei Shen, Songqin Liu, Yuanjian Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 115-118   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.068
Abstract |  PDF (820 KB)  ( 128 ) | HTML ( )
Synthesis of two A-B-C type conjugated amphiphilic triblock fullerene derivatives and their application in organic solar cells
Jikang Liu, Pengfei Jiang, Yao Wang, Guoli Tu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 119-124   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.023
Abstract |  PDF (985 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
A ratiometric fluorescent probe for alkaline phosphatase with high sensitivity
Yangyang Yang, Chen Zhang, Rizhao Pan, Shiwei Zhang, Shengtao Yao, Yao Tang, Weilong Zhu, Liyue Wang, Weiping Zhu, Yufang Xu, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 125-128   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.037
Abstract |  PDF (851 KB)  ( 153 ) | HTML ( )
Coumarinocoumarin-based fluorescent probe for the sensitive and selective detection of hydrazine in living cells and zebra fish
Qian Fang, Lei Yang, Haiqing Xiong, Shaohui Han, Yun Zhang, Jingpei Wang, Wenqiang Chen, Xiangzhi Song
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 129-132   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.021
Abstract |  PDF (799 KB)  ( 138 ) | HTML ( )
A novel off-on fluorescent probe for specific detection and imaging of cysteine in live cells and in vivo
Baoxin Zhang, Haijuan Zhang, Miao Zhong, Song Wang, Qianhe Xu, Dong-Hyung Cho, Hongdeng Qiu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 133-135   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.061
Abstract |  PDF (774 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Synthesis and biological evaluation of piperidyl benzimidazole carboxamide derivatives as potent PARP-1 inhibitors and antitumor agents
Xinwei Zhang, Cunlong Zhang, Lin Tang, Kuan Lu, Huan Zhao, Weibin Wu, Yuyang Jiang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 136-140   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.045
Abstract |  PDF (783 KB)  ( 180 ) | HTML ( )
Synthesis, bioactivities and 3D-QSAR of novel avermectin B2a aglycon derivatives
Fangfang Huang, Huan Ling, Jiao Li, Sen Lu, Weijie Liu, Qingshan Li, Fengbo Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 141-144   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.054
Abstract |  PDF (823 KB)  ( 184 ) | HTML ( )
Dual functional AgNPs-M13 phage composite serves as antibacterial film and sensing probe for monitoring the corrosion of chromium-containing dental alloys
Ting Yang, Na Li, Xiaoyan Wang, Jian Zhai, Bo Hu, Mingli Chen, Jianhua Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 145-149   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.026
Abstract |  PDF (833 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
FTIR-ATR study for adsorption of trypsin in aqueous environment on bare and TiO2 coated ZnSe surfaces
Chune Guo, Xiaomi Guo, Wubo Chu, Nan Jiang, He Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 150-154   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.067
Abstract |  PDF (1744 KB)  ( 112 ) | HTML ( )
A novel aptasensor strategy for protein detection based on G-quadruplex and exonuclease III-aided recycling amplification
Huan Shi, Tian Jin, Jiewen Zhang, Xiaoting Huang, Chunyan Tan, Yuyang Jiang, Ying Tan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 155-158   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.020
Abstract |  PDF (776 KB)  ( 156 ) | HTML ( )
Asymmetric polymerase chain reaction and loop-mediated isothermal amplification (AP-LAMP) for ultrasensitive detection of microRNAs
Ruili Wang, Ling Lan, Li Liu, Liang Cheng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 159-162   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.003
Abstract |  PDF (964 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Site-specific protein modification by genetic encoded disulfide compatible thiols
Xinyu Ling, Heqi Chen, Wei Zheng, Liying Chang, Yong Wang, Tao Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 163-166   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.075
Abstract |  PDF (891 KB)  ( 144 ) | HTML ( )
Topography guiding the accelerated and persistently directional cell migration induced by vaccinia virus
Cheng Wang, Ji Wang, Dandan Fu, Qiong Yan, Daiwen Pang, Zhiling Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 167-171   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.043
Abstract |  PDF (1022 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
A designed locked nucleic acid-based nanopore for discriminating ctDNA and its coexisting analogue ncDNA
Yuqin Huang, You Lv, Jia Geng, Dan Xiao, Cuisong Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 172-176   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.033
Abstract |  PDF (996 KB)  ( 174 ) | HTML ( )
3DRGO-NiFe2O4/NiO nanoparticles for fast and simple detection of organophosphorus pesticides
Zhenni Wei, Huiqing Li, Jing Wu, Yalei Dong, Hongyi Zhang, Hongli Chen, Cuiling Ren
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 177-180   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.031
Abstract |  PDF (786 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
Synthesis of core-shell structured Au@Bi2S3 nanorod and its application as DNA immobilization matrix for electrochemical biosensor construction
Feng Gao, Juan Song, Bin Zhang, Hidekazu Tanaka, Fei Gao, Weiwei Qiu, Qingxiang Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 181-184   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.056
Abstract |  PDF (800 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
Sensitive and selective molecularly imprinted electrochemical sensor based on multi-walled carbon nanotubes for doxycycline hyclate determination
Zeyu Xu, Xingxing Jiang, Shuping Liu, Minghui Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 185-188   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.026
Abstract |  PDF (732 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
A photosensitizer-loaded zinc oxide-polydopamine core-shell nanotherapeutic agent for photodynamic and photothermal synergistic therapy of cancer cells
Ri Wu, Huizhen Wang, Luo Hai, Tianzheng Wang, Min Hou, Dinggeng He, Xiaoxiao He, Kemin Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 189-192   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.004
Abstract |  PDF (892 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
A novel channel-wall engineering strategy for two-dimensional cationic covalent organic frameworks: Microwave-assisted anion exchange and enhanced carbon dioxide capture
Yusen Ding, Yan Wang, Yanjie Su, Zhi Yang, Jiaqiang Liu, Xiaolin Hua, Hao Wei
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 193-196   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.012
Abstract |  PDF (1004 KB)  ( 115 ) | HTML ( )
New cyclopiane diterpenes with anti-inflammatory activity from the sea sediment-derived fungus Penicillium sp. TJ403-2
Fengli Li, Weiguang Sun, Sitian Zhang, Weixi Gao, Shuang Lin, Beiye Yang, Chenwei Chai, Huaqiang Li, Jianping Wang, Zhengxi Hu, Yonghui Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 197-201   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.036
Abstract |  PDF (835 KB)  ( 169 ) | HTML ( )
Detection protein biomarker with gold nanoparticles functionalized hollow mesoporous Prussian blue nanoparticles as electrochemical probes
Jing Luo, Ting Li, Minghui Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 202-204   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.051
Abstract |  PDF (680 KB)  ( 122 ) | HTML ( )
Macroporous composite capacitive bioanode applied in microbial fuel cells
Yuyang Wang, Hongtao Zheng, Ye Chen, Qing Wen, Jiansong Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 205-209   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.052
Abstract |  PDF (773 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
A novel Mo-based oxide β-SnMoO4 as anode for lithium ion battery
Huiwen Zheng, Hailin Zhang, Yu Fan, Ge Ju, Hongbin Zhao, Jianhui Fang, Jiujun Zhang, Jiaqiang Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 210-216   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.048
Abstract |  PDF (1067 KB)  ( 151 ) | HTML ( )
Cotton-derived oxygen/sulfur co-doped hard carbon as advanced anode material for potassium-ion batteries
Baolin Xu, Shihan Qi, Fang Li, Xiaoxin Peng, Jinfeng Cai, Jiaojiao Liang, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 217-222   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.009
Abstract |  PDF (996 KB)  ( 174 ) | HTML ( )
Porous surfur-doped hard carbon for excellent potassium storage
Xuan Xie, Shihan Qi, Daxiong Wu, Huaping Wang, Fang Li, Xiaoxin Peng, Jinfeng Cai, Jiaojiao Liang, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 223-226   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.008
Abstract |  PDF (978 KB)  ( 161 ) | HTML ( )
High-throughput model-building and screening of zeolitic imidazolate frameworks for CO2 capture from flue gas
Lixia Yang, Chao Shi, Lin Li, Yi Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 227-230   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.025
Abstract |  PDF (811 KB)  ( 106 ) | HTML ( )
Integrating bimetallic AuPd nanocatalysts with a 2D aza-fused π-conjugated microporous polymer for light-driven benzyl alcohol oxidation
Yunong Li, Lei Wang, Jingxiang Low, Di Wu, Canyu Hu, Wenbin Jiang, Jun Ma, Chengming Wang, Ran Long, Li Song, Hangxun Xu, Yujie Xiong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 231-234   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.022
Abstract |  PDF (821 KB)  ( 116 ) | HTML ( )
Direct conversion of methane to methanol over Cu exchanged mordenite: Effect of counter ions
Chuang Ma, Xianjun Tan, Haijiao Zhang, Qun Shen, Nannan Sun, Wei Wei
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 235-238   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.039
Abstract |  PDF (982 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Graphene-supported biomimetic catalysts with synergistic effect of adsorption and degradation for efficient dye capture and removal
Qin Li, Xiaopei Wang, Xueqing Xiong, Shuihong Zhu, Zhaohui Meng, Yongying Hong, Changxu Lin, Xiangyang Liu, Youhui Lin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 239-243   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.039
Abstract |  PDF (892 KB)  ( 254 ) | HTML ( )
Surfactant-assisted fabrication of graphene frameworks endowing epoxy composites with superior thermal conductivity
Fan Zhang, Chen Ye, Wen Dai, Le Lv, Qilong Yuan, Kuan W. A. Chee, Ke Yang, Nan Jiang, Cheng-Te Lin, Zhaolin Zhan, Dan Dai, He Li
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 244-248   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.001
Abstract |  PDF (991 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
A general strategy for one-step fabrication of biocompatible microcapsules with controlled active release
Zeyong Sun, Chenjing Yang, Max Eggersdorfer, Jiecheng Cui, Yiwei Li, Mingtan Hai, Dong Chen, David A. Weitz
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 249-252   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.040
Abstract |  PDF (926 KB)  ( 156 ) | HTML ( )
Magnetic responsive polymer nanofiber composites for easy collecting chemical spills
Hongyu Meng, Jiping Wan, Jingyun Jing, Dayin Sun, Bingyin Jiang, Fuxin Liang, Zhenzhong Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 253-255   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.002
Abstract |  PDF (813 KB)  ( 120 ) | HTML ( )
High-refractive index acrylate polymers for applications in nanoimprint lithography
Yunhui Tang, Stefano Cabrini, Jun Nie, Carlos Pina-Hernandez
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 256-260   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.012
Abstract |  PDF (923 KB)  ( 145 ) | HTML ( )
Carbon dioxide-controlled assembly based on conjugated polymer and boron nitride
Bo Wang, Chengfen Xing, Dong Gao, Hongbo Yuan, Liang Qiu, Xue Yang, Yang Huang, Yong Zhan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 261-264   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.037
Abstract |  PDF (845 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Processing micrometer-sized particles in crumpled graphene network for freestanding membrane enabled by freeze casting
Jing Cao, Xiaoli Zhao, Jiahe Wang, Huanglin Dou, Congcong Liu, Xiaojun Yan, Yuantao Yan, Min Guo, Wanyu Zhao, Xiaowei Yang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 265-268   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.041
Abstract |  PDF (1188 KB)  ( 109 ) | HTML ( )
Catalytic PtPd bimetal nanocrystals with high-index facets for radiation injury repair
Wei Long, Jingya Wang, Fujuan Xu, Hongying Wu, Xiaoyu Mu, Junying Wang, Yuanming Sun, Xiao-Dong Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 269-274   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.044
Abstract |  PDF (1038 KB)  ( 116 ) | HTML ( )
A reactive oxygen species-responsive dendrimer with low cytotoxicity for efficient and targeted gene delivery
Yueqi Wang, Changjian Li, Libo Du, Yang Liu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 275-280   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.040
Abstract |  PDF (1009 KB)  ( 118 ) | HTML ( )
CO2/NIR light dual-controlled nanoparticles for dsDNA unzipping
Yanjing Wang, Hongbo Yuan, Dawei Li, Chengfen Xing
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 281-284   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.020
Abstract |  PDF (810 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Fabrication of doxorubicin and chlorotoxin-linked Eu-Gd2O3 nanorods with dual-model imaging and targeted therapy of brain tumor
Weina Zhang, Zhongbing Huang, Ximing Pu, Xianchun Chen, Guangfu Yin, Lei Wang, Fei Zhang, Fabao Gao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 285-291   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.018
Abstract |  PDF (1085 KB)  ( 157 ) | HTML ( )
Preparation and reducing-responsive property of a novel functional polyurethane nanoemulsion
He Qin, Hong Zhang, Xiaoteng Zhou, Danfei Gu, Lingxiao Li, Chengyou Kan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 292-294   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.015
Abstract |  PDF (844 KB)  ( 146 ) | HTML ( )
A novel strategy for boosting the photoluminescence quantum efficiency of CdSe nanocrystals at room temperature
Biwei Wang, Limin Liu, Yi Zhang, Yonghui Deng, Angang Dong
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 295-298   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.043
Abstract |  PDF (832 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Diphenyl cyclopropenone-centered polymers for site-specific CO-releasing and chain dissociation
Chenchen Shao, Hanyi Duan, Yuqin Min, Xinghong Zhang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 299-302   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.053
Abstract |  PDF (820 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
Hierarchically porous carbon cages synthesized through in situ migration of templates
Qing Fang, Wei Zhang, Xinghua Chen, Yuanjian Zhang, Ming Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (01): 303-306   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.006
Abstract |  PDF (748 KB)  ( 119 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn