CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2019 30( 12)  Published: 22 December 2019
 
Editorial
A roadway of exploring polymer science, a lifetime of nurturing polymer scientists
Changchun Wang, Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 1995-1995   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.034
Abstract |  PDF (936 KB)  ( 439 ) | HTML ( )
Review
A personal journey on using polymerization in aqueous dispersed media to synthesize polymers with branched structures
Haifeng Gao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 1996-2002   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.002
Abstract |  PDF (4825 KB)  ( 407 ) | HTML ( )
Communications
Amphiphilic block copolymers directed synthesis of mesoporous nickel-based oxides with bimodal mesopores and nanocrystal-assembled walls
Yuan Ren, Xuanyu Yang, Xinran Zhou, Wei Luo, Yi Zhang, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2003-2008   DOI:10.1016/j.cclet.2019.01.019
Abstract |  PDF (6050 KB)  ( 350 ) | HTML ( )
Synthesis of magnetic polyphosphazene-Ag composite particles as surface enhanced Raman spectroscopy substrates for the detection of melamine
Ci Huang, Feifei Lu, Ke Xu, Guanjun Ding, Lijun You, Jiabin Wang, Qiqing Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2009-2012   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.006
Abstract |  PDF (3008 KB)  ( 267 ) | HTML ( )
Photothermal performance of MFe2O4 nanoparticles
Kuang Wang, Peng Yang, Ranran Guo, Xianxian Yao, Wuli Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2013-2016   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.005
Abstract |  PDF (4353 KB)  ( 213 ) | HTML ( )
Enhanced electrochemical performance and mechanism study of AgLi1/3Sn2/3O2 for lithium storage
Fan Lu, Jie Yang, Ling Zhou, Xinyue Wang, Yin Yang, Jumei Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2017-2020   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.019
Abstract |  PDF (4284 KB)  ( 155 ) | HTML ( )
Silver nanoparticles embedded temperature-sensitive nanofibrous membrane as a smart free-standing SERS substrate
Xiaoyun Liu, Liying Wang, Siyuan Chen, Liusheng Zha
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2021-2026   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.031
Abstract |  PDF (3832 KB)  ( 173 ) | HTML ( )
Facile preparation of pH-responsive PEGylated prodrugs for activated intracellular drug delivery
Yue Song, Dian Li, Jinlin He, Mingzu Zhang, Peihong Ni
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2027-2031   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.052
Abstract |  PDF (7972 KB)  ( 223 ) | HTML ( )
Facile synthesis of mesoporous WO3@graphene aerogel nanocomposites for low-temperature acetone sensing
Tao Zhao, Yuan Ren, Guangyou Jia, Yuye Zhao, Yuchi Fan, Jianping Yang, Xin Zhang, Wan Jiang, Lianjun Wang, Wei Luo
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2032-2038   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.006
Abstract |  PDF (5169 KB)  ( 300 ) | HTML ( )
Amphiphilic random polycarbonate self-assemble into GSH/pH dual responsive micelle-like aggregates in water
Jieni Hu, Yue Xu, Yan Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2039-2042   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.017
Abstract |  PDF (4792 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Highly stable, active and recyclable solid acid catalyst based on polymer-coated magnetic composite particles
Jianxin Luo, Xucheng Zhang, Chunyan Zhang, Tao Wang, Xue Chen, Hongyu Chen, Steve King, Changchun Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2043-2046   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.034
Abstract |  PDF (3405 KB)  ( 208 ) | HTML ( )
Recyclable, non-leaching antimicrobial magnetic nanoparticles
Wei Ye, Lingren Wang, Jie Zhao, Quentin Q. Fang, Weihua Ming
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2047-2050   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.010
Abstract |  PDF (7219 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
A simple visual method for DNA detection based on the formation of gold nanoparticles
Yuan Liu, Taotao Li, Chuxuan Ling, Zunliang Wang, Lian Jin, Yongxiang Zhao, Zhu Chen, Song Li, Yan Deng, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2359-2362   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.033
Abstract |  PDF (4670 KB)  ( 162 ) | HTML ( )
Post-self-repair process of neuron cells under the influence of neutral and cationic nanoparticles
Ting Wang, Guanwen Qu, Yu Deng, Jing Shang, Zhangqi Feng, Fengyu Yang, Nongyue He, Jie Zheng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2368-2374   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.021
Abstract |  PDF (8570 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Highlight
Deciphering the impact of PEG antifouling layer on surface attached functional peptides in regulating cell behaviors
Fu-Jian Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2051-2052   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.038
Abstract |  PDF (5240 KB)  ( 174 ) | HTML ( )
Pespectives
2020 roadmap on two-dimensional materials for energy storage and conversion
Baolin Xu, Shihan Qi, Mengmeng Jin, Xiaoyi Cai, Linfei Lai, Zhouting Sun, Xiaogang Han, Zifeng Lin, Hui Shao, Peng Peng, Zhonghua Xiang, Johan E. ten Elshof, Rou Tan, Chen Liu, Zhaoxi Zhang, Xiaochuan Duan, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2053-2064   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.028
Abstract |  PDF (15394 KB)  ( 534 ) | HTML ( )
2020 Roadmap on two-dimensional nanomaterials for environmental catalysis
Yulu Yang, Mingguang Wu, Xingwang Zhu, Hui Xu, Si Ma, Yongfeng Zhi, Hong Xia, Xiaoming Liu, Jun Pan, Jie-Yinn Tang, Siang-Piao Chai, Leonardo Palmisano, Francesco Parrino, Junli Liu, Jianzhong Ma, Ze-Lin Wang, Ling Tan, Yu-Fei Zhao, Yu-Fei Song, Pardeep Singh, Pankaj Raizada, Deli Jiang, Di Li, R. A. Geioushy, Jizhen Ma, Jintao Zhang, Song Hu, Rongjuan Feng, Gang Liu, Minghua Liu, Zhenhua Li, Mingfei Shao, Neng Li, Jiahe Peng, Wee-Jun Ong, Nikolay Kornienko, Zhenyu Xing, Xiujun Fan, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2065-2088   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.001
Abstract |  PDF (15980 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
2020 Roadmap on gas-involved photo-and electro-catalysis
Yulu Yang, Yang Tang, Haomin Jiang, Yongmei Chen, Pingyu Wan, Maohong Fan, Rongrong Zhang, Sana Ullah, Lun Pan, Ji-Jun Zou, Mengmeng Lao, Wenping Sun, Chao Yang, Gengfeng Zheng, Qiling Peng, Ting Wang, Yonglan Luo, Xuping Sun, Alexander S. Konev, Oleg V. Levin, Panagiotis Lianos, Zhuofeng Hu, Zhurui Shen, Qinglan Zhao, Ying Wang, Nadia Todorova, Christos Trapalis, Matthew V. Sheridan, Haipeng Wang, Ling Zhang, Songmei Sun, Wenzhong Wang, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2089-2109   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.041
Abstract |  PDF (7563 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
2020 roadmap on pore materials for energy and environmental applications
Zengxi Wei, Bing Ding, Hui Dou, Jorge Gascon, Xiang-Jian Kong, Yujie Xiong, Bin Cai, Ruiyang Zhang, Ying Zhou, Mingce Long, Jie Miao, Yuhai Dou, Ding Yuan, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2110-2122   DOI:10.1016/j.cclet.2019.11.022
Abstract |  PDF (10583 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Reviews
The adsorption of acidic gaseous pollutants on metal and nonmetallic surface studied by first-principles calculation: A review
Xue Ye, Shenggui Ma, Xia Jiang, Zhishan Yang, Wenju Jiang, Hualin Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2123-2131   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.043
Abstract |  PDF (2342 KB)  ( 194 ) | HTML ( )
The concept of dual roles design in clean organic preparation
Zhong Cao, Qin Zhu, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2132-2138   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.041
Abstract |  PDF (6562 KB)  ( 182 ) | HTML ( )
The electrochemical advanced oxidation processes coupling of oxidants for organic pollutants degradation: A mini-review
Jun Li, Yangju Li, Zhaokun Xiong, Gang Yao, Bo Lai
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2139-2146   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.057
Abstract |  PDF (2193 KB)  ( 282 ) | HTML ( )
Recent application of biochar on the catalytic biorefinery and environmental processes
Hyung Won Lee, Heejin Lee, Young-Min Kim, Rae-su Park, Young-Kwon Park
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2147-2150   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.002
Abstract |  PDF (2422 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
DESs: Green solvents for transition metal catalyzed organic reactions
Lifen Peng, Zhifang Hu, Qichao Lu, Zilong Tang, Yinchun Jiao, Xinhua Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2151-2156   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.063
Abstract |  PDF (1506 KB)  ( 229 ) | HTML ( )
Communications
Synthesis and biological evaluation of indole-3-carboxamide derivatives as antioxidant agents
Erfang Huang, Lan Zhang, Chuying Xiao, Guangpeng Meng, Bingqi Zhang, Jianshu Hu, David Chi-Cheong Wan, Qingguo Meng, Zhe Jin, Chun Hu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2157-2159   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.044
Abstract |  PDF (1907 KB)  ( 241 ) | HTML ( )
Design, synthesis and SAR study of novel sulfonylurea derivatives containing arylpyrimidine moieties as potential anti-phytopathogenic fungal agents
Wei Chen, Yuxin Li, Yunyun Zhou, Yi Ma, Zhengming Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2160-2162   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.072
Abstract |  PDF (1566 KB)  ( 158 ) | HTML ( )
Reductive immobilization and long-term remobilization of radioactive pertechnetate using bio-macromolecules stabilized zero valent iron nanoparticles
Haodong Ji, Yangmo Zhu, Jun Duan, Wen Liu, Dongye Zhao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2163-2168   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.004
Abstract |  PDF (3348 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Design of a 1,8-naphthalimide-based OFF-ON type bioorthogonal reagent for fluorescent imaging in live cells
Zhuzhou Shao, Chun Zhang, Xiaohua Zhu, Yajun Wang, Wenyuan Xu, Yu Chen, Xiaoming Wang, Hailiang Zhu, Yong Liang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2169-2172   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.023
Abstract |  PDF (2971 KB)  ( 135 ) | HTML ( )
Enhanced modulation of magnetic field on surface plasmon coupled emission (SPCE) by magnetic nanoparticles
Kaixin Xie, Shuohui Cao, Yanyun Zhai, Min Chen, Xiaohui Pan, Hitoshi Watarai, Yaoqun Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2173-2176   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.045
Abstract |  PDF (2442 KB)  ( 140 ) | HTML ( )
Fabrication of niobium doped titanate nanoflakes with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity for efficient ibuprofen degradation
Wen Liu, Wei Zhang, Mushi Liu, Penghui Du, Chenyuan Dang, Jialiang Liang, Yunyi Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2177-2180   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.050
Abstract |  PDF (2943 KB)  ( 149 ) | HTML ( )
Facile preparation of hydrophilic glutathione modified magnetic nanomaterials for specific enrichment of glycopeptides
He Qi, Zheng Li, Haijiao Zheng, Li Fu, Qiong Jia
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2181-2185   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.046
Abstract |  PDF (2968 KB)  ( 165 ) | HTML ( )
Surface molecular imprinting on g-C3N4 photooxidative nanozyme for improved colorimetric biosensing
Yuanheng Wu, Qiang Chen, Shuang Liu, Hua Xiao, Menglin Zhang, Xinfeng Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2186-2190   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.014
Abstract |  PDF (8313 KB)  ( 118 ) | HTML ( )
Efficient activation of peroxymonosulfate by hollow cobalt hydroxide for degradation of ibuprofen and theoretical study
Mingfeng Ma, Long Chen, Jingzhu Zhao, Wen Liu, Haodong Ji
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2191-2195   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.031
Abstract |  PDF (3053 KB)  ( 236 ) | HTML ( )
Synergistic co-removal of zinc(II) and cefazolin by a Fe/amine-modified chitosan composite
Chen Ling, Yixuan Zhao, Zixi Ren, Jiangang Han, Changqing Zhu, Fu-Qiang Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2196-2200   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.035
Abstract |  PDF (3152 KB)  ( 161 ) | HTML ( )
CRISPR-Cas13a mediated nanosystem for attomolar detection of canine parvovirus type 2
Haroon Khan, Adeel Khan, Yufeng Liu, Su Wang, Sumaira Bibi, Hongpan Xu, Yuan Liu, Samran Durrani, Lian Jin, Nongyue He, Tao Xiong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2201-2204   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.032
Abstract |  PDF (2906 KB)  ( 183 ) | HTML ( )
Efficient Fe(III)/Fe(II) cycling triggered by MoO2 in Fenton reaction for the degradation of dye molecules and the reduction of Cr(VI)
Bin Shen, Chencheng Dong, Jiahui Ji, Mingyang Xing, Jinlong Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2205-2210   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.052
Abstract |  PDF (4775 KB)  ( 246 ) | HTML ( )
Electrochemical sensor for Cd2+ and Pb2+ detection based on nano-porous pseudo carbon paste electrode
Yuan Liu, Taotao Li, Chuxuan Ling, Zhu Chen, Yan Deng, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2211-2215   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.020
Abstract |  PDF (3269 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
CuFe2O4@GO nanocomposite as an effective and recoverable catalyst of peroxymonosulfate activation for degradation of aqueous dye pollutants
Xiaoman Lei, Menghan You, Fei Pan, Min Liu, Peng Yang, Dongsheng Xia, Qiang Li, Yanting Wang, Jie Fu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2216-2220   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.039
Abstract |  PDF (4135 KB)  ( 114 ) | HTML ( )
Elucidating dominant factors of PO43-, Cd2+ and nitrobenzene removal by biochar: A comparative investigation based on distinguishable biochars
Zhanglin Liu, Dong Tian, Fei Shen, Lulu Long, Yanzong Zhang, Gang Yang, Yongmei Zeng, Jing Zhang, Jinsong He, Ying Zhu, Shihuai Deng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2221-2224   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.016
Abstract |  PDF (1099 KB)  ( 176 ) | HTML ( )
A comparative study of bismuth-based photocatalysts with titanium dioxide for perfluorooctanoic acid degradation
Aziz-Ur-Rahim Bacha, Iqra Nabi, Zhaoyang Fu, Kejian Li, Hanyun Cheng, Liwu Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2225-2230   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.058
Abstract |  PDF (7343 KB)  ( 132 ) | HTML ( )
Efficient decomposition of sulfamethoxazole in a novel neutral Fered-Fenton like/oxalate system based on effective heterogeneous-homogeneous iron cycle
Chen Wang, Yubei Liu, Tao Zhou, Mingjie Huang, Juan Mao, Xiaohui Wu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2231-2235   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.055
Abstract |  PDF (1258 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Measurements of HO2 uptake coefficient on aqueous (NH4)2SO4 aerosol using aerosol flow tube with LIF system
Qi Zou, Huan Song, Mingjin Tang, Keding Lu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2236-2240   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.041
Abstract |  PDF (1850 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Hydroxyl radical formation upon dark oxidation of reduced iron minerals: Effects of iron species and environmental factors
Ailing Zhu, Yingying Guo, Guangliang Liu, Maoyong Song, Yong Liang, Yong Cai, Yongguang Yin
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2241-2244   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.003
Abstract |  PDF (1711 KB)  ( 159 ) | HTML ( )
Fabrication of Cu/rGO/MoS2 nanohybrid with energetic visible-light response for degradation of rhodamine B
Huanjing Liang, Peng Hua, Yufei Zhou, Zhimin Fu, Jiaoning Tang, Junfeng Niu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2245-2248   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.046
Abstract |  PDF (2801 KB)  ( 131 ) | HTML ( )
Geometry, stability and aromaticity of β-diketiminate-coordinated alkaline-earth compounds
Yuanyuan Li, Haohua Chen, Lingbo Qu, Ruopeng Bai, Yu Lan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2249-2253   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.001
Abstract |  PDF (4435 KB)  ( 101 ) | HTML ( )
The impact of vertical π-extension on redox mechanisms of aromatic diimide dyes
Lei Li, Juejun Wang, Mengting Chen, Yong Chen, Wangchuan Xiao, Dongyang Chen, Meijin Lin
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2254-2258   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.040
Abstract |  PDF (3482 KB)  ( 103 ) | HTML ( )
Clean preparation of S-thiocarbamates with in situ generated hydroxide in 2-methyltetrahydrofuran
Wen-Hu Bao, Zheng Wang, Xiao Tang, Yun-Fu Zhang, Jia-Xi Tan, Qin Zhu, Zhong Cao, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2259-2262   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.052
Abstract |  PDF (2609 KB)  ( 116 ) | HTML ( )
Effective design of A-D-A small molecules for high performance organic solar cells via F atom substitution and thiophene bridge
Anwang He, Yuancheng Qin, Weili Dai, Dan Zhou, Jianping Zou
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2263-2265   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.018
Abstract |  PDF (3436 KB)  ( 214 ) | HTML ( )
Visual recognition of melamine in milk via selective metallo-hydrogel formation
Xiaoling Bao, Jianhong Liu, Qingshu Zheng, Wei Pei, Yimei Yang, Yanyun Dai, Tao Tu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2266-2270   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.025
Abstract |  PDF (4826 KB)  ( 164 ) | HTML ( )
Synthesis, properties and application of novel 5,6,5,6-tetracyclic pyrazine/pyrrole-fused unsymmetric bis(BF2) fluorescent dyes: BOPYPYs
Xindong Jiang, Shuai Yue, Kepeng Chen, Zhumei Shao, Chen Li, Yajun Su, Jianzhang Zhao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2271-2273   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.027
Abstract |  PDF (2936 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Promoting electrochemical conversion of CO2 to formate with rich oxygen vacancies in nanoporous tin oxides
Tengfei Gao, Anuj Kumar, Zhicheng Shang, Xinxuan Duan, Hangchao Wang, Shiyuan Wang, Shengfu Ji, Dongpeng Yan, Liang Luo, Wen Liu, Xiaoming Sun
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2274-2278   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.028
Abstract |  PDF (4807 KB)  ( 146 ) | HTML ( )
Friedel-Crafts trifluoromethylthiolation of electron-rich (hetero)arenes with trifluoromethylthio-saccharin in 2,2,2-trifluoroethanol (TFE)
Shiyao Lu, Wenbo Chen, Qilong Shen
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2279-2281   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.060
Abstract |  PDF (1238 KB)  ( 206 ) | HTML ( )
Highly selective oxidation of amines to imines by Mn2O3 catalyst under eco-friendly conditions
Fushan Chen, Tao Yang, Songlin Zhao, Taotao Jiang, Lu Yu, Houfeng Xiong, Chuankun Guo, Yufang Rao, Yan Liu, Liu Liu, Jian Zhou, Pengxiang Tu, Jun Ni, Qunfeng Zhang, Xiaonian Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2282-2286   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.007
Abstract |  PDF (1449 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
TsCl-promoted sulfonylation of quinoline N-oxides with sodium sulfinates in water
Sha Peng, Yan-Xi Song, Jun-Yi He, Shan-Shan Tang, Jia-Xi Tan, Zhong Cao, Ying-Wu Lin, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2287-2290   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.002
Abstract |  PDF (2502 KB)  ( 239 ) | HTML ( )
Temperature-sensitive polypeptide brushes-coated mesoporous silica nanoparticles for dual-responsive drug release
Yahan Cui, Rong Deng, Xiangshuai Li, Xinghuo Wang, Qiong Jia, Emilie Bertrand, Kamel Meguellati, Ying-Wei Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2291-2294   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.017
Abstract |  PDF (6184 KB)  ( 217 ) | HTML ( )
Visible-light-promoted sulfonylmethylation of imidazopyridines
Xia Mi, Yuanfang Kong, Jingyu Zhang, Chao Pi, Xiuling Cui
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2295-2298   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.040
Abstract |  PDF (2479 KB)  ( 188 ) | HTML ( )
Stimuli-responsive fluorescent supramolecular polymer network based on a monofunctionalized leaning tower[6]arene
Zengjie Liu, Jiarui Wu, Chunyu Wang, Jie Yang, Yan Wang, Ying-Wei Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2299-2303   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.023
Abstract |  PDF (3941 KB)  ( 184 ) | HTML ( )
Solvent-dependent selective oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-furandicarboxylic acid under neat conditions
Kai-Jian Liu, Tang-Yu Zeng, Jia-Le Zeng, Shao-Feng Gong, Jun-Yi He, Ying-Wu Lin, Jia-Xi Tan, Zhong Cao, Wei-Min He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2304-2308   DOI:10.1016/j.cclet.2019.10.031
Abstract |  PDF (2616 KB)  ( 123 ) | HTML ( )
A low-temperature synthesis-induced defect formation strategy for stable hierarchical porous metal-organic frameworks
Ge Huang, Yue Wang, Tianfu Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2309-2312   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.030
Abstract |  PDF (4012 KB)  ( 170 ) | HTML ( )
A novel approach to synthesize porous graphene by the transformation and deoxidation of oxygen-containing functional groups
Da Zhang, Luming Chen, Yaochun Yao, Feng Liang, Tao Qu, Wenhui Ma, Bing Yang, Yongnian Dai, Yong Lei
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2313-2317   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.047
Abstract |  PDF (4788 KB)  ( 135 ) | HTML ( )
Study on the controllable synthesis of SH-MCM-41 mesoporous materials and their adsorption properties of the La3+, Gd3+ and Yb3+
Xiancai Li, Tianren Lu, Ying Wang, Yifeng Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2318-2322   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.056
Abstract |  PDF (2300 KB)  ( 141 ) | HTML ( )
Kilogram-scale synthesis of carbon quantum dots for hydrogen evolution, sensing and bioimaging
Weidong Li, Yuan Liu, Boyang Wang, Haoqiang Song, Zhongyi Liu, Siyu Lu, Bai Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2323-2327   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.040
Abstract |  PDF (6381 KB)  ( 259 ) | HTML ( )
Surface carboxyl groups enhance the capacities of carbonaceous oxygen electrodes for aprotic lithium-oxygen batteries: A direct observation on binder-free electrodes
Ming Li, Liang Xiao, Duo Wang, Haoyang Dong, Bohua Deng, Jinping Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2328-2332   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.011
Abstract |  PDF (4004 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
Gecko-inspired composite micro-pillars with both robust adhesion and enhanced dry self-cleaning property
Xiaoxiao Dong, Hong Zhao, Zhihang Wang, Miray Ouzounian, Travis Shihao Hu, Yongjian Guo, Lipeng Zhang, Quan Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2333-2337   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.007
Abstract |  PDF (3429 KB)  ( 140 ) | HTML ( )
2D Bi2WO6/MoS2 as a new photo-activated carrier for boosting electrocatalytic methanol oxidation with visible light illumination
Hongmin Zhang, Jie He, Chunyang Zhai, Mingshan Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2338-2342   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.021
Abstract |  PDF (2866 KB)  ( 143 ) | HTML ( )
A chlorinated non-fullerene acceptor for efficient polymer solar cells
Mei Luo, Can Zhu, Jun Yuan, Liuyang Zhou, M. L. Keshtov, D. Yu Godovsky, Yingping Zou
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2343-2346   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.023
Abstract |  PDF (3330 KB)  ( 215 ) | HTML ( )
Facile assembly of mesoporous silica nanoparticles with hierarchical pore structure for CO2 capture
Tingting Song, Hongyu Zhao, Yu Hu, Nannan Sun, Haijiao Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2347-2350   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.024
Abstract |  PDF (5487 KB)  ( 175 ) | HTML ( )
Functional delivery vehicle of organic nanoparticles in inorganic crystals
Linlin Kong, Xinyi Jin, Dapeng Hu, Leyun Feng, Dong Chen, Hanying Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2351-2354   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.007
Abstract |  PDF (9210 KB)  ( 116 ) | HTML ( )
Self-assembly of L-tryptophan on Cu(111) studied by low-temperature scanning tunneling microscopy
Qiang Xue, Yajie Zhang, Ruoning Li, Chao Li, Na Li, Chenyang Yuan, Shimin Hou, Yongfeng Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2355-2358   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.027
Abstract |  PDF (3881 KB)  ( 126 ) | HTML ( )
CdS nanocrystallites sensitized ZnO nanorods with plasmon enhanced photoelectrochemical performance
Li Cai, Yuanchang Du, Xiangjiu Guan, Shaohua Shen
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (12): 2363-2367   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.020
Abstract |  PDF (4395 KB)  ( 124 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn