CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2019 30( 11)  Published: 22 November 2019
 
Reviews
Recent advances in organic pressure-responsive luminescent materials
Zhiyuan Fu, Kai Wang, Bo Zou
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1883-1894   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.041
Abstract |  PDF (22741 KB)  ( 267 ) | HTML ( )
Novel expanded porphyrinoids with multiple-inner-ring-fusion and/or tunable aromaticity
Wei Miao, Zhaoyang Zhu, Zhongxin Li, Erhong Hao, Lijuan Jiao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1895-1902   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.016
Abstract |  PDF (1383 KB)  ( 296 ) | HTML ( )
The unusual physicochemical properties of azulene and azulene-based compounds
Liang Ou, Yunyun Zhou, Bin Wu, Liangliang Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1903-1907   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.015
Abstract |  PDF (938 KB)  ( 239 ) | HTML ( )
Recent advances in photofunctional polymorphs of molecular materials
Bo Lu, Shuya Liu, Dongpeng Yan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1908-1922   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.012
Abstract |  PDF (1404 KB)  ( 241 ) | HTML ( )
Communications
Chiral self-assembly regulated photon upconversion based on triplet-triplet annihilation
Xujin Qin, Jianlei Han, Dong Yang, Wenjie Chen, Tonghan Zhao, Xue Jin, Peipei Guo, Pengfei Duan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1923-1926   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.035
Abstract |  PDF (814 KB)  ( 198 ) | HTML ( )
Macrocyclic versus acyclic preorganization in organoplatinum(II)-based host-guest complexes
Xiaolong Zhang, Yifei Han, Guangyao Liu, Feng Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1927-1930   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.007
Abstract |  PDF (879 KB)  ( 153 ) | HTML ( )
Luminescent Cu(I) and Ag(I) coordination polymers: Fast phosphorescence or thermally activated delayed fluorescence
Gangyuan Li, Hao Ye, Fucheng Zhu, Yan Geng, Jianzhong Fan, Jianping Ma, Chihaya Adachi, Yu-Bin Dong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1931-1934   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.006
Abstract |  PDF (815 KB)  ( 182 ) | HTML ( )
Subtle structure tailoring of metal-free triazine luminogens for highly efficient ultralong organic phosphorescence
Xuan Wang, Nan Gan, Mingxing Gu, Kun Ling, Chaoqun Ma, Huili Ma, Wei Yao, Yujian Zhang, Huifang Shi, Zhongfu An, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1935-1938   DOI:10.1016/j.cclet.2018.12.023
Abstract |  PDF (931 KB)  ( 157 ) | HTML ( )
Difluoroboron β-diketonate dye with intense red/near-infrared fluorescence in solutions and solid states
Nan Liu, Peng-Zhong Chen, Jian-Xin Wang, Li-Ya Niu, Qing-Zheng Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1939-1941   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.058
Abstract |  PDF (793 KB)  ( 221 ) | HTML ( )
Cyanostilbene-based near-infrared emissive platinum(II) metallacycles for cancer theranostics
Lingzhi Ma, Tianfeng Yang, Zeyuan Zhang, Siping Yin, Zhongxiao Song, Wen Shi, Dake Chu, Yanmin Zhang, Mingming Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1942-1946   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.043
Abstract |  PDF (974 KB)  ( 219 ) | HTML ( )
Enhanced deep-red emission in donor-acceptor molecular architecture: The role of ancillary acceptor of cyanophenyl
Yue Shen, Xiaohui Tang, Yuwei Xu, Haichao Liu, Shitong Zhang, Bing Yang, Yuguang Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1947-1950   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.059
Abstract |  PDF (841 KB)  ( 173 ) | HTML ( )
Synthesis and properties of novel N,C,N terdentate skeleton based on 1,3-di(pyridin-2-yl)benzene moiety-new tricks for old dogs
Shuai Tan, Xiugang Wu, Yanqiong Zheng, Yafei Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1951-1954   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.003
Abstract |  PDF (911 KB)  ( 172 ) | HTML ( )
Molecular engineering on all ortho-linked carbazole/oxadiazole hybrids toward highly-efficient thermally activated delayed fluorescence materials in OLEDs
Wenbo Yuan, Hannan Yang, Mucan Zhang, Die Hu, Shigang Wan, Zijing Li, Changsheng Shi, Ning Sun, Youtian Tao, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1955-1958   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.019
Abstract |  PDF (863 KB)  ( 158 ) | HTML ( )
Alkyl-chain branched effect on the aggregation and photophysical behavior of polydiarylfluorenes toward stable deep-blue electroluminescence and efficient amplified spontaneous emission
Lili Sun, Ning Sun, Lubing Bai, Xiang An, Bin Liu, Chen Sun, Lixiang Fan, Chuanxin Wei, Yamin Han, Mengna Yu, Jinyi Lin, Dan Lu, Ning Wang, Linghai Xie, Kang Shen, Xinwen Zhang, Yanan Xu, Juan Cabanillas-Gonzalez, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1959-1964   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.048
Abstract |  PDF (1031 KB)  ( 162 ) | HTML ( )
Highly-efficient photosensitizer based on AIEgen-decorated porphyrin for protein photocleaving
Qiang Wang, Qingqing Chen, Guoyu Jiang, Mengting Xia, Mengjiao Wang, Yongdong Li, Xiaoming Ma, Jianguo Wang, Xinggui Gu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1965-1968   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.037
Abstract |  PDF (860 KB)  ( 179 ) | HTML ( )
Green-synthesized, low-cost tetracyanodiazafluorene (TCAF) as electron injection material for organic light-emitting diodes
Bing Yang, Jianfeng Zhao, Zepeng Wang, Zhenlin Yang, Zongqiong Lin, Yanni Zhang, Jiewei Li, Linghai Xie, Zhongfu An, Hongmei Zhang, Jiena Weng, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1969-1973   DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.054
Abstract |  PDF (978 KB)  ( 146 ) | HTML ( )
Regioisomerism effect (RIE) on optimizing ultralong organic phosphorescence lifetimes
Yanni Zhang, Jianfeng Zhao, Caixia Zhu, Lifang Bian, Huifang Shi, Shiming Zhang, Huili Ma, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1974-1978   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.005
Abstract |  PDF (894 KB)  ( 179 ) | HTML ( )
Assembly-enhanced triplet-triplet annihilation upconversion in the aggregation formed by Schiff-base Pt(II) complex grafting-permethyl-β-CD and 9, 10-diphenylanthracence dimer
Hongxia Lai, Ting Zhao, Yurong Deng, Chunyin Fan, Wanhua Wu, Cheng Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1979-1983   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.009
Abstract |  PDF (1031 KB)  ( 179 ) | HTML ( )
Pyrenoviologen-based fluorescent sensor for detection of picric acid in aqueous solution
Ni Yan, Jiale Song, Fengyan Wang, Longwang Kan, Jiahang Song, Weiling Wang, Wenqiang Ma, Weidong Zhang, Gang He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1984-1988   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.039
Abstract |  PDF (994 KB)  ( 193 ) | HTML ( )
Efficient deep blue OLEDs with extremely low efficiency roll-off at high brightness based on phenanthroimidazole derivatives
Xiang Chen, Jue-Wen Zhao, Xu-Hui Zheng, Jie-Ji Zhu, Guo-Xi Yang, Shan-Shun Tang, Qing-Xiao Tong, Si-Lu Tao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (11): 1989-1993   DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.013
Abstract |  PDF (960 KB)  ( 179 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn