CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2019 30( 08)  Published: 22 August 2019
 
Editorial
Professor Henry N.C. Wong, extraordinary synthetic chemist and great mentor
Zhen Yang, Xuechen Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1461-1462   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.005
Abstract |  PDF (1185 KB)  ( 207 ) | HTML ( )
Reviews
Recent advances on iron-catalyzed coupling reactions involving organolithium reagents
Zhuliang Zhong, Xiao-Shui Peng, Henry N. C. Wong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1463-1467   DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.026
Abstract |  PDF (6649 KB)  ( 280 ) | HTML ( )
Establishing the structure-activity relationship of teixobactin
Eilidh Matheson, Kang Jin, Xuechen Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1468-1480   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.004
Abstract |  PDF (3512 KB)  ( 301 ) | HTML ( )
Recent progress in transition metal catalyzed cross coupling of nitroarenes
Lifen Peng, Zhifang Hu, Zilong Tang, Yinchun Jiao, Xinhua Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1481-1487   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.008
Abstract |  PDF (1872 KB)  ( 359 ) | HTML ( )
Photo-promoted transition metal-free organic transformations in the absence of conventional photo-sensitizers
Zhenhua Jia, Yalin Yuan, Xinlong Zong, Bingquan Wu, Jingyu Ma
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1488-1494   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.073
Abstract |  PDF (3634 KB)  ( 251 ) | HTML ( )
Recent advances of allenes in the first-row transition metals catalyzed C—H activation reactions
Xiang-Lei Han, Peng-Peng Lin, Qingjiang Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1495-1502   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.027
Abstract |  PDF (3698 KB)  ( 310 ) | HTML ( )
Communications
Total syntheses of dehydrobotrydienal, dehydrobotrydienol and 10-oxodehydrodihydrobotrydial
Zichun Zhang, Dandan Zhao, Yingdong He, Zhen Yang, Jianxian Gong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1503-1505   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.033
Abstract |  PDF (1104 KB)  ( 222 ) | HTML ( )
A ketone-functionalized aromatic saddle as a potential building block for negatively curved carbon nanobelts
Kwan Yin Cheung, Qian Miao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1506-1508   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.013
Abstract |  PDF (2860 KB)  ( 197 ) | HTML ( )
Electrochemical synthesis of β-hydroxy-, β-alkoxy-, and β-carbonyloxy sulfones by vicinal difunctionalization of olefins
Zhefan Zhang, Jiyao Yan, Dengke Ma, Jianwei Sun
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1509-1511   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.023
Abstract |  PDF (2447 KB)  ( 224 ) | HTML ( )
Diastereo- and enantioselective palladium-catalyzed dearomative [4+2] cycloaddition of 3-nitroindoles
Jia-Jia Suo, Juan Du, Yang-Jie Jiang, Di Chen, Chang-Hua Ding, Xue-Long Hou
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1512-1514   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.028
Abstract |  PDF (1575 KB)  ( 219 ) | HTML ( )
Selective O-difluoromethylation of 1,3-diones using S-(difluoromethyl) sulfonium salt
Guo-Kai Liu, Xin Li, Wen-Bing Qin, Wei-Feng Lin, Li-Ting Lin, Jia-Yi Chen, Jian-Jian Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1515-1518   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.036
Abstract |  PDF (2503 KB)  ( 197 ) | HTML ( )
Chiral iminophosphorane catalyzed asymmetric Henry reaction of α,β-alkynyl ketoesters
Yanxia Zhang, Xin-Yan Wu, Jianwei Han
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1519-1522   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.042
Abstract |  PDF (1450 KB)  ( 192 ) | HTML ( )
Intramolecular (4+3) cycloadditions of nitrogen-tethered epoxy enosilanes for the synthesis of heteropolycycles
Jiayun He, Shuk Mei Lam, Jerome P. L. Ng, Wing-Tak Wong, Pauline Chiu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1523-1526   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.051
Abstract |  PDF (3074 KB)  ( 171 ) | HTML ( )
A facile synthesis of cajaninstilbene acid and its derivatives
Qi Chen, Kuo Lu, Chang Zheng, Xiao-Fang Xu, Jing Lin, Wei-Min Chen
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1527-1529   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.043
Abstract |  PDF (2105 KB)  ( 151 ) | HTML ( )
How long a C–C bond can be? An example of extraordinary long C-C single bond in 1,2-diarylamino-o-carborane
Yile Wu, Jie Zhang, Zuowei Xie
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1530-1532   DOI:10.1016/j.cclet.2019.04.034
Abstract |  PDF (1943 KB)  ( 265 ) | HTML ( )
Copper-mediated O-arylation of lactols with aryl boronic acids
Jing-Jing Sui, De-Cai Xiong, Xin-Shan Ye
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1533-1537   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.014
Abstract |  PDF (2947 KB)  ( 196 ) | HTML ( )
Synthetic studies towards daphniyunnine B: Construction of AC bicyclic skeleton with two vicinal all carbon quaternary stereocenters
Haiyu Sun, Guangmiao Wu, Xingang Xie
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1538-1540   DOI:10.1016/j.cclet.2019.06.049
Abstract |  PDF (1527 KB)  ( 229 ) | HTML ( )
A practical synthesis of β-carbolines by tetra-nbutylammonium bromide (TBAB)-mediated cycloaromatization reaction of aldehydes with tryptophan derivatives
Zhen Wang, Zhenzhen Yu, Yao Yao, Yakai Zhang, Xuefeng Xiao, Bin Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (08): 1541-1544   DOI:10.1016/j.cclet.2019.07.001
Abstract |  PDF (1927 KB)  ( 252 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn