Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2019 30( 04)  Published: 22 April 2019
 
Review
The recent progress of wide bandgap donor polymers towards non-fullerene organic solar cells
Xiaopeng Xu, Guangjun Zhang, Ying Li, Qiang Peng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 809-825   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.030
Abstract |  PDF (4167 KB)  ( 1034 ) | HTML ( )
Low-temperature plasma technology for electrocatalysis
Dongdong Wang, Yuqin Zou, Li Tao, Yiqiong Zhang, Zhijuan Liu, Shiqian Du, Shuangquan Zang, Shuangyin Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 826-838   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.051
Abstract |  PDF (1941 KB)  ( 491 ) | HTML ( )
A general approach to the design of high-performance near-infrared (NIR) D-π-A type fluorescent dyes
Xiao Luo, Jin Li, Jie Zhao, Luyan Gu, Xuhong Qian, Youjun Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 839-846   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.012
Abstract |  PDF (1301 KB)  ( 640 ) | HTML ( )
A mini-review and perspective on ferroptosis-inducing strategies in cancer therapy
Shuaifei Wang, Hongwei Liao, Fangyuan Li, Daishun Ling
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 847-852   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.025
Abstract |  PDF (1021 KB)  ( 507 ) | HTML ( )
Research progress of photocatalysis based on highly dispersed titanium in mesoporous SiO2
Chencheng Dong, Jiahui Ji, Zhe Yang, Yifei Xiao, Mingyang Xing, Jinlong Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 853-862   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.020
Abstract |  PDF (1411 KB)  ( 348 ) | HTML ( )
Communications
Porous graphene decorated silica as a new stationary phase for separation of sulfanilamide compounds in hydrophilic interaction chromatography
Lijun Song, Haijuan Zhang, Tianpei Cai, Jia Chen, Zhan Li, Ming Guan, Hongdeng Qiu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 863-866   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.040
Abstract |  PDF (783 KB)  ( 418 ) | HTML ( )
Improvement of low-temperature catalytic activity over hierarchical Fe-Beta catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3
Na Zhu, Zhihua Lian, Yan Zhang, Wenpo Shan, Hong He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 867-870   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.011
Abstract |  PDF (1209 KB)  ( 342 ) | HTML ( )
New deep eutectic solvents composed of crown ether, hydroxide and polyethylene glycol for extraction of non-basic N-compounds
Mohammad Chand Ali, Ruirui Liu, Jia Chen, Tianpei Cai, Haijuan Zhang, Zhan Li, Honglin Zhai, Hongdeng Qiu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 871-874   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.025
Abstract |  PDF (875 KB)  ( 393 ) | HTML ( )
Promoted reactants activation and charge separation leading to efficient photocatalytic activity on phosphate/potassium co-functionalized carbon nitride
Maoxi Ran, Peng Chen, Jiarui Li, Wen Cui, Jieyuan Li, Ye He, Jianping Sheng, Yanjuan Sun, Fan Dong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 875-880   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.016
Abstract |  PDF (1029 KB)  ( 232 ) | HTML ( )
Molecular recognition and fluorescent sensing of urethane in water
Lin-Ming Bai, Huan Yao, Liu-Pan Yang, Wen Zhang, Wei Jiang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 881-884   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.033
Abstract |  PDF (815 KB)  ( 334 ) | HTML ( )
Gambogic acid-encapsulated polymeric micelles improved therapeutic effects on pancreatic cancer
Yan Wang, Xinxin Wang, Jing Zhang, Li Wang, Chunqing Ou, Yaqian Shu, Qinjie Wu, Guolin Ma, Changyang Gong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 885-888   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.018
Abstract |  PDF (956 KB)  ( 319 ) | HTML ( )
Theoretical prediction on the reactivity of the Co-mediated intramolecular Pauson-Khand reaction for constructing bicyclo-skeletons in natural products
Lei Zhu, Zheyuan Wang, Song Liu, Tao Zhang, Zhen Yang, Ruopeng Bai, Yu Lan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 889-894   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.024
Abstract |  PDF (1135 KB)  ( 372 ) | HTML ( )
A naked-eye colorimetric sensor for chloroform
Kai Sheng, Haifeng Lu, Anbang Sun, Yanmin Wang, Yuantao Liu, Feng Chen, Wenchao Bian, Yang Li, Rui Kuang, Di Sun
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 895-898   DOI:10.1016/j.cclet.2019.01.027
Abstract |  PDF (727 KB)  ( 356 ) | HTML ( )
DNA-mediated coordinative assembly of upconversion hetero-nanostructures for targeted dual-modality imaging of cancer cells
Wenting Xue, Zhenghan Di, Ya Zhao, Aiping Zhang, Lele Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 899-902   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.022
Abstract |  PDF (848 KB)  ( 369 ) | HTML ( )
Hexyl substitution of pentathienoacene toward a significant improvement in charge transport
Ping He, Hantang Zhang, Chunhui Xu, Yonggang Zhen, Huanli Dong, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 903-905   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.012
Abstract |  PDF (734 KB)  ( 322 ) | HTML ( )
A-π-D-π-A small-molecule donors with different end alkyl chains obtain different morphologies in organic solar cells
Yanan Shi, Chen Yang, Huan Li, Lixuan Liu, Ruimin Zhou, Wenjun Zou, Zhen Wang, Qiong Wu, Dan Deng, Jianqi Zhang, Kun Lu, Zhixiang Wei
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 906-910   DOI:10.1016/j.cclet.2019.01.031
Abstract |  PDF (904 KB)  ( 293 ) | HTML ( )
Transition metal coordinated framework porphyrin for electrocatalytic oxygen reduction
Chang-Xin Zhao, Bo-Quan Li, Jia-Ning Liu, Jia-Qi Huang, Qiang Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 911-914   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.026
Abstract |  PDF (709 KB)  ( 334 ) | HTML ( )
Activated carbon felts with exfoliated graphene nanosheets for flexible all-solid-state supercapacitors
Zifang Zhao, Xiaojun Wang, Minjie Yao, Lili Liu, Zhiqiang Niu, Jun Chen
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 915-918   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.003
Abstract |  PDF (848 KB)  ( 332 ) | HTML ( )
Intercalation assembly of kojic acid into Zn-Ti layered double hydroxide with antibacterial and whitening performances
Xin-Rui Wang, Hui-Min Cheng, Xue-Wei Gao, Wei Zhou, Shu-Jing Li, Xue-Li Cao, Dongpeng Yan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 919-923   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.050
Abstract |  PDF (860 KB)  ( 400 ) | HTML ( )
Interchain doubly-bridged α-helical peptides for the development of protein binders
Yaqi Chen, Jingjing Liang, Tao Li, Ping Lin, Yibing Zhao, Chuanliu Wu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 924-928   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.013
Abstract |  PDF (874 KB)  ( 289 ) | HTML ( )
Controlled PEGylation of periodic mesoporous organosilica nanospheres for improving their stability in physiological solutions
Xiaodan Su, Jun Tao, Qing Wang, Peng Xu, Wei Luo, Meng Dang, Jiang Wu, Zhaogang Teng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 929-932   DOI:10.1016/j.cclet.2019.02.014
Abstract |  PDF (787 KB)  ( 311 ) | HTML ( )
Polymorphism dependent triplet-involved emissions of a pure organic luminogen
Zihan He, Wenbo Li, Gan Chen, Yongming Zhang, Wang-Zhang Yuan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (04): 933-936   DOI:10.1016/j.cclet.2019.03.015
Abstract |  PDF (938 KB)  ( 362 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn