CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2018 29( 12)  Published: 22 December 2018
 
Editorial
Virtual special issue: Supramolecular/macrocyclic chemistry
Xiaoyu Hu, Zhichao Pei
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1703-1705   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.033
Abstract |  PDF (635 KB)  ( 367 ) | HTML ( )
Virtual special issue: Organic and polymer materials for electronics
Pei Zhao, Liangliang Zhu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1706-1708   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.034
Abstract |  PDF (632 KB)  ( 340 ) | HTML ( )
Highlight
Hierarchically self-assembled fluorescent nanoparticles for near-infrared lysosome-targeted imaging
Dong-Sheng Guo
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1709-1710   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.032
Abstract |  PDF (570 KB)  ( 467 ) | HTML ( )
The distribution of degree of crystallinity-New concept in polymer science
Pingsheng He
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1711-1712   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.028
Abstract |  PDF (662 KB)  ( 429 ) | HTML ( )
Reviews
Nano-formulations for transdermal drug delivery: A review
Xingli Zhou, Ying Hao, Liping Yuan, Sushmita Pradhan, Krista Shrestha, Ojaswi Pradhan, Hongjie Liu, Wei Li
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1713-1724   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.037
Abstract |  PDF (942 KB)  ( 1135 ) | HTML ( )
Au-Fe3O4 heterostructures for catalytic, analytical, and biomedical applications
Baoling Liu, Hongchen Zhang, Ya Ding
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1725-1730   DOI:10.1016/j.cclet.2018.12.006
Abstract |  PDF (953 KB)  ( 614 ) | HTML ( )
Nickel/cobalt based materials for supercapacitors
Chenggang Wang, Pengxiao Sun, Guangmeng Qu, Jiangmei Yin, Xijin Xu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1731-1740   DOI:10.1016/j.cclet.2018.12.005
Abstract |  PDF (1470 KB)  ( 455 ) | HTML ( )
Naphthalimides and analogues as antitumor agents: A review on molecular design, bioactivity and mechanism of action
Zhuo Chen, Yufang Xu, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1741-1756   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.020
Abstract |  PDF (1382 KB)  ( 483 ) | HTML ( )
Recent advances in energy chemistry of precious-metal-free catalysts for oxygen electrocatalysis
Bin Wang, Xiaoyang Cui, Jiaqi Huang, Rui Cao, Qiang Zhang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1757-1767   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.021
Abstract |  PDF (1320 KB)  ( 435 ) | HTML ( )
Communications
Al2O3 coated LiCoO2 as cathode for high-capacity and long-cycling Li-ion batteries
Zelang Jian, Wentao Wang, Maoyu Wang, Yan Wang, Nick AuYeung, Miao Liu, Zhenxing Feng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1768-1772   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.002
Abstract |  PDF (970 KB)  ( 354 ) | HTML ( )
Crosslinked carboxymethyl cellulose-sodium borate hybrid binder for advanced silicon anodes in lithium-ion batteries
Li Zhang, Yun Ding, Jiangxuan Song
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1773-1776   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.008
Abstract |  PDF (937 KB)  ( 473 ) | HTML ( )
High performance lithium-sulfur batteries by facilely coating a conductive carbon nanotube or graphene layer
Yuchi Yang, Chen Chen, Jianhua Hu, Yonghui Deng, Yi Zhang, Dong Yang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1777-1780   DOI:10.1016/j.cclet.2018.08.013
Abstract |  PDF (831 KB)  ( 356 ) | HTML ( )
Three new bifunctional additive for safer nickel-cobalt-aluminum based lithium ion batteries
Lili Liu, Changjiang Du, Shili Wang, Shimou Chen
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1781-1784   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.002
Abstract |  PDF (915 KB)  ( 390 ) | HTML ( )
Controlling the morphology, size and phase of Nb2O5 crystals for high electrochemical performance
Jiaqin Liao, Rou Tan, Zhixiang Kuang, Chunyu Cui, Zengxi Wei, Xiaolan Deng, Zhanheng Yan, Yuezhan Feng, Fang Li, Caiyun Wang, Jianmin Ma
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1785-1790   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.018
Abstract |  PDF (1161 KB)  ( 469 ) | HTML ( )
P2-type Na0.6[Mg(Ⅱ)0.3Mn(IV)0.7]O2 as a new model material for anionic redox reaction
Xiaohui Rong, Fei Gao, Yaxiang Lu, Kai Yang, Yongsheng Hu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1791-1794   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.023
Abstract |  PDF (911 KB)  ( 401 ) | HTML ( )
Dual pH and glucose sensitive gel gated mesoporous silica nanoparticles for drug delivery
Wenxia Gao, Yalong Hu, Long Xu, Miaochang Liu, Huayue Wu, Bin He
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1795-1798   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.022
Abstract |  PDF (946 KB)  ( 379 ) | HTML ( )
Ternary core-shell structured transition metal chalcogenide for hybrid electrochemical capacitor
Hengqi Liu, Depeng Zhao, Pengfei Hu, Xiang Wu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1799-1803   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.019
Abstract |  PDF (1188 KB)  ( 422 ) | HTML ( )
Synthesis of hierarchical sieve-like mesoporous silica nanoparticle aggregates via centrifugal method for drug delivery system
Qin Gao, Wensheng Xie, Lingyun Zhao, Yu Wang, Wei Zhang, Qiang Cai
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1804-1810   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.006
Abstract |  PDF (1299 KB)  ( 317 ) | HTML ( )
KLVFF peptide functionalized nanoparticles capture Aβ42 by co-assembly for decreasing cytotoxicity
Peipei Yang, Chao Yang, Kuo Zhang, Lei Wang, Hao Wang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1811-1814   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.003
Abstract |  PDF (886 KB)  ( 379 ) | HTML ( )
The influence of nanoparticle shape on bilateral exocytosis from Caco-2 cells
Jie Zhuang, Dandan Wang, Dong Li, Yinqian Yang, Yi Lu, Wei Wu, Wei Wu, Jianping Qi
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1815-1818   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.012
Abstract |  PDF (1052 KB)  ( 347 ) | HTML ( )
Camptothecin@HMSNs/thermosensitive hydrogel composite for applications in preventing local breast cancer recurrence
Jing Wu, Ying Qu, Kun Shi, Bingyang Chu, Yanpeng Jia, Xue Xiao, Qianjun He, Zhiyong Qian
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1819-1823   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.004
Abstract |  PDF (968 KB)  ( 355 ) | HTML ( )
Spermine increases bactericidal activity of silver-nanoparticles against clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Chang Liu, Han Shen, Su Wang, Xiaoli Cao, Hongpan Xu, Yanyan Xia, Tingting Bai, Yufeng Liu, Lijun Peng, Chuchu Li, Zhirui Guo, Zhiyang Li
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1824-1828   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.025
Abstract |  PDF (838 KB)  ( 397 ) | HTML ( )
Effects of surface modifications on the physicochemical properties of iron oxide nanoparticles and their performance as anticancer drug carriers
Lingling Guo, Hong Chen, Nongyue He, Yan Deng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1829-1833   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.038
Abstract |  PDF (781 KB)  ( 439 ) | HTML ( )
Permeation into but not across the cornea: Bioimaging of intact nanoemulsions and nanosuspensions using aggregation-caused quenching probes
Dailei Liu, Bo Wan, Jianping Qi, Xiaochun Dong, Weili Zhao, Wei Wu, Yikang Dai, Yi Lu, Zhongjian Chen
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1834-1838   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.015
Abstract |  PDF (996 KB)  ( 412 ) | HTML ( )
pH-Responsive supramolecular micelle based on host-guest interaction of poly(β-amino ester) derivatives and adamantyl-terminated poly(ethylene glycol) for cancer inhibition
Zhuting Yang, Yan Peng, Liyan Qiu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1839-1844   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.009
Abstract |  PDF (952 KB)  ( 397 ) | HTML ( )
A sensitive and rapid UV-vis spectrophotometry for organophosphorus pesticides detection based on Ytterbium (Yb3+) functionalized gold nanoparticle
Yuan Li, Qingjiao Luo, Rong Hu, Zongbao Chen, Ping Qiu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1845-1848   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.016
Abstract |  PDF (744 KB)  ( 363 ) | HTML ( )
Effect of mesopores on solidification of sirolimus self-microemulsifying drug delivery system
Chun Tao, Yue Yu, Zhenzhen Chen, Minxin Zhang, Linlin Liu, Zhihong Liu, Jialiang Zhang, Qian Zhang, Hongtao Song
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1849-1852   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.022
Abstract |  PDF (781 KB)  ( 373 ) | HTML ( )
A new quality control method for lateral flow assay
Li Huang, Di Zhang, Lirong Jiao, Enben Su, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1853-1856   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.028
Abstract |  PDF (808 KB)  ( 327 ) | HTML ( )
Ultrasensitive electrochemical immunosensor of carcinoembryonic antigen based on gold-label silver-stain signal amplification
Gaojian Yang, Yuxuan Lai, Ziqi Xiao, Congli Tang, Yan Deng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1857-1860   DOI:10.1016/j.cclet.2018.11.030
Abstract |  PDF (755 KB)  ( 425 ) | HTML ( )
Effects of degree of substitution on stearic acid-modified Bletilla striata polysaccharides nanoparticles and interactions between nanoparticles and bovine serum albumin
Guangyuan Zhang, Ji Wu, Yuran Liu, Long Huang, Jin Qiao, Xin Liu, Jingyan Wei, Qingxiang Guan
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1861-1864   DOI:10.1016/j.cclet.2018.12.004
Abstract |  PDF (724 KB)  ( 364 ) | HTML ( )
Superoxide dismutase mimetic ability of Mn-doped ZnS QDs
Xiangling Ren, Mingqian Wang, Xing He, Zheng Li, Jing Zhang, Wei Zhang, Xudong Chen, Hong Ren, Xianwei Meng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1865-1868   DOI:10.1016/j.cclet.2018.12.007
Abstract |  PDF (811 KB)  ( 392 ) | HTML ( )
A novel manganese(Ⅲ)-peroxo complex bearing a proline-derived pentadentate aminobenzimidazole ligand
Junyi Du, Chengxia Miao, Chungu Xia, Wei Sun
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1869-1871   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.036
Abstract |  PDF (842 KB)  ( 409 ) | HTML ( )
Divergent synthesis of four isomers of 6,7-dihydroxy-3,7-dimethyloct-2-enoic acid, esters and evaluation for the antifungal activity
Weiwei Wang, Xiaoteng Zhang, Yu Zhao, Xinlei Liu, Zhenhua Zhang, Ming'an Wang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1872-1874   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.006
Abstract |  PDF (729 KB)  ( 412 ) | HTML ( )
One-step synthesis of Fe-Ni hydroxide nanosheets derived from bimetallic foam for efficient electrocatalytic oxygen evolution and overall water splitting
Lili Zeng, Linjing Yang, Jia Lu, Jin Jia, Jiayuan Yu, Yunqie Deng, Mingfei Shao, Weijia Zhou
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1875-1878   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.026
Abstract |  PDF (1022 KB)  ( 441 ) | HTML ( )
Sensitive detection of thyroid stimulating hormone by inkjet printed microchip with a double signal amplification strategy
Beibei Yang, Dongmei Liu, Lina Zhu, Yun Liu, Xiaoning Wang, Liang Qiao, Weijia Zhang, Baohong Liu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1879-1882   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.042
Abstract |  PDF (822 KB)  ( 369 ) | HTML ( )
Site-and surface species-dependent propylene oxidation with molecular oxygen on gold surface
Guanghui Sun, Yuekang Jin, Zhengming Wang, Hong Xu, Peng Chai, Weixin Huang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1883-1887   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.027
Abstract |  PDF (900 KB)  ( 330 ) | HTML ( )
Case synthesis of a β-chloro bulky bis-pocket corrole: Crystallographic characterization and photophysical properties
Atif Ali, Fan Cheng, Wei-Hong Wen, Xiao Ying, Jaipal Kandhadi, Hui Wang, Hai-Yang Liu, Chi-Kwong Chang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1888-1892   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.006
Abstract |  PDF (840 KB)  ( 383 ) | HTML ( )
Synthesis of polysubstituted pyrroles via a gold(I)-catalyzed tandem three-component reaction at room temperature
Li Li, Qi Chen, Xiaonan Xiong, Chuang Zhang, Jingjing Qian, Jie Shi, Qiong An, Ming Zhang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1893-1896   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.004
Abstract |  PDF (779 KB)  ( 414 ) | HTML ( )
Synthesis, biochemical evaluation and computational simulations of new cytochrome bc1 complex inhibitors based on N-(4-aryloxyphenyl) phthalimides
Hua Cheng, Yan Fu, Qing Chang, Ni Zhang, Mengwei Bu, Yan Niu, Qiongyou Wu, Cheng Chen, Francis Verpoort
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (12): 1897-1900   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.008
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 421 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn