Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2019 30( 01)  Published: 22 January 2019
 
Reviews
Deciphering nucleic acid modifications by chemical derivatization-mass spectrometry analysis
Meng-Dan Lan, Bi-Feng Yuan, Yu-Qi Feng
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 1-6   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.021
Abstract |  PDF (992 KB)  ( 867 ) | HTML ( )
Mechanochemistry in cancer cell metastasis
Di Zhang, Feng Feng, Ruping Liu, Wenjia Zhu, Li Yao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 7-14   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.011
Abstract |  PDF (880 KB)  ( 474 ) | HTML ( )
Selectively transform lignin into value-added chemicals
Qingqing Mei, Xiaojun Shen, Huizhen Liu, Buxing Han
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 15-24   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.032
Abstract |  PDF (1115 KB)  ( 665 ) | HTML ( )
Embedding pyridine units in acceptors to construct donor-acceptor conjugated polymers
Zi-Yuan Wang, Jie-Yu Wang, Jian Pei
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 25-30   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.006
Abstract |  PDF (1232 KB)  ( 383 ) | HTML ( )
Artificial light-harvesting systems fabricated by supramolecular host-guest interactions
Tangxin Xiao, Weiwei Zhong, Ling Zhou, Lixiang Xu, Xiao-Qiang Sun, Robert B. P. Elmes, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 31-36   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.034
Abstract |  PDF (1147 KB)  ( 464 ) | HTML ( )
Water-soluble supramolecular polymers constructed by macrocycle-based host-guest interactions
Yanmei Chen, Siyu Sun, Dou Lu, Yujun Shi, Yong Yao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 37-43   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.022
Abstract |  PDF (1206 KB)  ( 484 ) | HTML ( )
Communications
Chartrenoline, a novel alkaloid isolated from a marine Streptomyces chartreusis NA02069
Chengli Liu, Chenglong Yang, Yingjie Zeng, Jing Shi, TD, DIF, Lingyu Li, Wei Li, Ruihua Jiao, Renxiang Tan, Huiming Ge
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 44-46   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.030
Abstract |  PDF (675 KB)  ( 309 ) | HTML ( )
Diterpenoids from the aerial parts of Leonurus macranthus
Yunfang Zhao, Zheng Huang, Jing Sun, Daoran Pang, Xiaonan Chen, Huina Yao, Zhixiang Zhu, Jiao Zheng, Pengfei Tu, Jun Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 47-50   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.033
Abstract |  PDF (731 KB)  ( 299 ) | HTML ( )
Dimericbiscognienynes B and C: New diisoprenyl-cyclohexene-type meroterpenoid dimers from Biscogniauxia sp.
Huan Zhao, Meizhi Wang, Guodong Chen, Dan Hu, Enqing Li, Yibo Qu, Libing Zhou, Liangdong Guo, Xinsheng Yao, Hao Gao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 51-54   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.019
Abstract |  PDF (772 KB)  ( 301 ) | HTML ( )
A lysosomal targeting fluorescent probe and its zinc imaging in SH-SY5Y human neuroblastoma cells
Houna Duan, Yu Ding, Chusen Huang, Weiping Zhu, Rui Wang, Yufang Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 55-57   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.016
Abstract |  PDF (742 KB)  ( 269 ) | HTML ( )
G-quadruplex-assisted enzyme strand recycling for amplified label-free fluorescent detection of UO22+
Paijin Zhu, Yiying Zhang, Shuxia Xu, Xinfeng Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 58-62   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.003
Abstract |  PDF (849 KB)  ( 350 ) | HTML ( )
A specific and selective chemiluminescent probe for Pd2+ detection
Yuqi Gao, Yuxing Lin, Tingting Liu, Xiaomeng Zhang, Feng Xu, Pan Liu, Lupei Du, Minyong Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 63-66   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.028
Abstract |  PDF (868 KB)  ( 283 ) | HTML ( )
Intracellular effects of prodrug-like wortmannin probes
Shasha Ying, Shubo Du, Jia Dong, Bi Xuan Ng, Chengwu Zhang, Lin Li, Jingyan Ge, Qing Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 67-70   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.030
Abstract |  PDF (863 KB)  ( 257 ) | HTML ( )
Novel strategy of constructing fluorescent probe for MAO-B via cascade reaction and its application in imaging MAO-B in human astrocyte
Huihuan Qin, Lingling Li, Kun Li, Xiaoqi Yu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 71-74   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.018
Abstract |  PDF (827 KB)  ( 290 ) | HTML ( )
A water-stable lanthanide-coordination polymer with free Lewis site for fluorescent sensing of Fe3+
Wenhe Wang, Qiang Gao, Xiaoyu Li, Jianhong Wang, Chaopeng Wang, Yinghui Zhang, Xianhe Bu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 75-78   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.014
Abstract |  PDF (763 KB)  ( 307 ) | HTML ( )
Synthesis of AgInS2 QDs in droplet microreactors: Online fluorescence regulating through temperature control
Haotian Ma, Liangjun Pan, Ji Wang, Li Zhang, Zhiling Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 79-82   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.033
Abstract |  PDF (844 KB)  ( 303 ) | HTML ( )
Evaluation of necrosis avidity of radioiodinated 5-hydroxytryptophan and its potential applications in myocardial infarction imaging
Lin Ma, Lingqiao Cai, Qiaomei Jin, Jiajia Liang, Dongjian Zhang, Wei Liu, Yicheng Ni, Zhiqi Yin, Jian Zhang, Ke Pan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 83-86   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.005
Abstract |  PDF (765 KB)  ( 246 ) | HTML ( )
Cancer cell detection and imaging: MRI-SERS bimodal splat-shaped Fe3O4/Au nanocomposites
Xinmei Zhao, Leyong Zeng, Narayan Hosmane, Yan Gong, Aiguo Wu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 87-89   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.028
Abstract |  PDF (730 KB)  ( 268 ) | HTML ( )
Effects of the ambient fine particulate matter (PM2.5) exposure on urinary metabolic profiles in rats using UPLC-Q-TOF-MS
Lin Zhang, Tengfei Xu, Zifeng Pi, Meizhu Zheng, Fengrui Song, Zhiqiang Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 90-94   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.019
Abstract |  PDF (748 KB)  ( 181 ) | HTML ( )
A membrane separation technique for optimizing sample preparation of MALDI-TOF MS detection
Zengnan Wu, Ning Xu, Weiwei Li, Jin-Ming Lin
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 95-98   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.048
Abstract |  PDF (813 KB)  ( 261 ) | HTML ( )
Construction of on-line supercritical fluid extraction with reverse phase liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the determination of capsaicin
Naoki Hamada, Yuki Hashi, Satoshi Yamaki, Yanli Guo, Lin Zhang, Haifang Li, Jin-Ming Lin
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 99-102   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.029
Abstract |  PDF (699 KB)  ( 273 ) | HTML ( )
Analysis of the binding sites with NL-101 to amino acids and peptides by HPLC/MS/MS
Lingzi Dai, Nian Guo, Yaqin Liu, Shanshan Shen, Qiufu Ge, Yuanjiang Pan
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 103-106   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.023
Abstract |  PDF (731 KB)  ( 261 ) | HTML ( )
Dissipation behavior, residue distribution and dietary risk assessment of chlorfenapyr and clothianidin in leek using RRLC-QqQ-MS/MS technique
Xi Li, Xiaoxin Chen, Jiye Hu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 107-110   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.001
Abstract |  PDF (625 KB)  ( 263 ) | HTML ( )
Determination of triglycerides in human serum by near-infrared diffuse reflectance spectroscopy using silver mirror as a substrate
Shuyu Wang, Jin Zhang, Cuicui Wang, Xiaoming Yu, Wensheng Cai, Xueguang Shao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 111-114   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.016
Abstract |  PDF (694 KB)  ( 211 ) | HTML ( )
ATR-FTIR study of Bacillus sp. and Escherichia coli settlements on the bare and Al2O3 coated ZnSe internal reflection element
Rongqiao Chen, Chune Guo, Wubo Chu, Nan Jiang, He Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 115-119   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.019
Abstract |  PDF (826 KB)  ( 203 ) | HTML ( )
Redox-responsive diphenylalanine aggregate mediated by cyclodextrin
Lu Zhang, Ying-Ming Zhang, Guoxing Liu, Yu Liu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 120-122   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.028
Abstract |  PDF (778 KB)  ( 300 ) | HTML ( )
Supramolecular conducting microfibers from amphiphilic tetrathiafulvalene-based organogelator
Xuemei Liang, Lei Wang, Kwangun Jeong, Myonghoon Lee
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 123-126   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.001
Abstract |  PDF (789 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Self-assembly of supramolecular polymers in water from tetracationic and tetraanionic monomers in water through cooperative electrostatic attraction and aromatic stacking
Ya-Kun Zhao, Zhong-Zheng Gao, Hui Wang, Dan-Wei Zhang, Zhan-Ting Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 127-130   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.016
Abstract |  PDF (797 KB)  ( 258 ) | HTML ( )
Facile construction of Zn(II)-porphyrin-cored [5]rotaxane and its controllable aggregation behaviours
Menglan He, Lijun Chen, Bo Jiang, Hongwei Tan, Cuihong Wang, Haibo Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 131-134   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.035
Abstract |  PDF (775 KB)  ( 264 ) | HTML ( )
To inhibit coffee ring effect in inkjet printing of light-emitting polymer films by decreasing capillary force
Xinhong Yu, Rubo Xing, Zhongxiang Peng, Yangming Lin, Zhonghui Du, Junqiao Ding, Lixiang Wang, Yanchun Han
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 135-138   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.007
Abstract |  PDF (767 KB)  ( 483 ) | HTML ( )
Handedness inversion of chiral mesoporous silica: A diffuse-reflectance circular dichroism study
Nan Wang, Ruiyu Lin, Minzhao Xue, Yingying Duan, Shun'ai Che
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 139-142   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.008
Abstract |  PDF (902 KB)  ( 190 ) | HTML ( )
Effective enhancement of the emission efficiency of tetraphenylporphyrin in solid state by tetraphenylethene modification
Nan Jiang, Yijia Wang, Anjun Qin, Jing Zhi Sun, Ben Zhong Tang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 143-148   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.020
Abstract |  PDF (880 KB)  ( 193 ) | HTML ( )
Creating super-tough and strong PA6/ABS blends using multi-phase compatibilizers
Xianwei Sui, Xu-Ming Xie
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 149-152   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.035
Abstract |  PDF (912 KB)  ( 385 ) | HTML ( )
Living and enantiomer-selective polymerization of allene initiated by Ni complex containing chiral phosphine
Hai Zhu, Shizhong Luo, Zongquan Wu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 153-156   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.002
Abstract |  PDF (822 KB)  ( 302 ) | HTML ( )
Coaxial electrospinning core-shell fibers for self-healing scratch on coatings
Pengchong Li, Zhi Shang, Kejian Cui, Huan Zhang, Zhi Qiao, Caizhen Zhu, Ning Zhao, Jian Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 157-159   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.037
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 270 ) | HTML ( )
A novel α-fetoprotein-MIP immunosensor based on AuNPs/PTh modified glass carbon electrode
Yuxuan Lai, Chuanxiang Zhang, Yan Deng, Gaojian Yang, Song Li, Congli Tang, Nongyue He
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 160-162   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.011
Abstract |  PDF (698 KB)  ( 265 ) | HTML ( )
Nanoparticle structure transformation of mPEG grafted chitosan with rigid backbone induced by α-cyclodextrin
Lei Huang, Jiaojiao Chen, Muye He, Xinyu Hou, Yiben Lu, Kaiyan Lou, Feng Gao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 163-166   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.012
Abstract |  PDF (741 KB)  ( 377 ) | HTML ( )
Preparation of Au nanoparticles modified TiO2 nanotube array sensor and its application as chemical oxygen demand sensor
Longqi Liang, Jiao Yin, Jinpeng Bao, Linchuan Cong, Weimin Huang, Haibo Lin, Zhan Shi
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 167-170   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.049
Abstract |  PDF (764 KB)  ( 257 ) | HTML ( )
Facile hydrothermal-thermal conversion synthesis of CaSiO3 nanowires as promising structure and function integrated photoluminescent host candidate
Lin Xu, Panpan Sun, Xiuping Chen, Peiyan Zhai, Wancheng Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 171-174   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.001
Abstract |  PDF (947 KB)  ( 244 ) | HTML ( )
Controllable self-assembly of parallel gold nanorod clusters by DNA origami
Hang Yu, Tiantian Man, Wei Ji, Leilei Shi, Chenwei Wu, Hao Pei, Chuan Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 175-178   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.020
Abstract |  PDF (772 KB)  ( 252 ) | HTML ( )
A multiple coupling approach to produce high-performance SERS substrates
Xianpeng Yin, Hao Dong, Shiqiang Wang, Yun Liang, Ning Gao, Wanlin Zhang, Li Tian, Fuwei Sun, Guangtao Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 179-182   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.013
Abstract |  PDF (836 KB)  ( 235 ) | HTML ( )
Facile-fabricated iron oxide nanorods as a catalyst for hydrogenation of nitrobenzene
Yanshuang Ma, Liyun Zhang, Wen Shi, Yiming Niu, Bingsen Zhang, Dangsheng Su
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 183-186   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.034
Abstract |  PDF (894 KB)  ( 379 ) | HTML ( )
One-pot photoreduction to prepare NIR-absorbing plasmonic gold nanoparticles tethered by amphiphilic polypeptide copolymer for synergistic photothermal-chemotherapy
Siqi Yang, Linzhu Zhou, Yue Su, Rong Zhang, Chang-Ming Dong
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 187-191   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.015
Abstract |  PDF (1034 KB)  ( 539 ) | HTML ( )
Ultrafine molybdenum carbide nanoparticles supported on nitrogen doped carbon nanosheets for hydrogen evolution reaction
Kedong Xia, Junpo Guo, Cuijuan Xuan, Ting Huang, Zhiping Deng, Lingxuan Chen, Deli Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 192-196   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.009
Abstract |  PDF (996 KB)  ( 286 ) | HTML ( )
MoS2 decorated lignin-derived hierarchical mesoporous carbon hybrid nanospheres with exceptional Li-ion battery cycle stability
Feng Chen, Long Wu, Zeping Zhou, Jiajun Ju, Zhengping Zhao, Mingqiang Zhong, Tairong Kuang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 197-202   DOI:10.1016/j.cclet.2018.10.007
Abstract |  PDF (1008 KB)  ( 243 ) | HTML ( )
Ethylenediamine promoted the hydrogenative coupling of nitroarenes over Ni/C catalyst
Youdi Yang, Shaopeng Li, Chao Xie, Hangyu Liu, Yanyan Wang, Qingqing Mei, Huizhen Liu, Buxing Han
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 203-206   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.006
Abstract |  PDF (885 KB)  ( 218 ) | HTML ( )
First-principles study of methanol adsorption on heteroatom-doped phosphorene
Dongdong Liu, Yongliang Shi, Li Tao, Dafeng Yan, Ru Chen, Shuangyin Wang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 207-210   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.041
Abstract |  PDF (720 KB)  ( 328 ) | HTML ( )
Electronic, optical, and charge transport properties of A-π-A electron acceptors for organic solar cells: Impact of anti-aromatic π structures
Yan Zeng, Ruihong Duan, Yuan Guo, Guangchao Han, Qingxu Li, Yuanping Yi
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 211-216   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.029
Abstract |  PDF (1183 KB)  ( 190 ) | HTML ( )
Effects of processing additives in non-fullerene organic bulk heterojunction solar cells with efficiency >11%
Shenkun Xie, Jianqiu Wang, Rong Wang, Dongyang Zhang, Huiqiong Zhou, Yuan Zhang, Defeng Zhou
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 217-221   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.001
Abstract |  PDF (866 KB)  ( 237 ) | HTML ( )
Simple non-fullerene electron acceptors with unfused core for organic solar cells
Yao Li, Yunhua Xu, Fan Yang, Xudong Jiang, Cheng Li, Shengyong You, Weiwei Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 222-224   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.014
Abstract |  PDF (776 KB)  ( 306 ) | HTML ( )
Photocatalytic hydrogen production from acidic aqueous solution in BODIPY-cobaloxime-ascorbic acid homogeneous system
An Xie, Zhong-Hua Pan, Miao Yu, Geng-Geng Luo, Di Sun
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 225-228   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.003
Abstract |  PDF (701 KB)  ( 260 ) | HTML ( )
Co1-xS embedded in porous carbon derived from metal organic framework as a highly efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Denghong He, Xiaolin Wu, Wei Liu, Chaojun Lei, Chunlin Yu, Guokui Zheng, Junjie Pan, Lecheng Lei, Xingwang Zhang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 229-233   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.020
Abstract |  PDF (937 KB)  ( 255 ) | HTML ( )
An anionic In(III)-based metal-organic framework with Lewis basic sites for the selective adsorption and separation of organic cationic dyes
Qi Yang, Bin Wang, Ya Chen, Yabo Xie, Jianrong Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 234-238   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.023
Abstract |  PDF (908 KB)  ( 319 ) | HTML ( )
Biologically inspired silk fibroin grafted polyacrylonitrile filtration membrane prepared in ZnCl2 aqueous solution
Jingang Li, Shuwen Li, Xiaohui Wang, Fan Fan, Kongyin Zhao, Junfu Wei, Linhua Zhang, Dunwan Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 239-242   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.016
Abstract |  PDF (835 KB)  ( 231 ) | HTML ( )
Design, synthesis and biological evaluation of a novel platinum(II) complex possessing bioreductive groups for cancer therapy
Chengken Chen, Chunmei Gao, Zigao Yuan, Yuyang Jiang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 243-246   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.010
Abstract |  PDF (867 KB)  ( 205 ) | HTML ( )
Design and synthesis of novel water-soluble amino acid derivatives of chlorin p6 ethers as photosensitizer
Xingjie Zhang, Zhi Meng, Zhiqiang Ma, Junhong Liu, Guiyan Han, Fujia Ma, Ningyang Jia, Zhenyuan Miao, Wannian Zhang, Chunquan Sheng, Jianzhong Yao
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 247-249   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.029
Abstract |  PDF (687 KB)  ( 206 ) | HTML ( )
Novel dual inhibitors against FP-2 and PfDHFR as potential antimalarial agents: Design, synthesis and biological evaluation
Wenhua Chen, Xue Yao, Zhenghui Huang, Fei Mao, Longfei Guan, Yun Tang, Hualiang Jiang, Jian Li, Jin Huang, Lubin Jiang, Jin Zhu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 250-254   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.041
Abstract |  PDF (736 KB)  ( 214 ) | HTML ( )
Water bridges are essential to neonicotinoids: Insights from synthesis, bioassay and molecular modelling studies
Chengchun Zhu, Guanglong Li, Keya Xiao, Xusheng Shao, Jiagao Cheng, Zhong Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 255-258   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.013
Abstract |  PDF (785 KB)  ( 214 ) | HTML ( )
Tetra-phthalimide end-fused bifluorenylidene: Synthesis and characterization
Debin Xia, Fangyuan Zhang, Zhigang Liu, Linghao Meng, Ruiqing Fan, Yulin Yang
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 259-262   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.033
Abstract |  PDF (838 KB)  ( 238 ) | HTML ( )
Gram-scale preparation of dialkylideneacetones through Ca(OH)2-catalyzed Claisen-Schmidt condensation in dilute aqueous EtOH
Hao Zhang, Mengting Han, Chenggen Yang, Lei Yu, Qing Xu
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 263-265   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.035
Abstract |  PDF (713 KB)  ( 274 ) | HTML ( )
One-pot synthesis of tetrahydroindoles via a copper catalyzed N-alkynation/[4+2] cycloaddition cascade
Chun Jiang, Piao-Piao Yu, Qing Zhang, Hua-Dong Xu, Mei-Hua Shen
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 266-268   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.040
Abstract |  PDF (748 KB)  ( 275 ) | HTML ( )
A one-pot protocol for copper-mediated azide-alkyne cycloaddition using alkenyl triflate precursors
Yu Chen, Lianchao Liu, Dimin Wu, Yu-Peng He, Ang Li
Chinese Chemical Letters 2019 Vol. 30 (01): 269-270   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.001
Abstract |  PDF (648 KB)  ( 189 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn