CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2018 29( 11)  Published: 22 November 2018
 
Reviews
Recent progress in fluorescent and colorimetric sensors for the detection of ions and biomolecules
Le Yu, Yimu Qiao, Lanxi Miao, Yanqi He, Ying Zhou
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1545-1559   DOI:10.1016/j.cclet.2018.09.005
Abstract |  PDF (1398 KB)  ( 454 ) | HTML ( )
Cucurbit[10]uril-based chemistry
Xiran Yang, Fengbo Liu, Zhiyong Zhao, Feng Liang, Haijun Zhang, Simin Liu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1560-1566   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.032
Abstract |  PDF (1421 KB)  ( 249 ) | HTML ( )
State of the art: Lateral flow assay (LFA) biosensor for on-site rapid detection
Shuai Zhao, Sai Wang, Shan Zhang, Jiahui Liu, Yiyang Dong
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1567-1577   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.008
Abstract |  PDF (863 KB)  ( 954 ) | HTML ( )
Recent developments of miniature ion trap mass spectrometers
Qi Guo, Lijuan Gao, Yanbing Zhai, Wei Xu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1578-1584   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.009
Abstract |  PDF (1035 KB)  ( 523 ) | HTML ( )
Computational studies of cinchona alkaloid-catalyzed asymmetric Michael additions
Han Li, Xin Hong
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1585-1590   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.030
Abstract |  PDF (1254 KB)  ( 271 ) | HTML ( )
Topochemical polymerization of diphenyldiacetylene-based materials and the relevant application in photocatalysis
Yiye Lu, Liangliang Zhu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1591-1600   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.005
Abstract |  PDF (2005 KB)  ( 331 ) | HTML ( )
Synthesis, functionalization, and nanomedical applications of functional magnetic nanoparticles
Zhou Chen, Cao Wu, Zhenfeng Zhang, Wangping Wu, Xuefeng Wang, Zhiqiang Yu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1601-1608   DOI:10.1016/j.cclet.2018.08.007
Abstract |  PDF (871 KB)  ( 318 ) | HTML ( )
Communications
Bone-targeting melphalan prodrug with tumor-microenvironment sensitivity: Synthesis, in vitro and in vivo evaluation
Can Chen, Yiyan Li, Xiaoping Yu, Qinglin Jiang, Xiaohong Xu, Qian Yang, Zhiyong Qian
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1609-1612   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.010
Abstract |  PDF (876 KB)  ( 245 ) | HTML ( )
Synthesis and combined properties of novel fluorinated cationic surfactants derived from hexafluoropropylene dimer
Chao Lin, Renming Pan, Ping Xing, Biao Jiang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1613-1616   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.017
Abstract |  PDF (771 KB)  ( 263 ) | HTML ( )
Sulfonate group modified Ni catalyst for highly efficient liquid-phase selective hydrogenation of bio-derived furfural
Wanbing Gong, Chun Chen, Haojie Wang, Ruoyu Fan, Haimin Zhang, Guozhong Wang, Huijun Zhao
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1617-1620   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.030
Abstract |  PDF (684 KB)  ( 219 ) | HTML ( )
Constructing supramolecular polymers from phototrigger containing monomer
Xiuli Zheng, Qi Miao, Wenzhi Wang, Da-Hui Qu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1621-1624   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.002
Abstract |  PDF (791 KB)  ( 217 ) | HTML ( )
Organocatalytic asymmetric cascade cyclization reaction of o-hydroxy cinnamaldehydes with diphenylphosphine oxide
Haiyun Sun, Yuan Li, Wei Liu, Yang Zheng, Zhengjie He
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1625-1628   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.026
Abstract |  PDF (909 KB)  ( 648 ) | HTML ( )
Exploitation of a photoelectrochemical sensing platform for bisphenol A quantitative determination using Cu/graphitic carbon nitride nanocomposites
Sheng Feng, Pengcheng Yan, Li Xu, Jiexiang Xia, Huaming Li
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1629-1632   DOI:10.1016/j.cclet.2018.08.010
Abstract |  PDF (795 KB)  ( 192 ) | HTML ( )
Preparation and electrocatalytic properties of gold nanoparticles loaded carbon nanotubes
Yulong Chen, Guowei Zhao, Ling Lin
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1633-1636   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.055
Abstract |  PDF (1018 KB)  ( 217 ) | HTML ( )
Selective recognition of HIV RNA by dinuclear metallic ligands
Xuedong Li, Bo Chen, Ling Lan, Ruili Wang, Duqiang Luo, Li Liu, Liang Cheng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1637-1640   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.003
Abstract |  PDF (883 KB)  ( 270 ) | HTML ( )
Direct low-temperature synthesis of ultralong persistent luminescence nanobelts based on a biphasic solution-chemical reaction
Haoyang Liu, Xiaoxia Hu, Jie Wang, Meng Liu, Wei Wei, Quan Yuan
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1641-1644   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.005
Abstract |  PDF (882 KB)  ( 234 ) | HTML ( )
Unique fluorescence properties of a self-assembling bis-pyrene molecule
Zhaozhong Li, Yang Li, Dong Wang, Qing Cui, Zhengqiang Li, Lei Wang, Huai Yang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1645-1647   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.056
Abstract |  PDF (772 KB)  ( 243 ) | HTML ( )
Light-triggered release of insecticidally active spirotetramat-enol
Zhiping Xu, Zhenhong Gao, Xusheng Shao
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1648-1650   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.025
Abstract |  PDF (859 KB)  ( 385 ) | HTML ( )
Synthetic[FeFe]-H2ase models bearing phosphino thioether chelating ligands
Yingjie Zhao, Xin Yu, Huilan Hu, Xinlong Hu, Sakthi Raje, Raja Angamuthu, Chen-Ho Tung, Wenguang Wang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1651-1655   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.013
Abstract |  PDF (864 KB)  ( 201 ) | HTML ( )
Facile synthesized Cu-SnO2 anode materials with three-dimensional metal cluster conducting architecture for high performance lithium-ion batteries
Zhijia Zhang, Yuxuan Hou, Shaofei Zhang, Guoliang Zhang, Ming Li, Huanming Lu, Yong Li, Xuerong Zheng, Zhijun Qiao, Zhenyang Yu, Qin Huang, Jianli Kang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1656-1660   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.017
Abstract |  PDF (964 KB)  ( 201 ) | HTML ( )
Rational construction of self-assembly azobenzene derivative monolayers with photoswitchable surface properties
Yu Zhang, Peng Gao, Qin Yue, Peter Trefonas, Yonghui Deng
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1661-1665   DOI:10.1016/j.cclet.2018.06.023
Abstract |  PDF (778 KB)  ( 218 ) | HTML ( )
Visualizing the toughening origins of gel-grown calcite single-crystal composites
Yujing Liu, Kai He, Wentao Yuan, Xinyi Jin, Tao Liang, Yong Wang, Huolin L. Xin, Hongzheng Chen, Chao Gao, Hanying Li
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1666-1670   DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.044
Abstract |  PDF (925 KB)  ( 171 ) | HTML ( )
Three-dimensional nitrogen-doped graphene hydrogel supported Co-CeOx nanoclusters as efficient catalysts for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane
Yana Men, Jun Su, Chaozhang Huang, Lijing Liang, Ping Cai, Gongzhen Cheng, Wei Luo
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1671-1674   DOI:10.1016/j.cclet.2018.04.009
Abstract |  PDF (854 KB)  ( 193 ) | HTML ( )
High performance organic transistors and phototransistors based on diketopyrrolopyrrole-quaterthiophene copolymer thin films fabricated via low-concentration solution processing
Pengcheng Gu, Mengxiao Hu, Shang Ding, Guangyao Zhao, Yifan Yao, Feng Liu, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, Xiangke Wang, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1675-1680   DOI:10.1016/j.cclet.2018.03.034
Abstract |  PDF (1029 KB)  ( 186 ) | HTML ( )
Fabrication of flexible thin organic transistors by trace water assisted transfer method
Junjie Kan, Shuguang Wang, Zhongwu Wang, Shujing Guo, Wenchong Wang, Liqiang Li
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1681-1684   DOI:10.1016/j.cclet.2018.07.015
Abstract |  PDF (1013 KB)  ( 197 ) | HTML ( )
Highly biocompatible BSA-MnO2 nanoparticles as an efficient near-infrared photothermal agent for cancer therapy
Yuzhen Wang, Yujun Song, Guixian Zhu, Dechen Zhang, Xuewu Liu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1685-1688   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.004
Abstract |  PDF (899 KB)  ( 296 ) | HTML ( )
Oxygen vacancy promoting adsorption property of BiOI microspheres modified with SDS
Fenqiang Ma, Jingwen Yao, Yanfeng Zhang, Yu Wei
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1689-1691   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.016
Abstract |  PDF (937 KB)  ( 181 ) | HTML ( )
Polyimide-derived carbon nanofiber membranes as anodes for high-performance flexible lithium ion batteries
Fangyuan Zhao, Xin Zhao, Bo Peng, Feng Gan, Mengyao Yao, Wenjun Tan, Jie Dong, Qinghua Zhang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1692-1697   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.015
Abstract |  PDF (1060 KB)  ( 260 ) | HTML ( )
S-doped graphene quantum dots as nanophotocatalyst for visible light degradation
Biting Huang, Jingbo He, Shiyue Bian, Chenjuan Zhou, Zhiyang Li, Fengna Xi, Jiyang Liu, Xiaoping Dong
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (11): 1698-1701   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.004
Abstract |  PDF (866 KB)  ( 298 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn