CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2018 29( 04)  Published: 22 April 2018
 
Editorial
Supercapacitors
Zhiqiang Shi, Zhong-Shuai Wu, Zhiqiang Niu, Jinping Liu, Xiaowei Yang, Wei Lv
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 551-552   DOI:10.1016/j.cclet.2018.02.004
Abstract |  PDF (666 KB)  ( 337 ) | HTML ( )
Reviews
Recent progress and perspectives of metal oxides based on-chip microsupercapacitors
Tingting Huang, Kai Jiang, Di Chen, Guozhen Shen
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 553-563   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.007
Abstract |  PDF (1690 KB)  ( 332 ) | HTML ( )
Recent progress of unconventional and multifunctional integrated supercapacitors
Mengxue Chen, Yun Yang, Dezhi Chen, Hua Wang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 564-570   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.019
Abstract |  PDF (1065 KB)  ( 433 ) | HTML ( )
Flexible supercapacitors based on carbon nanotubes
Lili Liu, Zhiqiang Niu, Jun Chen
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 571-581   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.013
Abstract |  PDF (1229 KB)  ( 410 ) | HTML ( )
Communications
Simplified fabrication of high areal capacitance all-solid-state micro-supercapacitors based on graphene and MnO2 nanosheets
Jieqiong Qin, Zhong-Shuai Wu, Feng Zhou, Yanfeng Dong, Han Xiao, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Xiaoyu Shi, Haibo Huang, Chenglin Sun, Xinhe Bao
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 582-586   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.007
Abstract |  PDF (880 KB)  ( 337 ) | HTML ( )
Paper-based all-solid-state flexible asymmetric micro-supercapacitors fabricated by a simple pencil drawing methodology
Lanqian Yao, Tao Cheng, Xiaoqin Shen, Yizhou Zhang, Wenyong Lai, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 587-591   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.007
Abstract |  PDF (1154 KB)  ( 311 ) | HTML ( )
Laser processed micro-supercapacitors based on carbon nanotubes/manganese dioxide nanosheets composite with excellent electrochemical performance and aesthetic property
Lu Shi, Yang Wang, Peichao Zou, Xuanyu Wang, Dang Wu, Ronghe Wang, Cheng Yang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 592-595   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.024
Abstract |  PDF (805 KB)  ( 264 ) | HTML ( )
All-solid-state pseudocapacitive micro-supercapacitors from laser-treated polymer derivatives
Zhi Huang, Bo Yuan
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 596-598   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.012
Abstract |  PDF (842 KB)  ( 271 ) | HTML ( )
Mesoporous tubular graphene electrode for high performance supercapacitor
Jiarui Tian, Chaojie Cui, Chao Zheng, Weizhong Qian
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 599-602   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.027
Abstract |  PDF (1127 KB)  ( 275 ) | HTML ( )
“Soft” graphene oxide-organopolysulfide nanocomposites for superior pseudocapacitive lithium storage
Yang Li, Qingcong Zeng, Ian R. Gentle, Da-Wei Wang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 603-605   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.063
Abstract |  PDF (926 KB)  ( 233 ) | HTML ( )
Vertical crosslinking MoS2/three-dimensional graphene composite towards high performance supercapacitor
Chengjie Han, Zhen Tian, Huanglin Dou, Xiaomin Wang, Xiaowei Yang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 606-611   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.017
Abstract |  PDF (1007 KB)  ( 258 ) | HTML ( )
Hollow Co9S8 from metal organic framework supported on rGO as electrode material for highly stable supercapacitors
Peng Wang, Chunyang Li, Weigang Wang, Jing Wang, Yusong Zhu, Yuping Wu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 612-615   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.051
Abstract |  PDF (787 KB)  ( 213 ) | HTML ( )
Flexible asymmetric supercapacitor based on MnO2 honeycomb structure
Yuling Chen, Chao Chen, Ruitao Lv, Wanci Shen, Feiyu Kang, Nyanhwa Tai, Zhenghong Huang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 616-619   DOI:10.1016/j.cclet.2017.12.028
Abstract |  PDF (867 KB)  ( 261 ) | HTML ( )
Mesoporous carbon material as cathode for high performance lithium-ion capacitor
Jin Zhang, Jing Wang, Zhiqiang Shi, Zhiwei Xu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 620-623   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.031
Abstract |  PDF (1168 KB)  ( 250 ) | HTML ( )
Boron and nitrogen dual-doped carbon as a novel cathode for high performance hybrid ion capacitors
Jiangmin Jiang, Ping Nie, Shan Fang, Yadi Zhang, Yufeng An, Ruirui Fu, Hui Dou, Xiaogang Zhang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 624-628   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.029
Abstract |  PDF (893 KB)  ( 253 ) | HTML ( )
Bismuth oxide nanoflake@carbon film: A free-standing battery-type electrode for aqueous sodium ion hybrid supercapacitors
Zhenshuai Zhao, Yihua Ye, Weihua Zhu, Liang Xiao, Bohua Deng, Jinping Liu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 629-632   DOI:10.1016/j.cclet.2018.01.011
Abstract |  PDF (873 KB)  ( 316 ) | HTML ( )
High-performance organic electrolyte supercapacitors based on intrinsically powdery carbon aerogels
Xidong Lin, He Lou, Wenrui Lu, Fei Xu, Ruowen Fu, Dingcai Wu
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 633-636   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.024
Abstract |  PDF (877 KB)  ( 272 ) | HTML ( )
Temperature stability of symmetric activated carbon supercapacitors assembled with in situ electrodeposited poly(vinyl alcohol) potassium borate hydrogel electrolyte
Wanwan Lv, Runping Xue, Sheng Chen, Mengjin Jiang
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 637-640   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.035
Abstract |  PDF (795 KB)  ( 268 ) | HTML ( )
Natural nanomaterial as hard template for scalable synthesizing holey carbon naonsheet/nanotube with in-plane and out-of-plane pores for electrochemical energy storage
Yijie Zhang, Luhua Lu, Zhao Zhang, Zhu Shu, Kai Dai, Jinghai Liu, Ying Chen, Hongyun Jin, Shuen Hou
Chinese Chemical Letters 2018 Vol. 29 (04): 641-644   DOI:10.1016/j.cclet.2017.10.030
Abstract |  PDF (836 KB)  ( 240 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn