Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2017 28( 12)  Published: 22 December 2017
 
Editorial
Innovative materials for renewable energy
Shaojun Guo, Yan Yu, Qiang Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2169-2170   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.047
Abstract |  PDF (598 KB)  ( 220 ) | HTML ( )
Reviews
The recent advances in constructing designed electrode in lithium metal batteries
Jiecheng Cui, Tian-Guang Zhan, Kang-Da Zhang, Dong Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2171-2179   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.039
Abstract |  PDF (764 KB)  ( 507 ) | HTML ( )
A review of transition metal chalcogenide/graphene nanocomposites for energy storage and conversion
Hong Yuan, Long Kong, Tao Li, Qiang Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2180-2194   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.038
Abstract |  PDF (1167 KB)  ( 1173 ) | HTML ( )
Synthesis of lithium metal silicates for lithium ion batteries
Kesheng Huang, Bing Li, Mingming Zhao, Jiaqing Qiu, Huaiguo Xue, Huan Pang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2195-2206   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.010
Abstract |  PDF (805 KB)  ( 585 ) | HTML ( )
Communications
Cobalt oxide and carbon modified hematite nanorod arrays for improved photoelectrochemical water splitting
Miao Wang, Meng Wang, Yanming Fu, Shaohua Shen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2207-2211   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.037
Abstract |  PDF (348 KB)  ( 265 ) | HTML ( )
Effect of carboxylic acid groups on the supercapacitive performance of functional carbon frameworks derived from bacterial cellulose
Tianyun Zhang, Junwei Lang, Li Liu, Lingyang Liu, Hongxia Li, Yipeng Gu, Xingbin Yan, Xin Ding
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2212-2218   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.013
Abstract |  PDF (675 KB)  ( 279 ) | HTML ( )
Binder-free carbon fiber/TiNb2O7 composite electrode as superior high-rate anode for lithium ions batteries
Shenghui Shen, Shengjue Deng, Yu Zhong, Jianbo Wu, Xiuli Wang, Xinhui Xia, Jiangping Tu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2219-2222   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.031
Abstract |  PDF (676 KB)  ( 316 ) | HTML ( )
Donor-acceptor (D-A) terpolymers based on alkyl-DPP and t-BocDPP moieties for polymer solar cells
Fateh Ullah, Sun Qian, Weitao Yang, Muhammad Naeem Shah, Zhongqiang Zhang, Hongzheng Chen, Chang-Zhi Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2223-2226   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.009
Abstract |  PDF (318 KB)  ( 272 ) | HTML ( )
Biomass derived nitrogen doped carbon with porous architecture as efficient electrode materials for supercapacitors
Cuijuan Xuan, Zongkai Peng, Jie Wang, Wen Lei, Kedong Xia, Zexing Wu, Weiping Xiao, Deli Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2227-2230   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.009
Abstract |  PDF (416 KB)  ( 281 ) | HTML ( )
Reduced graphene oxide wrapped hollow molybdenum trioxide nanorod for high performance lithium-ion batteries
Chenglong Yang, Xiongwu Zhong, Yu Jiang, Yan Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2231-2234   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.027
Abstract |  PDF (472 KB)  ( 349 ) | HTML ( )
Two-dimensional vermiculite separator for lithium sulfur batteries
Rui Xu, Yingzhi Sun, Yunfei Wang, Jiaqi Huang, Qiang Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2235-2238   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.065
Abstract |  PDF (260 KB)  ( 326 ) | HTML ( )
A photoelectrochemical cell for pollutant degradation and simultaneous H2 generation
Jin Han, Yaru Bian, Xiuzhen Zheng, Xiaoming Sun, Liwu Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2239-2243   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.031
Abstract |  PDF (298 KB)  ( 552 ) | HTML ( )
Achieving UV and visible-light photocatalytic activity enhancement of AgI/BiOIO3 heterostructure:Decomposition for diverse industrial contaminants and high mineralization ability
Fang Chen, Hongwei Huang, Yihe Zhang, Tierui Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2244-2250   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.017
Abstract |  PDF (897 KB)  ( 294 ) | HTML ( )
Free-standing vanadium pentoxide nanoribbon film as a high-performance cathode for rechargeable sodium batteries
Yi Sun, Xin Liang, Hongfa Xiang, Yan Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2251-2253   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.028
Abstract |  PDF (302 KB)  ( 327 ) | HTML ( )
Chlorophyll sensitized BiVO4 as photoanode for solar water splitting and CO2 conversion
Yiqing Feng, Hanyun Cheng, Jin Han, Xiuzhen Zheng, Yangyang Liu, Yang Yang, Liwu Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2254-2258   DOI:10.1016/j.cclet.2017.10.025
Abstract |  PDF (718 KB)  ( 307 ) | HTML ( )
Fabricated temperature sensitive photocatalyst of PNIPAM@ZnO/C for controllable photocatalytic activity
Pengwei Huo, Jinze Li, Zhefei Ye, Huiqin Wang, Xinlin Liu, Xiuying Li, Yongsheng Yan
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2259-2262   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.067
Abstract |  PDF (350 KB)  ( 230 ) | HTML ( )
Hydrothermal synthesis of peony-like CuO micro/nanostructures for high-performance lithium-ion battery anodes
Rui Dang, Xilai Jia, Peng Wang, Xiaowei Zhang, Danni Wang, Ge Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2263-2268   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.064
Abstract |  PDF (550 KB)  ( 254 ) | HTML ( )
Core-shell nanostructure of single-wall carbon nanotubes and covalent organic frameworks for supercapacitors
Yang Han, Qin Zhang, Nantao Hu, Xue Zhang, Yiyong Mai, Jiaqiang Liu, Xiaolin Hua, Hao Wei
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2269-2273   DOI:10.1016/j.cclet.2017.10.024
Abstract |  PDF (345 KB)  ( 298 ) | HTML ( )
Synthesis of carbon-coated Li4Ti5O12 and its electrochemical performance as anode material for lithium-ion battery
Shouquan Zhang, Xiutao Ge, Chunhua Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2274-2276   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.034
Abstract |  PDF (267 KB)  ( 245 ) | HTML ( )
Sulfur-decorated nanomesh graphene for high-performance supercapacitors
Yanfang Kan, Guoqing Ning, Xinlong Ma
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2277-2280   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.026
Abstract |  PDF (343 KB)  ( 234 ) | HTML ( )
Porous Si/C composite as anode materials for high-performance rechargeable lithium-ion battery
Bingbing Deng, Lian Shen, Yangai Liu, Tao Yang, Manshu Zhang, Renjie Liu, Zhaohui Huang, Minghao Fang, Xiaowen Wu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2281-2284   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.032
Abstract |  PDF (298 KB)  ( 278 ) | HTML ( )
Surface modification by graphene oxide:An efficient strategy to improve the performance of activated carbon based supercapacitors
Weishi Du, Yaokang Lv, Hongliang Lu, Zaihua Chen, Dominic S. Wright, Cheng Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2285-2289   DOI:10.1016/j.cclet.2017.10.031
Abstract |  PDF (337 KB)  ( 215 ) | HTML ( )
Analysis of graphene-like activated carbon derived from rice straw for application in supercapacitor
Kevin Monthiego Horax, Shujuan Bao, Minqiang Wang, Yanan Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2290-2294   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.004
Abstract |  PDF (606 KB)  ( 545 ) | HTML ( )
Hierarchical porous carbon derived from Allium cepa for supercapacitors through direct carbonization method with the assist of calcium acetate
Jinhui Xu, Wenli Zhang, Dianxun Hou, Weimin Huang, Haibo Lin
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2295-2297   DOI:10.1016/j.cclet.2017.10.041
Abstract |  PDF (219 KB)  ( 259 ) | HTML ( )
Erratum
Erratum to “Effect of acidity on morphologies and photodimerization kinetics in Langmuir-Blodgett monolayers of styrylquinoline derivatives”[Chin. Chem. Lett. 28 (2017) 1285-1289]
Yingxue Ma, Lu Lin, Li Zhang, Minghua Liu, Yuan Guo, Zhou Lu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (12): 2298-2298   DOI:10.1016/j.cclet.2017.11.013
Abstract |  PDF (92 KB)  ( 261 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn