Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2017 28( 10)  Published: 22 October 2017
 
Reviews
SNAP-tag fluorogenic probes for wash free protein labeling
Shuang Leng, Qing-Long Qiao, Yue Gao, Lu Miao, Wu-Guo Deng, Zhao-Chao Xu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1911-1915   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.034
Abstract |  PDF (386 KB)  ( 674 ) | HTML ( )
Fluorescent probes for recognition of ATP
Ying Wu, Jia Wen, Hongjuan Li, Shiguo Sun, Yongqian Xu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1916-1924   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.032
Abstract |  PDF (910 KB)  ( 594 ) | HTML ( )
Genetically-encoded voltage indicators
Luxin Peng, Yongxian Xu, Peng Zou
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1925-1928   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.037
Abstract |  PDF (270 KB)  ( 303 ) | HTML ( )
Reversible fluorescent probes for chemical and biological redox process
Biao Li, Zhaoshuai He, Hanxin Zhou, Han Zhang, Tanyu Cheng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1929-1934   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.055
Abstract |  PDF (591 KB)  ( 329 ) | HTML ( )
Recent advances in formaldehyde-responsive fluorescent probes
Zhiqiang Xu, Jianhua Chen, Lin-Li Hu, Ying Tan, Sheng-Hua Liu, Jun Yin
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1935-1942   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.018
Abstract |  PDF (759 KB)  ( 686 ) | HTML ( )
Recent advances in mitochondria-and lysosomes-targeted small-molecule two-photon fluorescent probes
Peng Ning, Wenjuan Wang, Man Chen, Yan Feng, Xiangming Meng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1943-1951   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.026
Abstract |  PDF (458 KB)  ( 759 ) | HTML ( )
Communications
Near-Infrared mitochondria-targeted fluorescent probe for cysteine based on difluoroboron curcuminoid derivatives
Peng Zhang, Zhi-Qian Guo, Chen-Xu Yan, Wei-Hong Zhu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1952-1956   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.038
Abstract |  PDF (387 KB)  ( 465 ) | HTML ( )
A mitochondria-targeted fluorescent probe for ratiometric detection of hypochlorite in living cells
Yahui Chena, Tingwen Wei, Zhijie Zhang, Wei Zhang, Jing Lv, Tiantian Chen, Bo Chi, Fang Wang, Xiaoqiang Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1957-1960   DOI:10.1016/j.cclet.2017.05.010
Abstract |  PDF (325 KB)  ( 497 ) | HTML ( )
Simultaneous extraction of level 2 and level 3 characteristics from latent fingerprints imaged with quantum dots for improved fingerprint analysisc
Yuqin Li, Chaoying Xu, Chang Shu, Xiandeng Hou, Peng Wu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1961-1964   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.027
Abstract |  PDF (548 KB)  ( 1056 ) | HTML ( )
Fluorescence imaging mitochondrial copper(Ⅱ) via photocontrollable fluorogenic probe in live cells
Liulin Wang, Buxiang Chen, Pingping Peng, Wenbo Hu, Zhipeng Liu, Xiaohua Pei, Weihong Zhao, Chengwu Zhang, Lin Li, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1965-1968   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.016
Abstract |  PDF (410 KB)  ( 291 ) | HTML ( )
Ratiometric fluorescent detection of acidic pH in lysosome with carbon nanodots
Yangyang He, Zhanxian Li, Qingyan Jia, Bingjie Shi, Hongyan Zhang, Liuhe Wei, Mingming Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1969-1974   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.027
Abstract |  PDF (737 KB)  ( 326 ) | HTML ( )
Selective biocompatibility and responsive imaging property of cationic conjugated polyelectrolyte to cancer cells
Bing Wang, Chenyao Nie, Libing Liu, Fengting Lv, Shu Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1975-1978   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.002
Abstract |  PDF (331 KB)  ( 291 ) | HTML ( )
Naphthalimide-modified near-infrared cyanine dye with a large stokes shift and its application in bioimaging
Di Wu, Yuanzhi Shen, Jianhua Chen, Guotao Liu, Haiyan Chen, Jun Yin
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1979-1982   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.004
Abstract |  PDF (357 KB)  ( 391 ) | HTML ( )
A highly selective and instantaneous upconversion fluorescent nanoprobe for ascorbic acid detection in biological samples
Yuanyuan Chen, Tingting Zhang, Xiaonan Gao, Wei Pan, Na Li, Bo Tang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1983-1986   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.024
Abstract |  PDF (217 KB)  ( 279 ) | HTML ( )
A new fluorescent probe with ultralow background fluorescence for imaging of endogenous cellular selenol under oxidative stress
Dan Cheng, Yue Pan, Bin-Cheng Yin, Lin Yuan, Xiao-Bing Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1987-1990   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.021
Abstract |  PDF (315 KB)  ( 446 ) | HTML ( )
A α-KA fluorescent probe for discrimination of blood cancer serum
Yao Kang, Jiangli Fan, Qiang Jin, Chenhui Shi, Jianjun Du, Xiaojun Peng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1991-1993   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.054
Abstract |  PDF (255 KB)  ( 255 ) | HTML ( )
A solvent-tuning fluorescence sensor for In(Ⅲ) and Al(Ⅲ) ions and its bioimaging application
Ya-Wen Wang, Ying-Xi Hua, Hui-Hui Wu, Xin Sun, Yu Peng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1994-1996   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.019
Abstract |  PDF (268 KB)  ( 320 ) | HTML ( )
Fine-tailoring the linker of near-infrared fluorescence probes for nitroreductase imaging in hypoxic tumor cells
Fengling Song, Ri Liang, Jundie Deng, Zhiwei Liu, Xiaojun Peng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 1997-2000   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.023
Abstract |  PDF (442 KB)  ( 309 ) | HTML ( )
A novel chromogenic and fluorogenic scaffold for detection of oxidative radicals
Zuhai Lei, Zhenhua Zeng, Xuhong Qian, Youjun Yang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2001-2004   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.023
Abstract |  PDF (351 KB)  ( 323 ) | HTML ( )
Naphthalimide-rhodamine based fluorescent probe for ratiometric sensing of cellular pH
Jia Wen, Pengyi Xiaa, Ziming Zhenga, Yongqian Xua, Hongjuan Lia, Fengyu Liub, Shiguo Suna
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2005-2008   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.014
Abstract |  PDF (210 KB)  ( 330 ) | HTML ( )
Syntheses of three terbium complexes as fluorescent probes and their application on the pH detection of routine urine test
Ai-Min Luo, Yongliang Shao, Ke-Jia Zhang, Ya-Wen Wang, Yu Peng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2009-2013   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.037
Abstract |  PDF (521 KB)  ( 281 ) | HTML ( )
Synthesis and application of highly sensitive fluorescent probe for Hg2+ regulated by sulfur
Siyue Ma, Linyang Li, Mengyao She, Yan Mo, Shengyong Zhang, Ping Liu, Jianli Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2014-2018   DOI:10.1016/j.cclet.2017.09.027
Abstract |  PDF (489 KB)  ( 383 ) | HTML ( )
Hoechst-naphthalimide dyad with dual emissions as specific and ratiometric sensor for nucleus DNA damage
Fu Yang, Chao Wang, Lu Wang, Zhi-Wei Ye, Xin-Bo Song, Yi Xiao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2019-2022   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.030
Abstract |  PDF (354 KB)  ( 264 ) | HTML ( )
A selective coumarin-based “turn-on” fluorescent sensor for the detection of cysteine and its applications for bioimaging
Yan Yang, Huan Wang, Yu-Lin Wei, Jie Zhou, Jun-Feng Zhang, Ying Zhou
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (10): 2023-2026   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.051
Abstract |  PDF (329 KB)  ( 388 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn