Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2017 28( 09)  Published: 22 September 2017
 
Highlight
Cell-surface cascaded landing location for nanotheranostics
En Ren, Junqing Wang, Gang Liu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1799-1800   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.015
Abstract |  PDF (162 KB)  ( 650 ) | HTML ( )
Reviews
Artificial periosteum in bone defect repair-A review
Quan Wang, Jianxiang Xu, Haiming Jin, Wenhao Zheng, Xiaolei Zhang, Yixing Huang, Zhiyong Qian
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1801-1807   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.011
Abstract |  PDF (435 KB)  ( 579 ) | HTML ( )
Recent advances of transformable nanoparticles for theranostics
Kuo Zhang, Pei-Pei Yang, Jing-Ping Zhang, Lei Wang, Hao Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1808-1816   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.001
Abstract |  PDF (986 KB)  ( 336 ) | HTML ( )
Pediatric ocular nanomedicines:Challenges and opportunities
Natasha D. Sheybani, Hu Yang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1817-1821   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.022
Abstract |  PDF (339 KB)  ( 488 ) | HTML ( )
Recent progress on DNA block copolymer
Gaifang Pan, Xin Jin, Quanbing Mou, Chuan Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1822-1828   DOI:10.1016/j.cclet.2017.08.022
Abstract |  PDF (627 KB)  ( 436 ) | HTML ( )
Development and application of nano-flavor-drug carriers in neurodegenerative diseases
Wei-Hong Ji, Zuo-Bing Xiao, Gui-Ying Liu, Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1829-1834   DOI:10.1016/j.cclet.2017.06.024
Abstract |  PDF (183 KB)  ( 371 ) | HTML ( )
Self-assembled small molecular weight hydrogels of prodrugs
Yanfang Zhou, Xingyi Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1835-1840   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.033
Abstract |  PDF (381 KB)  ( 421 ) | HTML ( )
H2O2-responsive theranostic nanomedicine
Luodan Yu, Yu Chen, Hangrong Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1841-1850   DOI:10.1016/j.cclet.2017.05.023
Abstract |  PDF (1313 KB)  ( 460 ) | HTML ( )
Advances in quantum dot-mediated siRNA delivery
Zhi-Yao He, Zhao-Hui Jin, Mei Zhan, Zhou Qin, Zhi Li, Ting Xu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1851-1856   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.012
Abstract |  PDF (329 KB)  ( 351 ) | HTML ( )
The design, mechanism and biomedical application of self-healing hydrogels
Qiwen Li, Chenlu Liu, Junru Wen, Yongzhi Wu, Yue Shan, Jinfeng Liao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1857-1874   DOI:10.1016/j.cclet.2017.05.007
Abstract |  PDF (1275 KB)  ( 1803 ) | HTML ( )
Communications
PEGylated BODIPY assembling fluorescent nanoparticles for photodynamic therapy
Yu Zhu, Wenhai Lin, Wei Zhang, Yuqin Feng, Zhineng Wu, Li Chen, Zhigang Xie
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1875-1877   DOI:10.1016/j.cclet.2017.06.017
Abstract |  PDF (311 KB)  ( 475 ) | HTML ( )
pH Readout enhanced ELISA for point-of-care testing of cardiac troponin I
Luyang Miao, Lianhua Zhang, Lei Jiao, Xiaofeng Tan, Qin Wei, He Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1878-1880   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.018
Abstract |  PDF (242 KB)  ( 337 ) | HTML ( )
Immune fluorescence test strips based on quantum dots for rapid and quantitative detection of carcino-embryonic antigen
Yudong Wu, Weipan Peng, Qian Zhao, Jiafang Piao, Bo Zhang, Xiaoli Wu, Hanjie Wang, Zhihong Shi, Xiaoqun Gong, Jin Chang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1881-1884   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.026
Abstract |  PDF (325 KB)  ( 349 ) | HTML ( )
Fabrication of a polypseudorotaxane nanoparticle with synergistic photodynamic and chemotherapy
Tao-Tao Xu, Jun-Hua Li, Fu-Rong Cheng, Yi-Xin Zhang, Jun Cao, Wen-Xia Gao, Bin He
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1885-1888   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.029
Abstract |  PDF (424 KB)  ( 410 ) | HTML ( )
C60(OH)n-loaded nanofibrous membranes protect HaCaT cells from ROS-associated damage
Mengyu Guo, Shuying Bi, Jing Liu, Wenshi Xu, Guoqiang Zhou, Ying Liu, Chunying Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1889-1892   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.021
Abstract |  PDF (387 KB)  ( 330 ) | HTML ( )
A potential flower-like coating consisting of calcium-phosphate nanosheets on titanium surface
Quanquan Ma, Jinfeng Liao, Taoran Tian, Qi Zhang, Xiaoxiao Cai
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1893-1896   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.028
Abstract |  PDF (296 KB)  ( 450 ) | HTML ( )
Biocompatible microcapsules with a water core templated from single emulsions
Linlin Kong, Esther Amstad, Mingtan Hai, Xinyou Ke, Dong Chen, Chun-Xia Zhao, David A. Weitz
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1897-1900   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.017
Abstract |  PDF (330 KB)  ( 388 ) | HTML ( )
11-Mercaptoundecanoic acid functionalized gold nanoclusters as fluorescent probes for the sensitive detection of Cu2+ and Fe3+ ions
Zhiqun Bai, Xiangling Ren, Zhen Gong, Chenxi Hao, Yongmei Chen, Pingyu Wan, Xianwei Meng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1901-1904   DOI:10.1016/j.cclet.2017.05.005
Abstract |  PDF (302 KB)  ( 419 ) | HTML ( )
Micelle or polymersome formation by PCL-PEG-PCL copolymers as drug delivery systems
Chunyan Hu, Zhuo Chen, Shengjie Wu, Yanfeng Han, Hai Wang, Hongfan Sun, Deling Kong, Xigang Leng, Chun Wang, Linhua Zhang, Dunwan Zhu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (09): 1905-1909   DOI:10.1016/j.cclet.2017.07.020
Abstract |  PDF (281 KB)  ( 592 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn