Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2017 28( 07)  Published: 22 July 2017
 
Original articles
Hydrogen generation from methanol reforming under unprecedented mild conditions
Yu-Lu Zhan, Yang-Bn Shen, Shu-Png Li, Bao-Hua Yue, Xao-Chun Zhou
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1353-1357   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.038
Abstract |  PDF (702 KB)  ( 443 ) | HTML ( )
Spectroscopic investigation on chirality transfer in additive-driven self-assembly of block polymers
Li-Hua Pang, Jing-Min Li, Xue-Min Lu, Qing-Hua Lu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1358-1364   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.009
Abstract |  PDF (1028 KB)  ( 369 ) | HTML ( )
Accelerating the detection of unfeasible hypothetical zeolites via symmetric local interatomic distance criteria
Jun-Ran Lu, Chao Shi, Yi Li, Ji-Hong Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1365-1368   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.010
Abstract |  PDF (690 KB)  ( 401 ) | HTML ( )
Novel potentially antibacterial naphthalimide-derived metronidazoles: Design, synthesis, biological evaluation and supramolecular interactions with DNA, human serum albumin and topoisomerase Ⅱ
Jie Kang, Vijai Kumar Reddy Tangadanchu, Lavanya Gopala, Wei-Wei Gao, Yu Cheng, Han-Bo Liu, Rong-Xia Geng, Shuo Li, Cheng-He Zhou
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1369-1374   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.002
Abstract |  PDF (799 KB)  ( 567 ) | HTML ( )
One-pot synthesis of well-organized heteropolyrotaxane via self-sorting strategy
Man-Hua Ding, Xiao-Ming Chen, Lin-Li Tang, Fei Zeng
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1375-1379   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.009
Abstract |  PDF (804 KB)  ( 338 ) | HTML ( )
Label-free fluorescent strategy for sensitive detection of tetracycline based on triple-helix molecular switch and G-quadruplex
Tian-Xiao Chen, Feng Ning, Hai-Sheng Liu, Ke-Feng Wu, Wei Li, Chang-Bei Ma
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1380-1384   DOI:10.1016/j.cclet.2017.01.006
Abstract |  PDF (763 KB)  ( 555 ) | HTML ( )
Preparation of highly luminescent nitrogen and sulfur co-doped carbon nanoparticles for iron (Ⅲ) ions detection and cell imaging
Cheng Chen, Zhu-Lian Wu, Ting-Ting Wang, Xiao-Yan Wan, Shu-Jun Zhen, Cheng-Zhi Huang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1385-1390   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.022
Abstract |  PDF (900 KB)  ( 468 ) | HTML ( )
Theranostic gold cluster nanoassembly for simultaneous enhanced cancer imaging and photodynamic therapy
Hao-Dong Cui, De-Hong Hu, Jing-Nan Zhang, Guan-Hui Gao, Cui-Fang Zheng, Ping Gong, Xing-Hua Xi, Zong-Hai Sheng, Lin-Tao Cai
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1391-1398   DOI:10.1016/j.cclet.2016.12.038
Abstract |  PDF (1135 KB)  ( 348 ) | HTML ( )
Organic-inorganic hybrid fluorescent sensor thin films of rhodamine B embedded Ag-SBA15 for selective recognition of Hg (Ⅱ) ions in water
Banupriya Cinnasamy, Srinivasan Krishnan, Rajasekar Aruliah, Murugan Kadarkarai, Giovanni Benelli, Dinakaran Kannaiyan
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1399-1405   DOI:10.1016/j.cclet.2017.01.018
Abstract |  PDF (968 KB)  ( 354 ) | HTML ( )
Simple and cost-effective determination of ciprofloxacin hydrochloride by electrical micro-titration
Xu-Zhi Zhang, Meng-Shi Huang, Qian-Qian Yang, Dong-Sheng Ding, Jun Zhao, Wen-Rong Yang, Ke-Ming Qu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1406-1412   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.019
Abstract |  PDF (751 KB)  ( 528 ) | HTML ( )
Hydrophobic terminal group of surfactant initiating micellization as revealed by 1H NMR spectroscopy
Gang-Jin Yu, Xiao-Ying Chen, Shi-Zhen Mao, Mai-Li Liu, You-Ru Du
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1413-1416   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.013
Abstract |  PDF (691 KB)  ( 293 ) | HTML ( )
A novel aptasensor based on 3D-inorganic hybrid composite as immobilized substrate for sensitive detection of platelet-derived growth factor
Chun-Ling Zhao, Mei Hua, Can-Yu Yang, Yun-Hui Yang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1417-1423   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.010
Abstract |  PDF (778 KB)  ( 267 ) | HTML ( )
Magnetic and electro-catalytic properties of a copper complex with 2-(pyridylmethyl)amino-N,N-bis(2-methylene-4,6-difluorophenol)
Dong Li, Chen-Neng Lin, Shu-Zhong Zhan, Chun-Lin Ni
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1424-1428   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.027
Abstract |  PDF (788 KB)  ( 276 ) | HTML ( )
Fabrication of the electrochemically reduced graphene oxide-bismuth nanoparticles composite and its analytical application for an anticancer drug gemcitabine
Ranjita Tandel, Nagappa Teradal, Ashis Satpati, Seetharamappa Jaldappagari
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1429-1437   DOI:10.1016/j.cclet.2016.11.028
Abstract |  PDF (1006 KB)  ( 474 ) | HTML ( )
Electrochemical properties of niobium and phosphate doped spherical Li-rich spinel LiMn2O4 synthesized by ion implantation method
Wei Li, Gao-Wa Siqin, Zhi Zhu, Lu Qi, Wen-Huai Tian
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1438-1446   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.035
Abstract |  PDF (1096 KB)  ( 372 ) | HTML ( )
Understanding the thermal stability of human serum proteins with the related near-infrared spectral variables selected by Monte Carlo-uninformative variable elimination
Xiu-Wei Liu, Xiao-Yu Cui, Xiao-Ming Yu, Wen-Sheng Cai, Xue-Guang Shao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1447-1452   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.021
Abstract |  PDF (835 KB)  ( 289 ) | HTML ( )
A novel efficient medium for chromogenic catalysis of tetramethylbenzidine with horseradish peroxidase
Meng Li, Xiang-Rong Huang, Yi Guo, Ya-Zhuo Shang, Hong-Lai Liu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1453-1459   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.012
Abstract |  PDF (1017 KB)  ( 1753 ) | HTML ( )
Two pairs of chlorine-containing phenylpropanoid enantiomers from Acorus tatarinowii
Yuan-Yuan Lu, Xue-Peng Gong, Yong-Bo Xue, Hu-Cheng Zhu, Xiao-Nian Li, Lin-Zhen Hu, Jian-Kun Guan, Jin-Wen Zhang, Guang Du, Yong-Hui Zhang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1460-1464   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.024
Abstract |  PDF (738 KB)  ( 340 ) | HTML ( )
Uncinatic acids A-C, three new carboxylated flavonoids from Selaginella uncinata
Rui Liu, Hui Zou, Ping-Sheng Xu, Zhen-Xing Zou, Jing Li, Fei Cheng, Rui-Huan Liu, Gan Zhou, Kang-Ping Xu, Gui-Shan Tan
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1465-1468   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.004
Abstract |  PDF (638 KB)  ( 447 ) | HTML ( )
Facile synthesis of CF3-substituted dienamides via one-pot tandem reactions
Zhe-Zhe Yuan, Xiang-Wen Kong, Li-Hua Liu, Hui-Xia Zhu, Hua Xiao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1469-1472   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.017
Abstract |  PDF (664 KB)  ( 373 ) | HTML ( )
Detection of dopamine at graphene-ZIF-8 nanocomposite modified electrode
Yan-Yan Zheng, Chang-Xia Li, Xiao-Teng Ding, Qi Yang, Ya-Min Qi, Hui-Min Zhang, Liang-Ti Qu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1473-1478   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.014
Abstract |  PDF (1438 KB)  ( 574 ) | HTML ( )
Highly efficient preparation of 5-hydroxymethylfurfural from sucrose using ionic liquids and heteropolyacid catalysts in dimethyl sulfoxide- water mixed solvent
Song-Bai Yu, Hong-Jun Zang, Xiao-Li Yang, Ming-Chuan Zhang, Rui-Rui Xie, Pei-Fei Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1479-1484   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.016
Abstract |  PDF (771 KB)  ( 550 ) | HTML ( )
Piezochromic luminescence and aggregation induced emission of 9,10- bis[2-(2-alkoxynaphthalen-1-yl)vinyl]anthracene derivatives
Xin-Yu Teng, Xing-Chun Wu, Yu-Qi Cao, Yue-Hua Jin, Yang Li, Xi-Long Yan, Bo-Wei Wang, Li-Gong Chen
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1485-1491   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.018
Abstract |  PDF (966 KB)  ( 454 ) | HTML ( )
Preparation of chitosan/N-doped graphene natively grown on hierarchical porous carbon nanocomposite as a sensor platform for determination of tartrazine
Zhen-Zhen An, Zhuang Li, Yong-Yang Guo, Xiao-Ling Chen, Kang-Ning Zhang, Dong-Xia Zhang, Zhong-Hua Xue, Xi-Bin Zhou, Xiao-Quan Lu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1492-1498   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.014
Abstract |  PDF (982 KB)  ( 320 ) | HTML ( )
The exploration of chiral N-cyano sulfiliminyl dicarboxamides on insecticidal activities
Sha Zhou, Shaa Zhou, Yong-Tao Xie, Ru-Yi Jin, Xiang-De Meng, Dong-Kai Zhang, Xue-Wen Hua, Ming Liu, Chang-Chun Wu, Li-Xia Xiong, Yu Zhao, Zheng-Ming Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1499-1504   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.021
Abstract |  PDF (763 KB)  ( 307 ) | HTML ( )
Design, synthesis and neuroprotective effects of Fenazinel derivatives
Qing-Wei Zhang, Ling Jiang, Guan Wang, Jian-Qi Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1505-1508   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.003
Abstract |  PDF (648 KB)  ( 247 ) | HTML ( )
Design, synthesis and evaluation of novel cis-p-menthane type Schiff base compounds as effective herbicides
Shi-Chao Xu, Shou-Ji Zhu, Jing Wang, Liang-Wu Bi, Yu-Xiang Chen, Yan-Ju Lu, Yan Gu, Zhen-Dong Zhao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1509-1513   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.005
Abstract |  PDF (734 KB)  ( 386 ) | HTML ( )
Synthesis and structure-activity relationships study of α-aminophosphonate derivatives containing a quinoline moiety
Xi-Feng Zhu, Jing Zhang, Shuo Sun, Yan-Chun Guo, Shu-Xia Cao, Yu-Fen Zhao
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1514-1518   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.012
Abstract |  PDF (676 KB)  ( 394 ) | HTML ( )
Design, synthesis and metabolic regulation effect of farnesoid X receptor (FXR) antagonistic benzoxepin-5-ones
Guo-Ning Zhang, Yi Huan, Xing Wang, Su-Juan Sun, Zhu-Fang Shen, Wei-Shuo Fang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1519-1522   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.034
Abstract |  PDF (739 KB)  ( 352 ) | HTML ( )
Discovery of novel inhibitors of anti-apoptotic Bcl-2 proteins derived from Bim BH3 domain
Chuan-Liang Zhang, Shan Liu, Xiao-Chun Liu, Jiang-Ming Gao, Shu-Lin Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1523-1527   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.010
Abstract |  PDF (708 KB)  ( 242 ) | HTML ( )
Design, synthesis and MAO inhibitory activity of 2-(arylmethylidene)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one derivatives
Vishnu Nayak Badavath, Chandrani Nath, Narayana Murthy Ganta, Gulberk Ucar, Barij Nayan Sinha, Venkatesan Jayaprakash
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1528-1532   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.009
Abstract |  PDF (786 KB)  ( 383 ) | HTML ( )
Design, synthesis and bioactivity of chalcones and its analogues
Chao Niu, Adila Tuerxuntayi, Gen Li, Madina Kabas, Chang-Zhi Dong, Haji Akber Aisa
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1533-1538   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.018
Abstract |  PDF (855 KB)  ( 537 ) | HTML ( )
Synthesis, chemical nuclease activity, and in vitro cytotoxicity of benzimidazole-based Cu(Ⅱ)/Co(Ⅱ) complexes
Jin-An Zhao, Huai-Bin Yu, Shuang-Cheng Zhi, Rui-Na Mao, Ji-Yong Hu, Xiao-Xiao Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1539-1546   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.025
Abstract |  PDF (977 KB)  ( 345 ) | HTML ( )
Decoquinate derivatives: A new class of potent antischistosomal agents against Schistosoma japonicum
Wen-Long Wang, Li-Jun Song, Bo-Chun Hu, Li Miao, Xiao-Yu Chen, Wen-Hua Fan, Xu-Ren Yin, Shuang Shen, Zhao-Feng Ding, Chuan-Xin Yu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1547-1552   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.036
Abstract |  PDF (806 KB)  ( 358 ) | HTML ( )
Cerium (IV) ammonium nitrate (CAN)-mediated regioselective synthesis and anticancer activity of 6-substituted 5,8-dimethoxy-1,4-naphthoquinone
Guang Huang, Hui-Ran Zhao, Qing-Qing Meng, Wen Zhou, Qi-Jing Zhang, Jin-Yun Dong, Jia-Hua Cui, Shao-Shun Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1553-1558   DOI:10.1016/j.cclet.2016.10.034
Abstract |  PDF (1092 KB)  ( 327 ) | HTML ( )
Synthesis, characterization and antibacterial screening of some novel 1,2,4-triazine derivatives
Mohammad Arshad, Abdul Roouf Bhat, Kwon Kang Hoi, Inho Choi, Fareeda Athar
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1559-1565   DOI:10.1016/j.cclet.2016.12.037
Abstract |  PDF (767 KB)  ( 671 ) | HTML ( )
Study of the synthesis, antiviral bioactivity and interaction mechanisms of novel chalcone derivatives that contain the 1,1-dichloropropene moiety
Liang-Run Dong, De-Yu Hu, Zeng-Xue Wu, Ji-Xiang Chen, Bao-An Song
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1566-1570   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.013
Abstract |  PDF (863 KB)  ( 576 ) | HTML ( )
Sulfamic acid as a green, reusable catalyst for stepwise, tandem & one-pot solvent-free synthesis of pyrazole derivatives
Veera Swamy Konkala, Pramod Kumar Dubey
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1571-1576   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.005
Abstract |  PDF (765 KB)  ( 613 ) | HTML ( )
β-cyclodextrin as a supramolecular catalyst for the synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives in water and their antimicrobial activities
Asha V. Chate, Priyanka K. Bhadke, Manisha A. Khande, Jaiprakash N. Sangshetti, Charansingh H. Gill
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1577-1582   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.007
Abstract |  PDF (810 KB)  ( 442 ) | HTML ( )
Zn-Co bimetallic supported ZSM-5 catalyst for phosgene-free synthesis of hexamethylene-1,6-diisocyanate by thermal decomposition of hexamethylene-1,6-dicarbamate
Muhammad Ammar, Yan Cao, Peng He, Li-Guo Wang, Jia-Qiang Chen, Hui-Quan Li
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1583-1589   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.015
Abstract |  PDF (922 KB)  ( 324 ) | HTML ( )
A facile and green synthetic approach toward fabrication of starch-stabilized magnetite nanoparticles
Nurul Hidayah Abdullah, Kamyar Shameli, Ezzat Chan Abdullah, Luqman Chuah Abdullah
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1590-1596   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.015
Abstract |  PDF (1168 KB)  ( 1021 ) | HTML ( )
Transformation of aldehydes or alcohols to amides at room temperature under aqueous conditions
Dao-Qing Dong, Shuang-Hong Hao, Hui Zhang, Zu-Li Wang
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1597-1599   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.008
Abstract |  PDF (471 KB)  ( 419 ) | HTML ( )
Effects of doping Fe cations on crystal structure and thermal expansion property of Yb2Mo3O12
Ying-Zhi Cheng, Xiu-Yu Sun, Xiao-Ling Xiao, Xiang-Feng Liu, Li Xue, Zhong-Bo Hu
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1600-1606   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.002
Abstract |  PDF (2832 KB)  ( 285 ) | HTML ( )
Chemo-selective Suzuki-Miyaura reactions: Synthesis of highly substituted [1,6]-naphthyridines
Suneel Kumar Yadavalli, Nawaz Khan Fazlur-Rahman
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1607-1612   DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.007
Abstract |  PDF (730 KB)  ( 433 ) | HTML ( )
Ilmenite: Properties and photodegradation kinetic on Reactive Black 5 dye
Ru-Bin Lee, Joon-Ching Juan, Chin-Wei Lai, Kian-Mun Lee
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1613-1618   DOI:10.1016/j.cclet.2017.03.006
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 596 ) | HTML ( )
Nano structured spinel Co3O4-catalyzed four component reaction: A novel synthesis of Ugi adducts from aryl alcohols as a key reagent
Priya Chacko, Kalegowda Shivashankar
Chinese Chemical Letters 2017 Vol. 28 (07): 1619-1624   DOI:10.1016/j.cclet.2017.04.015
Abstract |  PDF (734 KB)  ( 466 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn