CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2016 27( 07)  Published: 22 July 2016
 
Original articles
Napelline-type C20-diterpenoid alkaloid iminiums from an aqueous extract of “fu zi”: Solvent-/base-/acid-dependent transformation and equilibration between alcohol iminium and aza acetal forms
Xian-Hua Meng, Zhi-Bo Jiang, Cheng-Gen Zhu, Qing-Lan Guo, Cheng-Bo Xu, Jian-Gong Shi
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 993-1003   DOI:10.1016/j.cclet.2016.05.013
Abstract |  PDF (6724 KB)  ( 891 ) | HTML ( )
Low-temperature hydrogenation of maleic anhydride to succinic anhydride and γ-butyrolactone over pseudo-boehmite derived alumina supported metal (metal = Cu, Co and Ni) catalysts
Jie Li, Lin-Ping Qian, Li-Ya Hu, Bin Yue, He-Yong He
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1004-1008   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.021
Abstract |  PDF (771 KB)  ( 641 ) | HTML ( )
One stone two birds: Degradation of persistent organic pollutants to a valuable industrial chemical production of pentafluoropropionyl fluoride from HFPO oligomers catalyzed by cesium fluoride in tetraglyme
Qian Geng, Xin Xiao, Guang-Rui He, Su-Mei Yao, Guang-Xin Liang
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1009-1012   DOI:10.1016/j.cclet.2016.04.026
Abstract |  PDF (621 KB)  ( 850 ) | HTML ( )
Chemical constituents from Cicuta virosa Linnaeus and their reversal effects on doxorubicin-resistant human myelogenous leukemia (K562/A02) cells
Shu-Qi Wang, Qing-Wei Zhang, Xiao-Ling Wang, Xia-Xia Di, Xiao-Ning Wang, Hong-Xiang Lou
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1013-1016   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.039
Abstract |  PDF (436 KB)  ( 611 ) | HTML ( )
Enhanced head-to-head photodimers in the photocyclodimerization of anthracenecarboxylic acid with a cationic pillar[6]arene
Jian-Chang Gui, Zhi-Qiang Yan, Yuan Peng, Ji-Gao Yi, Da-Yang Zhou, Dan Su, Zhi-Hui Zhong, Guo-Wei Gao, Wan-Hua Wu, Cheng Yang
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1017-1021   DOI:10.1016/j.cclet.2016.04.021
Abstract |  PDF (1014 KB)  ( 416 ) | HTML ( )
Fine-tuning the molecular energy levels by incorporating thiophene units onto the π-backbone of core-expanded naphthalene diimides
Dong Lu, Xiao-Chun Yang, Bing Leng, Xiao-Di Yang, Cong-Wu Ge, Xue-Shun Jia, Xi-Ke Gao
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1022-1026   DOI:10.1016/j.cclet.2016.05.003
Abstract |  PDF (766 KB)  ( 366 ) | HTML ( )
Highly efficient detection of insulinotropic action of glucagon via GLP-1 receptor in mice pancreatic beta-cell with a novel perfusion microchip
Li-Dan Hu, Yu-Lin Zhang, Hong Wang, Xing-Yue Peng, Yi Wang
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1027-1031   DOI:10.1016/j.cclet.2016.05.023
Abstract |  PDF (938 KB)  ( 419 ) | HTML ( )
Intermolecular Stetter reaction of aromatic aldehydes with (E)-(2-nitrovinyl)cyclohexane induced by N-heterocyclic carbene and thiourea
Qing-Fang Cheng, Jing-Wen Wang, Qi-Fa Wang, Zhou Liu
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1032-1035   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.007
Abstract |  PDF (402 KB)  ( 478 ) | HTML ( )
A nucleophilic 1,3-rearrangement leading to 3,4-disubstituted 3,4-dihydroquinolines
Chun-Xian He, Zhi-Bo Jiang, Hua-Qing Cui, Da-Li Yin
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1036-1039   DOI:10.1016/j.cclet.2016.02.030
Abstract |  PDF (766 KB)  ( 466 ) | HTML ( )
A synthesis of spirofuran-indenoquinoxalines via isocyanid-based one-pot four-component reaction
Nahid Sabouri, Gholam Hossein Mahdavinia, Behrouz Notash
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1040-1043   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.015
Abstract |  PDF (1098 KB)  ( 829 ) | HTML ( )
Neopeapyran, an unusual furo[2,3b]pyran analogue and turnagainolide C from a soil Streptomyces sp. S2236
Hao Zhou, Ya-Bin Yang, Rong-Ting Duan, Xue-Qiong Yang, Ju-Cheng Zhang, Xiao-Guang Xie, Li-Xing Zhao, Zhong-Tao Ding
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1044-1047   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.018
Abstract |  PDF (491 KB)  ( 385 ) | HTML ( )
Two new diterpene alkaloids from the South China Sea Sponge Agelas aff. Nemoechinata
Tao Li, Bin Wang, Nicole J. de Voogd, Xu-Li Tang, Qi Wang, Mei-Jun Chu, Ping-Lin Li, Guo-Qiang Li
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1048-1051   DOI:10.1016/j.cclet.2016.05.017
Abstract |  PDF (812 KB)  ( 587 ) | HTML ( )
Synthesis and biological evaluation of 12-benzyl matrinic amide derivatives as a novel family of anti-HCV agents
Sheng Tang, Zong-Gen Peng, Xin Zhang, Xin-Yue Cheng, Wen-Jing Li, Jian-Dong Jiang, Ying-Hong Li, Dan-Qing Song
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1052-1057   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.006
Abstract |  PDF (1857 KB)  ( 568 ) | HTML ( )
1,2,3-Triazole tethered acetophenones: Synthesis, bioevaluation and molecular docking study
Mubarak H. Shaikh, Dnyaneshwar D. Subhedar, Vijay M. Khedkar, Prakash C. Jha, Firoz A. Kalam Khan, Jaiprakash N. Sangshetti, Bapurao B. Shingate
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1058-1063   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.014
Abstract |  PDF (8033 KB)  ( 583 ) | HTML ( )
Two novel 2,5-diphenyl oxazole derivatives from Gymnotheca chinensis
Shi-Ji Xiao, Da-Le Guo, Mao-Sheng Zhang, Shu-Ling Peng, Fang Chen, Yan Zhou, Li-Sheng Ding
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1064-1066   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.025
Abstract |  PDF (555 KB)  ( 668 ) | HTML ( )
Synthesis and pharmacological activity evaluation of curcumin derivatives
Jaggi Lal, Sushil K. Gupta, D. Thavaselvam, Dau D. Agarwal
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1067-1072   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.032
Abstract |  PDF (873 KB)  ( 1793 ) | HTML ( )
The effect of CTAB on Na2SO4 nucleation in mixed Na2SO4/CTAB aerosols by FTIR-ATR technology
Dan-Ting Tan, Xu Shao, Shu-Feng Pang, Yun-Hong Zhang
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1073-1076   DOI:10.1016/j.cclet.2016.02.019
Abstract |  PDF (555 KB)  ( 512 ) | HTML ( )
Study on the inclusion behavior and solid inclusion complex of 5-amino-6-methyl-2-benzimidazolone with cyclodextrins
Wei Sun, Zhao-Hui Wang, Meng-Yao She, Zheng Yang, Xi-Lang Jin, Ya-Qi Wang, Zhen Shi, Jian-Li Li
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1077-1082   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.009
Abstract |  PDF (3903 KB)  ( 512 ) | HTML ( )
Preparation of PtSn2 -SnO2/C nanocatalyst and its high performance for methanol electro-oxidation
Huan Su, Tie-Hong Chen
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1083-1086   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.010
Abstract |  PDF (1318 KB)  ( 410 ) | HTML ( )
Sequence identification, structure prediction and validation of tannase from Aspergillusniger N5-5
Shuai Zhang, Feng-Chao Cui, Yong Cao, Yun-Qi Li
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1087-1090   DOI:10.1016/j.cclet.2016.04.013
Abstract |  PDF (1457 KB)  ( 573 ) | HTML ( )
Mineralization and osteoblast behavior of multilayered films on TiO2 nanotube surfaces assembled by the layer-by-layer technique
Yan Zhang, Wen-Li Gao, Zhi-Yuan Liu, Ya Jiang, Ke Duan, Bo Feng
Chinese Chemical Letters 2016 Vol. 27 (07): 1091-1096   DOI:10.1016/j.cclet.2016.03.035
Abstract |  PDF (3525 KB)  ( 399 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn