CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2008 19( 07)  Published: 20 July 2008
 
Article
A simple and efficient synthesis of the valsartan
Chen Xi Zhang, Guo Jun Zheng, Fu Qiang Bi, Yu Lin Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 759-761   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.032
Abstract |  PDF (238 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
ZrOC12·8H2O catalyzed one-pot synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles and substituted 1,4-di(4,5-diphenylimidazolyl)benzene
Jaiprakash N. Sangshetti, Nagnnath D. Kokare, Sandeep A. Kotharkar, Devanand B. Shinde
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 762-766   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.007
Abstract |  PDF (258 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
PMA-SiO2catalyzed synthesis of β-keto enol ethers
P. Srihari, S.S. Mandal, J.S.S. Reddy, R. Srinivasa Rao, J.S. Yadav
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 767-770   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.006
Abstract |  PDF (234 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Synthesis of 1,8-dioxooctahydroxanthenes utilizing PMA-SiO2as an efficient reusable catalyst
P. Srihari, S.S. Mandal, J.S.S. Reddy, R. Srinivasa Rao, J.S. Yadav
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 771-774   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.005
Abstract |  PDF (235 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
Cerium(Ⅳ) ammonium nitrate catalysed facile and efficient synthesis of polyhydroquinoline derivatives through Hantzsch multicomponent condensation
Cherkupally Sanjeeva Reddy, Mekala Raghu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 775-779   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.040
Abstract |  PDF (281 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Novel generation of 9H-furo[3,2-b]chromen-9-ones from (E)-3-hydroxy-2-styrylchromones by excited state intramolecular proton transfer
Surinder Berar, Urmila Berar, Satish C. Gupta, Ramesh C. Kamboj
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 780-782   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.011
Abstract |  PDF (239 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
A facile synthesis of terminal arylacetylenes via Sonogashira coupling reactions catalyzed by MCM-41-supported mercapto palladium(0) complex
Ya Ping Xu, Rong Hua Hu, Ming Zhong Cai
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 783-787   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.016
Abstract |  PDF (277 KB)  ( 84 ) | HTML ( )
Solar thermochemical reactions Ⅱ1:Synthesis of 2-aminothiophenes via Gewald reaction induced by solar thermal energy
Ramadan Ahmed Mekheimer, Mohamed Abdallah Ameen, Kamal Usef Sadek
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 788-790   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.041
Abstract |  PDF (183 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
Studies on the esterifications of 9-(hydroxyimino)-4-methyl-8,9-dihydrofuro[2,3-h]chromen-2-one with acid chlorides under different conditions
Ru Shu Sun, Yang Wang, Peng Xia
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 791-794   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.038
Abstract |  PDF (262 KB)  ( 89 ) | HTML ( )
Practical and concise synthesis of 2-oxo-3,4,5,6-tetraethoxyazepane from D-glucono-1,5-lactone
Yan Jiao, Zhi Jie Fang, Yu Hua Jiang, Bao Hui Zheng, Jie Cheng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 795-796   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.044
Abstract |  PDF (197 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Preparation and chiral recognition of a novel chiral stationary phase for HPLC,based on mono(6A-N-1-(2-hydroxyl)-phenylethylimino-6A-deoxy)-β-cyclodextrin and covalently bonded silica gel
Xiao Ping Chen, Zhi Ming Zhou, Hao Yuan, Zi Hui Meng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 797-800   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.045
Abstract |  PDF (596 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Synthesis and preliminary biological evaluation of the derivatives of O6-benzylguanine as inactivators of O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase
Lei Zhang, Bing Jia, Chang Feng Hu, Fan Wang, Yu Xin Cui
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 801-804   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.046
Abstract |  PDF (284 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
The first total synthesis of ligudentatin A
Chen Xi Zhang, Fu Qiang Bi, Yu Lin Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 805-806   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.037
Abstract |  PDF (216 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Synthesis and photoactivity of phenylazonaphthalene peptide nucleic acid monomers
Jin Du Li, Miao Chen, Sheng Liu, Hao Bo Zhang, Zhi Lu Liu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 807-810   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.023
Abstract |  PDF (343 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
Synthesis and antitumor activity of novel 10-amino acids ester homocamptothecin analogues
Liang You, Wan Nian Zhang, Zhen Yuan Miao, Wei Guo, Xiao Ying Che, Wen Ya Wang, Chun Quan Sheng, Jiang Zhong Yao, Ting Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 811-813   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.011
Abstract |  PDF (230 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Convenient synthesis of (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-ethylbenzyl)-4-chlorophenyl)-6-(hydroxymethyl)-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Yong Hai Liu, Da Li Li, Lu De Lu, Zhen Yuan Miao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 814-816   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.009
Abstract |  PDF (264 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
A new glycoside from Polygala tenuifolia Willd
Tun Hai Xu, Gang Lv, Tong Hua Liu, Ya Juan Xu, Yun Shan Si, Sheng Xu Xie, Hong Feng Zhao, Dong Han, Dong Ming Xu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 817-820   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.030
Abstract |  PDF (223 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Two new C-glycosylflavones from the leaves of Iris lactea var.chinensis
Wen Juan Shen, Min Jian Qin, Pan Shu, Chao Feng Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 821-824   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.031
Abstract |  PDF (265 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Two new steroidal glucosides from Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl
Ya Jiuan Xu, Tun Hai Xu, Ling Zhu Hao, Hong Feng Zhao, Sheng Xu Xie, Yun Shan Si, Dong Han, Dong Ming Xu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 825-828   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.033
Abstract |  PDF (201 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
A new caffeic ester from Incarvillea mairei var.granditlora (Wehrhahn) Grierson
Yong Qing Su, Wei Dong Zhang, Chuan Zhang, Run Hui Liu, Yun Heng Shen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 829-831   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.003
Abstract |  PDF (217 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
A new alkaloid from Castanea mollissima Blume
Dong Song Zhang, Hui Yuan Gao, Xiao Mei Song, Zhi Shu Tang, Li Jun Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 832-834   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.019
Abstract |  PDF (226 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
A new hopane triterpenoid from Saxiglossum angustissimum
Hui Fang Pi, Zhi Hong Zhong, Han Li Ruan, Peng Zhang, Yong Hui Zhang, Ji Zhou Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 835-836   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.034
Abstract |  PDF (207 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
A new compound with cytotoxic activities from the leaves of Panax ginseng C.A. Meyer
Li Bo Wang, Zhao Hua Wu, Hui Yuan Gao, Jian Huang, Bo Hang Sun, Li Jun Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 837-840   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.017
Abstract |  PDF (245 KB)  ( 74 ) | HTML ( )
A new neuroprotective bakkenolide from the rhizome of Petasites tricholobus
Na Zhang, Mei Li Guo, Ge Zhang, Run Ping Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 841-844   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.036
Abstract |  PDF (240 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
A new glycoside from the leaves of Neoalsomitra integrifoliola
Dong Min Su, Jing Qu, You Cai Hu, Shi Shan Yu, Wen Zhao Tang, Yun Bao Liu, Shuang Gang Ma, De Quan Yu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 845-848   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.043
Abstract |  PDF (234 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
A new ent-abietane diterpenoid from Isodon macrophyllus
Zheng Yue Chen, Pei Yong Qiu, Yong Xue Wang, Su Ping Bai, Fu Lin Yan, Ji Xia Zhang, Han Dong Sun
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 849-851   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.018
Abstract |  PDF (265 KB)  ( 60 ) | HTML ( )
Two new diterpenoids from Rabdosia japonica var.glaucocalyx
Zhao Bao Xiang, Yi Xin Xu, Yang Shen, Li Jin, Hou Peng Wang, Hai Sheng Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 852-854   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.012
Abstract |  PDF (195 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
CdTe quantum dots as fluorescence sensor for the determination of vitamin B6 in aqueous solution
Jie Fang Sun, Cui Ling Ren, Li Hong Liu, Xing Guo Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 855-859   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.029
Abstract |  PDF (848 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Simultaneous spectrophotometric determination of cobalt,copper and nickel using 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol by chemometrics methods
Ali Niazi, Ateesa Yazdanipour
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 860-864   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.047
Abstract |  PDF (217 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
TiO2 nanotubes :A novel solid phase extraction adsorbent for the sensitive determination of nickel in environmental water samples
Xin Ning Zhao, Qi Zeng Shi, Guo Hong Xie, Qing Xiang Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 865-867   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.004
Abstract |  PDF (161 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
Novel hot-melting hyperbranched poly(ester-amine) bearing self-complementary quadruple hydrogen bonding units
Yi Peng Qiu, Li Ming Tang, Yu Wang, Shi You Guan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 868-870   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.001
Abstract |  PDF (321 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Novel hot-melting hyperbranched poly(ester-amine) bearing self-complementary quadruple hydrogen bonding units
Li Zhou, Jiao Ning Tang, Bo Liu, Yi Guang Wu, Ai Lian Wang, Chuan Dong Liao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 871-876   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.015
Abstract |  PDF (832 KB)  ( 87 ) | HTML ( )
Fabrication and biocompatible characterization of magnetic hollow capsules
Hong Zhang, Xing Long Gong, Ling Yun Hao, Wan Quan Jiang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 877-880   DOI:10.1016/j.cclet.2008.05.002
Abstract |  PDF (771 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Elimination of HBr from CH3Br by Cu+ and Au+ :A DFT study
Tao Hong Li, Chuan Ming Wang, Xiang Yi Liu, Xiao Guang Xie
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (07): 881-884   DOI:10.1016/j.cclet.2008.04.039
Abstract |  PDF (274 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn