Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2008 19( 03)  Published: 20 March 2008
 
Article
A new and efficient method for the synthesis of isoquinoline-3-carboxylate
Xiang Wei Liao, Bao He Guan, Zhan Zhu Liu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 253-255   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.025
Abstract |  PDF (212 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
An enantioselective formal synthesis of (-)-thujopsene
Chen Xi Zhang, Li Jing Fang, Fu Qiang Bi, Yu Lin Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 256-258   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.009
Abstract |  PDF (228 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Synthesis of 14-epi-19-nor-22-oxa-1α, 25-dihydroxyvitamin D3
Wei Fan, Li Hai, Yong Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 259-260   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.018
Abstract |  PDF (218 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Synthesis of novel chiral phosphine-triazine ligand derived from α-phenylethylamine for Pd-catalyzed asymmetricallylic alkylation
Jia Di Huang, Xiang Ping Hu, Zhuo Zheng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 261-263   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.027
Abstract |  PDF (245 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Design, synthesis and antifungal activities in vitro of novel tetralin compounds
Hui Tang, You Jun Zhou, Yao Wu Li, Jia Guo Lv, Can Hui Zheng, Jun Chen, Ju Zhu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 264-268   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.031
Abstract |  PDF (1163 KB)  ( 87 ) | HTML ( )
Synthesis of both epimeric triacid ananlogs of kainic acid
Hai Ling Hao, Pi Sun, Guang Xing Wang, Kyoji Fruta, Masaaki Suzuki
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 269-272   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.003
Abstract |  PDF (227 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
Synthesis of di-μ-oxo-tetra-(α-pentyloxy) tin(IV) phthalocyanine
Yi Ru Peng, Yu Hong Cao, Pei Feng Chen, Xiao Xia Huang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 273-276   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.020
Abstract |  PDF (297 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Synthesis and thermal stability of a novel phosphorus-nitrogen containing intumescent flame retardant
Zhi Yu Ju, Yong Ye, Ru Yi Zou, Xin Cheng Liao, Yu Fen Zhao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 277-278   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.022
Abstract |  PDF (234 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
New method in synthesizing an optical active intermediate for (R,R)-formoterol
Wei Fan, Lei Chen, Li Hai, Yong Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 279-280   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.012
Abstract |  PDF (224 KB)  ( 102 ) | HTML ( )
Synthesis and cytotoxic activity of novel curcumin analogues
Qin Zhang, Yao Fu, Hao Wei Wang, Tao Gong, Yong Qin, Zhi Rong Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 281-285   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.035
Abstract |  PDF (259 KB)  ( 110 ) | HTML ( )
Dimethyl carbonate synthesis via transesterification catalyzed by quaternary ammonium salt functionalized chitosan
Yuan Zhao, Liang Nian He, Yuan Yi Zhuang, Jin Quan Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 286-290   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.033
Abstract |  PDF (260 KB)  ( 177 ) | HTML ( )
Arylpiperazine derivatives of diphenylsulfide: Synthesis and evaluation for dual 5-HT1A/SSRI activities
Xue Dan Wu, Dong Zhi Liu, Ai Jun Li, Xue Qin Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 291-294   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.015
Abstract |  PDF (235 KB)  ( 105 ) | HTML ( )
N-(2-(2-Methoxyphenylthio)benzyl)-2-aryloxyethylamines: Synthesis and evaluation for dual 5-HT1A/SSRI activities
Xue Dan Wu, Dong Zhi Liu, Ai Jun Li, Xue Qin Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 295-298   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.016
Abstract |  PDF (246 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
One new bufadienolide biotransformed from cinobufagin by Cunninghamella elegans
Li Qiao, Yu Zhi Zhou, Huan Chen, Jia Qing Cao, Yue Hu Pei
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 299-301   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.019
Abstract |  PDF (216 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Alkaloids from the root barks of Goniothalamus cheliensis
Miao Miao Jiang, Xue Zhang, Yi Dai, Hao Gao, Hong Wei Liu, Nai Li Wang, Wen Cai Ye, Xin Sheng Yao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 302-304   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.007
Abstract |  PDF (239 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
A new triterpenoid saponin from Anemone raddeana
Fu Li, Li Sheng Ding, Ming Kui Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 305-307   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.034
Abstract |  PDF (213 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
A new benzylisoquinoline alkaloid from stems of Nelumbo nucifera
Xu Hong Duan, Jian Qin Jiang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 308-310   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.013
Abstract |  PDF (240 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
The setereoselective preparation of β-keto esters using baker's yeast in the presence of rice wine koji
Jin Cui, Ming Jie Zhang, Xiang Qian Wang, Nai Jing Cui
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 311-313   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.005
Abstract |  PDF (208 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Hydrogen peroxide biosensor based on electrodeposition of zinc oxide nanoflowers onto carbon nanotubes film electrode
Hui Ping Bai, Xu Xiao Lu, Guang Ming Yang, Yun Hui Yang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 314-318   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.030
Abstract |  PDF (1378 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Electrochemical oxidation behavior of hydroxypivalaldehyde in the ionic liquids
Jian Fang Zhong, De Liang He, Zhou Zhou, Yi Bin Xu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 319-323   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.017
Abstract |  PDF (400 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Study of electrospray ionization tandem mass spectrometry of the benzofuranone compounds
Zhan Qi Niu, Yu Min Sun, Feng Niu, Jian Han, Da Wei Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 324-328   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.008
Abstract |  PDF (448 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Simultaneous determination of seven flavonoids in Epimedium by liquid chromatography-tandem mass spectrometry method
Cai Sheng Wu, Bao Lin Guo, Yu Xin Sheng, Jin Lan Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 329-332   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.018
Abstract |  PDF (254 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Rhus laccase catalysis and product characterization of 1,2-dimethoxyphenol in organic solutions
Yun Yang Wan, Yu Min Du, Tetsuo Miyakoshi
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 333-336   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.021
Abstract |  PDF (245 KB)  ( 96 ) | HTML ( )
Synthesis and electrochemical properties of Li1-xVxCryFe1-yPO4/C as a cathode material
Shi Tao Song, Pei Hua Ma, Shi You Li, Xiao Chuan Deng, Chun Yan Yan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 338-341   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.001
Abstract |  PDF (1091 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Synthesis and DNA cleavage activity of diiron(III) complex bearing pyrene group
Xiao Qiang Chen, Jing Yun Wang, Tong Yan Zhang, Li Zhu Zhang, Xiao Jun Peng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 342-344   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.028
Abstract |  PDF (293 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
LiFePO4 doped with magnesium prepared by hydrothermal reaction in glucose solution
Xiu Qin Ou, Guang Chuan Liang, Jin Sheng Liang, Sheng Zhao Xu, Xia Zhao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 345-349   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.052
Abstract |  PDF (770 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
A mechanistic study of flame retardance of novel copolyester phosphorus containing linked pendant groups by TG/XPS/direct Py-MS
Nian Hua Huang, Qiang Zhang, Chou Fan, Jian Qi Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 350-354   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.021
Abstract |  PDF (760 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Synthesis and characteristic of double hydrophilic block copolymer with amine pendant chains
Yue Jun Zhu, Ye Bang Tan, Xu Du, Ji Cheng Piao, Qi Feng Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 355-358   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.008
Abstract |  PDF (325 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Synthesis of novel aromatic polyimides containing bulky side chain for vertical alignment liquid crystals
Jian Wang, Ying Han Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 359-362   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.032
Abstract |  PDF (252 KB)  ( 113 ) | HTML ( )
The copolymerization of L-lactide and ε-caprolactone using magnesium octoate as a catalyst
Zhi Yong Wei, Lian Liu, Jun Gao, Pei Wang, Min Qi
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 363-366   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.004
Abstract |  PDF (298 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Hydrophobic modification of poly(phthalazinone ether sulfone ketone) hollow fiber membrane for vacuum membrane distillation
Zhao Jin, Da Ling Yang, Shou Hai Zhang, Xi Gao Jian
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 367-370   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.029
Abstract |  PDF (278 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
Photochemical degradation of environmentally persistent perfluorooctanoic acid (PFOA) in the presence of Fe(III)
Yuan Wang, Peng Yi Zhang, Gang Pan, Hao Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 371-374   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.007
Abstract |  PDF (242 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
DFT study on mechanism of the classical Biginelli reaction
Jin Guang Ma, Ji Ming Zhang, Hai Hui Jiang, Wan Yong Ma, Jian Hua Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (03): 375-378   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.030
Abstract |  PDF (252 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn