CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2008 19( 02)  Published: 20 February 2008
 
Article
Synthesis of a novel multivalent galactoside with high hepatocyte targeting for gene delivery
Qing Lin Jiang, Li Hai, Lei Chen, Jiao Lu, Zhi Rong Zhang, Yong Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 127-129   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.002
Abstract |  PDF (250 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Regioselective protection of 10-deacetylbaccatin Ⅲ and semi-synthesis of paclitaxel
Zhang Hu, Li Li Oua, Guo Lin Zhang, Yong Ping Yu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 130-132   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.016
Abstract |  PDF (247 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Intramolecular cyclization of steroidal semicarbazones to pyrazoles using Vilsmeier reagent
Mahboob Alam, M. Mushfiq
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 133-136   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.027
Abstract |  PDF (290 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of HPMA copolymer-5-FU conjugates
Fang Yuan, Fu Chen, Qing Yu Xiang, Xuan Qin, Zhi Rong Zhang, Yuan Huang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 137-140   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.035
Abstract |  PDF (552 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Preparation and property of a novel soluble oxadiazole-containing functional polyacetylene
Hong Yao Xu, Xin Wang, Jin Cui Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 141-145   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.004
Abstract |  PDF (364 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Hydrolysis of epoxides and aziridines catalyzed by polymer-supported quarternary ammonium bisulfate
Wan Xuan Zhang, Kang Ye
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 146-148   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.017
Abstract |  PDF (226 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Synthesis and biological evaluation of nitric oxide-releasing sixalkoxyl biphenyl derivatives as anticancer agents
Xiang Wen Kong, Yi Hua Zhang, Li Dai, Hui Ji, Yi Sheng Lai, Si Xun Peng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 149-152   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.025
Abstract |  PDF (284 KB)  ( 85 ) | HTML ( )
A novel synthesis of pyrazolo[3,4-b]pyridine derivatives through multi-component reaction in ionic liquid
Xin Ying Zhang, Xiao Yan Li, Xue Sen Fan, Xia Wang, Jian Ji Wang, Gui Rong Qu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 153-156   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.009
Abstract |  PDF (250 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Synthesis of a hypocrellin B-polyamide conjugate as DNA-targeting photosensitizer
Yan Yan Liu, Sheng Qin Xia, Zhang Hua Zeng, Rui Qiao, Xue Song Wang, Bao Wen Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 157-160   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.013
Abstract |  PDF (246 KB)  ( 56 ) | HTML ( )
Water promoted,microwave-assisted oxidative novel deamination of N-aminoquinazolinones
M. Arfan, Rasool Khan, Shazia Anjum, Shabir Ahmad, M. Iqbal Choudhary
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 161-165   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.056
Abstract |  PDF (268 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Synthesis of urea acetates as potential PPARα/γ dual agonists
Chang Yan Zhao, Chang Qing Shi, Yuan Wei Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 166-168   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.013
Abstract |  PDF (260 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Synthesis and biological evaluation of tetrahydroisoquinoline derivatives as potential multidrug resistance reversal agents in cancer
Yu Li, Hui Bin Zhang, Wen Long Huang, Xia Zhen, Yun Man Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 169-171   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.016
Abstract |  PDF (281 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
A new facile synthesis of shikalkin
Qun Lu, Hao Lun Tang, Yan Qiang Shao, Jun Chao Cai
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 172-174   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.031
Abstract |  PDF (222 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
An efficient synthesis of substituted alkyl acrylates using α-keto amides
R. Baharfar, M. Tajbakhsh, A. Hamedaninejad, S. J. Hosseini
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 175-179   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.014
Abstract |  PDF (283 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
Two new compounds from the stem of Vernonia cumingiana
Mao Rong Suo, Jun Shan Yang, Ze Sheng Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 180-182   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.001
Abstract |  PDF (219 KB)  ( 61 ) | HTML ( )
Two new limonoids from Melia toosendan
Fan Xie, Chao Feng Zhang, Mian Zhang, Zheng Tao Wang, Bo Yang Yu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 183-186   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.004
Abstract |  PDF (239 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
Two new antitumor diterpenes from Pinus sylvestris
Qiang Wang, Zhang Rong, Jie Teng, Yoshihisa Takaishi, Hong Quan Duan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 187-189   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.028
Abstract |  PDF (214 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Antitumor triterpene saponins from Anemone flaccida
Lan Tian Zhang, Yan Wen Zhang, Yoshihisa Takaishi, Hong Quan Duan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 190-192   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.029
Abstract |  PDF (229 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
A new cyclopeptide from Dianthus caryophyllus
Fei Li, Feng Mei Zhang, Ya Bin Yang, Xue Qiong Yang, Qiu E. Cao, Zhong Tao Ding
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 193-195   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.010
Abstract |  PDF (202 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
A new benzofuranolignan and a new flavonol derivative from the stem of Morus australis
Qing Jian Zhang, Di Zao Li, Ruo Yun Chen, De Quan Yu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 196-198   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.011
Abstract |  PDF (241 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Charge transfer on porous silicon membranes studied by current-sensing atomic force microscopy
Bing Xia, Qiang Miao, Jie Chao, Shou Jun Xiao, Hai Tao Wang, Zhong Dang Xiao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 199-202   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.003
Abstract |  PDF (2565 KB)  ( 59 ) | HTML ( )
Flow-injection chemiluminescence determination of tryptophan using galangin-potassium permanganate-polyphosphoric acid system
Hui Chen, Li Li, Min Zhou, Yong Jun Ma
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 203-206   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.050
Abstract |  PDF (266 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Flexible organic photovoltaic devices based on oligothiophene derivatives
Ping Liu, Tu Hua Chen, Wan Zhang Pan, Ming Sheng Huang, Wen Ji Deng, Yu Liang Mai, An Bo Luan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 207-210   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.006
Abstract |  PDF (277 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Toxicity assessment of heavy metals and organic compounds using CellSense biosensor with E.coli
Hong Wang, Xue Jiang Wang, Jian Fu Zhao, Ling Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 211-214   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.053
Abstract |  PDF (403 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Novel β-cyclodextrin modified quantum dots as fluorescent probes for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Cui Ping Han, Hai Bing Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 215-218   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.008
Abstract |  PDF (943 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Determination of petroleum sulfonates in crude oil by column-switching anion-exchange chromatography
Liang Zhao, Xu Long Cao, Hong Yan Wang, Xia Liu, Sheng Xiang Jiang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 219-222   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.015
Abstract |  PDF (259 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Polyaniline nanobelts,flower-like and rhizoid-like nanostructures by electrospinning
Qiao Zhen Yu, Ying Li, Mang Wang, Hong Zheng Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 223-226   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.005
Abstract |  PDF (1256 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of novel poly(aryl ether sulfone ketone)s containing phthalazinone and biphenyl moieties
Li Hong Xiao, Cheng Liu, Xi Gao Jian
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 227-229   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.005
Abstract |  PDF (303 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of poly(phthalazinone ether nitrile)(PPEN)-polydimethylsiloxane (PDMS)block copolymers
Li Ming Dong, Gong Xiong Liao, Ming Jing Wang, Xi Gao Jian
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 230-232   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.006
Abstract |  PDF (274 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Hemoglobin-imprinted polymer gel prepared using modified glucosamine as functional monomer
Hai Li Zhao, Tian Ying Guo, Yong Qing Xia, Mou Dao Song
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 233-236   DOI:10.1016/j.cclet.2007.10.045
Abstract |  PDF (312 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of H-type amphiphilic liquid crystalline block copolymers by ATRP
Xin De Tang, Long Cheng Gao, Xing He Fan, Qi Feng Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 237-240   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.024
Abstract |  PDF (803 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Flame retardant polyamide 6 by in situ polymerization of ε-caprolactam in the presence of melamine derivatives
Zhi Yong Wu, Wei Xu, Jin Kui Xia, Yao Chi Liu, Qian Xin Wu, Wei Jian Xu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 241-244   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.012
Abstract |  PDF (551 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Oxidation of glyoxal to glyoxylic acid by oxygen over V2O5/C catalyst
Yu Lan Niu, Zheng Xu, Min Li, Rui Feng Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 245-248   DOI:10.1016/j.cclet.2007.11.015
Abstract |  PDF (607 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Critical temperatures and pressures of reacting mixture in synthesis of dimethyl carbonate with methanol and carbon dioxide
Xing Cui Guo, Zhang Feng Qin, Guo Fu Wang, Jian Guo Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (02): 249-252   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.007
Abstract |  PDF (263 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn