CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2015 26( 08)  Published: 20 August 2015
 
Highlight
BioLeT: A new design strategy for functional bioluminogenic probes
Tian-Chao Zhang, Lu-Pei Du, Min-Yong Li
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 919-921   DOI:10.1016/j.cclet.2015.06.020
Abstract |  PDF (1091 KB)  ( 705 ) | HTML ( )
Review
Recent progress of sugar amino acids: Synthetic strategies and applications as glycomimetics and peptidomimetics
Guang-Zong Tian, Xiao-Li Wang, Jing Hu, Xue-Bin Wang, Xiao-Qiang Guo, Jian Yin
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 922-930   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.026
Abstract |  PDF (1359 KB)  ( 1030 ) | HTML ( )
Original articles
Antiviral enantiomers of a bisindole alkaloid with a new carbon skeleton from the roots of Isatis indigotica
Yu-Feng Liu, Ming-Hua Chen, Xiao-Liang Wang, Qing-Lan Guo, Cheng-Gen Zhu, Sheng Lin, Cheng-Bo Xu, Yue-Ping Jiang, Yu-Huan Li, Jian-Dong Jiang, Yan Li, Jian-Gong Shi
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 931-936   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.052
Abstract |  PDF (2515 KB)  ( 716 ) | HTML ( )
Tris(Znsalen) cryptand minimizes Znsalen aggregation arising from intermolecular Zn···O interaction
Jing Lai, Xian-Sheng Ke, Juan Tang, Jun-Long Zhang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 937-941   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.023
Abstract |  PDF (769 KB)  ( 488 ) | HTML ( )
Ionic liquid functionalized polymer composite nanotubes toward dye decomposition
Shu-Qin Cui, Xu-Yang Ji, Fu-Xin Liang, Zhen-Zhong Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 942-945   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.034
Abstract |  PDF (1659 KB)  ( 691 ) | HTML ( )
A new strategy for synthesis of branched cyclic peptide by Asn side-chain hydrazide ligation
Jian Lu, Xiao-Bo Tian, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 946-950   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.016
Abstract |  PDF (899 KB)  ( 648 ) | HTML ( )
Synthesis and bio-evaluation of phenothiazine derivatives as new antituberculosis agents
Chun-Xian He, Hui Meng, Xiang Zhang, Hua-Qing Cui, Da-Li Yin
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 951-954   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.027
Abstract |  PDF (842 KB)  ( 1672 ) | HTML ( )
Dye-sensitized solar cells based on functionalized truxene structure
Fei Wu, Jian-Lin Liu, Lawrence Tien Lin Lee, Tao Chen, Min Wang, Lin-Na Zhu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 955-962   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.008
Abstract |  PDF (1086 KB)  ( 753 ) | HTML ( )
T3P catalyzed one pot three-component synthesis of 2,3-disubstituted 3H-quinazolin-4-ones
Goravanahalli M. Raghavendra, Chottanahalli S. Pavan Kumar, Gejjalagere P. Suresha, Kanchugarakoppal S. Rangappa, Kempegowda Mantelingu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 963-968   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.037
Abstract |  PDF (703 KB)  ( 1395 ) | HTML ( )
Direct C-H amination for indole synthesis from N-Ts-2-Styrylaniline derivatives catalyzed by copper salt
Di Chen, Han-Jie Mo, Ding-Ben Chen, Jian-Guo Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 969-972   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.020
Abstract |  PDF (1898 KB)  ( 571 ) | HTML ( )
Electro-catalyzed multicomponent transformation of 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one to 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivatives in green medium
Zahra Vafajoo, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Hojat Veisi
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 973-976   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.016
Abstract |  PDF (1198 KB)  ( 975 ) | HTML ( )
A novel and facile synthesis of 4-arylquinolin-2(1H)-ones under metal-free conditions
Bin Sun, Wen-Peng Mai, Liang-Ru Yang, Pu Mao, Jin-Wei Yuan, Yong-Mei Xiao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 977-979   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.008
Abstract |  PDF (409 KB)  ( 676 ) | HTML ( )
Radical synthesis of tetrameric lignin model compound
Xin-Ping Ouyang, Yun Yang, Guo-Dian Zhu, Xue-Qing Qiu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 980-982   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.011
Abstract |  PDF (1099 KB)  ( 631 ) | HTML ( )
Facile one-pot clean synthesis of benzimidazole motifs: Exploration on bismuth nitrate accelerated subtle catalysis
Vilas N. Mahire, Pramod P. Mahulikar
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 983-987   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.012
Abstract |  PDF (903 KB)  ( 2049 ) | HTML ( )
Protein separation using a novel silica-based RPLC/IEC stationary phase modified with N-methylimidazolium ionic liquid
Yi-Xin Wang, Kai-Lou Zhao, Fan Yang, Lei Tian, Ying Yang, Quan Bai
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 988-992   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.001
Abstract |  PDF (1367 KB)  ( 636 ) | HTML ( )
Design, synthesis and anti-proliferative effects in tumor cells of new combretastatin A-4 analogs
Lei Zhao, Jiu-Jiu Zhou, Xin-Ying Huang, Li-Ping Cheng, Wan Pang, Zhen-Peng Kai, Fan-Hong Wu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 993-999   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.003
Abstract |  PDF (2157 KB)  ( 1101 ) | HTML ( )
Three minor new compounds from the aerial parts of Leonurus japonicus
Wei-Mao Zhong, Zhao-Meng Cui, Zhi-Ke Liu, Yan Yang, Da-Rong Wu, Shao-Hua Liu, Hui Long, Han-Dong Sun, Yong-Jun Dang, Wei-Lie Xiao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1000-1003   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.004
Abstract |  PDF (914 KB)  ( 653 ) | HTML ( )
Nd3+-doped Li3V2(PO4)3 cathode material with high rate capability for Li-ion batteries
Yue-Jiao Li, Chuan-Xiong Zhou, Shi Chen, Feng Wua, Liang Hong
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1004-1007   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.013
Abstract |  PDF (638 KB)  ( 562 ) | HTML ( )
Design, synthesis and herbicidal activities of novel self-dispreading phenoxy carboxylic acid derivatives for the control of water hyacinth floating on the water surface
Lv-Yin Zheng, Ren-Miao Wu, Wei Guo, Wen-Hua You, Yan-Lan Ling, Xiao-Lin Fan
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1008-1010   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.008
Abstract |  PDF (480 KB)  ( 623 ) | HTML ( )
High production of β-glucosidase from a marine Aspergillus niger immobilized on towel gourd vegetable sponges
Dong-Sheng Xue, Jiang-Bo Wang, Shan-Jing Yao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1011-1015   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.019
Abstract |  PDF (760 KB)  ( 627 ) | HTML ( )
New synthetic approach for the preparation of 2-aryl-thiazolo[4,5-b]pyridines via Liebeskind-Srogl reaction
Yang-Qiu Peng, Lai-Chun Luo, Jiao Gong, Jian Huang, Qi Sun
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1016-1018   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.012
Abstract |  PDF (519 KB)  ( 649 ) | HTML ( )
Colorimetric enantiodiscrimination of mandelic acid by indicator displacement assay
Xue-Xian Chen, Li-Ming Yuan
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1019-1021   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.027
Abstract |  PDF (961 KB)  ( 644 ) | HTML ( )
Monitoring iodine adsorption onto zeolitic-imidazolate framework-8 film using a separated-electrode piezoelectric sensor
Da-Zhong Shen, Ting-Ting Cai, Xi-Lei Zhu, Xiao-Long Ma, Ling-Qiang Kong, Qi Kang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1022-1025   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.029
Abstract |  PDF (854 KB)  ( 858 ) | HTML ( )
Iodide analysis by ion chromatography on a new stationary phase of polystyrene-divinylbenzene agglomerated with polymerized-epichlorohydrin-dimethylamine
Mu-Hua Wang, Zhong-Ping Huang, Jun-Wei Liu, Jie He, Jia-Jie Zhang, Yan Zhu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1026-1030   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.002
Abstract |  PDF (796 KB)  ( 519 ) | HTML ( )
Sensitive and enzyme-free detection for single nucleotide polymorphism using microbead-assisted toehold-mediated strand displacement reaction
Jia-Bao Long, Ying-Xin Liu, Qing-Feng Cao, Qiu-Ping Guo, Shu-Ya Yan, Xiang-Xian Meng
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1031-1035   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.036
Abstract |  PDF (2108 KB)  ( 725 ) | HTML ( )
Molecularly imprinted open porous membranes made from Pickering W/O HIPEs for selective adsorption and separation of methyl 4-hydroxybenzoate
Hong-Yu Luo, Min Zhang, Nai-Chao Si, Min-Jia Meng, Li Yan, Wen-Jing Zhu, Chun-Xiang Li
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1036-1041   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.007
Abstract |  PDF (1716 KB)  ( 580 ) | HTML ( )
Sensing behavior of BN nanosheet toward nitrous oxide: A DFT study
Marjaneh Samadizadeh, Ali Ahmadi Peyghan, Somayeh F. Rastegar
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1042-1045   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.048
Abstract |  PDF (2320 KB)  ( 1170 ) | HTML ( )
Solvent free synthesis of trifluoromethyl tertiary alcohols by cross Aldol reaction
Rui Tao, Xue-Jiao Yin, Ke-Hu Wang, Yu-Zhuo Niu, Ya-Lin Wang, Dan-Feng Huang, Ying-Peng Su, Jin-Xian Wang, Yu-Lai Hu, Ying Fu, Zheng-Yin Du
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1046-1049   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.015
Abstract |  PDF (433 KB)  ( 569 ) | HTML ( )
Direct construction of 3',4'-dihydrospiro[pyrrol-3,2'-oxindoles] through a cascade Michael/cyclization reaction of 3-aminoindolin-2-ones with enones/enals
Dao-Cai Wang, Hang Song, Chun-Yun Xu, Hui Dong, Jie Liu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (08): 1050-1053   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.014
Abstract |  PDF (745 KB)  ( 656 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn