CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2015 26( 07)  Published: 20 July 2015
 
Reviews
Conjugated radical cation dimerization-driven generation of supramolecular architectures
Lan Chen, Yun-Chang Zhang, Wei-Kun Wang, Jia Tian, Liang Zhang, Hui Wang, Dan-Wei Zhang, Zhan-Ting Li
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 811-816   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.036
Abstract |  PDF (1346 KB)  ( 1675 ) | HTML ( )
Recent advance of photochromic diarylethenes-containing supramolecular systems
Chao Xiao, Wei-Ye Zhao, Da-Yang Zhou, Yan Huang, Ye Tao, Wan-Hua Wua, Cheng Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 817-824   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.013
Abstract |  PDF (6399 KB)  ( 2030 ) | HTML ( )
Controlled drug delivery systems based on calixarenes
Yue Zhou, Hui Li, Ying-Wei Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 825-828   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.038
Abstract |  PDF (1818 KB)  ( 3018 ) | HTML ( )
Original articles
Comparative studies on molecular induced aggregation of hepta-imidazoliumyl-β-cyclodextrin towards anionic surfactants
Di Zhao, Yong Chen, Yu Liu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 829-833   DOI:10.1016/j.cclet.2014.11.028
Abstract |  PDF (1449 KB)  ( 1369 ) | HTML ( )
Synthesis and application of Vis/NIR dialkylaminophenylbuta-1, 3-dienyl borondipyrromethene dyes
Peng-Cheng Shi, Xin-Dong Jiang, Rui-Na Gao, Yuan-Yuan Dou, Wei-Li Zhao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 834-838   DOI:10.1016/j.cclet.2014.11.010
Abstract |  PDF (1308 KB)  ( 1482 ) | HTML ( )
Synthesis and structures of triptycene-derived Tröger's base molecular clips
Peng-Fei Li, Ying Han, Chuan-Feng Chen
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 839-842   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.031
Abstract |  PDF (1201 KB)  ( 1813 ) | HTML ( )
Monofunctionalized pillar[5]arene-based stable [1]pseudorotaxane
Cai-Li Sun, Jiang-Fei Xu, Yu-Zhe Chen, Li-Ya Niu, Li-Zhu Wua, Chen-Ho Tung, Qing-Zheng Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 843-846   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.030
Abstract |  PDF (1585 KB)  ( 1142 ) | HTML ( )
A facile approach to prepare hybrid nanoparticles with morphology controlled by the thickness of glyco-shell
Wei-Yi Zhang, Guo-Song Chen
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 847-850   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.022
Abstract |  PDF (2265 KB)  ( 1128 ) | HTML ( )
A light-regulated synthetic ion channel constructed by an azobenzene modified hydraphile
Rong-Yan Yang, Chun-Yan Bao, Qiu-Ning Lin, Lin-Yong Zhu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 851-856   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.010
Abstract |  PDF (1129 KB)  ( 1065 ) | HTML ( )
Synthesis, self-assembly and photo-responsive behavior of AB2 shaped amphiphilic azo block copolymer
Ren-Bo Wei, Xiao-Gong Wang, Ya-Ning He
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 857-861   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.019
Abstract |  PDF (3307 KB)  ( 1467 ) | HTML ( )
Redox-responsive supramolecular nanoparticles based on amphiphilic sulfonatocalixarene and selenocystamine dihydrochloride
Xin-Yue Hu, Yong Chen, Yu Liu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 862-866   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.003
Abstract |  PDF (1541 KB)  ( 1472 ) | HTML ( )
A cucurbit[8]uril recognized rigid supramolecular polymer with photo-stimulated responsiveness
Tian-Tian Cao, Xu-Yang Yao, Jing Zhang, Qiao-Chun Wang, Xiang Ma
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 867-871   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.032
Abstract |  PDF (2171 KB)  ( 1393 ) | HTML ( )
Synthesis and self-assembly behavior of 2,5-diphenylethynyl thiophene based bolaamphiphiles
Shou-Bing Yi, Hong-Fei Gao, Quan Li, Ya-Fei Ye, Na Wu, Xiao-Hong Cheng
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 872-876   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.031
Abstract |  PDF (2871 KB)  ( 1192 ) | HTML ( )
Tetraphenylethene based zinc complexes as fluorescent chemosensors for pyrophosphate sensing
Hao-Ran Xu, Kun Li, Shu-Yan Jiao, Ling-Ling Li, Sheng-Lin Pan, Xiao-Qi Yu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 877-880   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.037
Abstract |  PDF (1721 KB)  ( 1388 ) | HTML ( )
Direct one-pot synthesis of zolimidine pharmaceutical drug and imidazo[1,2-a]pyridine derivatives via I2/CuO-promoted tandem strategy
Qun Cai, Mei-Cai Liu, Bi-Ming Mao, Xuan Xie, Feng-Cheng Jia, Yan-Ping Zhu, An-Xin Wu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 881-884   DOI:10.1016/j.cclet.2014.12.016
Abstract |  PDF (1978 KB)  ( 2071 ) | HTML ( )
A switchable bistable [2]rotaxane based on phosphine oxide functional group
Shuang-Jin Zhang, Qi Wang, Ming Cheng, Xiao-Hong Qian, Yang Yang, Ju-Li Jiang, Le-Yong Wang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 885-888   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.015
Abstract |  PDF (1854 KB)  ( 1215 ) | HTML ( )
Convenient synthesis of spiro[indoline-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] and spiro[acenaphthyl-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazoles] via fourcomponent reaction
Chao Wang, Yan-Hong Jiang, Chao-Guo Yan
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 889-893   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.018
Abstract |  PDF (748 KB)  ( 2366 ) | HTML ( )
[12]aneN3-based BODIPY as a selective and sensitive off–on sensor for the sequential recognition of Cu2+ ions and ADP
Ying Zhang, Yong-Guang Gao, You-Di Shi, Lian-Qian Tan, Jessica S. Yue, Zhong-Lin Lu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 894-898   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.032
Abstract |  PDF (1994 KB)  ( 895 ) | HTML ( )
Modulation of photovoltaic behavior of dye-sensitized solar cells by electron donors of porphyrin dyes and cosensitization
Bin Chen, Lu Sun, Yong-Shu Xie
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 899-904   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.021
Abstract |  PDF (903 KB)  ( 1714 ) | HTML ( )
Dielectric relaxation behavior of SDS/β-CD organized self-assembly in dilute aqueous solution
Ya-Wen Zhou, Meng-Yuan Wang, Wei Zhou, Fu Han, Bao-Cai Xu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 905-908   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.014
Abstract |  PDF (2201 KB)  ( 1042 ) | HTML ( )
Novel nanoparticles composed of chitosan and β-cyclodextrin derivatives as potential insoluble drug carrier
Yan-Zuo Chen, Yu-Kun Huang, Yuan Chen, Ya-Jing Ye, Kai-Yan Lou, Feng Gao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 909-913   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.044
Abstract |  PDF (1225 KB)  ( 1186 ) | HTML ( )
Synthesis and structures of malonate derivative-calix[4]arene conjugates
Wen-Jing Hu, Ming-Liang Ma, Yahu A. Liu, Jiu-Sheng Li, Biao Jiang, Ke Wen
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (07): 914-917   DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.017
Abstract |  PDF (619 KB)  ( 899 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn