Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2015 26( 06)  Published: 20 June 2015
 
Original articles
A BODIPY analogue from the tautomerization of sodium 3-oxide BODIPY
Peng-Zhong Chen, Hai-Rong Zheng, Li-Ya Niu, Yu-Zhe Chen, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Qing-Zheng Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 631-635   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.018
Abstract |  PDF (3061 KB)  ( 1561 ) | HTML ( )
Solubilization of organic compounds by arginine-derived polymers
Xuchen Huang, Yanbin Huang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 636-640   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.009
Abstract |  PDF (2320 KB)  ( 1567 ) | HTML ( )
Heterometallic zinc uranium oxyfluorides incorporating imidazole ligands
Xiao-Xiao Liu, Yuan Wang, Wan-Guo Tian, Weiting Yang, Zhong-Ming Sun
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 641-645   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.024
Abstract |  PDF (2741 KB)  ( 1353 ) | HTML ( )
Phosphine-promoted [3 + 2] cycloaddition between nonsubstituted MBH carbonates and trifluoromethyl ketones
Hong-Yu Duan, Juan Ma, Zhe-Zhe Yuan, Ri-Sheng Yao, Wei Tao, Fang Xu, Hua Xiao, Gang Zhao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 646-648   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.019
Abstract |  PDF (492 KB)  ( 1203 ) | HTML ( )
Bis-triarylamine with a cyclometalated diosmium bridge: A multi-stage redox-active system
Meng-Jia Sun, Hai-Jing Nie, Jian-Nian Yao, Yu-Wu Zhong
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 649-652   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.032
Abstract |  PDF (1303 KB)  ( 1235 ) | HTML ( )
Two 2-(quinonylcarboxamino)benzoates from the lateral roots of Aconitum carmichaelii
Zhi-Bo Jiang, Xian-Hua Meng, Bing-Ya Jiang, Cheng-Gen Zhu, Qing-Lan Guo, Su-Juan Wang, Sheng Lin, Jian-Gong Shi
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 653-656   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.011
Abstract |  PDF (496 KB)  ( 1327 ) | HTML ( )
pH responsive Janus polymeric nanosheets
Peng Zhou, Qian Wang, Cheng-Liang Zhang, Fu-Xin Liang, Xiao-Zhong Qu, Jiao-Li Li, Zhen-Zhong Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 657-661   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.006
Abstract |  PDF (3231 KB)  ( 1820 ) | HTML ( )
Bioactive conformation analysis of anthranilic diamide insecticides: DFT-based potential energy surface scanning and 3D-QSAR investigations
Dan-Ping Jiang, Cheng-Chun Zhu, Xu-Sheng Shao, Jia-Gao Cheng, Zhong Li
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 662-666   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.010
Abstract |  PDF (1728 KB)  ( 1418 ) | HTML ( )
Direct amination of pyrimidin-2-yl tosylates with aqueous ammonia under metal-free and mild conditions
Hai-Peng Gong, Yue Zhang, Yu-Xia Da, Zhang Zhang, Zheng-Jun Quan, Xi-Cun Wang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 667-671   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.034
Abstract |  PDF (1070 KB)  ( 1887 ) | HTML ( )
Synthesis and bioactivity of novel pyrazole oxime derivatives containing oxazole ring
Sen-Lin Wang, Yu-Jun Shi, Hai-Bing He, Yu Li, Yang Li, Hong Dai
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 672-674   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.017
Abstract |  PDF (452 KB)  ( 1937 ) | HTML ( )
Novel hybrids from N-hydroxyarylamide and indole ring through click chemistry as histone deacetylase inhibitors with potent antitumor activities
Mao Cai, Jie Hu, Ji-Lai Tian, Huang Yan, Chen-Guo Zheng, Wan-Le Hu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 675-680   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.015
Abstract |  PDF (1270 KB)  ( 1679 ) | HTML ( )
Electro-oxidation of paracetamol in the presence of malononitrile: Application for green, efficient, none-catalyst, simple and one-pot electro-synthesis of new paracetamols
Alireza Asghari, Mohsen Ameri, Ali Akbar Ziarati, Sepideh Radmannia, Ali Amoozadeh, Behruz Barfi, Leila Boutorabi
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 681-684   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.036
Abstract |  PDF (697 KB)  ( 1892 ) | HTML ( )
Synthesis and crystal structure of Ni, Cu complexes of 5-methyl-10,10,15,15,20,20-hexaethylcalix[4]pyrrole mono-Schiff bases
Juan-Juan Sun, Ying Han, Jing Sun, Chao-Guo Yan
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 685-689   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.028
Abstract |  PDF (648 KB)  ( 1377 ) | HTML ( )
Synthesis and spectroscopic characterization of novel 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidine and pyrimido[1,2-a]pyrimidine derivatives
Mohamed S.A. El-Gaby, Jehan A. Micky, Nadia M. Saleh, Yousry A. Ammar, Heba S.A. Mohamed
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 690-694   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.003
Abstract |  PDF (478 KB)  ( 1308 ) | HTML ( )
Synthesis of PEGylated hyaluronic acid for loading dichloro(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II) (DACHPt) in nanoparticles for cancer treatment
Xiu-Quan Quan, Lin Kang, Xue-Zhe Yin, Zhe-Hu Jin, Zhong-Gao Gao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 695-699   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.024
Abstract |  PDF (1415 KB)  ( 1154 ) | HTML ( )
Synthesis of colloid silica coated with ceria nano-particles with the assistance of PVP
Lei Yu, Wei-Li Liu, Ze-Fang Zhang, Zhi-Tang Song
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 700-704   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.039
Abstract |  PDF (1183 KB)  ( 2055 ) | HTML ( )
Recognizing parallel-stranded G-quadruplex by cyanine dye dimer based on dual-site binding mode
Li-Jia Yu, Wei Gai, Qian-Fan Yang, Jun-Feng Xiang, Hong-Xia Sun, Qian Li, Li-Xia Wang, Ai-Jiao Guan, Ya-Lin Tang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 705-708   DOI:10.1016/j.cclet.2015.02.002
Abstract |  PDF (456 KB)  ( 1066 ) | HTML ( )
Characterization and reactivity of γ-Al2O3 supported Pd-Ni bimetallic nanocatalysts for selective hydrogenation of cyclopentadiene
Yi-Si Feng, Jian Hao, Wei-Wei Liu, Yun-Jin Yao, Yue Cheng, Hua-Jian Xu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 709-713   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.006
Abstract |  PDF (2379 KB)  ( 1201 ) | HTML ( )
A comparative study of liquid and solid inner contact roxatidine acetate ion-selective electrode membranes
Mohamed K. Abd El-Rahman, Hala E. Zaazaa, Samah S. Abbas, Badr El-Zeany, Zeinab A. EL-Sherif, Dalia A. EL-Haddad
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 714-720   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.010
Abstract |  PDF (1930 KB)  ( 1444 ) | HTML ( )
Design, synthesis, characterization, cytotoxic and structure activity relationships of novel Ru(II) complexes
Sreekanth Thota, Srujana Vallala, Rajeshwar Yerra, Eliezer J. Barreiro
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 721-726   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.011
Abstract |  PDF (2085 KB)  ( 1331 ) | HTML ( )
Synthesis of a novel naphthyl-based self-catalyzed phthalonitrile polymer
Feng-Hua Zhao, Ruo-Jin Liu, Xiao-Yan Yu, Kimiyoshi-Naito, Cheng-Chun Tang, Xiong-Wei Qua, Qing-Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 727-729   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.025
Abstract |  PDF (1073 KB)  ( 1639 ) | HTML ( )
Mechanism and reactivity of rhodium-catalyzed intermolecular [5 + 1] cycloaddition of 3-acyloxy-1,4-enyne (ACE) and CO: A computational study
Xiao-Na Ke, Casi M. Schienebeck, Chen-Chen Zhou, Xiu-Fang Xu, Wei-Ping Tang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 730-734   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.016
Abstract |  PDF (1938 KB)  ( 1346 ) | HTML ( )
A convenient synthesis of 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylic esters by FeCl3/SiO2 nanoparticles as robust and efficient catalyst
Sima Kalhor, Javad Safaei-Ghomi
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 735-738   DOI:10.1016/j.cclet.2015.01.035
Abstract |  PDF (1004 KB)  ( 909 ) | HTML ( )
Propylphosphonic anhydride (T3P®) catalyzed one-pot synthesis of α-aminonitriles
Sirigireddy Sudharsan Reddy, Bhoomireddy Rajendra Prasad Reddy, Peddiahgari Vasu Govardhana Reddy
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 739-743   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.021
Abstract |  PDF (480 KB)  ( 2386 ) | HTML ( )
C2-symmetric BINOL-squaramide as efficient organocatalyst for the enantioselective α-amination of 1,3-dicarbonyl compounds with dialkyl azodicarboxylates
Shi Tang, Zhi-yong Wang, Bin Liu, Chun-E. Dong
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 744-748   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.033
Abstract |  PDF (540 KB)  ( 1206 ) | HTML ( )
PEGylated WS2 nanosheets for X-ray computed tomography imaging and photothermal therapy
Xiao-Zhen Cui, Zhi-Guo Zhou, Yan Yang, Jie Wei, Jun Wang, Ming-Wei Wang, Hong Yang, Ying-Jian Zhang, Shi-Ping Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 749-754   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.034
Abstract |  PDF (4161 KB)  ( 1409 ) | HTML ( )
Synthesis and antitumor activity of α-aminophosphonate derivatives containing thieno[2,3-d]pyrimidines
Yan-Chun Guo, Jing Li, Jiao-Li Ma, Zhi-Ran Yu, Hai-Wei Wang, Wen-Juan Zhu, Xin-Cheng Liao, Yu-Fen Zhao
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 755-758   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.026
Abstract |  PDF (624 KB)  ( 1787 ) | HTML ( )
Novel NO-releasing derivatives of betulinic acid with antitumor activity
Jin-Hong Liu, Zi-Fei Zhu, Jia Tang, Ai-Qin Jiang, Liu-Fang Hu, Li Chen
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 759-762   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.002
Abstract |  PDF (472 KB)  ( 1022 ) | HTML ( )
Design, synthesis and biological evaluation of LpxC inhibitors with novel hydrophilic terminus
Shi Ding, Wen-Ke Wang, Qiao Cao, Wen-Jing Chu, Le-Fu Lan, Wen-Hao Hu, Yu-She Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 763-767   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.029
Abstract |  PDF (1307 KB)  ( 2087 ) | HTML ( )
Formation of six-coordinated silicon in calcium phosphosilicate xerogels assisted by polyols at low temperature and pressure
Ai-Ling Li, Yan-Ping Ma, Dong Qiu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 768-772   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.004
Abstract |  PDF (641 KB)  ( 1414 ) | HTML ( )
Atom transfer radical polymerization of methyl acrylate, methyl methacrylate and styrene in the presence of trolamine as a highly effective promoter
Qiao Xu, Yi-Feng Zhu, Zhao Yuan, Hua-Dong Tang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 773-778   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.012
Abstract |  PDF (566 KB)  ( 1730 ) | HTML ( )
A new oxidovanadium(IV) Schiff base complex containing asymmetric tetradentate ONN'O' Schiff base ligand: Synthesis, characterization, crystal structure determination, thermal study and catalytic activity
Gholamhossein Grivani, Abbase Ghavami, Válav Eigner, Michal Dušek, Aliakbar Dehno Khalaji
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 779-784   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.014
Abstract |  PDF (2644 KB)  ( 2291 ) | HTML ( )
Naphthylethyne based liquid crystals with high birefringence and characteristics of selective reflection
Yu-Zhen Zhao, Dong Wang, Ze-Min He, Gang Chen, Lan-Ying Zhang, Hai-Quan Zhang, Huai Yang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 785-789   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.023
Abstract |  PDF (577 KB)  ( 1333 ) | HTML ( )
A highly efficient way to recycle inactive stereoisomers of Bedaquiline into two previous intermediates via base-catalyzed Csp3-Csp3 bond cleavage
De-Long Kong, Ye Huang, Lai-Yang Ren, Wen-Hua Feng
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 790-792   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.013
Abstract |  PDF (461 KB)  ( 1591 ) | HTML ( )
Acidic rearrangement of benzyl group in flavone benzyl ethers and its regioselectivity
Chong-Qing Wang, Xin Chen, Jun-Hang Jiang, Hui Tang, Kong-Kai Zhu, You-Jun Zhou, Can-Hui Zheng, Ju Zhu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 793-796   DOI:10.1016/j.cclet.2015.03.035
Abstract |  PDF (1415 KB)  ( 1326 ) | HTML ( )
Detection of parathion methyl using a surface plasmon resonance sensor combined with molecularly imprinted films
Yuan Tan, Israr Ahmad, Tian-Xin Wei
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 797-800   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.001
Abstract |  PDF (1053 KB)  ( 922 ) | HTML ( )
Design, synthesis and biological evaluation of sulfenimine cephalosporin sulfoxides as β-lactamase inhibitors
Kai Zhang, Huai-Wei Ding, Hao Ju, Qi Huang, Li-Juan Zhang, Hong-Rui Song, De-Cai Fu
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 801-803   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.025
Abstract |  PDF (445 KB)  ( 1109 ) | HTML ( )
1H-15N HMBC spectra of C18-diterpenoid alkaloids
Qian Mei, Yao-Nan Wang, Ming Zhao, Xiao-Yu Liu, Shi-Qi Peng, Feng-Peng Wang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 804-806   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.028
Abstract |  PDF (518 KB)  ( 1672 ) | HTML ( )
Polypropylene non-woven supported fibronectin molecular imprinted calcium alginate/polyacrylamide hydrogel film for cell adhesion
Dun-Wan Zhu, Zhuo Chen, Kong-Yin Zhao, Bo-Hong Kan, Lan-Xia Liu, Xia Dong, Hai Wanga, Chao Zhang, Xi-Gang Leng, Lin-Hua Zhang
Chinese Chemical Letters 2015 Vol. 26 (06): 807-810   DOI:10.1016/j.cclet.2015.04.033
Abstract |  PDF (2018 KB)  ( 1598 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn