CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2014 25( 10)  Published: 20 October 2014
 
Original articles
Crystallization induced micellization of poly(p-dioxanone)-block-polyethylene glycol diblock copolymer functionalized with pyrene moiety
Chang-Lei Liu, Gang Wu, Si-Chong Chen, Jiao You, Yu-Zhong Wang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1311-1317   DOI:10.1016/j.cclet.2014.07.009
Abstract |  PDF (1602 KB)  ( 1435 ) | HTML ( )
A facile approach toward multicolor polymers:Supramolecular self-assembly via host-guest interaction
Xiao-Hai Yang, Fang Zhao, Lei-Liang He, Ke-Min Wang, Jin Huang, Qing Wang, Jian-Bo Liu, Meng Yang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1318-1322   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.051
Abstract |  PDF (876 KB)  ( 1715 ) | HTML ( )
Activation free energy of Zn(Ⅱ), Co(Ⅱ) binding to metallo-β-lactamase ImiS
Xia Yang, Ya-Jun Zhou, Pei He, Yun-Hua Guo, Cong-Jun Liu, Ke-Wu Yang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1323-1326   DOI:10.1016/j.cclet.2014.06.024
Abstract |  PDF (716 KB)  ( 1211 ) | HTML ( )
Nucleophilic imidoesterification of dicarbonyl compounds with cyanatobenzenes through C-C bond formation
Hang Ma, Yang He, Ruo-Feng Huang, Xiao-Hui Zhang, Jing Pan, Jia-Qiang Li, Chao He, Xue-Ge Ling, Xuan-Lun Wang, Yan Xiong
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1327-1330   DOI:10.1016/j.cclet.2014.06.008
Abstract |  PDF (480 KB)  ( 1500 ) | HTML ( )
A quick and effective multivariate statistical strategy for imaging mass spectrometry
Fei Tang, Yi Chen, Tie-Gang Li, Jiu-Ming He, Zeper Abliz, Gang Huang, Xiao-Hao Wang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1331-1335   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.028
Abstract |  PDF (1281 KB)  ( 1395 ) | HTML ( )
A new green approach for the synthesis of 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-one derivatives using task specific acidic ionic liquid [NMP]H2PO4
Harjinder Singh, Sudesh Kumari, Jitender M. Khurana
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1336-1340   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.014
Abstract |  PDF (409 KB)  ( 2476 ) | HTML ( )
L-ProT catalyzed highly regioselective N-alkoxyalkylation of purine rings with vinyl ethers
Jian-Jun Li, Xing-Xing Gui
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1341-1345   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.023
Abstract |  PDF (1003 KB)  ( 1443 ) | HTML ( )
Synthesis and thermal properties of novel calix[4]arene derivatives containing 1,2,3-triazole moiety via K2CO3-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition reaction
Zai-Gang Luo, Yu Zhao, Feng Xu, Chao Ma, Xue-Mei Xu, Xiao-Mei Zhang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1346-1348   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.013
Abstract |  PDF (343 KB)  ( 2044 ) | HTML ( )
Improved synthesis of sterically encumbered multibrominated corroles
Mian HR Mahmood, Ze-Yu Liu, Hai-Yang Liu, Huai-Bo Zou, C. -K. Chang
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1349-1353   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.016
Abstract |  PDF (580 KB)  ( 1605 ) | HTML ( )
Iridoid glycosides from the roots of Scrophularia ningpoensis Hemsl
Ling-Juan Zhu, Cheng Qiao, Xiu-Yu Shen, Xue Zhang, Xin-Sheng Yao
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1354-1356   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.007
Abstract |  PDF (309 KB)  ( 1469 ) | HTML ( )
Efficient synthesis of chromenopyridine and chromene via MCRs
Hai-Feng Gan, Wei-Wei Cao, Zheng Fang, Xin Li, Shi-Gui Tang, Kai Guo
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1357-1362   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.008
Abstract |  PDF (1096 KB)  ( 2066 ) | HTML ( )
Preparation of single-handed helical phenolic resin nanofibers using a supramolecular templating method
Li-Qing Ma, Hao Chen, Yong-Min Guo, Bao-Zong Li, Yi Li
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1363-1366   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.035
Abstract |  PDF (910 KB)  ( 1716 ) | HTML ( )
Synthesis and thermal polymerization of perylene bisimide containing benzocyclobutene groups
Zhi-Jun Wei, Ye-Wei Xu, Lin Zhang, Mei-Ming Luo
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1367-1370   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.022
Abstract |  PDF (505 KB)  ( 1945 ) | HTML ( )
Imidazolium ionic liquid as the background ultraviolet absorption reagent for determination of morpholinium cations by high performance liquid chromatography-indirect ultraviolet detection
Hong Yu, Yi-Meng Sun, Chun-Miao Zou
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1371-1374   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.041
Abstract |  PDF (366 KB)  ( 2067 ) | HTML ( )
Interaction of benzene-1,3-disulfonylamid-kriptofix[22] with iodine in chloroform and dichloromethane solutions
Tayyebeh Madrakian, Sara Heidari
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1375-1378   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.015
Abstract |  PDF (900 KB)  ( 1608 ) | HTML ( )
Investigation of multilevel ion-pairing effect of triferrocenylmethane in organic phase
De-Bo Xiang, Hui-Bo Shao
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1379-1381   DOI:10.1016/j.cclet.2014.07.004
Abstract |  PDF (509 KB)  ( 1326 ) | HTML ( )
Highly efficient and magnetically separable nano-CuFe2O4 catalyzed S-arylation of thiourea by aryl/heteroaryl halides
Abdol R. Hajipour, Morteza Karimzadeh, Ghobad Azizi
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1382-1386   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.015
Abstract |  PDF (436 KB)  ( 2458 ) | HTML ( )
One-pot synthesis of novel pyrido[2,3-d]pyrimidines using HAp-encapsulated-γ-Fe2O3 supported sulfonic acid nanocatalyst under solvent-free conditions
Moona Mohsenimehr, Manouchehr Mamaghani, Farhad Shirini, Mehdi Sheykhan, Fatemeh Azimian Moghaddam
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1387-1391   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.025
Abstract |  PDF (1172 KB)  ( 2726 ) | HTML ( )
Determination of iminodiacetic acid in the glyphosate by ion chromatography
Jie He, Jia-Sheng Yu, Yan-Jie Hou, Zuo-Yi Zhu, Zhong-Ping Huang, Mu-Hua Wang, Nai-Fei Zhong, Yan Zhu
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1392-1394   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.036
Abstract |  PDF (401 KB)  ( 1927 ) | HTML ( )
A catalyst-free novel synthesis of diethyl carbonate from ethyl carbamate in supercritical ethanol
Li-Cai Zhao, Zhi-Qiang Hou, Chun-Ze Liu, Yuan-Yuan Wang, Li-Yi Dai
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1395-1398   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.012
Abstract |  PDF (607 KB)  ( 1350 ) | HTML ( )
Fluorinated 1,8-naphthalimides:Synthesis, solid structure and properties
Jie Huang, Di Wu, Hao-Jie Ge, Sheng-Hua Liu, Jun Yin
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1399-1402   DOI:10.1016/j.cclet.2014.04.017
Abstract |  PDF (582 KB)  ( 1334 ) | HTML ( )
Tuning plasmon absorption of unmodified silver nanoplates for sensitive and selective detection of copper ions by introduction of ascorbate
Xiao-Dong Xia, Tian-Lun Wang, Xiao-Yuan Yuan
Chinese Chemical Letters 2014 Vol. 25 (10): 1403-1406   DOI:10.1016/j.cclet.2014.05.033
Abstract |  PDF (644 KB)  ( 1274 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn